Personalepolitikker

Odense Kommunes personalepolitikker skal skabe en fælles ramme for en velfungerende arbejdsplads og understøtte de grundholdninger, som vi arbejder ud fra.

(Odense Kommunes personalepolitikker opdateres i 2016)


Uddrag af Odense Kommunes personalepolitikker

  • Arbejdsmiljøpolitikken skal sikre alle ansatte i Odense Kommune en sund og udviklende arbejdsplads såvel fysisk som psykisk. Med særlig vægt på forebyggelse skal der udarbejdes og følges op på et årligt arbejdsmiljøregnskab
  • Fraværs- og fastholdelsespolitikken skal skabe og vedligeholde et godt og attraktivt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes behov for udvikling og tryghed tilgodeses, hvor fraværet minimeres, og hvor medarbejdere, der er afskedstruede på grund af sygefravær, søges fastholdt
  • Lønpolitikken skal sikre, at arbejdspladserne kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, at motivere og udvikle medarbejderne, så arbejdsopgaverne bliver løst godt og effektivt - samt at udvikle kommunen som en attraktiv arbejdsplads, hvor ledelsen påskønner fleksibilitet og engagement
  • Personalepolitikkens formål er at tiltrække og fastholde ansatte med gode faglige og menneskelige egenskaber, så vi kan løse vores opgaver på det serviceniveau, der er fastlagt. Dette sker ved at skabe udviklende og tilfredsstillende arbejdsbetingelser for personalet samt at sikre kommunens evne til fleksibel, effektiv og kvalitetspræget opgaveløsning
  • Rygepolitikken skal understøtte den overordnede personalepolitiks ønske om at skabe sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser. Rygepolitikken skal sikre, at ansatte i Odense Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø uden gener og sundhedsfare
  • Seniorpolitikkens formål er bl.a. at gøre det attraktivt - også for den ældre del af medarbejderstaben - at blive længst muligt som medarbejder i Odense Kommune. At bevare viden og kompetencer i organisationen og at sikre, at alle medarbejdere hele arbejdslivet igennem har mulighed for og forpligtes til at vedligeholde og udvikle kompetencer


MED-systemet 

I Odense Kommune er der indgået en aftale om medindflydelse og medbestemmelse for at udvikle og forbedre samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på alle niveauer. Medindflydelse indebærer, at ledelsens beslutning træffes på grundlag af en åben og grundig drøftelse mellem ledelse og medarbejdere. Medbestemmelse indebærer en fælles beslutning om udarbejdelse af retningslinier truffet på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledelse og medarbejdere. Medindflydelse og medbestemmelse er en dynamisk proces, der foregår som en løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere og sikrer, at arbejdspladsen stadig udvikler sig såvel til gavn for effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen som til gavn for de ansattes arbejdsglæde og motivation. Arbejdet med medindflydelse og medbestemmelse foregår systematisk gennem fast tilrettelagte netværksstrukturer og procedurer.

 Opdateret 06-02-2018

Borgmesterforvaltningen