Spring til indhold

Integration på arbejdspladsen

Integration sker bedst på arbejdspladsen. Alle virksomheder kan give plads og gøre en forskel.

For at vi i Odense Kommune skal lykkes med integrationsopgaven er det afgørende, at de Odenseanske virksomheder lader nytilkomne flygtninge og familiesammenførte bidrage og blive en del af arbejdsmarkedet. 

 

I et typisk forløb kombineres deltagelse på arbejdsmarkedet - i forskellige ansættelsesforhold - og danskuddannelse. På denne led får nyankomne flygtninge og familiesammenførte de bedste forudsætninger for at få fodfæste i en virksomhed.

 

Ved at have en flygtning eller familiesammenført i et ansættelsesforhold får virksomheden en mere mangfoldig medarbejdersammensætning. Med disse nye og bredere rekrutteringskanaler udvises samtidigt socialt engagement. Samtidig får flygtningen udviklet sit sprog og mulighed for at lære mere om det danske samfund. Det kan på sigt give adgang til både nye idéer og en større kundekreds for virksomheden.

Indsatsen og samarbejdet gælder flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet og kan inddrage alle Odense Kommunes øvrige virksomhedsrettede tilbud tilpasset den enkelte og virksomhedens behov.

 

Kontakt Virksomhedsservice og hør mere om muligheden for at give plads til integrationsborgere i din virksomhed.

 

Integrationsgrunduddannelsen

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en del af Trepartsaftalen. Trepartsaftalen er udmøntet i lov, som trådte i kraft den 1. juli 2016.

 

Fakta om IGU 

  • Uddannelsen tager 2 år og er målrettet flygtninge i alderen 18 til 40 år
  • Uddannelsen gennemføres som et lærlingeforløb, hvor eleven er tilknyttet en privat eller offentlig virksomhed
  • I løbet af det 2-årige IGU-forløb kan eleven modtage op til 20 ugers relevant uddannelse. Under uddannelsesforløbet modtager IGU-eleven en uddannelsesydelse svarende til integrationsydelsen
  • I den resterende del af IGU-en modtager IGU-eleven elevløn fra sin arbejdsplads. Elevlønnen svarer til den overenskomstmæssige lærlingeløn   
  • Bonusordning til private virksomheder, der ansætter flygtninge og familiesammenførte i ordinær ustøttet beskæftigelse i de første to år efter, de har fået opholdstilladelse i Danmark

Deltag i partnerskabet "Sammen om integration"

For at styrke og skabe ekstra synlighed om den vigtige opgave, det er at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet, kan din virksomhed tilmelde sig partnerskabet "Sammen om integration" med Jobservice Danmark.

 


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen