Spring til indhold

Skt. Klemens - nyt boligområde

Et nyt boligområde er på vej i Skt. Klemens. Området er ca. 43 hektar, og det forventes, at der kan bygges ca. 400-500 boliger

Skt. Klemens

Odense Byråd har sat gang i planlægningen af et nyt boligområde i Skt. Klemens. Området er ca. 43 hektar, og det forventes, at der kan bygges ca. 400-500 boliger.

 

Området er afgrænset af Stenløsevej mod nord og Dahlsvej mod syd. Nordøst for området ligger landsbyen Stenløse og mod vest et nyere parcelhusområde fra 2010’erne. Den sydligste del er i Kommuneplan 2020 udlagt til boligområde i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, mens den nordlige del af området ikke er udpeget til byvækstområde i kommuneplanen. Se området.

 

 

Status, juni 2023: Informationsmøde mandag d. 12. juni 2023

Odense Kommune afholdt informationsmøde den 12. juni 2023. På mødet præsenterede afdelingsleder Anette Kold forslag til lokalplan nr. 5-1064 for boligudbygning i Skt. Klemens.

Lokalplanforslaget er i høring frem til den 11. august sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 38. Du kan give din mening til kende på høringsportalen. Vi ser frem til at modtage jeres høringssvar.

Informationsmødet var velbesøgt med 82 deltagere, og Skt. Klemensskolen havde venligt stillet kantinen til rådighed som ved de forudgående møder. Aftenen forløb fint med mange kommentarer, spørgsmål og bemærkninger lige fra antal boliger og etager til bufferzoner og parkering. Flere spørgsmål blev besvaret på mødet, mens der for enkelte er behov for at undersøge dem nærmere i dialog med fagkollegaerne i Odense Kommune. Alle vil blive besvaret i forbindelse med høring af de samlede planforslag.

Et enkelt spørgsmål kan dog umiddelbart besvares her, da det har betydning for lokalplanforslagets kortbilag 1 og 2:

  • SPØRGSMÅL: Digerne op imod det gyldne kvarter står nu som ikke beskyttet men i oprindelig lokalplan står det som § 29 beskyttet. Hvorfor denne ændring og hvordan kan det pludselig ændres?
  • SVAR: Med vedtagelse af lokalplanen overgår lokalplanområdet til byzone, og digerne er dermed ikke længere beskyttet efter museumsloven § 29. Digerne ønskes dog fortsat bevaret, hvorfor lokalplanen medtager bestemmelser om bevaring. Der må således ikke forekomme tilstandsændringer af digerne og der må kun ske gennembrud af diger, hvor stier og veje skal føres igennem.

Kortbilagene 1 og 2, hvor digerne langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning fejlagtigt er vist som værende ”ikke beskyttet”, er nu revideret i overensstemmelse med ovennævnte.

Vi har allerede modtaget 13 høringssvar og ser frem til at modtage flere endnu i høringsperioden frem til den 11. august.

Præsentation fra mødet den 12. juni

 

Vi ønsker alle en god sommer.


Status, marts 2023: Helhedsplanen er godkendt

By- og Kulturudvalget behandlede og godkendte den 8. marts 2023 helhedsplan for nyt boligområde i Skt. Klemens. I helhedsplanen er indarbejdet idéer og kommentarer fra de politiske drøftelser om sagen samt den forudgående offentlige høring om ændring af kommuneplanen, som gør opførelse af ny bebyggelse mulig på den nordlige del af planområdet.

 

Helhedsplan for nyt boligområdet i Skt. Klemens

 

De indkomne høringssvar er samlet i en hvidbog, som indgik i udvalgets behandling. Begge dele kan ses i bilagene fra mødet under dagsordener og referater.

 

Udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg er nu undervejs med en kommende offentlig høringsperiode på 8 uger.

Videre orientering og tidsplan bliver løbende lagt op på hjemmesiden.

 

 

Opsamling fra Borger- og interessentmøde den 25. oktober 2022

Den 25. oktober 2022 afholdt Odense Kommune borgermøde, hvor arbejdet med helhedsplanen blev præsenteret.

Tak til alle fremmødte og til Skt. Klemenshallen for at lægge lokaler til et velbesøgt møde. Der var 160 tilmeldte, og hallen viste sig perfekt til formålet. Vi havde stor glæde af den megen plads til de fire fagstande, som drøftelsen udspandt sig omkring: Trafik, Blå-grøn struktur, Bebyggelsesstruktur og boligkvalitet samt Skole og fritid. Mange nåede også at orientere sig i det fremlagte materiale, inden afdelingsleder Anette Kold fra By- og Kulturforvaltningen introducerede programmet for aftenen.

Anette Kold præsenterede derpå status for projektet og tidsplan for planlægningen samt orienterede om indkaldelse af ideer og forslag til den forudgående høring af tillæg til kommuneplanen. Tillæg til kommuneplanen skal muliggøre opførelse af boligbyggeri på den nordlige del af området, og høringen har været afholdt i perioden 11. oktober 2022 – 1. november 2022.

Med inspiration fra Anette Kolds introduktion til projektet drøftede de fremmødte overvejelser, ideer og kommentarer til projektet. Mange nåede at besøge alle fire stande, og engagementet var i top. Afslutningsvist præsenteredes de fremmødte for en kort opsamling fra standene, og mødet sluttede kl. 21.00 med opfordring til at indsende høringssvar.

 

Det videre arbejde

Vi har modtaget cirka 40 høringssvar, som samles i en såkaldt hvidbog med forvaltningens forslag til behandling. By- og Kulturudvalget behandler forvaltningens indstilling på udvalgsmøde forventeligt den 3. marts 2023, hvorefter indstilling såvel som hvidbog bliver offentlig tilgængelig. Samtidig skal udvalget behandle udkast til helhedsplan.

 

Vi følger op her på siden med information om helhedsplan og hvidbog efter den politiske behandling.

 

Kort over området

Området for den forudgående høring af tillæg til kommuneplanen (det ikke-farvelagte område indenfor planafgrænsningen).

 

Historik

 

Orienteringsmøde den 28. juni 2022

Tirsdag den 28. juni afholdt Odense Kommune et indledende møde på Skt. Klemensskolen om kommunens overvejelser i forbindelse med områdets nuværende og fremtidige potentialer og udfordringer, herunder trafik, natur og landskab samt boligtyper.

 

Præsentation fra mødet

Opsummering på kommentarer og ideer fra mødet

 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte byplanlægger Hanne Wiemann Nielsen på hawni@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen