Spring til indhold

Skt. Klemens - nyt boligområde

Et nyt boligområde er på vej i Skt. Klemens. Området er ca. 43 hektar, og det forventes, at der kan bygges ca. 400-500 boliger

Skt. Klemens

Odense Byråd har sat gang i planlægningen af et nyt boligområde i Skt. Klemens. Området er ca. 43 hektar, og det forventes, at der kan bygges ca. 400-500 boliger.

 

Området er afgrænset af Stenløsevej mod nord og Dahlsvej mod syd. Nordøst for området ligger landsbyen Stenløse og mod vest et nyere parcelhusområde fra 2010’erne. Den sydligste del er i Kommuneplan 2020 udlagt til boligområde i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, mens den nordlige del af området ikke er udpeget til byvækstområde i kommuneplanen. Se området.

 

 

Status, marts 2023: Helhedsplanen er godkendt

By- og Kulturudvalget behandlede og godkendte den 8. marts 2023 helhedsplan for nyt boligområde i Skt. Klemens. I helhedsplanen er indarbejdet idéer og kommentarer fra de politiske drøftelser om sagen samt den forudgående offentlige høring om ændring af kommuneplanen, som gør opførelse af ny bebyggelse mulig på den nordlige del af planområdet.

 

Helhedsplan for nyt boligområdet i Skt. Klemens

 

De indkomne høringssvar er samlet i en hvidbog, som indgik i udvalgets behandling. Begge dele kan ses i bilagene fra mødet under dagsordener og referater.

 

Udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg er nu undervejs med en kommende offentlig høringsperiode på 8 uger.

Videre orientering og tidsplan bliver løbende lagt op på hjemmesiden.

 

 

Opsamling fra Borger- og interessentmøde den 25. oktober 2022

Den 25. oktober 2022 afholdt Odense Kommune borgermøde, hvor arbejdet med helhedsplanen blev præsenteret.

Tak til alle fremmødte og til Skt. Klemenshallen for at lægge lokaler til et velbesøgt møde. Der var 160 tilmeldte, og hallen viste sig perfekt til formålet. Vi havde stor glæde af den megen plads til de fire fagstande, som drøftelsen udspandt sig omkring: Trafik, Blå-grøn struktur, Bebyggelsesstruktur og boligkvalitet samt Skole og fritid. Mange nåede også at orientere sig i det fremlagte materiale, inden afdelingsleder Anette Kold fra By- og Kulturforvaltningen introducerede programmet for aftenen.

Anette Kold præsenterede derpå status for projektet og tidsplan for planlægningen samt orienterede om indkaldelse af ideer og forslag til den forudgående høring af tillæg til kommuneplanen. Tillæg til kommuneplanen skal muliggøre opførelse af boligbyggeri på den nordlige del af området, og høringen har været afholdt i perioden 11. oktober 2022 – 1. november 2022.

Med inspiration fra Anette Kolds introduktion til projektet drøftede de fremmødte overvejelser, ideer og kommentarer til projektet. Mange nåede at besøge alle fire stande, og engagementet var i top. Afslutningsvist præsenteredes de fremmødte for en kort opsamling fra standene, og mødet sluttede kl. 21.00 med opfordring til at indsende høringssvar.

 

Det videre arbejde

Vi har modtaget cirka 40 høringssvar, som samles i en såkaldt hvidbog med forvaltningens forslag til behandling. By- og Kulturudvalget behandler forvaltningens indstilling på udvalgsmøde forventeligt den 3. marts 2023, hvorefter indstilling såvel som hvidbog bliver offentlig tilgængelig. Samtidig skal udvalget behandle udkast til helhedsplan.

 

Vi følger op her på siden med information om helhedsplan og hvidbog efter den politiske behandling.

 

Kort over området

Området for den forudgående høring af tillæg til kommuneplanen (det ikke-farvelagte område indenfor planafgrænsningen).

 

Historik

 

Orienteringsmøde den 28. juni 2022

Tirsdag den 28. juni afholdt Odense Kommune et indledende møde på Skt. Klemensskolen om kommunens overvejelser i forbindelse med områdets nuværende og fremtidige potentialer og udfordringer, herunder trafik, natur og landskab samt boligtyper.

 

Præsentation fra mødet

Opsummering på kommentarer og ideer fra mødet

 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte byplanlægger Hanne Wiemann Nielsen på hawni@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen