Spring til indhold

Forretningsorden for Sundhedsudvalget i Odense Kommune

Herunder kan du læse forretningsordenen for det rådgivende sundhedsudvalg i Odense Kommune.

Forretningsorden for Sundhedsudvalget i Odense Kommune

1. Udvalgets sammensætning  

1.1 Sundhedsudvalget sammensættes af rådmændene for Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget samt fire øvrige byrådsmedlemmer. Det ene af disse fire øvrige byrådsmedlemmer skal være medlem af By- og Kulturudvalget.

 

1.2 Byrådet udpeger formanden for Sundhedsudvalget blandt de fire byrådsmedlemmer af Sundhedsudvalget, der ikke er rådmænd.

 

2. Udvalgets opgaver 

2.1 Sundhedsudvalget er ansvarlig for rådgivning af Økonomiudvalget om status på og behovet for udvikling af den samlede sundhedsopgave i Odense Kommune.

 

2.2 Sundhedsudvalget kan efter behov rådgive de stående udvalg om tværgående sundhedsopgaver.

 

3. Udvalgets møder 

3.1 Udvalget udøver sin virksomhed i møder.  

3.2 Udvalget fastlægger en mødeplan med faste mødedage og mødetidspunkter for et kalenderår ad gangen.  

3.3 Formanden eller 3 udvalgsmedlemmer kan dog indkalde til ekstraordinære møder. 

3.4 Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeles dette formanden, inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.  

3.5 Udvalgets møder er ikke offentlige. 

3.6 Udvalget kan tillade, at ansatte i Odense Kommune overværer udvalgets møder med henblik 

på at varetage sekretariatsfunktioner for udvalget, eller såfremt udvalget finder det hensigtsmæssigt af hensyn til oplysning af en sag. 

3.7 Udvalget kan endvidere tilkalde andre personer herunder andre medlemmer af byrådet til at overvære forhandlingerne i udvalget, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.

 

4. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 

4.1 Formanden sørger for, at udvalgets medlemmer får tilsendt en dagsorden senest 5 hverdage før, der afholdes ordinært udvalgsmøde. 

4.2 Hvis et medlem senest 7 hverdage forud for et ordinært møde skriftligt har anmodet om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommende møde. 

4.3 Formanden sørger for, at der udarbejdes en dagsorden, ligesom han påser, at det fornødne materiale til de enkelte sagers behandling er til stede.  

4.4 Dagsordenen med tilhørende materiale fremsendes elektronisk til udvalgets medlemmer.  

4.5 Ved indkaldelse til ekstraordinært møde underretter formanden så vidt muligt medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 

4.6 Både den åbne og den lukkede del af dagsordenen sendes elektronisk til byrådets øvrige medlemmer med de begrænsninger, der følger af reglerne om aktindsigt.  

4.7 Den åbne del af dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside.  

5. Mødeledelse, beslutningsdygtighed og sagernes forelæggelse

5.1 Formanden leder udvalgets møder. 

5.2 På det første møde i udvalgets funktionsperiode vælger udvalget ved flertalsvalg en næstformand, der fungerer som mødeleder, når formanden er forhindret i at deltage i et møde. 

5.3 Formanden og ved dennes forfald næstformanden formulerer, hvad der skal stemmes om. 

5.4 Ved mødets begyndelse kan ethvert medlem bede om ordet til dagsordenen. Sagerne behandles i den rækkefølge, formanden bestemmer, og rækkefølgen i dagsordenen kan fraviges. 

5.5 En sag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan kun behandles, hvis der er enighed om at behandle sagen eller sagen ikke tåler udsættelse.  

5.6 Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

6. Afstemninger 

6.1 Alle beslutninger tages ved stemmeflertal.  

6.2 Afgives der ved en afstemning lige mange stemmer for og imod, er forslaget/indstillingen bortfaldet. 

6.3 Skønner formanden, at en sags udfald er så utvivlsomt, at en afstemning vil være overflødig, udtaler formanden dette med angivelse af den opfattelse formanden har med hensyn til sagens afgørelse. Hvis ingen af medlemmerne herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af formanden angivne opfattelse. 

6.4 Ethvert medlem kan forlange kort at få sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen. 

7. Inhabilitet 

7.1 Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen (inhabilitet). 

7.2 Hvis et medlem er inhabilt, skal medlemmet forlade lokalet mens sagen behandles. Medlemmet må derimod gerne deltage i udvalgets behandling af spørgsmålet om, hvorvidt medlemmet er inhabilt.
7.3 Et medlem skal underrette formanden senest dagen før mødet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets inhabilitet.  

8. Beslutningsprotokol 

8.1 Sundhedsudvalgets sekretær fører beslutningsprotokol for udvalgets møder. 

8.2 Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødet afslutning underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. 

8.3 Udskrift af beslutningsprotokollen udsendes senest 8 dage efter mødets afholdelse til udvalgets medlemmer.

 

9. Sekretariat 

9.1 Sundhedschefen og Sundhedssekretariatet i Borgmesterforvaltningen sekretariatsbetjener Sundhedsudvalget.

 

10. Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse 

10.1 Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for udvalget i dettes næste møde. 

11. Ikrafttræden

11.1 Denne forretningsorden træder i kraft den 9. juni 2016. 

Vedtaget på Sundhedsudvalgets møde den 9. juni 2016 
 

Borgmesterforvaltningen