Spring til indhold

Kodeks for byrådets virke og samarbejde

Kodeks for byrådets virke og samarbejde

Kodekset er en beskrivelse af den praksis, der over tid har udviklet sig i Odense Byråd samt den omgangsform, byrådsmedlemmerne ønsker i byrådssalen.

 

Byrådets beslutninger har direkte eller indirekte indflydelse på odenseanernes og de odenseanske virksomheders hverdag. En del odenseanere følger derfor også med i byrådsmøderne via livestreaming eller ved at møde op på tilhørerpladserne i byrådssalen. Byrådsmedlemmerne tilstræber, at byrådsmøderne og debatten afvikles med behørig respekt herfor og for demokratiet.

 

Kodekset er ikke en udtømmende liste for, hvordan den behørige respekt udvises. Med byrådsmedlemmernes forskellige baggrund og personligheder skal
der være plads til, at den behørige respekt kommer til udtryk på forskellig vis.

 

Generelt

 1. Der sker i disse år en udvikling i samfundet – internationalt, nationalt og lokalt – hvor tonen og omgangsformen til tider bliver mere uforsonlig. Dette påvirker også den politiske debat, ligesom den politiske debatform påvirker tonen og omgangsformen i det øvrige samfund. Odense Byråd ønsker med dette kodeks at bidrage til en kulturel, samfundsmæssig forandring, hvor Odense Byråd – både i og uden for byrådssalen – har som ambition at ville kendes for en respektfuld politisk debat, hvor der er plads til og forståelse for forskellige holdninger.

   

 2. Som medlem af byrådet har man en særlig adgang til information – blandt andet via muligheden for at stille spørgsmål til den kommunale forvaltning. Når man har den særlige adgang til information, har man også en forpligtelse til at tilstræbe et sagligt, nøgternt og oplyst grundlag i den politiske debat generelt.

   

 3. Politik er også passion, hvorfor debatten kan være direkte i sin form, men ambitionen er, at der skal opretholdes en ordentlig tone med respekt for hinandens forskellighed, politiske holdninger og idéer. Byrådsmedlemmer afholder sig derfor fra at omtale hinanden i nedsættende vendinger eller med fornærmende kendeord.

   

   

  Afvikling af møderne i byrådssalen

 4. Inden byrådsmødets start samles byrådsmedlemmerne samt stadsdirektøren og byrådssekretæren i byrådets forværelse. Ved tidspunktet for byrådsmødets start, åbner en rådhusbetjent døren ind til byrådssalen, og herefter går først borgmesteren og derefter de øvrige fra forværelset ind i byrådssalen.

   

 5. Ved det konstituerende møde er det på tilsvarende vis den siddende borgmester, der går først ind i byrådssalen.

   

 6. Det er muligt at tage vand eller sodavand med ind i byrådssalen.

   

 7. Når byrådsmedlemmerne ved mødets start kommer ind i byrådssalen, rejser ”embedsmandslogen” sig op.

   

 8. Byrådsmedlemmerne møder velforberedt op, deltager nærværende i byrådsmøderne og forbliver som udgangspunkt på deres pladser under byrådsmødet. Rådhusbetjentene kan under by- rådsmøderne være behjælpelige med at hente vand eller sodavand fra forværelset.

   

 9. Personer omtales med for- og efternavn. Ved omtale af eller tiltale til borgmesteren eller råd- mændene kan deres titel anvendes sammen med for- og efternavn, men dette er ikke et krav. Borgmester og rådmænd kan også adresseres ved kun at anvende deres fulde titel, fx rådmand for Børn- og Ungeudvalget.

   

 10. Der skal opretholdes en ordentlig tone, og der skal være respekt for hinandens politiske holdning, flertallets beslutninger og mindretallets rettigheder.

   

 11. Borgmesteren har et særligt ansvar for at skabe en tillidsfuld atmosfære under møderne. Tilsvarende har byrådets medlemmer i deres ageren et ansvar for at bidrage til en tillidsfuld atmosfære. Endelig har byrådets medlemmer i deres optræden et ansvar for at bistå borgmesteren i sit særlige ansvar.

   

 12. Borgmesteren leder møderne og træffer beslutning i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god ro og orden under møderne. Borgmesteren kan om fornødent henstille til passende sprogbrug.

   

 13. Ingen må tale uden at have fået ordet af borgmesteren.

   

 14. Når man taler, rejser man sig fra sin plads.

   

 15. Talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren.

   

 16. Bifalds- eller mishagsytringer er ikke tilladt.

   

 17. Det tilstræbes, at eventuelle ændringsforslag til en sag af forslagsstilleren rundsendes til byrådets medlemmer senest kl. 13 samme dag som byrådsmødet. Fremsættes ændringsforslag under behandling af en sag afleveres ændringsforslaget til borgmesteren. Ændringsforslaget kan afleveres på et stykke papir eller via mail (ved mail sendes ændringsforslaget til både borgmester, stadsdirektør og byrådssekretær).

   

 18. Byrådets medlemmer har i debatten i byrådssalen så vidt muligt fokus på den politiske drøftelse af sagens indhold. Spørgsmål til forretningsordenen og styrelsesretlige spørgsmål søges så vidt muligt afklaret med stadsdirektøren eller byrådssekretæren inden mødet.

   

 19. Af hensyn til at udvise behørig respekt tilstræbes det, at byrådsmedlemmerne kun i meget begrænset omfang tager billeder, herunder selfies, under byrådsmøder.

   

 20. Ved afholdelse af et byrådsmedlems første tale er det kutyme, at de andre byrådsmedlemmer giver en mønt til vedkommende. Kutymen bør afvikles i størst mulige respekt for de øvrige talere og sagens genstand.

   

   

  Opfølgning

 21. Gruppeformændene har som byrådsgruppernes tillidsvalgte en særlig opgave i løbende at være ambassadører for kodekset.

   

 22. De enkelte grupper i byrådet drøfter på egne møder efterlevelse af kodeks i og uden for byråds- salen.

   

 23. Borgmesteren indkalder enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en gruppeformand til gruppeformandsmøde, hvis der skønnes at være behov for at drøfte konkrete situationer i relation til kodekset.

   

 24. Byrådet følger årligt op på og evaluerer kodeks. Det sker i forbindelse med et kvartalsmøde.

 

Borgmesterforvaltningen