Spring til indhold

Fakta om et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn

Spørgsmål og svar vedrørende et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn

SPØRGSMÅL:

 

1. Tidligere afdækning og salg:

 

2. Et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn

 

3. Fjernvarme Fyn

 

4. Vilkår for et eventuelt salg

 

5. Fra fjernvarme til velfærd

 

6. Prisvurdering af Fjernvarme Fyn

7. Prisen på fjernvarme

 

8. Grøn omstilling

 

9. Borgerindflydelse

 

 

SVAR PÅ SPØRGSMÅL:

 

1. Tidligere afdækning og salg:

 

1.1: Hvad blev Odense Energi solgt for i 2008?

I 2008 solgte Odense Kommune Odense Energi til Energi Fyn for 1.150 mio. kr. Efter 40 pct. skat var kommunens andel 690 mio. kr.


1.2: Hvad blev pengene fra salget af Odense Energi brugt til?

Pengene blev bl.a. brugt til:

 • Anlægsinvesteringer på småbørnsområdet
 • Efterslæb på vedligeholdelse i kommunale bygninger
 • Cykel- og atletikarena
 • Tenniscenter
 • Omdannelse af Th. B Thriges Gade

 

1.3: Hvad blev Nature Energy solgt for i 2018?

Salget af Nature Energy indbragte Odense Kommune 85 mio. kr. efter skat til staten.


1.4: Hvad blev pengene fra salget af Nature Energy brugt til?

Pengene blev brugt til:

 • Et arbejde omkring teknologiforståelse i folkeskolen - kodning og robotteknologi
 • Forbedring af indeklimaet i folkeskolerne

 

1.5: I 2014 købte Fjernvarme Fyn Fynsværket af Vattenfall og sidenhen grunden af Lindø Port of Odense. Hvad var prisen dengang?

 Aftalen mellem Fjernvarme Fyn og Vattenfall blev indgået i 2014. Fjernvarme Fyn betalte 600 millioner kroner til Vattenfall for aktierne. Værdien af selskaberne var beregnet til 1,1 milliarder kroner, men der var gæld på 500 millioner kroner, og prisen på 600 mio. kr. er derfor prisen med gæld. Grunden blev efterfølgende købt af Lindø Port of Odense for ca. 100 millioner kroner. Det vil altså sige en samlet købspris på 700 millioner kroner.

 

 

 

2. Et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn

2.1: Hvor meget skal staten have i skat ved eventuelt salg af Fjernvarme Fyn?

Loven siger, at staten skal have 40 %, hvis Odense Kommune bruger pengene over 10 år. Hvis kommunen ønsker at bruge alle pengene med det samme, skal staten have 60 %.


2.2: Hvad er udgiften til rådgivere i forbindelse med undersøgelsen af et eventuelt salg?

Udgiften til rådgivere forventes at blive på 6-8 mio. kr.


2.3: Hvor meget af Fjernvarme Fyn ejer Nordfyns Kommune?

Nordfyns Kommune ejer 2,92 %, og Odense Kommune ejer 97,08 %. Nordfyns Kommunes andel stammer fra de dele af varme-nettet, der er beliggende i Nordfyns Kommune.

 

 

2.4: Hvad sker der, hvis Nordfyns Kommune siger nej til et salg af Fjernvarme Fyn?

Odense Kommune har påtaget sig rollen som forhandlingsleder på vegne af begge ejere af Fjernvarme Fyn. Det er efter aftale med Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune har fraskrevet sig retten til at udnytte sin forkøbsret til Odense Kommunes andel af Fjernvarme Fyn. 

Siger Nordfyns Kommune nej til at sælge sine aktier i Fjernvarme Fyn foreligger der en ny situation, som der vil skulle være en dialog med bl.a. Energi Fyn om.

 

 

2.5: Hvorfor ikke tage et lån til at finansiere velfærden?

Kommunerne har kun begrænsede mulighed for at optage lån jf. lånereglerne for kommuner. Velfærdsplanen omfatter investeringer på 1,8 mia. kr. frem mod 2030. I samme periode skønnes Odense Kommune lånemuligheder maksimalt at udgøre op til 0,2-0.3 mia. kr. under de nuværende låneregler.

 

Læs mere på Social- og indenrigsministeriets hjemmeside


2.6: Er udbudsreglerne overholdt i forbindelse med undersøgelsen af et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn?

Da der er tale om salg af kommunens aktiver, gælder udbudspligten ikke. Udbudsreglerne gælder kun ved køb af ydelser.


2.7: Skal Odense Kommune låne penge til Energi Fyn for, at handlen kan gennemføres?

Odense Kommune skal ikke låne penge til Energi Fyn ved et eventuelt salg.2.8: Hvad besluttede byrådet d. 30. oktober 2019 omkring et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn?

Byrådet besluttede at igangsætte en proces for afklaring af vilkår for et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til det forbrugerejede selskab Energi Fyn. Overskuddet ved et eventuelt salg skal bruges på at investere i fysiske rammer for børn, unge og ældre som en del af Velfærdsplan 2030. Den endelige beslutning om et salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn skal træffes af byrådet.

Du kan her læse mere om den del af budgetforliget, der dannede baggrund for byrådets beslutning om at undersøge et evt salg af Fjernvarme Fyn (PDF) 

 

2.9: Skal Odense Kommune stille garanti for lån, som Energi Fyn måtte optage i forbindelse med købet?

Nej, Odense Kommune skal ikke garantere for købesummen. Aftalen om vilkår for salg af Fjernvarme Fyn giver dog mulighed for, at eksisterende lån med kommunal garanti i Fjernvarme Fyn kan opretholdes efter et eventuelt salg under visse betingelser.

 

3. Fjernvarme Fyn

 

3.1: Hvor mange penge er der trukket ud af Fjernvarme Fyn indtil videre?

Odense Kommune har indtil videre ikke trukket penge ud af Fjernvarme Fyn.


3.2: Er der særlige regler for, hvad overskuddet fra Fjernvarme Fyn kan anvendes til, hvis Odense Kommune som ejer vælger at trække overskuddet ud?

Nej, der er ikke særlige regler.


3.3: Er Fjernvarme Fyn borgernes ejendom?

Odense Kommune har en ejerandel på ca. 97,08%, mens Nordfyns Kommune har en ejerandel på ca. 2,92 % af selskabet.  Fjernvarmedistributionsnettet er betalt af varmeforbrugerne, og derfor kan hverken Fjernvarme Fyn eller Energi Fyn opkræve betaling for det igen.


3.4: Hvor meget skal staten have, hvis kommunen trækker overskud ud?

Staten skal have 40 %, hvis Odense Kommune bruger pengene over 10 år. Hvis kommunen ønsker at bruge alle pengene med det samme, skal staten have 60 %.


3.5: Hvorfor har Odense Kommune ikke tidligere trukket overskud ud?

Bestyrelsen i Fjernvarme Fyn har siden 2015 har haft en bevidst strategi om at styrke virksomhedens økonomi. Dette ville ikke have været muligt, hvis man havde trukket overskuddet ud. Det er Fjernvarme Fyns bestyrelse, der beslutter, hvorvidt man vil indstille til at trække overskuddet ud.


3.6: Hvad er værdien af Fjernvarme Fyn?

Salgsværdien af Fjernvarme Fyn er ca. 1,9 mia. kr. Da der er gæld på ca. 1 mia. kr. i Fjernvarme Fyn, giver dette en købspris på 900 mio. kr.

 

 

 

4. Vilkår for et eventuelt salg

4.1: Har nogle af vilkårene i aftalen mellem Odense Kommune og Energi Fyn haft betydning for den eventuelle salgspris?

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at vilkårene ikke har haft en negativ påvirkning på salgsprisen i forhold til Energi Fyn. Læs mere om vilkårene i aftalen mellem Odense Kommune og Energi Fyn

Havde den potentielle køber været en anden, kan det ikke afvises, at vilkårene ville have haft negativ indflydelse på prisen.

 

 

4.2: Kan Energi Fyn lægge sig sammen med andre forbrugerejede selskaber?

Ja, Energi Fyn har mulighed for at lægge sig sammen med andre forbrugerejede selskaber i Danmark uden godkendelse af Odense Kommune. En eventuel sammenlægning med et andet forbrugerejet selskab vil kræve godkendelse i Energi Fyns repræsentantskab med 2/3-flertal. Energi Fyn har oplyst, at kunderne i Odense har lidt over halvdelen af stemmerne i repræsentantskabet.


4.3: Har bestyrelsesmedlemmerne i Fjernvarme Fyn og i Energi Fyn indflydelse på et eventuelt salg?

Bestyrelsesmedlemmerne i Fjernvarme Fyn har som medlem af bestyrelsen ikke indflydelse på et eventuelt salg. De bestyrelsesmedlemmer, der sidder i byrådet, skal være med til at træffe beslutning om, hvorvidt Fjernvarme Fyn skal sælges eller ej. Dette er forudsat, at det vurderes, at de ikke er inhabile.


4.4: Har et enigt byråd stemt ja til et salg?

Byrådet har ikke besluttet sig for et eventuelt salg, men et flertal i byrådet har besluttet at undersøge vilkår for et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.


4.5: Hvorfor er Energi Fyn den eneste køber i spil?

Odense Byråd har med budget 2020 besluttet alene at undersøge et eventuel salg af Fjernvarme Fyn til det forbrugerejede selskab Energi Fyn. Det fremgår af det forlig, der ligger til grund for budgettet, at årsagen blandt andet er, at Fjernvarme Fyns kunder i det forbrugerejede Energi Fyn fortsat vil være sikret indflydelse og en ansvarlig ejer. Se mere om budgetforliget

 

4.6: Hvornår blev der taget en beslutning om at undersøge et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn, og hvem besluttede det?

Beslutningen om at undersøge et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn blev taget på byrådsmøde d. 30. oktober 2019. Beslutningen blev vedtaget af et flertal i Odense Byråd.4.7: Mister Odense Kommune en årlig indtægt ved et eventuelt salg?

Byrådet har truffet beslutning om at stille garanti for lån optaget af Fjernvarme Fyn. Fjernvarme Fyn betaler for, at Odense Kommune yder denne garanti. I 2019 betalte Fjernvarme Fyn 3,2 mio. kr. for denne garanti. Sælges Fjernvarme Fyn vil Odense Kommune ikke længer modtage denne betaling fra Fjernvarme Fyn. Sælges Fjernvarme Fyn til Energi Fyn og ønsker Energi Fyn, at Odense Kommune stiller en tilsvarende garanti for lån, vil Energi Fyn også skulle betale for en sådan garantistillelse. Beløbet afhænger af, hvor mange lån, der ønskes garanti for, men garantien vil blive fastsat til markedsprisen.


4.8: Hvad er tidsplanen for et eventuelt salg?

Ejerkommunernes kommunalbestyrelser forventes at skulle tage endelig stilling til et eventuelt salg i løbet af efteråret 2020. En eventuel handel forventes derefter at kunne være gennemført inden udgangen af 2020.


4.9: Kan Energi Fyn sælge Fjernvarme Fyn videre til tredje part?

I aftaleteksten mellem Odense Kommune og Energi Fyn fremgår det, at Energi Fyn skal beholde Fjernvarme Fyn. Fjernvarme Fyn vil ved eventuelt salg til Energi Fyn fortsat være forbrugerejet. I aftaleteksten står, at Energi Fyn ingen intentioner har om at sælge andele eller væsentlige aktiver i Fjernvarme Fyn.

Hvis Energi Fyn – i en særlig situation – alligevel ønsker at gennemføre et salg af andele eller væsentlige aktiver i Fjernvarme Fyn, skal Odense Kommune godkende det.

Der er ingen udløbsdato på, at Energi Fyn skal spørge om lov til at sælge til tredje part.


4.10: Hvilke vilkår og betingelser har Økonomiudvalget d. 15. april 2020 fastlagt for et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn?

Økonomiudvalget besluttede følgende vilkår og betingelser:

 • Fortsat fokus på stabile og lave varmepriser
 • Udfasning af kul i varmeproduktionen senest i 2025
 • Fremadrettede investeringer i grøn omstilling skal overvejes i forhold til indvirkning på prisen og betydning for gartnerier
 • Varmekunderne skal sikres samme indflydelse som Energi Fyns nuværende andelshavere
 • Energi Fyn skal opretholde ejerskab af Fjernvarme Fyn
 • Forudsætning, at et salg sker til markedspris

Læs referat fra økonomiudvalgsmødet den 15. april 2020

 

4.11: Kan pengene fra et eventuelt salg bruges til at sætte skatten ned i Odense Kommune?

I princippet ja, men i praksis indeholder det den udfordring, at pengene på et tidspunkt vil være opbrugt, og at kommunen ikke frit kan hæve skatten igen efterfølgende, hvis det skulle være ønsket politisk.

 

5. Fra fjernvarme til velfærd


5.1: Velfærdsplanen skal bruge 1,8 mia. indtil 2030. Hvor stor en del af dette beløb udgør et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn?

Et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn vil bidrage med 524 mio. kr. til Velfærdsplan 2030. De 524 mio. kr. skal bidrage til at finansiere aftalen: 

'Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd', der er en del af Velfærdsplan 2030.

 

5.2: Hvorfor skal kommunen eje sine egne bygninger? Kan man ikke bare leje dem?

Lovgivningen har begrænset denne mulighed. Kommunen skal lægge pengene selv, hvis der for eksempel skal bygges en ny daginstitution. Således findes der ingen genvej til billigere bygninger. 

 

5:3 Hvorfor har Odense Kommune behov for flere penge end dem, der er tilført kommunen gennem forhøjet skat og udligningsreformen?

Velfærdsplanen indeholder investeringer i blandt andet fysiske rammer for børn, unge og ældre, som der lige nu ikke er fundet penge til. Et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn kan bidrage til at betale disse investeringer. Et flertal i byrådet har besluttet, at den forhøjede skat skal anvendes på et ekstra løft af serviceniveauet på velfærdsområderne.

5:4 Hvorfor er der ikke sat penge nok af til vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse?

Når der i dag opføres bygninger afsættes der samtidig penge til vedligeholdelse, men sådan var det ikke tidligere. Historisk set har der således ikke været afsat nok penge til vedligeholdelse af vores gamle bygninger.

 

5.5: Hvorfor finansierer man ikke bare velfærdsplanerne med udbytte fra Fjernvarme Fyn – i stedet for at sælge?

Alle i byrådet er enige om, at der er behov for at investere 1,8 mia. kr. frem mod 2030 i bl.a. de fysiske rammer for børn, unge og ældre. Ved et salg vil man have 524 mio. kr. til rådighed til dette.

Ved alene at tage udbytte, vil man frem til og med 2030 alene have i alt op til 101 mio. kr. til rådighed hvis man bruger pengene over 10 år. Ønsker man at kunne bruge udbyttet med det samme, vil man have i alt ca. 175 mio. kr. til og med 2030.

 

 

5.6: Er det muligt for Odense Kommune i dag løbende at trække overskuddet ud af Fjernvarme Fyn? 

Det er kun et overskud fra de aktiviteter, der kan være fortjeneste på, der kan gå til ejeren. Det er primært på el-delen. 

Odense Kommune har indtil videre ikke trukket overskuddet ud af Fjernvarme Fyn.
Såfremt Odense Kommune skulle trække overskud ud af Fjernvarme Fyn, vil det være en politisk beslutning.


5.7: Hvad skal pengene af et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn bruges til?

Byrådet besluttede d. 30. oktober 2019, at overskuddet fra et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn skal anvendes til at investere i de fysiske rammer for børn, unge og ældre. Du kan læse mere om det i Velfærdsplan 2030

Et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn vil bidrage med 524 mio. kr.  Beløbet vil bidrage til velfærdsplanen i overensstemmelse med byrådets beslutning fra oktober 2019

 

5.8: Hvor mange penge har Odense Kommune fået til vedligeholdelse fra staten? Og i så fald hvor meget har kommunen brugt?

Der har tidligere været enkeltstående puljer, men generelt får kommunen ikke penge fra staten til vedligeholdelse. 

 

6. Prisvurdering af Fjernvarme Fyn

6.1: Hvem har haft ansvaret for at vurdere prisen på Fjernvarme Fyn?

Odense Kommune og Energi Fyn har hver haft eksterne rådgivere, som uafhængigt af hinanden har vurderet, hvad prisen skal være. 

Odense Kommunes rådgiver PwC har givet sin vurdering af, hvad der vil være en fair markedspris for Fjernvarme Fyn. Denne vurdering har været udgangspunkt for en dialog og forhandling med Energi Fyn. 


6.2: Hvordan kan man være sikker på, at prisen er rigtig?

Odense Kommunes rådgiver PwC har givet sin vurdering af en fair markedspris for Fjernvarme Fyn. Vurderingen er uafhængig af, om der er en eller flere købere. Hvis Energi Fyn og Odense Kommune måtte ønske at gennemføre handlen, vil PwC udarbejde en såkaldt fairness opinion, hvor PwC formelt vurderer, at 900 mio. kr. er en fair markedspris.


6.3: Hvilken betydning har Fjernvarme Fyns egenkapital for prisen?

Fastsættelsen af prisen på Fjernvarme Fyn tager ikke udgangspunkt i selskabets egenkapital. Dette skyldes blandt andet, at egenkapitalen ikke afspejler den reelle værdi.

Egenkapitalen i Fjernvarme Fyn Distribution på cirka 1,6 mia. kr. består af anlæg, som varmekunderne allerede har betalt via varmeprisen. I varmeforsyningsloven står, at denne værdi ikke må opkræves igen. Derfor har disse anlæg en meget begrænset salgsværdi.


6.4: Hvordan ved man at prisen er fair, når der kun er et bud fra Energi Fyn?

Odense Kommunes rådgiver PwC har ud fra almindelige anerkendte metoder fastsat, hvad der er en fair markedspris for Fjernvarme Fyn. Den pris, som PwC har fastsat, er uafhængig af, om der er en eller flere købere. Det er korrekt, at det ikke har været undersøgt, om der var andre interesserede, der ville give mere end den fair markedspris.

 

Når der foreligger en eventuel færdighandlet aftale med Energi Fyn, vil PwC forholde sig til, hvorvidt betingelserne for handlen samlet set er rimelige og afspejler en fair markedspris.


6.5: Hvad er forklaringen på, at Fjernvarme Fyn, som giver mere end 150 mio. i overskud, kan have en markedspris på 900 mio. kroner?

Prisen for Fjernvarme Fyn afhænger af, hvilke muligheder en kommende ejer har for at tjene penge. 

Det er kun Fjernvarme Fyns overskud på el-delen, der indgår som et positivt element i vurderingen af salgsprisen. Overskud fra varmedelen skal betales tilbage til varmekunderne. 

Når salgsprisen skal beregnes, skal der også tages højde for den gæld, der er i Fjernvarme Fyn. Gælden udgør ultimo 2019 ca. 1,0 mia. kr. En ny ejer overtager også forpligtigelsen til at rydde op på kraftværksgrunden og endelig bærer ejeren også risikoen for tab på de kommercielle aktiviteter. Et eventuelt tab herpå kan ikke betales af varmekunderne.

 

6.6: Hvorfor er prisvurderingen på Fjernvarme Fyn anderledes i 2011 end i 2020?

Fordi forudsætningerne for prisfastsættelse af Fjernvarme Fyn har ændret sig siden 2011. Kort fortalt blev salgsværdien i 2011 udgjort af muligheden for at opkræve forrentning af den kapital, som Odense Kommune oprindeligt har indskudt i Fjernvarme Fyn Distribution A/S. Hvis forrentningen var opkrævet, ville den være betalt af varmekunderne. 
Lovgivningen på dette punkt er imidlertid ændret, og Odense Byråd besluttede i 2015, at eventuel opkrævning af forrentning kun måtte bruges i Fjernvarme Fyn koncernen efter godkendelse af Økonomiudvalget. Hertil kommer, at Fjernvarme Fyn har tilbagekaldt alle ansøgninger om denne forrentning, da bevæggrunden for at opkræve ikke længere er til stede. Dette blev Økonomiudvalget orienteret om den 15. januar 2020. Et eventuelt overskud i Fjernvarme Fyn Distribution A/S skal derfor betales tilbage til varmekunderne. Du kan læse mere om beslutningen om ikke at opkræve forrentning af indskudskapital her 

 

7. Prisen på fjernvarme


7.1: Vil det betyde stigende varmepriser, såfremt Odense Kommune som ejer af Fjernvarme Fyn anvender overskuddet til velfærd?

Hvis et overskud fra elproduktionsdelen trækkes ud, påvirker det umiddelbart ikke varmeprisen.


7.2: Hvad sker der med prisen på fjernvarme ved et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn?

Loven siger, at prisen på varme ikke må stige alene som følge af et salg. Prisen på fjernvarme kan ikke låses fast, uanset hvem der ejer Fjernvarme Fyn. Det er i strid med loven, da varmeprisen udgøres af de faktiske omkostninger til produktion og distribution af varmen. I aftaleteksten står, at Energi Fyn vil fastholde konkurrencedygtige priser og sikre, at varmeprisen fortsat skal være blandt de laveste i forhold til øvrige sammenlignelige fjernvarmeværker i Danmark. 


8. Grøn omstilling

8.1: Fortsætter udfasningen af kul ved et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn?

Fjernvarme Fyn fortsætter udfasningen af kul i 2022 og udfasningen af fossile brændstoffer frem mod 2030. Læs Fjernvarme Fyns omstillingsprogram (PDF)

 

8.2: Hvilken betydning har klimaaftalen for et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn?

I Klimaaftalen står, at Odense skal være klimaneutral i 2030 sammenlignet med den CO2-udledning, der var i 1990. 1990 er det internationalt valgte måleår. Fjernvarme Fyn har formuleret denne grønne omstilling i omstillingsprogrammet (PDF).

Den igangværende omstilling fra brug af fossile brændsler til grøn og bæredygtig energi, skal ved et eventuelt salg fastholdes.


8.3: Ligger der store investeringer i den grønne omstilling for Fjernvarme Fyn?

Den endelige udfasning af kul i 2022 sker via en investering i biomasseanlæg hos Fjernvarme Fyn på cirka 875 mio. kr. Dertil kommer 650 mio. kr. til øvrige investeringer i gaskonvertering, varmepumpe-, elkedel- og damlagerprojekterne frem mod 2030. Fjernvarme Fyn forventer at bruge ca. 2 mia. kr. på den grønne omstilling fra 2017 - 2022.

 

Læs Fjernvarme Fyns omstillingsprogram (PDF).

 

 

8.4: Hvordan sikres den grønne omstilling ved et eventuelt salg til Energi Fyn?

I aftaleteksten fremgår det, at Energi Fyn skal gennemføre grøn omstilling i overensstemmelse med 

programmet for grøn omstilling (PDF).

Det betyder, at kuludfasningen skal være gennemført i 2022, og udfasningen af fossile brændstoffer er gennemført frem mod 2030.   

Ved et eventuelt køb af Fjernvarme Fyn vil Energi Fyn fortsat sikre en grøn omstilling samtidig med, at varmekunderne sikres stabile og lave varmepriser. 

 

 

9. Borgerindflydelse

 

9.1: Mister borgerne indflydelse på fjernvarmen ved et eventuelt salg til Energi Fyn?

Der kan ikke svares entydigt. I dag har borgernes/varmekundernes indirekte indflydelse via Odense Byråd, da Odense Kommune ejer Fjernvarme Fyn. Ved et eventuelt salg bliver alle Fjernvarme Fyns varmekunder medejere af det forbrugerejede Energi Fyn.


9.2: Hvorfor er det kun 500, der har mulighed for at deltage i borgermøderne?

Borgermøderne er underlagt restriktioner på grund af COVID-19 situationen. Alle, der har tilmeldt sig til borgermøderne, er blevet tilbudt plads på et af borgermøderne.

 

9.3: Hvorfor ikke lave en kommunal folkeafstemning om et eventuelt salg?

Det er en politisk beslutning at gennemføre enten en vejledende eller en bindende folkeafstemning. En bindende kommunal folkeafstemning koster ca. 3 mio. kr. Prisen for en vejledende kommunal folkeafstemning afhænger af, hvordan den gennemføres.

Læs mere om bindende folkeafstemninger i kommuner

 

Læs mere om en vejledende kommunal folkeafstemning

 

Borgmesterforvaltningen