Spring til indhold

Handelsbetingelser for WG Produktion

Du kan her læse handelsbetingelserne for alle tilbud og leverancer fra WG Produktion og SV Produktion.

Handelsbetingelser

Generelt

Nærværende handelsbetingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra WG PRODUKTION medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

WG PRODUKTION kaldes i det følgende ”WG”. Køber er den kunde, der leveres til og kaldes i det følgende ”Kunden”. WG forbeholder sig ret til at ændre disse handelsbetingelser med et passende varsel, hvis forhold ændrer sig. Gældende handelsbetingelser vedhæftes nye aftaler.

 

Priser

Priser angives altid i danske kroner (DKK) ekskl. moms og alle priser tillægges ved fakturering moms og afgifter efter gældende regler. Alle priser er ab lager. Kunden bærer alle udgifter til materialer anvendt til ordren, medmindre andet er aftalt.

 

Samtlige priser beregnes med udgangspunkt i de takster, som fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

 

Eventuelle prisreguleringer i forbindelse med STARs udgivelse af nye takster, vil blive varslet minimum to måneder før ikrafttræden. Prisreguleringer vil ikke berøre en igangværende produktion. I forbindelse med aftaler om fortløbende produktioner skal WG have besked senest 2 måneder efter, varsel om prisændring er sendt til Kunden, hvis ikke produktionen ønskes fortsat til den nye pris.

 

For nye ordrer til en pris under 5000,00 kr. kan der forlods indgås aftale om en fast pris baseret på en skønnet priskalkulation foretaget af WG, Dette også med henblik på, at foretage eksakt kalkulation af større eller fortløbende ordrer.

 

Bestilling af ydelser og levering

Aftaler omkring den enkelte ydelse og levering af materialer til WG Produktion vil fremgå af mailkorrespondance mellem WG og Kunden.

 

Levering sker ab lager, hvis ikke andet er aftalt. Levering sker altid for Kundens regning og risiko. WG kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Eventuelle forsinkelser i forbindelse med levering af materialer til WG Produktion, bevirker at der skal indgås ny aftale om leveringstid for det færdige produkt. Aftale vedrørende ydelser leveret af WG, aftales mellem WG og Kunde.

 

Betaling

Aftale om pris, tidsfrister og lignende vil fremgå af mailkorrespondance mellem WG Produktion og Kunden. Betalingsbetingelser fremgår af faktura, som sendes efter udført arbejde. Betaling skal ske senest 30 dage efter faktureringsdato.

Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på WG, som ikke er skriftligt anerkendt af WG og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

 

 

Bestillingsfejl og fortrydelse

I særlige tilfælde kan annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale.
WG forbeholder sig ret til ved annullering af ordrer at foretage en vurdering af de omkostninger der har været forbundet med ordren.

 

Ved levering skal Kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det leverede som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden straks give WG meddelelse om, hvori manglen består. Såfremt Kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.

 

 

Ved mangler, som kan tilskrives arbejde udført af WG, vil Kunden blive tilbudt, at WG afhjælper manglen. Kunden skal umiddelbart efter reklamationen, for Kundens regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til WG. WG forbeholder sig retten til kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt WG har påtaget sig at yde service, ved en særskilt aftale herom, omfatter serviceforpligtelsen alene de af WG udarbejdede produkter.

 

WG forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis WG finder varen i orden, vil varen blive sendt retur med en regning for udført arbejde og forsendelsesomkostninger. Først efter test vil WG foretage en evt. afhjælpning eller kreditering.

 

 

Ansvarsbegrænsning

WG er i intet tilfælde erstatningsansvarlige for indirekte tab og følgeskader, herunder blandt andet, men ikke udelukkende, driftstab, avancetab, forgæves omkostninger, skade på person, ejendom, tab eller forvanskning af data eller andre følgeskader og indirekte tab. Kundens erstatningskrav mod WG kan aldrig overstige den aftalte købesum. WG påtager sig intet ansvar som følge af Kundens retsforhold over for tredjemand.

 

WG er fritaget for ansvar, hvis - og i den udstrækning - en ydelse forhindres (direkte eller indirekte) som følge af Force Majeure, hvilket blandt andet, men ikke udtømmende kan være: strejke, lockout, arbejdsnedlæggelse, regeringsindgreb, oprør, væbnet konflikt, ulykke, tredjemands misligholdelse af leveringsforpligtigelser, krigshandling, usædvanlig længerevarende strøm-afbrydelse, brand, terrorisme, naturkatastrofer eller enhver anden årsag, som ligger uden for, hvad WG kan kontrollere.

 

Driftsansvar

WG fraskriver sig ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives andre leverandørers forhold og/eller kriminel aktivitet (fx hacking). Det samme gælder forhold der kan tilskrives Kundens eller 3. parts brug af konti med administrative rettigheder. WG fraskriver sig ansvar for manglende eller forsinket levering af e-mails, der er blevet fanget af et filter (fx antispam el. antivirus).

 

Brug af og ansvar for underleverandører

WG er berettiget til at anvende underleverandører til udførelsen af opgaver. Såfremt WG vælger at anvende underleverandører, er WG ansvarlig for underleverandørers arbejde og leverancer i samme omfang som for egne leverancer. Kommunikation vedrørende arbejdets udførelse og tilrettelæggelse håndteres af WG.

 

Tavshedspligt

WG, herunder ansat personale samt eventuelle underleverandører, skal ubetinget iagttage tavshed, vedrørende Kundens forhold. Kunden, herunder dennes personale, skal tilsvarende iagttage ubetinget tavshed vedrørende aftaler indgået med WG og forhold omkring WG i øvrigt. Tavshedspligten vil fortsat være gældende for alle parter efter eventuelt ophør af nærværende aftale.

 

Opsigelse

Fortløbende aftaler skal opsiges af Kunden med min. 2 måneders varsel.

 

Misligholdelse

Begge parter har ret til at påberåbe sig misligholdelse. Det betragtes som misligholdelse, hvis der sker betaling efter den aftalte forfaldsdato. En part kan alene gøres ansvarlig for forhold der skyldes uagtsomhed eller fortsæt. Væsentlig misligholdelse giver adgang til at ophæve aftalen.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen