Spring til indhold

Nye bynære skove

Odense Kommune planter i 2022 fire små bynære skove. Skovene plantes ved Skibhusene, Vollsmose, Fraugde og Energivej og er erstatningsskov for fredskov, der er fældet i Odense.

Skovene udformes, så de kan blive til gavn for biodiversiteten og give nye rekreative muligheder for borgerne i lokalområdet. Skovene vil binde C02 og fungere som beskyttelse af grundvandet.

 

De anlægges i perioden fra marts til juni 2022.

 

Træer og buske

For at fremme biodiversiteten plantes der mange forskellige arter af træer og buske i skovene, og hovedparten er hjemmehørende i Danmark. Der plantes brede skovbryn af fugle- og insektvenlige træer og buske. I de indre dele af skovene bliver eg og bøg hovedtræarter. Små lysninger i skovene plantes ikke til, men overlades til naturlig tilgroning.

Der plantes blandt andet lærk som ammetræ. Ammetræerne skaber det skovklima, som bøg har brug for. De vokser hurtigt i de unge år og binder derved meget CO2. Når de fældes for at give plads til de blivende træer, kan de anvendes som biomasse i fjernvarmeproduktionen. I nogle af skovene plantes der små holme (øer) af douglasgran. Douglasgran binder også meget CO2 i de unge år, og holmene med stedsegrønne nåletræer vil bidrage til at skabe en varieret skovoplevelse.

 

Grusstier

I nogle af de nye skove vil der blive anlagt grusstier. Stierne vil blive anlagt om ca. 5 år, da skovene de første 3-5 år vil være hegnet ind for at undgå, at hjortevildtet skader de unge planter.

 

Drikkevandsinteresser

Nogle af skovene er placeret i områder med drikkevandsinteresser. Skovrejsning er en god metode til at beskytte grundvandet. Der gødes og sprøjtes nemlig ikke i de kommunale skove i Odense. For at fremme grundvandsdannelsen og biodiversiteten arbejdes der med naturlig hydrologi i skovene. Det betyder, at dræn ikke vil blive vedligeholdt, og at der ikke vil blive gravet grøfter for at afvande skovene.

 

Skovenes placering og størrelse

På nedenstående kort er de planlagte skove vist med mørkegrøn farve, og fremtidige grusstier er vist med orange, stiplede linjer. Røde stiplede linjer er projektgrænser.

 

Skibhusene

Ved Skibhusene mellem Bågøgade og Ejbygade plantes 1,6 ha skov. De åbne arealer nord, øst og syd for skoven vil blive slået en gang årligt for at undgå, at arealerne gror til i krat. Det sker af hensyn til den beskyttede art Stor vandsalamander, der skal have gode muligheder for at yngle i vandhullerne nord og syd for den nye skov. Får træer og buske lov til at skygge for vandhullerne, bliver vandet ikke varmt nok til salamanderens yngel.

 

Klik for at få vist stort kort

 

Vollsmose

Ved Vollsmose nord for Åsumvej og vest for Duedalen plantes 2,5 ha skov. På en del af arealet har der tidligere ligget en losseplads, og Odense Kommune har derfor gennemført en miljøundersøgelse. 45 m3 forurenet jord graves af og køres bort, inden skoven plantes.

 

Klik for at få vist stort kort

 

Fraugde

Nord for Fraugde - mellem bebyggelsen og Fynske Motorvej - plantes 6 ha. skov. Der opsættes 4 klaplåger, der giver adgang til de dele af skoven, der ligger øst for Østparken.

 

Klik for at få vist stort kort

 

Energivej

Ved Energivej og Teknikvej plantes 2,7 ha skov. En del af arealet er i kommuneplanen udlagt til et område til tilbageholdelse af overfladevand. I de lavereliggende dele af skoven plantes der derfor træer og buske, der kan tåle kortvarige oversvømmelser.

 

Klik for at få vist stort kort

 

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte Rune Bugge Jensen, landskabsarkitekt i Natur og Miljø, på rbje@odense.dk.

Klima- og Miljøforvaltningen