Spring til indhold

Færdselsregler i naturen

Du må gerne færdes i den danske natur, men der er nogle regler og begrænsninger - vedtaget i Naturbeskyttelsesloven.

Læs her på siden, eller gå videre til Naturbeskyttelsesloven på retsinformation.dk.

 

Offentligt ejede skove

I offentligt ejede skove må du færdes hele døgnet til fods, hvis der ikke er hegn, men på cykel kun ad veje og stier. Hunde skal ligesom i private skove altid føres i snor. I nogle offentligt ejede skove er der dog områder, hvor du må gå med hunden løs Disse områder er markeret ved skiltning ved indgangen til hundeskoven.

 

Veje og stier i det åbne land

I det åbne land må du som udgangspunkt færdes til fods og på cykel døgnet rundt ad veje og stier.


Strande

Du må færdes til fods langs stranden døgnet rundt og gerne bade fra stranden. Dog kan en bredejer forbyde ophold og badning på private strande inden for en afstand af 50 meter fra lodsejerens beboelse. Hunde skal af hensyn til fuglelivet altid holdes i snor fra 1. april til 30. september. Du må også gerne overnatte på strande (dog uden teltslagning).


Åer

Det er tilladt at sejle i båd uden motor på en del af Odense Ås forløb i Odense Kommune.


Langs vandløb

Der er ikke offentlig adgang til de lovpligtigt beskyttede 2 meter bræmmer langs vandløb og søer, med mindre bræmmerne grænser op til udyrkede arealer, hvor, der i forvejen er offentlig adgang.


Private skove

I private skove må du færdes til fods og på cykel ad stier og veje fra kl. 6 om morgenen til solnedgang. Ejeren af skoven kan dog ved skiltning forbyde cykling på stier. Du må ikke tage ophold inden for en afstand af 150 meter fra bygninger. Skovejeren kan desuden forbyde adgang til skoven på dage, hvor der drives jagt eller i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Hunde skal altid føres i snor.


Private udyrkede arealer

På private udyrkede og ikke indhegnede arealer må du færdes til fods fra kl. 6 om morgenen til solnedgang. Du må ligeledes færdes på private indhegnede arealer, hvis der ikke er græssende dyr, og hvis der er adgang gennem låger, led, over stenter eller lignende. Ejeren kan dog ved skiltning forbyde adgangen til hegnede arealer, hvis det er særligt begrundet, som f.eks. ved selskabsjagter eller intensivt markarbejde. Du må aldrig tage ophold nærmere bygninger end 150 meter. Hunde skal altid føres i snor.


Offentlige udyrkede arealer

På offentlige udyrkede arealer må du færdes til fods hele døgnet, og derudover gælder de samme regler som ved private udyrkede arealer.

  

 

 

By- og Kulturforvaltningen