Spring til indhold

Økonomiske forhold, når du er syg og lønmodtager

Når du er i arbejde og er fraværende på grund af sygdom, er det din arbejdsgiver og/eller Odense Kommune, der udbetaler sygedagpengene.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Sygedagpenge fra din arbejdsgiver

Hvis du ikke får udbetalt fuld løn fra din arbejdsgiver, når du er syg, skal din arbejdsgiver udbetale sygedagpenge til dig i de første 30 kalenderdage.

 

Det kræver dog, at du har været ansat hos din arbejdsgiver uafbrudt i de seneste otte uger før fraværet. I denne periode skal du have været beskæftiget i mindst 74 timer.

Du har også krav på sygedagpenge fra din arbejdsgiver, hvis du inden for de sidste otte uger har været beskæftiget hos din nuværende arbejdsgiver flere gange, og du har arbejdet hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer. Det er også et krav, at du er i arbejde hos arbejdsgiveren den dag, hvor du bliver syg. 

Sygedagpenge fra Odense Kommune

Hvis du ikke – eller ikke længere – har ret til løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver, og din arbejdsgiver ikke har givet besked herom, skal du kontakte Refusion og Sygedagpenge i Odense Kommune.

Du skal søge om sygedagpenge via den digitale løsning Mit Sygefravær.

Hvis du får løn under dit sygdomsforløb

Hvis du får løn under dit sygdomsforløb, har din arbejdsgiver ret til at få de sygedagpenge, som du kunne have fået fra Odense Kommune. Din arbejdsgiver skal søge om refusion via NemRefusion.

Du modtager et brev fra NemRefusion i din e-boks, når din arbejdsgiver har søgt om refusion. Hvis du ikke er enig i de oplysninger, som din arbejdsgiver har givet, skal du give besked til os. Det skal du gøre via den digitale løsning Mit Sygefravær.

 

Ophør af sygedagpenge

Udbetalingen af sygedagpenge ophører den dag, du er arbejdsdygtig igen, også selv om du ikke raskmelder dig.

Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en ni måneders periode. Inden de 22 uger er gået, foretager vi en revurdering af din situation, hvor vi tager stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode.

 

Det sker efter følgende kriterier:

 • Om det anses for sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, dvs. til beskæftigelse på normale vilkår
 • Om det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne
 • Om du er under eller venter på lægebehandling, og der foreligger en lægelig vurdering med en sikker forventning om, at du vil kunne genoptage ordinær beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet
 • Om kommunen har påbegyndt en sag, der skal behandles hurtigst muligt med henblik på at afklare, om du er berettiget til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb
 • Om du som sygedagpengemodtager er sygemeldt på grund af en alvorlig, livstruende sygdom
 • Om der på revurderingstidspunktet er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. I så fald kan udbetalingen af sygedagpenge fortsætte, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet (evt. midlertidig) afgørelse om erhvervsevnetabserstatning
 • Om der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension. En forlængelse er betinget af, at pensionssagen er påbegyndt, inden retten til sygedagpenge ophører.

Hvis vi vurderer, at dit sygedagpengeforløb ikke kan forlænges efter en af forlængelsesreglerne, men du fortsat er uarbejdsdygtig pga. egen sygdom, vil du overgå til et særligt jobafklaringsforløb.

 

Du kan miste retten til sygedagpenge 

Din ret til sygedagpenge bortfalder:

 • Hvis du ikke ønsker at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion (i forbindelse med, at du afviser lægebehandling)
 • Hvis du forhaler helbredelsen af din sygdom
 • Hvis du uden rimelig grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning og tilbud
 • Hvis du ikke opfylder din pligt til at anmelde eller dokumentere fraværet
 • Hvis du er blevet ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, og din ansættelse ophører under sygefraværet

Gældsrådgivning - gratis, uvildig og fortrolig rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen