Spring til indhold

Retningslinjer for tilskud til frivillige forebyggende aktiviteter (§ 79)

I retningslinjerne for tilskud til frivillige forebyggende aktiviteter har vi samlet det du skal vide for at kunne opfylde kriterierne for at modtage tilskud til forebyggende aktiviteter eller kørsel af brugere.

I Odense Kommune skal det være nemt at være frivillig, og der skal være rig mulighed for at drive frivillige forebyggende aktiviteter. Ældre- og Handicapforvaltningen afsætter hvert år et beløb til at støtte frivillige forebyggende aktiviteter for målgruppen fra 65 år og op. Nærværende retningslinjer for tilskud til frivillige forebyggende aktiviteter (§ 79 i lov om social service) læner sig op ad retningslinjerne for Puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18 lov om social service).
Retningslinjerne er vedtaget af Ældre- og Handicapudvalget den 20. juni 2023 og er gældende fra den 1. juli 2023.

 

Formål og baggrund

§79 tilskud skal understøtte og fremme samarbejdet med den lokale frivillige sektor med målgrupper fra 65 år og op. Odense Kommunes tilskud skal støtte frivillige forebyggende aktiviteter, som gør en positiv forskel for at øge og bevare Odense-borgeres muligheder for at klare sig selv.
Bestemmelsen om at kunne støtte frivillige forebyggende aktiviteter har baggrund i lov om social service § 79 og i vejledningen til lov om social service: Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Hvordan søger man puljen?

Ansøgere til Tilskud til frivillige forebyggende aktiviteter skal søge via et elektronisk ansøgningsskema på Odense Kommunes hjemmeside.

Særligt ved kørselstilskud:
Foreninger, der allerede modtager kørselstilskud skal indsende behovsvurdering til Ældre- og Handicapforvaltningen på aehffrivillighed@odense.dk for det kommende kalenderår og ikke benytte det elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist:

§ 79 tilskud til aktiviteter og lokaleleje kan ansøges via én årlig ansøgningsrunde. Ansøgningsfrist er 15. september.

§ 79 tilskud til kørsel af brugere kan ansøges på to måder; begge har ansøgningsfrist d. 15. september:

 • Foreninger, der ikke tidligere har modtaget tilskud til kørsel, skal søge via elektronisk ansøgningsskema.
 • Foreninger, der allerede modtager tilskud til kørsel, skal indsende behovsvurdering til Ældre- og Handicapforvaltningen på aehffrivillighed@odense.dk for   efterfølgende kalenderår.

Hvor meget kan man søge?

Der er ikke begrænsning på størrelsen af det beløb, man kan søge i puljen.

 

Forventet behandlingstid

Ansøgere kan forvente svar primo december.

 

Ansøgerkreds

Frivillige foreninger, organisationer og klubber, der har aktivitetstilbud med forebyggende sigte for borgere fra 65 år og op. Flere foreninger/organisationer kan godt gå sammen om en fælles ansøgning.

Hvem kan ikke søge?

• Enkeltpersoner.
• Foreninger med missionerende og/eller partipolitiske formål.
• Erhvervsdrivende foreninger.
• Kommunale og statslige institutioner.
• Foreninger, der ikke er demokratisk opbygget med en demokratisk valgt bestyrelse.

 

Målgruppe

Målgruppen for de aktiviteter og indsatser, der støttes af tilskud, er borgere fra 65 år og op. Kendetegnet for målgruppe er, at de igennem aktiviteter, kan bevare fysisk funktionsniveau eller forebygge eller mindske social isolation og ensomhed, der forhindrer dem i at deltage i hverdagslivet på almindelige vilkår.

 

Aktiviteter og indsatser

Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan søges tilskud til udgifter forbundet med frivillige forebyggende indsatser og aktiviteter, som har til formål at gøre en positiv forskel for ovenstående målgruppen. Eksempler på frivillige forebyggende indsatser er: klubarbejde, socialt samvær, ældreidræt eller madklub.

Ældre- og Handicapforvaltningen giver kun tilskud til aktiviteter, der løftes gennem frivilligt arbejde og hvor der bliver opkrævet deltagerbetaling eller medlemskontingent, der kommer den lokale afdeling til gavn.

 

Aktiviteter, der forebygger ensomhed og bevarer funktionsniveau.

1.Udgifter direkte relatereret til den konkrete frivillige forebyggende aktivitet, herunder

 • Materialer og inventar.
 • Undervisning og foredrag, hvor det sociale samvær er det bærende i aktiviteten.

2. Udgifter til rammerne for den frivillige indsats. For eksempel:

 • Frivilligpleje og supervision og kompetenceudvikling af frivillige.
 • Synlighed, PR-materiale og rekruttering af deltagere og frivillige.
 • Administration, for eksempel telefon og kontorhold.
 • Den frivilliges udgifter under en frivillig indsats. Herunder for eksempel den frivilliges transportomkostninger (billigste transportform,) forplejning og eventuelle entréudgifter.
 • Forsikringer.

3. Lokaler:

Husleje og lokaleudgift for foreninger, hvor det ikke er muligt at stille et kommunalt lokale til rådighed.

4. Kørsel af brugere af aktiviteten, hvis der er tale om borgere, der ikke kan benytte offentlig transport.

 

Ansøgere, der allerede modtager andre tilskud fra Odense Kommune, skal kunne redegøre for, hvordan det ansøgte adskiller sig fra øvrige tilskud.

 

Hvad kan der ikke søges tilskud til?

 • Aktiviteter, der er afholdt før ansøgningstidspunktet.
 • Køb af gaver til målgruppen, for eksempel julehjælp og præmier.
 • Målgruppens/deltagernes personlige udgifter, for eksempel entré og medlemskontingent, fællesspisning og madpakker.
 • Religiøse eller partipolitiske aktiviteter og indsatser, for eksempel arrangementer hvori der indgår bøn/andagt/hvervning.
 • Aktiviteter og indsatser som modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Generelle oplysningskampagner og offentlig oplysende foredrag.

Tildelingskriterier

Hvordan bliver ansøgninger vurderet? Når tilskud fra puljerne skal tildeles, bliver ansøgningerne vurderet ud fra puljens kriterier. 
Odense Kommune prioriterer en mangfoldig modtagerkreds, så puljen kommer flest mulige målgrupper og ansøgere til gavn.

 • Målgruppens behov: Ansøger skal tydeligt beskrive, hvordan aktiviteten hjælper målgruppen.
 • Lokal forankring: Indsatsen skal være lokalt forankret og primært målrettet borgere i Odense Kommune. Ved aktiviteter og indsatser, der går på tværs af kommuner, bliver tilskuddet tildelt, så det svarer til andelen af involverede Odense-borgere.
 • Balance og tilskudsbehov: Der skal være balance mellem det ansøgte beløb og antallet af deltagere og frivillige. Tilskuddet skal være nødvendigt i forhold til ansøgerens samlede økonomiske situation.
 • Finansiering: Ansøger skal angive, hvis ansøger har finansiering fra andre puljer i Odense Kommune eller modtager støtte fra fonde eller andre puljer uden for Odense Kommune.
 • Kommunalt samarbejde: Odense Kommune vurderer i sagsbehandlingen, om der er potentia-le for et konstruktivt samarbejde mellem den ansøgte indsats og Odense Kommune.
 • Samarbejde mellem foreninger: Odense Kommune vægter positivt, hvis flere foreninger og organisationer går sammen om en indsats til fordel for samme målgruppe eller samme formål.
 • FN’s Verdensmål: Odense Kommune lægger vægt på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed, når ansøgninger bliver vurderet.

Tilsagn om bevilling

Når man som ansøger får tilsagn om bevilling, er det en tilkendegivelse af, at ansøgningen og det ansøgte beløb er blevet helt eller delvist imødekommet.
Tilsagn er som udgangspunkt 1-årige tilskud til aktiviteter og indsatser i det efterfølgende kalenderår
Ansøger modtager et orienteringsbrev om bevillingen via digital post, hvor ansøger også bliver gjort opmærksom på vilkår for bevillingen.

Klageadgang: Det er ikke muligt at klage over Odense Kommunes afgørelser om tilskud til anden administrativ myndighed. Er man utilfreds med afgørelsen kan man rette henvendelse til Odense Kommune.

Administration af ansøgninger til §79 midler

Ansøgningerne bliver administreret af Ældre- og Handicapforvaltningen.
Sagsbehandling baseret på dialog. Odense Kommune kontakter ansøger, hvis ansøgningen er behæftet med åbenlyse formelle fejl eller mangler, eller hvis dele af ansøgningen kræver uddybning.
Ansøgninger om Tilskud til frivillige forebyggende aktiviteter bliver behandlet sideløbende med ansøgninger til Puljen for frivilligt socialt arbejde. Ved tvivl om en ansøgning er placeret rigtigt, kan ansøgninger administrativt blive flyttet imellem puljerne.

 

Regnskabsaflæggelse

Alle modtagere af § 79 tilskud skal hvert år aflægge regnskab for det støttede i henhold til Odense Kommunes gældende principper for økonomisk tilsyn med tilskud.

 

Udgifter til lokaler og øvrige ressourcer

Hvis man ansøger om at få dækket lokaleudgifter, indgår det i vurderingen, om Odense Kommune på anden vis kan stille egnede lokalemuligheder til rådighed. Tilsvarende gælder for andre former for ressourcer, for eksempel inventar.

 

Beslutningskompetence

Ældre- og Handicapudvalget behandler ansøgninger til Puljen til frivillige forebyggende aktiviteter.

 

CVR-nummer

Det er lovkrav, at alle foreninger, der modtager tilskud, har et CVR-nummer med tilknyttet Nemkonto. Læs her, hvordan du opretter CVR og Nemkonto.

 

Hent retningslinjerne her

 

Spørgsmål til § 79 puljen?

Kontakt Ældre- og Handicapforvaltningens frivillighedskonsulenter på aehffrivillighed@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen