Spring til indhold

Ved og i vandløbet i Stavis Ådal

Læs om plante- og dyreliv i Stavis Ådal.

Planteliv i Stavis Ådal

 

Langs vandløbet er der for eksempel planter som tagrør, dunhammer, pilblad, strand-kvan, gul iris og brudelys. Du kan finde en botanisk registrering af engene nord og syd for Carolinekilden på Naturdata, hvor der også kan søges andre naturregistreringer. 

Og du kan lære mere om planter ved vandløb på fugleeognatur.dk 

Gul irisBrudelys

”Sønden for Brobye er en Aae, kaldet Stavis-Aae, hvori fanges Giedder, Aborrer og Krebs”. Sådan står der under Næsbyehovedbrobye-Sogn (side 13) i ”Kongeriget Danmarks chrorografiske Beskrivelse” fra 1777. Læs mere om tidligere tiders fiskeri i åen under Kulturhistorie.

 

Der har efter al sandsynlighed også været ørreder.  I dag findes der nemlig en fin bestand af ørreder i Stavis Å. Fyns Laksefisk bidrager til en god bestand og et godt fiskeri ved hvert år at udsætte smolt (ørreder der er klar til at gå til havs) ved Bogensevej. Det sker i samarbejde med fynske kommuner og Havørred Fyn. Fyns Laksefisk har under elfiskeri på to ture af et par kilometer set cirka 80 havørreder og en del småørreder.

Ørred

Ørredbestanden forventes at vokse og få bedre forhold efter genslyngningen til et mere naturligt forløb.
Der er også skaller, brasener, gedder, ål og fladfisk i vandløbet. Fladfisk (skrubber), der ellers holder til i saltvandet i Odense Fjord, er set helt op til Jernalderlandsbyen.

Naturstyrelsen overvåger vandløbets tilstand og fiskebestand.

Læs mere om fisk i de fynske vandløb på Fiskepleje.dk.

 

I Stavis Å lever pigsmerling og tykskallet malermusling, to arter som er sjældne både i Danmark og i EU, og som derfor er opført i EU’s Habitatdirektiv.

Pigsmerlingen er en lille bundfisk på 5-10 centimeter og er dermed af de mindste fiskearter i Danmark. Den har 1-2 rækker runde pletter på siderne og tre par skægtråde. Den lever af krebsdyr og hjuldyr. Arten er hovedsageligt nataktiv og ligger om dagen nedgravet i bunden.

Pigsmerling (t.v.) og tykskallet malermusling er sjældne både i Danmark og i EU

 

Tykskallet malermusling kendes fra øvrige muslinger på den kraftigere skal og en hajtandslignende tap. Den er meget sjælden og findes kun med sikkerhed i vandløbssystemerne Odense Å og Stavis Å. Den findes ikke i selve Stavis Å (sandsynligvis pga. af bundforholdene), men ældre eksemplarer findes i Ryds Å fra Pårup Hallen og til udløbet.

 

Der er ikke fundet unge eksemplarer, så tykskallet malermusling yngler sandsynligvis ikke i Stavis Å. Det skyldes de fysiske forhold, vandkvaliteten, og at elritsen, som er værtsfisk, ikke er set i vandløbet siden 1984. Både elritse og malermusling er indikatorer for den økologiske tilstand i vandløbet, idet den kræver en høj eller god økologisk tilstand (blandt andet gode fysiske forhold og god vandkvalitet) for at kunne leve.

 

Vandplaner og den kommende genslyngning til et mere naturligt forløb vil forbedre de fysiske forhold i Stavis Å og levemuligheder for elritse og malermusling. Yderligere oplysninger findes i artiklen ”Udbredelse og hyppighed af Tykskallet Malermusling i Odense Å-systemet”

 

Klima- og Miljøforvaltningen