Spring til indhold

Dyreliv i Stavis Ådal

Der er et rigt dyreliv på engene i Stavis Ådal. Blandt andet kan man høre og se viber, blishøns og andre vandfugle og se køer, der græsser.

Afgræsning af ådalen i nærheden af Ryds Å

Afgræsning med kreaturer er en meget anvendt metode til at bevare engene lysåbne. Det sikrer samtidig en mangfoldighed af engplanter frem for, at der alene vokser for eksempel lodden dueurt eller brændenælde.

Der er også gode chancer for at se rådyr i området.

 

Stavis ådal har et rigt fugleliv

Felthåndbogen og på Danmarks fugle kan du finde oplysninger om de fugle, der bliver nævnt herunder. I vandhullerne på de oversømmede enge ses ofte råger, måger og ænder i blandet flok og i store tal

De mest almindelige andefugle er gråænderne, men der er også set mandarinænder i vandløbet. Der er også ynglende vandhøns; blishøne, grønbenet rørhøne og engsnarre og vadefugle; dobbelt bekkasin, rødben og viber. 

Lyden og synet af viber er for mange et kært forårstegn. Og til trods for, at viben er i tilbagegang og er blevet mere sjælden, yngler den på de afgræssede enge ved Stavis Å. Her kan man høre den over engene og være heldig at se dens luftakrobatiske evner.

 

Nattergalen, sivsanger og bjergvipstjerter nogle af de spurvefugle, der yngler i ådalen. Nattergalen (th.) holder til i nærheden af Ryds Å’s udløb i Stavis Å. Her er der gode chancer for at høre den en forårsmorgen eller -aften. Der er også observeret større fugle på visit såsom rød glente, fjeldvåge og vandrefalk.

Klima- og Miljøforvaltningen