Spring til indhold
Nyhed

Odense er klar til større indsats for åen og fjorden

21-04-2017

Odense Å og Fjord er store og værdifulde naturområder - ikke kun for Odense, men for hele Danmark. Derfor har byrådet netop godkendt nye naturhandleplaner for disse områder. De såkaldte Natura 2000-handleplaner gælder frem til 2021.

Både Odense Å og Fjord har med sine store naturværdier og rige dyreliv sat store aftryk på byens udvikling, og begge områder er blevet udpeget af staten som såkaldte Natura 2000-områder - og dermed er de blandt Danmarks største og mest værdifulde naturområder.
 
Det betyder, at Odense Kommune har et særligt ansvar for at udarbejde planer for beskyttelse og forbedring af naturens tilstand i åen og fjorden. Derfor vedtog byrådet den 19. april den endelige udgave af de nye naturhandleplaner for Odense Fjord og Odense Å.
 
- Odense har nydt godt af både åen og fjorden i hele byens udvikling, og det er en gave, at vi har så smukke og værdifulde naturområder. Derfor har vi et særligt ansvar for at passe på dyrelivet og naturen, og jeg er glad for, at byrådet har vedtaget handleplanerne fra By- og Kulturforvaltningen. Der er lagt op til inddragelse og samarbejde mellem borgere og myndigheder om at sikre vores fælles natur på tværs af kommunegrænser, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).
 
Da både fjorden og åen strækker sig over flere kommuner, er handlingsplanen for Odense Å udarbejdet sammen med Faaborg-Midtfyn og Assens Kommuner, mens handlingsplanen for Odense Fjord er lavet i samarbejde med Kerteminde og Nordfyns Kommuner.
 
Mange indsatser i de kommende år
Der er stor forskel på naturen i Odense Å og Fjord, hvilket viser sig i baggrunden for udpegningen til Natura 2000. For Odense Å gælder det, at området indeholder artsrige kalkholdige mosetyper som kildevæld og rigkær, men åen er også levested for odderen og den meget sjældne tykskallet malermusling.
 
- Ved Odense Å har vi siden 2012 prioriteret at få plejet flere arealer, der har været under tilgroning med bl.a. Kæmpe Bjørneklo. Effekten ses tydeligt, da de firbenede plæneklippere, køerne, glædeligt tager for sig af bjørnekloen. Samtidigt får vi også skabt flere levesteder, som både køernes tråd og kokasser skaber. Vi vil i den kommende tid arbejde på at holde mere på kildevandet på ådalens enge, ved at stoppe grøfter og sikre mere naturlig afstrømning fra arealerne, siger skov- og landskabsingeniør Lars Kildahl Sønderby. 
 
Odense Fjord rummer store arealer med strandenge og lavvandede flader, og det er et vigtigt levested for en række trækfugle som knopsvane, sangsvane og blishøne samt ynglefugle som klyde, fjordterne og havørn.
 
De nye naturhandleplaner vil fortsætte og udbygge indsatserne fra de tidligere planer for perioden 2009-2015, hvor der var fokus på samarbejdet mellem kommunen og landmænd/lodsejere, udlægning af ny natur, klimaforandringer og formidling.
 
For Odense Fjord vil By- og Kulturforvaltningen prioritere at koble indsatsen for gode levesteder til områdets fugleliv med indsatsen mod klimaforandringer samt arbejde for at øge og fastholde naturplejen.
 
I forhold til Odense Å vil der være fokus på at afslutte et aktuelt naturprojekt, hvor forvaltningen i samarbejde med fem fynske kommuner og Naturstyrelsen Fyn sikrer og forbedrer muligheder for naturpleje ved åen. Derudover vil det blandt andet blive prioriteret at sikre dyrelivets levesteder, herunder muligheden for spredning af odderen i området.

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf. 20 91 10 31
Lars Kildahl Sønderby, skov- og landskabsingeniør, tlf. 23 28 97 19