Spring til indhold
Nyhed

Supplerende høring om Kærby Mose på grund af nødvendig præcisering

07-09-2016

Interesserede og berørte borgere får fire uger til at indgive et høringssvar til præciseringen af oplysningerne i miljørapporten i forbindelse med motorsportsanlægget i Kærby Mose.

 

Beslutningen er truffet, fordi Odense Kommune i miljørapporten har opstillet den sammenlagte støj fra to motorbaner, skydebane, jernbane og motorvej samt separat for hver af de fem støjkilder. Odense Kommune er nu blevet rådgivet om, at miljørapporten burde opstille støjen fra både motocrossbanen og gokartbanen samlet – og ikke kun enkeltvis eller sammen med skydebane, jernbane og motorvej i området.

 

Denne adskilte opstilling er allerede foretaget i udvalgsdagsordenen til By- og Kulturudvalget den 26. april 2016 samt ved det afholdte borgermøde om motorsportsanlægget i Kærby Mose, hvor det samlede støjbidrag fra motocrossbanen og gokartbanen blev præsenteret, men dette fremgik ikke klart af miljørapporten. Derfor bliver der nu afviklet en supplerende høring på fire uger.

 

- Jeg er tilfreds med, at vi er blevet opmærksom på behovet for en præcisering – og at det er sket, inden vi har lavet den endelige indstilling til politikerne. Det handler først og fremmest om at sikre, at borgerne får det bedst mulige udgangspunkt for at afgive deres høringssvar, siger afdelingschef for Erhverv og Bæredygtighed, Charlotte Moosdorf.

 

To uafhængige enheder på anlægget

I forbindelse med motorsportsanlægget i Kærby Mose er der udarbejdet tre forslag til miljøgodkendelser, hvor den ene, etablering af støj- og sikkerhedsvolde, ikke kræver yderligere præcisering.

 

Forslagene til motocrossbanen og gokartbanen er derimod udarbejdet med udgangspunkt i VVM-redegørelsens hovedforslag, som er det projekt, som Fyens Motorsport har ansøgt om. Der er således lavet to adskilte miljøgodkendelser til henholdsvis motocrossbane og gokartbane, da der er tale om to juridisk uafhængige enheder, henholdsvis Fyens Motorsport og Motorsportscenter Fyn, som har søgt om drift af hver sin bane.

 

Da godkendelserne kræver, at banerne hver især skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, vil den samlede støj fra banerne blive op til 3 dB højere end grænseværdierne – set i forhold til, hvis anlægget blev godkendt samlet under én miljøgodkendelse. Derfor har VVM-redegørelsens alternativer A1 og A2 belyst muligheder for, primært via højere støjvolde, at begrænse støjen fra motorsportsbanerne til 3 dB lavere støjniveauer end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

 

De områder, hvor den samlede støj fra motorsportsanlægget overstiger den vejledende støjgrænse med 2-3 dB, er samtidig de områder, som i forvejen er mest belastet af støjen fra motorvejen. Det medfører, at støjen fra motorvejen i de områder overstiger den samlede støj fra motorsportsanlægget.

 

Hvis der – efter den offentlige høring - er politisk ønske om at etablere anlægget med udgangspunkt i et af de andre alternativer end hovedforslaget, f.eks. baseret på et lavere støjniveau, vil forslagene til miljøgodkendelserne blive tilpasset.