Spring til indhold
Nyhed

Redegørelse kritiserer Odense Kommune for manglende lokalplaner i vejprojekter og ikke rettidig orientering af det politiske niveau

01-03-2016

I januar 2016 blev der i medierne skabt tvivl om lovligheden af Landbrugsvejs lukning. Derfor satte By- og Kulturforvaltningen gang i produktionen af et internt overblik samt en ekstern redegørelse af forløbet omkring Munkebjergvejs forlængelse, lukningen af Landbrugsvej og den planlagte lukning af Hestehaven.

 

- Det var mit ønske, at det interne overblik ikke skulle stå alene, hvorfor jeg igangsatte en ekstern redegørelse af forløbet omkring alle tre veje. Når vi taler om lokalplaner og høringer, drejer det sig om borgernes demokratiske rettigheder og selve tilliden til forvaltningen. Naturligvis kan der ske enkeltstående fejl, når der er mennesker involveret, men vi kan ikke leve med tendenser eller systematiske fejl, siger direktør i By- og Kulturforvaltningen Anne Velling.

 

Nu har Bech-Bruun Advokatfirma afleveret deres redegørelse, og den viser følgende:

  • Forlængelsen af Munkebjergvej er gennemført uden en vedtaget lokalplan, hvilket ikke er lovligt.
  • Lukningen af Landbrugsvej er i strid med lokalplan 26-316 fra 1983, og der er derfor tale om et ulovligt forhold.
  • Lukningen af Hestehaven ved Hjalleseparken er allerede planlagt i forbindelse med etableringen af Odense Letbane, og den er ikke i strid med eksisterende lokalplaner.
  • Bech-Bruun kritiserer desuden, at forvaltningen ikke senest den 18. juni 2015 orienterede politikerne og den øverste administrative ledelse om situationen, da forvaltningen på dette tidspunkt var klar over, at der var tvivl om lovligheden af Landbrugsvejs lukning.
  • Redegørelsen vurderer, at den manglende orientering af politikerne og den øverste administrative ledelse er en tilsidesættelse af de almindelige pligter, som gælder for forvaltningen.

Herudover har Bech-Bruun Advokatfirma efterfølgende uddybet, at en genåbning af Landbrugsvej og dermed en faktisk lovliggørelse skal kunne begrundes i saglige planlægningsmæssige hensyn, herunder trafikale hensyn. Desuden vil det samfundsmæssige værdispild spille ind i vurderingen og en genåbning af Landbrugsvej vil kræve et nyt kommuneplantillæg.

 

På baggrund af redegørelsen vil By- og Kulturforvaltningen nu tage initiativ til at bringe situationen omkring Munkebjergvejs forlængelse og Landbrugsvejs lukning i orden.

 

Det vil i første omgang betyde, at der vil blive forelagt en retligt lovliggørende lokalplan af Munkebjergvejs forlængelse. Dette er muligt, da den foregående behandling med VVM-redegørelse, VVM-tilladelse og kommuneplantillæg samt høringsnotat gør det sandsynligt, at byrådet ville have vedtaget lokalplanen.

 

Lovliggørelsen af forholdene på Landbrugsvej vil blive en del af den kommende lokalplanproces vedr. Munkebjergvejs forlængelse. Dette arbejde vil sammen med en VVM-screening afdække den videre proces for udvalgets beslutning om en genåbning eller lovliggørelse af Landbrugsvej med en ny lokalplan.

 

- Jeg er skuffet og ærgerlig over konklusionerne i den eksterne redegørelse. Det er min vurdering, at forholdene bunder i en decideret fejlfortolkning af det lovmæssige plangrundlag for større vejprojekter, hvilket er uacceptabelt. Det har desværre stået på i en længere årrække, og der ligger en stor opgave foran os med at rydde op og ikke mindst få genoprettet tilliden til vores arbejde hos borgere, erhvervsdrivende og politikere, siger Anne Velling.

 

På baggrund af redegørelsens konklusioner har direktør Anne Velling iværksat både personalemæssige og sagsbehandlingsmæssige initiativer, som skal forhindre, at noget lignende gentager sig.

 

Desuden vil det blive undersøgt, om der er flere af Odense Kommunes vejanlægsprojekter, som er anlagt på et ulovligt grundlag. Her har By- og Kulturforvaltningen allerede konstateret, at der burde være udarbejdet en lokalplan for Odins Bro. Det bliver nu undersøgt hvilken form for lovliggørelse, der skal ske i denne sag.

 

På nuværende tidspunkt kan By- og Kulturforvaltningen ikke give en tidshorisont for gennemgangen af de aktuelle projekter, men såfremt der bliver opdaget yderligere problemstillinger, vil disse blive offentliggjort.