Spring til indhold
Nyhed

Hjælpen til udsatte borgere er sikret trods nedlukning (opdateret 11.19)

13-03-2020

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra fredag den 13. marts og foreløbigt to uger frem grundet risikoen for smitte med coronavirus/covid-19. Dette påvirker naturligvis også Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, men hjælpen til de mest udsatte borgere sikres med en række forskellige tiltag.

Behandlingscenter Odense

Behandlingscenter Odense fortsætter behandlingen af brugerne, men begrænser antallet af borgere og medarbejdere samt kontakten mellem borgere og medarbejdere med henblik på, at begrænse smitten mest muligt. 
Flest mulige borgere i substitutionsbehandling får udleveret medicin til en længere periode end sædvanligt, så de ikke skal komme i behandlingscenteret så tit. Typisk vil disse borgere få medicin til en eller to uger afhængig af lægens ordination. 
Heroinudlevering vil fortsætte som hidtil for at sikre den mest hensigtsmæssige brug af stoffet. Men for at få færrest ind i klinikken ad gangen, lukkes borgerne ind i mindre hold. Flere af brugerne i heroinbehandling er ligeledes overgået til metadonbehandling, som de også kan få med sig, så de i mindst muligt omfang har brug for at komme på behandlingscenteret. Udlevering af substitutionsmedicin vil så vidt muligt ske ved bagdøren, så færre kommer ind i centeret. Indskrivningen begrænses således, at det kun er borgere i substitutionsbehandling, der indskrives. Der vil fortsat være udlevering fra sundhedsbussen uden for varmestuen i Bolbro. 

Unge og Rusmidler

Unge og Rusmidler lukker ned for borgerfremmøde. Samtaler foretages over telefon. Sygeplejersker kører ud med medicin, så de unge ikke skal ind på Slotsgade eller behandlingscenteret. 

Alkoholbehandlingen

Alkoholbehandlingen opretholdes. Dog vil behandlingssamtaler foretages over telefon. De mest udsatte borgere vil blive prioriteret og kan tilbydes samtaler i Bjergegade, hvor der også kan tilbydes akut afrusning af læge. Der indskrives i den kommende periode ikke nye borgere. 

St. Dannesbo og Dannesbohus 

Driften af Forsorgshjemmet St. Dannesbo og Det alternative plejehjem Dannesbohus opretholdes men med en mindre bemanding. Det betyder, at der fortsat er et tilbud til borgere i hjemløshed og til kaotiske borgere, som har brug for en plejehjemsplads. 
Såfremt der er borgere på St. Dannesbo, som har egen bolig, skal de ikke opholde sig på forsorgshjemmet, men de kan få en kontaktperson tilknyttet.
De fleste aktiviteter på St. Dannesbo vil blive aflyst, herunder fodbold og værkstedsaktiviteter. Rådgivningssamtaler med borgere i udslusningsforløb afholdes per telefon. Der tages forholdsregler vedr. servering af mad., og gæster på St. Dannesbo vil ikke blive tilladt. Der er vil være mulighed for at afskærme syge borgere.  

Krisecenter Odense

Der vil  fortsat være et tilbud for voldsramte kvinder og deres børn, da driften af Krisecenter Odense opretholdes omend med en mindre bemanding.  Alle rådgivnings-samtaler afholdes per telefon. Besøg og udgående aktiviteter er kun tilladt i begrænset omfang. 

Boligsocial indsats

Bostøtte, social vicevært, støttekontaktpersoner og Udsatte Team vil som udgangspunkt afholde samtaler over telefon. Ved behov kan der aftales besøg eller møde med borgeren. Ved akutte sager tages der ud til borgeren ud fra en konkret vurdering af balancen mellem at forebygge smittespredning og sikre, at borgerne får tilstrækkelig støtte. Udsatteambassadøren vil som udgangspunkt rundere 2-3 timer hver formiddag i hverdagene.

Værested ØST

Værested ØST i Egeparken lukkes.

Kirkens Korshær

Natvarmestuen i Østergade har åbent fra 20.00-08.00 og sundhedsrummet og stofindtagelsesrummet har åbent på hverdage mellem 08.00-14.00. Dette gælder så længe, der er personaledækning. 
Dagvarmestuen i Nørregade og Bolbro lukkes. 

Reden

Holder åbent så længe, der er personaledækning.

Paraplyen

Paraplyen har lukket. 
 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen