Spring til indhold

Dine rettigheder

Læs om dine rettigheder i relation til kommunens behandling og beskyttelse af dine personoplysninger.

Odense Kommune som dataansvarlig

Odense Kommune er som dataansvarlig ansvarlig for, at kommunen overholder de gældende principper for behandling af personoplysninger.

 

Du er velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af dine personoplysninger.

Brug kontaktinformationerne i den blå boks.

 

Formål med behandling af dine personoplysninger

Odense Kommune behandler dine personoplysninger til et udtrykkeligt angivet og sagligt formål i tilknytning til den myndighedsopgave, som har relation til sagsbehandlingen.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Almindelige personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1.

Almindelige personoplysninger omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger). Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn, adresse, e-mail, telefonnummer og IP-adresse eller oplysninger om økonomi, skat, gæld, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato og -stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon.

 

Følsomme personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af følsomme personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2.

 

Følsomme oplysninger er oplysninger om:

 • Race og etnisk oprindelse

 • Politisk overbevisning

 • Religiøs eller filosofisk overbevisning

 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold

 • Genetiske data

 • Biometriske data med henblik på entydig identifikation

 • Helbredsoplysninger

 • Seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Kun de oplysninger, der er nævnt ovenfor, er følsomme personoplysninger.

 

Behandlingsgrundlag 

Odense Kommune er en offentlig myndighed og alle kommunes aktiviteter sker i henhold til lov og i henhold til kommunalfuldmagten. Kommunens myndighedsudøvelse og de tilknyttede administrative procedurer sker derfor med afsæt i gældende lovgivning.

Odense Kommune foretager primært behandling af dine personoplysninger, da det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Odense Kommune anvender derfor som udgangspunkt følgende retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger:

 • Art. 6, stk. 1, litra c
 • Art. 6, stk. 1, litra e
 • Art. 9, stk. 2, litra f

Der kan selvfølgelig i konkrete situationer være forhold, hvor kommunen anvender et andet eller supplerende retsgrundlag.

Oplysninger om strafbare forhold anses for værende almindelige personoplysninger og er særskilt reguleret i databeskyttelsesforordningens art. 10 og databeskyttelseslovens § 8.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation eller som journalnummer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Dine rettigheder – som registrerede

Odense Kommune vil træffe passende foranstaltninger til at give enhver oplysning om behandling af dine personoplysninger i en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

Oplysningspligten

Odense Kommune skal oplyse dig om, at der sker behandling af dine personoplysninger, og hvad behandlingen indebærer. Oplysningspligten giver bl.a. følgende oplysninger:

 

Indsamling af personoplysninger

Det vil af oplysningspligten fremgå, om personoplysninger indsamles fra dig eller fra andre end dig.

 

Modtagere af dine personoplysninger

Det vil fremgå af oplysningspligten, om Odense Kommune overfører (videregiver eller overlader) dine personoplysninger til andre modtagere. Det vil kun ske, hvis det kan ske via lovlig overførsel, eller hvis du har givet dit samtykke hertil. 

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Odense Kommune sletter dine personoplysninger, når formålet med behandlingen er opnået, og behandlingen derfor ikke længere er nødvendig. Kommunen har ikke adgang til dine personoplysninger, når de er slettet.

 

Indsigtsretten

“Indsigtsret” betyder retten til at se de personoplysninger kommunen har om dig, så du blandt andet kan være med til at sikre, at kommunens oplysninger er korrekte. Hvis Odense Kommune behandler personoplysninger om dig, har du ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig.

Indsigtsretten er ikke det samme som retten til aktindsigt. Indsigtsreglerne giver dig ret til indsigt i, hvad der er registreret om dig selv, herunder blandt andet formålet med behandling af oplysninger, til hvem oplysningerne videregives til, og hvor oplysningerne stammer fra. Aktindsigtsreglerne giver dig derimod ret til indsigt i et specifikt dokument eller en specifik sag. Odense Kommune er altid forpligtet til at behandle anmodningen efter den retsstilling, der stiller dig bedst.

Når du søger indsigt, sender kommunen dig oplysninger om blandt andet:

 • Formålet med behandlingen
 • Hvilke kategorier af personoplysninger behandlingen omfatter
 • Hvilke modtagere vi eventuelt giver dine personoplysninger videre til
 • Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger
 • Dine muligheder for at få rettet eller slettet dine personoplysninger
 • Din ret til at klage
 • Tilgængelig information om hvorfra vores oplysninger om dig stammer
 • Om der sker automatiske afgørelser

Du skal være opmærksom på, at indsigtsretten ikke er en absolut rettighed. Det betyder, at der kan være tilfælde, hvor Odense Kommune efter reglerne i databeskyttelsesforordningen kan gøre undtagelse fra retten til indsigt, og afvise at imødekomme din anmodning. Hvis det sker, vil du modtage en begrundelse.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Odense Kommune, er som offentlig myndighed imidlertid underlagt en pligt til at dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller en anden beslutning er truffet på.

 

Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Retten til at blive glemt

Du har en mulighed for at få personoplysninger om dig selv slettet af Odense Kommune uden unødig forsinkelse. Odense Kommune er bl.a. underlagt reglerne om notatpligt, journaliseringspligt samt reglerne om arkivering, og det kan være nødvendigt for kommunen at behandle dine personoplysninger for at kunne varetage opgaven som offentlig myndighed. Det betyder, at der kan være begrænsninger i retten til at blive glemt. Odense Kommune vil efter en konkret vurdering afgøre, i hvilket omfang det er muligt.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Odense Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Odense Kommune vil efter en konkret vurdering afgøre, om indsigelsen er berettiget eller ej.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Odense Kommune behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk (åbner i nyt vindue).

Borgmesterforvaltningen