Spring til indhold

Odense Kommunes behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder

Læs om dine rettigheder i relation til kommunens behandling og beskyttelse af dine personoplysninger.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

21 51 97 38

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

DPO-kontakt

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Torsdag 08.30-15.00
Fredag 08.30-12.30

Odense Kommune som dataansvarlig

Odense Kommune er som dataansvarlig ansvarlig for og vil påvise, at kommunen overholder de gældende principper for behandling af personoplysninger.

 

Formål med behandling af dine personoplysninger

Odense Kommune behandler dine personoplysninger til et udtrykkeligt angivet og sagligt formål i tilknytning til den myndighedsopgave, som har relation til sagsbehandlingen.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1.

Almindelige personoplysninger omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger). Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn og adresse eller oplysninger om økonomi, skat, gæld, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato og -stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon.

Retsgrundlaget for behandlingen af følsomme personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2.

 

Følsomme oplysninger er oplysninger om:

 • Race og etnisk oprindelse

 • Politisk overbevisning

 • Religiøs eller filosofisk overbevisning

 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold

 • Genetiske data

 • Biometriske data med henblik på entydig identifikation

 • Helbredsoplysninger

 • Seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Kun de oplysninger, der er nævnt ovenfor, er følsomme personoplysninger.


Odense Kommune er en offentlig myndighed og alle kommunes aktiviteter sker i henhold til lov og i henhold til kommunalfuldmagten. Kommunens myndighedsudøvelse og de tilknyttede administrative procedurer sker derfor med afsæt i gældende lovgivning.

Odense Kommune foretager primært behandling af dine personoplysninger, da det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Odense Kommune anvender derfor som udgangspunkt følgende retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger:

 • Art. 6, stk. 1, litra c
 • Art. 6, stk. 1, litra e
 • Art. 9, stk. 2, litra f

Der kan selvfølgelig i konkrete situationer være forhold, hvor kommunen anvender et andet eller supplerende retsgrundlag. Oplysningspligten, jf. nedenfor, vil redegøre herfor.

Oplysninger om strafbare forhold anses for værende almindelige personoplysninger og er særskilt reguleret i databeskyttelseslovens § 8.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation eller som journalnummer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Dine rettigheder – som registrerede

Odense Kommune vil træffe passende foranstaltninger til at give enhver oplysning om behandling af dine personoplysninger i en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog, jf. nærmere nedenfor.

Oplysningspligten

Odense Kommune skal oplyse dig om, at der sker behandling af dine personoplysninger, og hvad behandlingen indebærer. Oplysningspligten giver bl.a. følgende oplysninger:

Indsamling af personoplysninger:

Det vil af oplysningspligten fremgå, om personoplysninger indsamles fra dig eller fra andre end dig.

Modtagere af dine personoplysninger:

Det vil fremgå af oplysningspligten, om Odense Kommune overfører (videregiver eller overlader) dine personoplysninger til andre modtagere. Det vil kun ske, hvis der kan ske lovlig overførsel, eller du har givet dit samtykke hertil.
 

Opbevaring af dine personoplysninger

Odense Kommune sletter dine personoplysninger, når formålet med behandlingen er opnået, og behandlingen derfor ikke længere er nødvendig. Kommunen har ikke adgang til dine personoplysninger, når de er slettet.

Indsigtsretten

Du kan anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger Odense Kommune behandler om dig. Det er med til at sikre, at du kan tjekke, at Odense Kommune behandler dine personoplysninger lovligt, og at personoplysningerne er korrekte. 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Odense Kommune, som er en offentlig myndighed, er imidlertid underlagt en pligt til at dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller en anden beslutning er truffet på.


Det betyder, at kommunen i almindelighed ikke kan fjerne oplysninger, når de først er indgået i en sag. Derfor beholder kommunen de oprindelige – men måske forkerte personoplysninger – af hensyn til dokumentationspligten. De korrekte personoplysninger tilføjes imidlertid sagen.

 

Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Retten til at blive glemt

Du har en mulighed for at få personoplysninger om dig selv slettet af Odense Kommune uden unødig forsinkelse. Odense Kommune er bl.a. underlagt reglerne om notatpligt, journaliseringspligt samt reglerne om arkivering, og det kan være nødvendigt for kommunen at behandle dine personoplysninger for at kunne varetage opgaven som offentlig myndighed. Det betyder, at der kan være begrænsninger i retten til at blive glemt. Odense Kommune vil efter en konkret vurdering afgøre, i hvilket omfang det er muligt.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Odense Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Odense Kommune vil efter en konkret vurdering afgøre, om indsigelsen er berettiget eller ej.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Odense Kommune behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk (åbner i nyt vindue).

Borgmesterforvaltningen