Spring til indhold
Nyhed

Bedre styr på den beskyttede natur i Odense Kommune

20-06-2013

Naturstyrelsens projekt skal skabe et opdateret billede af de beskyttede områder i hele landet, og i Odense er Naturstyrelsens arbejde nu ved at nå sin ende.

 

Projektet betyder, at Odense Kommune får et mere nøjagtigt kort over beskyttet natur, som er særlige naturområder, der er beskyttet mod ændringer i deres tilstand; f.eks. oprensning af søer, plantning af træer, omlægning eller deponering af materialer.

 

Naturstyrelsen er ved at lægge sidste hånd på det nye kortmateriale, som snart bliver tilgængeligt på www.odense.dk/kortinfo under temaet ”Naturbeskyttelse”.

 

170 hektar ny, beskyttet natur i Odense

I Odense har Naturstyrelsen registreret ca. 170 hektar nye, beskyttede områder fordelt på ca. 294 vandhuller og ca. 103 hektar eng, mose, overdrev og strandeng. Desuden er eksisterende beskyttede naturområder, de såkaldte § 3-områder, blevet rettet til, mens enkelte helt er slettet, da de ikke længere opfylder kriterierne for at være beskyttet natur.

 

Odense Kommune i dialog med lodsejere

Odense Kommune er i disse dage blevet færdig med at gennemgå Naturstyrelsens materiale. Fra begyndelsen af juni er kommunens biologer begyndt at tage kontakt til lodsejerne for at afklare, om der er tilfælde, hvor der kan være tvivl om beskyttelsen, eller hvor der er sket noget, som kan være i strid med beskyttelsen.

 


 

Fakta om beskyttet natur (Naturbeskyttelseslovens § 3)

Søer og vandhuller med et naturligt dyre- og planteliv er beskyttede, når de har et areal på mindst 100 m2. Moser, enge, strandenge og -sumpe, heder og overdrev er beskyttede, når de enkeltvis eller i forening med tilstødende § 3- natur har et areal på mindst 2500m2. Endelig er mindre moser beskyttede i forbindelse med beskyttede vandløb og søer, og alle naturtyper er beskyttede uanset areal i fredskov.

 

Beskyttelsen betyder, at områderne er beskyttet mod tilstandsændringer; f.eks. oprensning af søer, omlægninger, deponering af materialer o. lign. Hvis du er i tvivl, om et område er beskyttet, ret da altid henvendelse til kommunen, da det kræver en konkret vurdering. Et område kan godt være beskyttet, selvom det ikke er registreret.

 

Læs mere i Naturstyrelsens folder om beskyttet natur.