Spring til indhold
Nyhed

Undersøgelse af ørredudsætninger på Fyn 2009-2012

06-04-2011

Havørred Fyn deltager i 2009-2012 i EU projektet Living North Sea.

Projektet har til formål at belyse forvaltningen af trækkende fisk, herunder havørreden, i landene omkring Nordsøen.

Projektet belyser forskellige problemstillinger omkring fisks vandring, herunder trækruter og genetik samt habitatkrav, f.eks. spærringer i vandløbene.

En af hjørnestenene i Havørred Fyn projektet er opdræt og udsætning af ørreder i de fynske vandløb.

Hvert år sætter de fynske kommuner ca. 365.000 stk. ørreder (smolt) ud i vandløbene med henblik på at de skal trække til havs og indgå i kystfiskeriet efter havørred.

Udbyttet af de mange udsætninger er mindre godt belyst og Havørred Fyn ønsker at undersøge migration og overlevelse af de udsatte ørreder således at det bedst mulige fiskeri opnås.

Projektet som foregår i samarbejde med DTU Aqua og Fyns Laksefisk består i ørrederne får et mærke i ryggen eller i bugen, hvorefter fiskenes vandring i vandløbet og på kysten kan registreres.

Havørred Fyn har i 2010 udsat 7000 mærkede fisk i Storåen på Nordfyn og i Syltemade Å på Sydfyn. I 2011 udsættes der 6000 mærkede fisk.

For at lære mere om fiskenes trækruter og overlevelse er det af stor betydning for projektet, at fiskere som fanger en mærket fisk returnerer mærket eller nummeret på mærket til DTU Aqua (se procedure på http://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fiskemaerker.aspx).

Der udbetales en dusør for at sende mærkerne ind.

Projektet forventes at give ny viden om ørredudsætningerne på Fyn og derved bidrage til forvaltning af ørreden på europæisk niveau.

For yderligere oplysninger kan biolog Dennis Søndergård Thomsen, Svendborg Kommune kontaktes. Tlf.: 62 23 34 26; e-mail: dennis.sondergard.thomsen@svendborg.dk

Projektets hjemmeside er www.livingnorthsea.eu