Spring til indhold
Nyhed

Din mening: Fra stor dansk by til dansk storby

11-04-2011

Formålet med planstrategien er at skabe debat om, hvad der er vigtigt for Odense i fremtiden. Den binder byens politikker og store byudviklingsprojekter sammen, og viser et billede af, hvordan Odense skal udvikle sig frem mod 2025. For at udvikle Odense til et bedre sted at være og bo i, målretter og konkretiserer byrådet i Planstrategi 2011 de indsatser, der allerede er sat i gang.

Odense er Danmarks tredjestørste by, men bliver alligevel betragtet mere som stor dansk by end dansk storby. Det mener et enigt økonomiudvalg, at der skal laves om på. - Vi vil gerne gøre Odense til en attraktiv og bæredygtig storby, med plads til kreativitet og udvikling. De næste år sætter vi derfor, med afsæt i Vision Odense, fokus på tre indsatsområder: Vækst og Innovation, Livskvalitet og Bæredygtig Storby. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at bidrage med ideer og løsninger på, hvordan vi i fællesskab kan udvikle Odense og skabe en bedre by både for den enkelte borger og for Odense som helhed.

Lørdag d. 14. maj er der åbent rådhus kl. 10-14 i festsalen på Odense Rådhus, hvor alle er velkomne til at se og høre mere om Planstrategi 2011, ligesom der vil være mulighed for at debattere planstrategien med borgere og politikere. Du kan også høre om planstrategien på Havnekulturfestivalen d. 27.-29. maj. Læs hele planstrategien på: www.odense.dk/planstrategi11. Her kan du også, frem til d. 6. juni komme med kommentarer, ændringsforslag og idéer til, hvad du synes er vigtigt for fremtidens Odense.

FAKTA
Planstrategi 2011

Odense byråd sender forslag til Planstrategi 2011 i offentlig høring fra den 11. april til den 6. juni 2011. Planstrategien er Odense byråds vision for fremtidens Odense. De næste år sætter vi, med afsæt i Vision Odense, særligt fokus på tre indsatsområder: Vækst og Innovation, Livskvalitet og Bæredygtig Storby.

Byrådet har samtidig besluttet at revidere kommuneplanens afsnit om erhvervsudlæg og detailhandel, samt revision af kommuneplanrammerne.

Kommentarer, ændringsforslag og ideer kan frem til den 6. juni 2011 afgives på www.odense.dk/planstrategi11, hvor du også kan se andres kommentarer og se planstrategi 2011 med en tilhørende forudsætningsredegørelse. Du kan også sende dine kommentarer på email til bystrategisk@odense.dk. Eller skriv til Odense Kommune, Bystrategisk Stab, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

Fravalg af Miljøvurdering af Planstrategi 2011

Odense Kommune har screenet forslag til Planstrategi 2011, og på baggrund heraf vurderet at Planstrategien ikke skal miljøvurderes. Planstrategien vil med sit overordnede og strategiske sigte ikke komme til at fastlægge bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser og har ikke et indhold, der kan have nogen indvirkning på miljøet. Screeningen er foretaget ud fra lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009.

Klagevejledning

Fravalg af miljøvurdering af Planstrategi 2011 kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Eventuel klage skal senest 4 uger efter planstrategiens offentliggørelse dvs. senest den 9. maj 2011 sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV

Kontakt:

Økonomiudvalgets medlemmer:
Anker Boye, borgmester Borgmesterforvaltningen, tlf. 65 5110 00, ab@odense.dk,
Peter Rahbæk Juel, rådmand Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, tlf. 63 75 40 00, peterrj@odense.dk
Jan Boye, rådmand By- og Kulturforvaltningen , tlf. 65 51 20 00, janboye@odense.dk
Stina Willumsen, rådmand Børn- og Ungeforvaltningen, tlf.  65 51 50 00, stwi@odense.dk
Jane Jegind, rådmand Ældre- og Handicapforvaltningen, tlf. 65 51 30 00, janejegind@odense.dk

Yderligere info:

Stabschef Anne Velling, Bystrategisk Stab, Odense Kommune, avec@odense.dk, telefon 63 75 05 90