Spring til indhold
Nyhed

Nye fynske vådområder

11-06-2010

Senest i 2015 vil vi have fået en lang række nye spændende vådområder på Fyn. Netop i disse dage bliver de første ansøgninger til ca. 1100 ha nye vådområder på Fyn indsendt til staten.


Arbejdet er en del af regeringens plan om Grøn Vækst, hvor der skal genskabes ca. 10.000 ha vådområder i Danmark. Opgaven med at få anlagt de nye vådområder er en tvungen opgave for kommunerne, som de skal løse i samarbejde med staten. Staten står for den økonomiske del af opgaven, mens kommunerne har fået opgaven med at udpege egnede områder samt at stå for den praktiske udførelse af projekterne.


Vådområder forbedrer vandmiljøet
Vådområder virker som et filter, der renser det gennemstrømmende vand for kvælstof. Vådområderne kan på den måde medvirke til at nedbringe tilførslen af kvælstof til de indre danske farvande, så vandmiljøet forbedres.


Vådområder kan etableres ved at dræn og grøfter lukkes, så dræn- og grundvand fra arealer ovenfor frit kan sive langsomt gennem vådområdet. Vådområder kan også etableres ved at pumper sløjfes, og vandløb i området får lov til at løbe over deres bredder – dette vil især ske om vinteren.


De fynske kommuner har produceret en folder, der nærmere beskriver vådområder. Folderen er netop udsendt til alle de lodsejere, der berøres af vådområdeindsatsen.


Vådområder i Odense Kommune
I Odense Kommune ønsker man at genetablere et stort vådområde ved Kærby Mose i den sydøstlige del af kommunen. Det planlagte vådområde omfatter ca. 100 ha. Genetableringen af vådområdet Kærby Mose påtænkes gennemført ved lukning af dræn, hævning af vandløbsbund og genslyngning af de regulerede vandløb Vejrup Å og Fraugde Bæk.

Etablering af vådområder er en ny, stor og spændende udfordring for de fynske kommuner. Vi lægger stor vægt på, at opgaven løses i tæt dialog med lodsejerne til gavn for alle parter. Ud over at medvirke til at reducere mængden af næringsstoffer til vandmiljøet passer vandområdeindsatsen utroligt godt ind i Odense Kommunes arbejde med at udmønte målene i kommunens miljøpolitik, samt den underskrevne aftale om Countdown 2010. Vådområdeindsatsen forbedrer forholdene for flora og fauna og kan på den måde medvirke til, at tilbagegangen i biodiversitet reduceres. Disse forbedringer kan ske med meget begrænset anvendelse af kommunale midler, da indsatsen primært finansieres af EU, siger Jan Boye, rådmand i By- og Kulturforvaltningen.


Danmark er opdelt i 23 ”hovedvandoplande”, hvoraf de fire ligger på Fyn. I hvert af disse oplande har man netop udpeget de potentielle vådområder som, foreslås gennemført i perioden 2010 – 2015. Senest den 1. juni 2010 skal kommunernes plan over projekter indsendes til staten.


Det er staten, der skal bevillige midler til en forundersøgelse af de konkrete projekter. Hvis forundersøgelserne viser, at projekterne kan gennemføres, skal kommunerne senest den 1. december 2010 sende ansøgning til staten om midler til realisering af projekterne. Derefter vil arbejdet med anlægning af vådområderne kunne begynde. Arbejdet skal være afsluttet ved udgangen af 2015.

Se folder om vådområder samt kortbilag over vådområde projekt ved Kærby Mose.

Yderligere information
Rådmand i By- og Kulturforvaltningen, Jan Boye, tlf. 20 40 29 12
kontorchef Lene Holm, Park & Natur, tlf. 24 46 61 46