Spring til indhold
Nyhed

Odense Centralbibliotek fornyer bibliotekstilbudet – med succes!

13-01-2009

Odense Centralbibliotek kunne - modsat tendensen i de fleste kommuner - konstatere øget aktivitet i 2008 i forhold til året før.

På baggrund af de netop opgjorte statistikker for udlåns- og besøgstal kan vi konstatere, at udlånet af materialer i gennemsnit steg med godt 10 %.


Besøgstallet havde for hele året et meget lille fald på 0,63 %. Til det sidste hører dog den vigtige detalje, at to af de største filialer var lukket ned i dele af året på grund af ombygninger. Efter genåbningerne har de fået pæne besøgsstigninger. Reelt vil der således også være tale om et øget besøgstal for anden halvdel af 2008.


Nye rammer giver større aktivitet

Det interessante er, at aktivitetsstigningerne er steget markant i de biblioteksafdelinger, hvor der er sket større renoveringer eller udbygninger. Eksempelvis har Dalum Bibliotek, der åbnede i nye lokaler i oktober, i hele 2008 præsteret en stigning på hhv. 34,5 % udlån og 35,5 % besøg!


Allerede fra begyndelsen af året skete der en markant stigning i Dalum i forbindelses med lukningen af Sanderum Bibliotek. Herfra er der også sket en mindre tilvækst i Tarup Bibliotek, der også fik ny indretning for et par år siden.

Vollsmose Bibliotek har også oplevet et betydeligt løft i aktiviteterne siden indvielsen i april 2008. Her blev biblioteket genåbnet efter en længere genhusningsperiode i beskedne rammer, i forbindelse med etableringen af Vollsmose Kulturhus. For hele året har Vollsmose haft en udlånsstigning på 23,5 % til trods for delvis lukning i vinter- og forårsmånederne.


Rådmand i By- og Kulturforvaltningen,

Anker Boye udtaler i den forbindelse:"Jeg konstaterer med stor tilfredshed, at de investeringer vi gjort i to store og aktive lokalområder i byen, Dalum og Vollsmose, med det samme har kastet gode resultater af sig. Vi kan se, at borgerne straks har taget det forbedrede tilbud til sig. Vi indviede i oktober det nye og moderne Dalum Bibliotek i det gamle Dalum Rådhus' smukke rammer. Før det, i april, kunne vi i Vollsmose åbne et helt renoveret bibliotek i forbindelse med etableringen af Vollsmose Kulturhus. Det er for mig endnu et eksempel på, at når vi tænker byudviklingen og kulturen sammen - også ude i bydelene, så giver det gode resultater."


Men også Hovedbiblioteket i Odense Banegård Center kan efter flere års let faldende tendens i udlån og besøg konstatere en fremgang på både besøg og udlån på ca. 3%. Bag den umiddelbart beskedne procentstigning gemmer der sig en stigning på næsten 25,000 udlån og ca. 15.000 besøgende.


Hovedbiblioteket har løbende omindrettet områderne, så de er tilpasset de nye selvbetjeningstider. Der sker samtidig en anden brug af bibliotekets lokaler og samlinger i retning af at præsentere bøgerne bedre og ved at give mere plads til de mange brugere af bibliotekets elektroniske tilbud og som fx. studiested.


Desuden foretog vi især i 2007 på baggrund af en ekstra engangsbevilling et større køb af materialer for at nedbringe ventetiden både på nyheder og på meget reserverede titler. Vi har løbende effektiviseret vore indkøbsprocesser, således at de nye materialer vælges og bestilles hurtigere og kommer meget hurtigt ind i biblioteket efter bestilling. Det har hurtigt resulteret i en større aktivitet i løbet af 2008.

I Musikbiblioteket har vi imidlertid konstateret et fald i aktiviteterne på både udlån og besøg. Det skyldes sandsynligvis – udover påvirkningen fra den igangværende ombygning i Brandts-komplekset - det regulære boom i benyttelsen af Netmusikken – det digitale musiktilbud med mulighed for download af musik fra biblioteket hjem til egen computer/MP3-afspiller.

De digitale tilbud påvirker således generelt både besøgstal, udlånstal og fornyelser i "negativ" retning.

Fornyelser og selvbetjening

Den allerstørste effekt på stigningen i udlånet er imidlertid borgernes mulighed for at forny materialer hjemmefra via internettet. Lånerne benytter sig i stadig større grad af at kunne forlænge udlånsperioden ved at forny lånet af bøger og andre materialer hjemme fra pc'en. Her ser vi en stigning på næsten 60% i forhold til tallene for 2007. I 2008 blev der således foretaget 820.458 fornyelser af udlån via hjemmesiden af publikum selv.


Stadsbibliotekar Lene Byrialsen

udtaler:"Vi ser de gode resultater for 2008 som et bevis på, at den linje vi arbejder efter ser ud til at give gode resultater. Vi satser på at præsentere brugerne for et ajourført bibliotekstilbud af kvalitet, som det er sket både i Dalum og Vollsmose - og til dels i Hovedbiblioteket i løbet af 2008. Netop de steder er der sket nyindretning - enten i eksisterende eller helt nye rammer.

Når vi samtidig investerer i effektivisering af arbejdsgange, som vi har gjort de seneste år - både i forhold til øget anvendelse af moderne teknologi – i de publikumsrettede funktioner med øgede selvbetjeningsmuligheder - og i de interne processer, ser vi hurtigt resultaterne af det. Vi vil derfor fremover arbejde på at fastholde og helst udbygge mulighederne for at ajourføre bibliotekstilbudet i Odense både med hensyn til tidssvarende fysiske rammer og udbygning af de IT-baserede tilbud.

Borgerne kan fx se frem til et re-design af bibliotekets hjemmeside allerede i løbet af foråret 2009. Det har vi store forventninger til, vil øge interessen også for at benytte det digitale bibliotek i endnu højere grad end hidtil."

For yderligere oplysninger, kontakt:
Kommunikationschef Kent Skov, mail: ksan@odense.dk, telefon: 65 51 44 16
Stadsbibliotekar Lene Byrialsen, lby@odense.dk, telefon: 65 51 44 00