Spring til indhold
Nyhed

Kontrol af bræmmer langs vandløb og søer

23-09-2009

Odense Kommune foretager nu kontrol af bræmmer langs vandløb og søer


Vandløbslovens krav om bræmmer langs vandløb og søer bliver ikke overholdt alle steder. Odense Kommune vil derfor igangsætte en kontrol for at sikre, at dette krav bliver opfyldt. Kommunen gennemfører kontrollen fra starten af oktober.

Vandløbsloven kræver, at naturlige eller højt målsatte vandløb og søer har en to meter bred udyrket bræmme, som adskiller vandløbene fra de dyrkede arealer. Bræmmerne skal mindske afledningen af jord, næringssalte og sprøjtemiddelrester fra de omkringliggende dyrkede arealer til vandløb og søer. Bræmmerne er desuden vigtige, da de skaber gode vilkår for spredning af planter og dyr langs de vidt forgrenede vandløb, der binder moser, søer, vådområder, enge og dyrkede arealer sammen.

Odense Kommune foretager kontrollen af arealerne uden yderligere meddelelse til lodsejeren. Lodsejeren eller brugeren af arealet bliver derfor kun kontaktet i tilfælde af, at kravene til bræmmerne ikke er opfyldt.

Mere information
For mere information kontakt Jan Hald Kjeldsen på tlf.  6551 2530.