Spring til indhold

Koordinator til understøttelse af inkluderende læringsmiljøer

Er du optaget af at skabe sammenhæng samt understøtte og fagligt lede processer inden for inkluderende læringsmiljøer?
Brænder du for at skabe positive forandringer for børn og unge i et inkluderende tværfagligt miljø?


Vi har oprettet en ny koordinatorstilling med ledelsesbeføjelser på opgaveniveau for at styrke fokus på de inkluderende læringsmiljøer - herunder styrkelse af forebyggende og foregribende indsatser i skolens pædagogiske praksis.

Om os
Koordinatorfunktion til understøttelse af de inkluderende læringsmiljøer på skolerne er forankret i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse i Børn- og Ungeforvaltningen.

Børn- og Ungeforvaltningens vision er, at flere børn og unge oplever et sammenhængende børne- og ungeliv med mere sundhed, læring og deltagelse. På tværs af Børn- og Ungeforvaltningen arbejdes der primært ind i de fem strategiske spor: Tidlig indsats, Sprog, Dannelse, Uddannelsespolitikken samt Børnene i Robotbyen. Fælles for de strategiske opgaver er, at de bidrager til at flest mulige børn og unge kan trives og møde verden som fagligt og socialt kompetente mennesker med selvtillid, selvværd og mod på livet.

Koordinatorfunktionen er etableret i et tæt samarbejde mellem Skoleafdelingen og Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse, hvor pædagogisk psykologisk rådgivning/PPR er forankret.
Skoleafdelingen, der varetager opgaverne omkring folkeskolerne i kommunen, og Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse, som udover PPR består af mange aktører med forskellig faglighed, er samlet set tætte sparrings- og samarbejdspartnere for Børn– og Ungeforvaltningens øvrige afdelinger.

Om jobbet
Koordinatorfunktionen er ledelsesmæssigt forankret i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse/PPR. Der er tilknyttet 24 skolepsykologer på det almene område.
Udover den nyoprettede koordinatorfunktion, som har særlig fokus på de inkluderende læringsmiljøer, er der også en koordinator for den fagfaglig del i forhold til skolepsykologerne.

Der vil være et tæt tilhørsforhold til både skole og PPR, idet stillingen i høj grad skal være understøttende og faciliterende ind i udviklingen af de inkluderende læringsmiljøer.
Dette stiller krav til et nært og udviklingsorienteret samarbejde med skoleafdelingen, med fokus på både understøttelse af det konkrete arbejde med læringsmiljøerne i praksis på skolerne og i forhold til den strategiske retning for læringsmiljøerne.

Jobbets opgaver og ansvarsområder vil være:
 • Samarbejde og koordinering med Pædagogisk Chef, Skoleafdelingen, og Teamleder for PPR omkring prioriterede indsatser i læringsmiljøet
 • Ansvar for Rejseteamet - et etableret og velfungerende team, som skal udvides og udvikles betragteligt over de kommende år. Koordinatoren varetager det daglige samarbejde med Rejseteamet dvs. sparringsmøder, organisatorisk planlægning af Rejseteamets aktiviteter og dels deltagelse på skolerne ved midtvejsevaluering, afslutningsevaluering og opfølgningsmøder.
 • Tæt samarbejde med faglig koordinator for skolepsykologerne i forhold til udvikling og understøttelse af læringsmiljøerne og inddragelsen af det pædagogisk psykologiske praksisfelt ind i dette.
 • Indgå i Skoleafdelingens planlægning og gennemførelse af netværk for inklusionsvejledere med fokus på udvikling af professionelle læringsfællesskaber, udvikling af skolernes ressourcecentre – herunder kvalificering og kompetenceudvikling af vejlederfunktionen
 • Håndtering af klagesager – herunder klagesager, som involverer samarbejde med Den Nationale Klageinstans mod Mobning
 • Samarbejde og sparring med skoleledelserne i forhold til udfordringer i de lokale læringsmiljøer.
Ud over ovenstående er der er tale om mange andre vigtige tværgående samarbejdsflader bl.a. PPR-psykologer, konsulenter i Skoleafdelingen, skoleledelser samt kollegaer i S-PPR og øvrige enheder i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse og i Børn- og Ungeforvaltningen.

Om dig
Vi efterspørger en koordinator med pædagogisk afsæt og med solidt kendskab til skoleverden, dens organisering og arbejdet med fællesskabende didaktikker, erfaring i at indgå i professionelle læringsfællesskaber, viden og indsigt om elevers læring og trivsel samt erfaring med sparring og rådgivning til skoleledelser og medarbejdergrupper.

Vi leder konkret efter en profil som:
 • Kan binde sløjfer mellem fagprofessionelle i forskellige afdelinger og på forskellige niveauer og som besidder en høj grad af relationskompetence samt erfaring med procesledelsesopgaver
 • Har erfaring med og kan navigere i konfliktfyldt stof og kan indgå i udviklende dialoger med forskellige samarbejdspartnere
 • Har viden om og erfaring med pædagogiske tiltag og indsatser, som fremmer elevernes faglige, trivselsmæssige og sociale udvikling
 • Gerne har kendskab til organisations-, social- og pædagogisk psykologi
 • Har erfaring med samarbejdet mellem skole og PPR
 • Har viden om og/eller erfaring med arbejdet med forandringsledelse på skoleområdet
 • Holder sig opdateret på aktuel forskning og lovgivning, der har betydning for understøttelse og udvikling af inkluderende læringsmiljøer
 • Har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation
 • Er tydelig i kommunikation såvel mundtligt som skriftligt
 • Er i stand til at arbejde systematisk og struktureret med henblik på at indgå i og understøtte forskellige typer af samarbejde
 • Kan navigere og prioritere i en travl hverdag med mange dagsordener og aktører på mange niveauer
 • Skal være optaget af at få tingene til at virke i praksis og finde implementeringsopgaven lige så relevant som udviklingsopgaven.
Der er en fordel, hvis du har erfaring med projektstyring og ledelse af deltagerprocesser på udviklingsniveau og på praksisniveau fx erfaring med at koordinere vejlederindsatser og facilitere udvikling af inkluderende læringsmiljøer på en folkeskole.

Vi tilbyder dig
 • At være en del af et meget dynamisk udviklingsområde, hvor du indgår i samarbejde med mange samarbejdsaktører med fokus på styrkelse af inkluderende læringsmiljøer
 • At have indflydelse på udmøntningen af en relevant politisk dagsorden
 • At være med at skabe forandring for børn i Odense, herunder børn i udsatte positioner, gennem nærhed til daglig drift og samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere
Da der er tale om en nyoprettet stilling er der særdeles gode muligheder for, i samarbejde med mange faggrupper af professionelle, at udvikle egne kompetencer samt at være en vigtig medudvikler af Rejseteamets fremadrettede aktiviteter i samarbejde med både Skoleafdeling og Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse.


Kan du se dig selv i koordinatorfunktionen ud fra de beskrevne opgaver og genkende dig selv i profilen, så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen er på fuld tid og ønskes besat pr. 1. august 2020.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at henvende dig til teamleder for psykologerne Mie Villemoes på 2938 6343 eller mvil@odense.dk.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er mandag den 1. juni 2020.
Vi afholder 1. samtaler tirsdag den 9. juni og 2. samtaler mandag den 15. juni 2020. Kandidater, som går videre til 2. samtalerunde, vil blive bedt om at gennemføre en personprofil i den mellemliggende periode.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet, Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
01-06-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2020

Kontaktperson

Mie Villemoes
2938 6343