Spring til indhold

Hvordan arbejder vi?

Her kan du læse mere om Specialrådgivningens ydelser og tilbud.

Specialrådgivningen yder en række tilbud til familier, der har børn med særlige behov. 

Derudover har vi en række ydelser, vi tilbyder alt efter den enkelte families behov.

 

Bred sammensætning af faggrupper

Specialrådgivningens medarbejdere består af otte forskellige faggrupper, fordelt på to afdelinger:

  • Den medicinske / paramedicinske afdeling på OUH: Overlæge, ergoterapeuter og fysioterapeuter
  • Den pædagogiske / psykologiske afdeling på Ørbækvej 100: Psykologer, socialrådgivere, logopæder, specialpædagogiske konsulenter og administrativt personale 

 

Teams

De fem faggrupper er organiseret i teams, som er sammensat med én fagperson fra hvert fagområde. 
Hvert team behandler alle forhold i relation til indsatsen overfor barnet. Det kan være planlægning, vurdering, forslag til indsatser og opfølgning på undersøgelserne.

Samarbejde

Teamet gennemgår på ugentlige teammøder de igangværende forløb. Alle børn, som er henvist til udredning og behandling i Specialrådgivningen, bliver derfor drøftet i et tværfagligt forum, hvor vi koordinerer indsatser. 
En gang om måneden afholder vi fagmøde med børneneurologisk overlæge fra Odense Universitetshospital. Ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Odense Universitetshospital deltager i teammøder efter behov.

 

Effekten af den tværfaglige tilgang

Den tværfaglige tilgang skaber forøget fordybelse og specialisering. Organiseringen sikrer, at 
der anlægges et helhedspræget og nuanceret syn på barnet og dets vanskeligheder

  • indsatsen koordineres, så de vigtigste behov dækkes først
  • faglig usikkerhed kan elimineres
  • hver faggruppe kan koncentrere sig fuldt ud om eget fagområde i sikker forvisning om, at der er velkvalificerede kolleger, der tager sig af udredning og behandling af barnets øvrige vanskeligheder