Spring til indhold

Pædagogik i Unsgård Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Relationer

Med afsæt i kerneopgaven tager vores pædagogiske praksis udgangspunkt i relationer og anerkendelse ud fra et inkluderende perspektiv, hvor alle børn har ret til deltagelse. 

 

Udvikling og læring sker gennem relationer og kommunikation, hvor kommunikationen både den verbale og nonverbale er redskabet til at danne relationer, det være sig barn-barn og barn-voksen. Da vi ser sproget som essentielt for barnets generelle udvikling, har det sproglige arbejde høj prioritet i vores hverdag i børnehuset. Ved at arbejde i mindre grupper sikrer vi, at alle børn har mulighed for at blive set og være deltagende i fællesskabet. 

 

Alle børn skal føle sig forstået og udfordret. Gennem leg og læring skal de opleve sig betydningsfulde - både alene og med hinanden. 

 

Leg og læring

I vores hverdag er der rig mulighed for at lære og udvikle de sociale kompetencer gennem leg. Her er den voksnes rolle at have fokus på relationen børnene imellem og derigennem guide dem efter behov. Det kan beskrives ud fra 3 læringsrum:

- Læring gennem voksenstyret læreproces (den voksne går foran barnet)

- Læring gennem voksenstøttet læreproces (den voksne går ved siden af barnet)

- Læring gennem spontane lege og oplevelser på barnets eget initiativ (den voksne går bagved barnet)

 

Vi arbejder ud fra en tryg og genkendelig hverdag, hvor børnene oplever kendte rammer og rutiner. Vi mener, det er en del af børns dannelse, at de fra små lærer at deltage i dagligdagens gøremål. Derfor starter vi allerede i vuggestuen med, at børnene deltager i borddækning og andre små praktiske opgaver. Vi oplever, at de små praktiske opgaver skaber glæde og begejstring hos børnene samtidig med, at det har en betydning for fællesskabet at gøre noget sammen med andre. Vi arbejder med børns selvhjulpenhed.

 

Betydningsfulde fællesskaber

For at kunne arbejde inkluderende skal vi være opmærksomme på, hvad der ekskluderer. Det er derfor vigtigt at have for øje, at børn ikke kommer i udsatte positioner.

 

Inklusionspædagogik skal ses som alle børns muligheder for deltagelse i betydningsfulde fællesskaber, hvor fokus er på, hvad barnet gør fremfor, hvordan barnet er. Børn har ret til deltagelse i fællesskaber for at udvikle sig. Social deltagelse anses som forsætning for læring. (Social inklusion: Bent Madsen)