Spring til indhold

Om Rising

Her kan du læse om Institution Rising

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Børn der ordner sandkasse

Vi glæder os til at tage godt imod jer i et af vores børnehuse.

I Risings børnehuse arbejder vi målrettet med de politisk fastsatte fokusområder: ”Sprog, Dannelse og Tidlig Indsats”. Arbejdet med disse fokusområder sker ud fra nedenstående Vision, Værdi og Definition på Kerneopgaven:

 

Vision

”Vi vil være kendt for anerkendende udviklingsmiljøer og forpligtende fællesskaber”

 

Værdi

Vores værdi er Professionel – hvilket betyder, at vores pædagogiske praksis, altid tager afsæt i det der er bedst for børnene og vores indsatser og handlinger er baseret på faglig viden og indsigt og ikke personlige holdninger og værdier. 

 

Definition på kerneopgaven er, at alle børn skal føle sig forstået og udfordret. Gennem leg og læring skal de opleve sig betydningsfulde - både alene og med hinanden. 

Vores grundlæggende tilgang er, at alle mennesker lærer og former sig som individer, i samværet og relationen med andre. Derfor tilrettelægger og rammesætter vi faglige miljøer omkring børnene, der tager afsæt i børnenes potentialer, intentioner, kompetencer og ikke mindst lyst til og motivation for, at indgå i betydningsfulde venskaber og fællesskaber. Det betyder, at vi løbende justerer den pædagogiske praksis, i forhold til de forskellige børnegruppers behov og udviklingspotentiale. 

 

De faglige læringsmiljøer skal af børnene opleves, som trygge og udviklende arenaer, hvor de har mulighed for at øve sig i ALT det der er nødvendigt for at danne sig som HELE mennesker. Det betyder b.la., at børnene skal understøttes i at øve sig i at udvikle vigtige karaktertræk som, bl.a. nysgerrighed, mod, vedholdenhed og ikke mindst Medmenneskelighed (se Odense Kommunes Dannelsesstrategi). For at børnene kan lykkes med ovenstående, fordrer det, at forældre og fagprofessionelle har et tæt og konstruktivt samarbejde, hvor vi i fællesskab samarbejder om at understøtte børnene i at:

 

- Opbygge gode, betydningsfulde og udviklende relationer – hvor de gør sig erfaringer med følelsesmæssig tilknytning til andre mennesker. Her lærer de b.la. at håndtere at være i forskellige positioner i fællesskabet samt at give og få støtte og opbakning, når noget er svært

- Have evne til at lege – leg understøtter fantasi, kreativitet, selvregulering, koncentration, planlægning og socialitet. Leg = at udvikle modstandsdygtighed

- Have gode undrende tankeprocesser og et godt nuanceret sprog - så de kan gøre sig forståelig, evne at forhandle, have en god forestillingsevne, så de kan løse svære problemstillinger m.m.

- Være resilient/modstandsdygtig overfor de problemer og udfordringer, som de møder. Svære følelser skal børn øve sig i at håndtere, ligesom de skal lære at gå eller cykle. (læs mere i fx Anette Prehns bog: ”Hjernesmarte Børn”)