Spring til indhold

Sprogvurdering

Her kan du læse om reglerne for sprogvurdering af børn, som ikke går i et dagtilbud.

Sprogvurdering

Ifølge dagtilbudsloven skal Odense Kommune gennemføre en sprogvurdering af alle børn i kommunen i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Det gælder også børn, som modtager tilskud til pasning af egne børn eller børn, som er indskrevet i en privat pasningsordning. 

En sprogpædagog vil skrive til forældrene, når barnet har den alder, hvor det er tid til sprogvurdering.

Sprogvurderingen foregår i Børn- og Ungeforvaltningen, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, Indgang A.

Vi skal sprogvurdere børn i alderen fra omkring 3 år for at sikre, at børn fra en tidlig alder får den nødvendige støtte i deres dansksproglige udvikling. Når børn får den nødvendige støtte, kan de opnå et alderssvarende sprog til at trives og udvikles her og nu og senere få en god overgang til skolen. 
 
Sprogvurderingen kan vise, hvis et barn har brug for sprogstimulering. Hvis sprogvurderingen viser, at barnet har brug for sprogstimulering, taler sprogpædagogen med forældrene om, hvilke muligheder der er. 

Et godt sprog er nøglen til læsefærdigheder og dermed forudsætningen for at kunne blive dygtig i fagene i skolen. Men sprog handler langtfra ’kun’ om at gøre børnene skoleparate eller at få gode karakterer.

Det handler også om at gøre børnene til socialt kompetente børn og unge med mod på livet. Til livsglade børn og unge, som kan forstå sig selv og den verden, de er en del af.

 

Standsning af børn- og ungeydelsen

Det følger af lovgivningen, at forældrene har pligt til at lade deres barn uden for dagtilbud blive sprogvurderet. Det gælder også børn, som modtager tilskud til pasning af egne børn eller børn, som er indskrevet i en privat pasningsordning. 
Manglende overholdelse af pligten til at lade barnet blive sprogvurderet, vil kunne medføre standsning af børn- og ungeydelsen. 

 

Særligt for flersprogede børn

Vi definerer i denne sammenhæng flersprogede børn som de børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk. 

Hvis sprogvurderingen viser, at barnet har brug for sprogstimulering, skal barnet tilbydes et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen. Det vil ske ved, at Pladsanvisningen anviser barnet en plads i et af kommunens børnehuse.

Forældre til børn, der skal modtage et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, er omfattet af reglerne om frit valg, dvs. at forældrene har ret til at vælge en plads i en anden kommune eller i en privatinstitution. 

Forældrene har som led i pasningsgarantien ret til en plads i sprogstimuleringstilbuddet senest 3 måneder efter, at barnet har modtaget en sprogvurdering, der viser, at barnet har behov for sprogstimulering. 

Hvis forældrene har ønske om plads i et bestemt børnehus, vil Pladsanvisningen forsøge at imødekomme dette. Hvis Pladsanvisningen ikke kan imødekomme forældrenes ønske om en given plads, inden for 4 måneder efter at barnet har modtaget en sprogvurdering, så er forældrene forpligtede til at tage imod den plads, som Pladsanvisningen tilbyder. Forældrene kan i det tilfælde skrive sig op til en ordinær plads med overflytning til denne, når der bliver en ledig plads.

Barnet er indskrevet i sprogstimuleringstilbuddet indtil barnet behersker dansk på niveau med jævnaldrende børn, så barnet kan få samme udbytte af undervisningen, som de øvrige børn, når barnet begynder i skole. 

 

Mulighed for at få en almindelig plads i et dagtilbud 

Forældre har altid mulighed for at indskrive barnet til en almindelig plads i et dagtilbud.

Odense Kommunes Dagtilbud skaber læringsmiljøer af høj kvalitet for at give børnene barn de absolut bedste betingelser for at lære nyt og trives godt. 

Alle børn skal opleve, at de kan noget, at de er betydningsfulde, og at de bidrager til børnefællesskaber. Det betyder, at alle børn skal ses, høres, forstås og værdsættes.

Personalet sætter, med udgangspunkt i børnegruppen, mål for arbejdet med børn inden for blandt andet barnets alsidige personlige udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, kultur æstetik og fællesskab, natur, udeliv og science og social udvikling. 

 

Her kan du læse mere om vores forskellige dagtilbud og se en kort video om opstarten i dagtilbud.

 

Skriv jeres barn op via den digitale pladsanvisning eller læs mere om pladsanvisningsreglerne på denne side.

 

Kontakt Pladsanvisningen, hvis I har spørgsmål.

 

Det siger lovgivningen

Odense Kommune skal ifølge dagtilbudsloven gennemføre en sprogvurdering af alle børn i kommunen i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. 

Forældre til børn, der skal sprogvurderes efter § 11, stk. 1 og 2, og eventuelt modtage sprogstimulering efter § 11, stk. 3-5, har pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurderingen og en eventuel sprogstimulering eller i en sprogstimulering, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves af den sprogstimulering, som kommunen tilbyder. 

Kommunen skal træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, jf. lov om en børne- og ungeydelse, hvis forældrene ikke overholder deres pligt efter stk. 1 og den manglende overholdelse ikke beror på undskyldelige omstændigheder. 

I forbindelse med sprogvurderingen af børn, som ikke er optaget i dagtilbud, skal kommunen informere forældrene om muligheden for, at barnet kan få en plads i et dagtilbud. Forpligtelsen til at oplyse om dagtilbud gælder alle familier til børn omkring 3 år. Forældrene skal således informeres om de muligheder og fordele, som et dagtilbud giver for barnets sproglige og generelle udvikling.

Se også dagtilbudsloven §11 og §12.