Spring til indhold

Sådan skal bystrategien gøre en forskel

Her beskrives, hvordan bystrategien skal formidles og implementeres og de praktiske formalia omkring høring af bystrategien og revidering af Kommuneplan 2020-2032.

Som Odense Byråds vision og strategi for udviklingen af Odense skal bystrategien gøre en forskel både for kommunens arbejde og for samarbejdet med byens borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, frivillige, foreninger og alle andre odenseanere. Derfor inviterer vi til dialog om bystrategiens indhold, og om hvordan vi kan gøre bystrategiens drømme til virkelighed.

 

Bystrategi 2019 var i offentlig høring fra 13. maj til 9. juli 2019. Her var bystrategiens indhold og realisering til debat.

 

Der kan afgives høringssvar via Odense Kommunes høringsportal på www.odense.dk/høring.

Herefter vil høringssvarene blive behandlet i Byrådet og bystrategien endeligt vedtaget. Herpå igangsættes en implementeringsproces internt i Odense Kommune, ligesom bystrategien skal ud og leve i byen.

 

Forhøring og revision af Kommuneplan 2020-2032

Planlægning siden sidst

Klagevejledning jf. Planloven

Fravalg af miljøvurdering af Bystrategi 2019

 

Download pdf

 

 

FORHØRING OG REVISION AF KOMMUNEPLAN 2020-2032

Bystrategi 2019 er den politiske vision for udviklingen af Odense og udgør Odense Kommunes planstrategi, jf. Planlovens § 23a samt Agenda 21-strategi, jf. Planlovens § 33a.

Med den endelige vedtagelse af Bystrategi 2019 træffes der beslutning om, at den kommende kommuneplan for Odense Kommune revideres i sin helhed, jf. Planlovens § 23a, stk. 2 nr. 1.

På baggrund af Bystrategi 2019 indkaldes ideer og forslag til Kommuneplan 2020 – 2032, jf. Planlovens § 23d.

 

PLANLÆGNING SIDEN SIDST

Siden sidste revision af kommuneplanen er der gennemført planlægning,der understøtter intentionerne fra Planstrategi 2011 og 2015 om at udvikle Odense fra stor dansk by til dansk storby.

En oversigt over de enkelte kommuneplantillæg og lokalplaner, som er vedtaget i planperioden fremgår af baggrundsrapporten til Bystrategi 2019 jf. Planlovens § 23a, stk. 2.

 

Bystrategi 2019 og baggrundsrapporten kan fra offentliggørelsen findes på odense.dk/bystrategi2019

 

KLAGEVEJLEDNING JF. PLANLOVEN

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan jf. Planlovens § 58 påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af Odense Kommune kan du gøre det via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk/start-din-klage 

Her finder du også en vejledning til, hvordan man klager.

Når du klager skal du betale et gebyr. Gebyret for privatpersoner er 900 kr. Gebyret for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder er 1.800 kr. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside.

Du kan klage hvis

  • Du er modtager af en afgørelse

  • Du har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald

  • Du har en retlig interesse i sagens udfald, herunder lokale foreninger

  • Du repræsenterer en landsdækkende forening eller organisation, hvis primære formål er at beskytte natur og miljø eller at varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af 
    • at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
    • at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer

Planklagenævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, medmindre andet følger af den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter.

FRAVALG AF MILJØVURDERING AF BYSTRATEGI 2019

Odense Kommune har vurderet at Bystrategi 2019 og den omfattede Agenda 21-strategi ikke skal screenes for miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018.

Odense Kommune har vurderet, at Bystrategi 2019 med sit overordnede og strategiske sigte ikke fastlægger konkrete rammer for fremtidige anlæg, medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde eller giver rammer for projekter omfattet af lovens bilagslister.