Spring til indhold

Verdens bedste robotby

”Verdens bedste robotby” sætter retning for, hvordan Odense bliver verdens bedste robotby.

Odense skal være verdens bedste by for udvikling af robotter og det oplagte valg for alle, der vil studere, arbejde med eller investere i robotter. Robotter skal være en naturlig del af byens DNA og tydeligt i bybilledet, så det kommer alle odenseanere til gode. Vi vil sikre de bedste vilkår for tiltrækning og fastholdelse af talent, styrke byens internationalisering og have et fortsat stærkt fokus på at tiltrække virksomheder. Endelig vil vi have endnu mere fokus på bæredygtighed i vores vækstfokus.

 

Verdens bedste robotby

Tiltrækning af robotvirksomheder og talent til robotbranchen

Bæredygtighed som tiltrækningsfaktor

Styrket internationalisering

Robotteknologi ind i byens DNA

 

VERDENS BEDSTE ROBOTBY

Odense er allerede verdens centrum for kollaborative robotter, men vi drømmer om at gøre Odense til verdens bedste robotby. Det er en ambitiøs drøm at realisere, men hvis vi prioriterer rigtigt og udnytter det momentum, vi har, så er den inden for rækkevidde. Det skal ske ved at styrke den fysiske tilstedeværelse af robotklyngen i Odense gennem et
robotcampus, hvor byens etablerede robotvirksomheder kan udveksle forskning og ideer med SDU og nyopstartede virksomheder.

I Odense er netværket mellem virksomhederne stærkt, og der er kort fra tanke til handling. Det netværk vil vi styrke ved at arbejde målrettet for, at Odense bliver national klynge for robotindustrien. Og så vil vi styrke markedsføringen af Odense som robothovedstad internationalt.

 

 

TILTRÆKNING AF ROBOTVIRKSOMHEDER OG TALENT TIL ROBOTBRANCHEN

Vi vil arbejde fokuseret på at tiltrække virksomheder, som kan bidrage til den fortsatte styrkelse af Odense som verdens bedste robotby og en stærk teknologiby. Robotklyngen er allerede i dag en magnet for tiltrækning af virksomheder, og det skal vi udnytte videre frem til at tiltrække robot-, drone-, og velfærdsteknologiske virksomheder i samarbejde med de forskellige klynger.

Succesfulde byer tiltrækker og fastholder dygtige mennesker og skaber de bedst mulige vilkår for, at de kan lykkes. For at robotklyngen kan realisere sit potentiale og skabe fortsat vækst, kræver det, at robotvirksomhederne og deres leverandører kan vokse i Odense, og det kræver, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. 

Det starter for det første med, at vores børn får de rette kompetencer til at indgå på fremtidens arbejdsmarked. For det andet at Odense er en attraktiv studieby, der tiltrækker og fastholder talentfulde studerende, og for det tredje at både de erhvervskompetencegivende og videregående uddannelser er tilpasset virksomhedernes efterspørgsel. Det skal være tydeligt, at hvis man ønsker en uddannelse inden for robotteknologi, så foregår det i Odense. Endelig skal vi skabe de bedst mulige forudsætninger for, at virksomhederne kan tiltrække og fastholde den færdiguddannede arbejdskraft, der kan realisere byens og vores virksomheders potentiale. Det kræver, at vi fortsat transformerer Odense til at blive en endnu mere levende, oplevelsesrig by, der er åben over for omverdenen. På den måde bidrager vi også til at sikre bosætning og beskæftigelse på Fyn.

 

 

BÆREDYGTIGHED SOM TILTRÆKNINGSFAKTOR

Verden er i bevægelse, og mange virksomheder går foran for at bidrage til en bæredygtig verden. I Odense skal bæredygtighed være en integreret del af vores arbejde for at skabe vækst. Vi drømmer om, at Odense bliver en by, hvor teknologivirksomheder ønsker at drive forretning netop på grund af vores bæredygtighedsfokus. Det vil vi realisere ved at skabe en grøn, bæredygtig by, som vi ved, er attraktiv for de talenter, som virksomhederne efterspørger. Samtidig kan virksomhederne i robotklyngen bidrage til at skabe mere bæredygtige produktionsformer og løse klimaudfordringer ved at arbejde smartere og mere bæredygtigt. Vi vil blandt andet understøtte virksomhedernes grønne omstilling og bæredygtighedsfokus, blandt andet gennem BYG FYN. Og endelig ved at stille de rette krav til virksomhederne, hvor kravene kan bidrage til at skabe mere remtidssikrede virksomheder, der kan vokse og udvikle sig, uden det bliver på bekostning af mennesker og miljø.

 

STYRKET INTERNATIONALISERING

Odense skal være en international storby, fordi det både styrker rekrutteringen for byens virksomheder, og fordi det bidrager til en mere levende og oplevelsesrig by, hvor meninger brydes og nye ideer fødes. Derfor skal vi styrke internationaliseringen i hverdagen, så Odense bliver en by, man som international medarbejder og virksomhed kan navigere uproblematisk i. Det vil vi gøre gennem øget kommunikation på engelsk og en skærpet opmærksomhed på byens internationale borgere. Vi skal kunne tiltrække og fastholde de internationale talenter ved at højne deres trivsel og ved at understøtte vores internationale borgere gennem deres livsfaser - både den studerende, børnefamilien og den enlige. Samtidig skal vi bidrage til, at de internationale borgere lærer dansk og bliver en del af byens lokale fællesskaber for derved at øge deres trivsel og tilknytning til byen.

 

 

ROBOTTEKNOLOGI IND I BYENS DNA

Vi drømmer om at gøre Odense til centrum i en global bevægelse, hvor robotter bruges til at frisætte den enkelte medarbejder fra opslidende arbejde, så de kan udføre mere kreative og produktive opgaver - og så de har mere overskud til at leve det liv, de ønsker. Det vil vi blandt andet understøtte ved at integrere teknologi i kommunens arbejde, hvor det giver mening.

Og det starter med de yngste. Alle børn i Odense skal opleve, at de vokser op i verdens bedste robotby. Gennem indsatsen Børnene i Robotbyen skal alle odenseanske børn have et stærkt afsæt til at kunne navigere i de konstante forandringer, som kræver kontinuerlig tilegnelse af ny viden, nye arbejdsgange og håndtering af nye, digitale og teknologiske redskaber. For navigering på fremtidens arbejdsmarked kræver digitale og teknologiske færdigheder og evnen til at kunne begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed. I den sammenhæng er det vigtigt, at vi får skabt uddannelser, der får pigerne med på lige fod med drengene i forhold til teknologiforståelse og -interesse.


Samtidig skal det lokale arbejdsmarked opleve, at indsatsen for vores børn bidrager til at udvikle fremtidens kompetencer og arbejdsstyrke. Det opnår vi kun gennem et tæt samarbejde med lokale virksomheder i Odense, vidensinstitutioner, skoler og dagtilbud.

Det handler også om at udforske mulighederne for, hvordan teknologien kan bidrage til at realisere vores mål om byudvikling med udgangspunkt i mennesker og kvalitet. En storby, der kan være rammen om det gode liv. Det kan vi gøre gennem vores smart city-tilgang, ved at give plads til robotter og beslægtet teknologi i byens rum og ved at afsøge mulighederne for at bruge robotteknologi til at sikre den byggede kvalitet. I dag er enhver variation i byggerier og gode frirum dyre for bygherrerne, men i de kommende år vil teknologien skabe nye muligheder for at realisere arkitektonisk og byrumsmæssig kvalitet.

 

 

Alle skal med i fællesskabet

Kreativitet og drivkraft

Byudvikling med kvalitet

Bæredygtig mobilitet

FN's Verdensmål som metode

 

Download pdf

Bystrategi 2019