Spring til indhold

Kreativitet og drivkraft

”Kreativitet og drivkraft” har fokus på de elementer, der skal bidrage til at forandre byen de kommende år: byens virksomheder og iværksættere, byens kulturliv og kulturgræsrødder, byens frivillige borgere og byens studerende.

Odense skal være en by i bevægelse, hvor der er plads til mod og skabertrang. En by, hvor det er nemt at starte og drive virksomheder til vækst. En by, hvor kunst- og kulturlivet er storbygenerator, og en by der skaber rum til byens kreative og iværksættere.

 

En eksperimenterende by, der giver plads til de unge og studerende, åbner sig for omverdenen og samtidig hviler i sin kulturelle arv. Og endelig en by med stærke lokalsamfund, hvor alle borgere og frivillige får de bedste muligheder for at realisere deres egen vision for det gode liv.

 

God understøttelse af byens virksomheder

Vækst i turismen

Kunst og kulturliv som storbygenerator

Rum til kulturgræsrødder og iværksættere

Borgerne som drivkraft i byens udvikling

Danmarks bedste studieby

 

 

GOD UNDERSTØTTELSE AF BYENS VIRKSOMHEDER

Byens små og mellemstore virksomheder er med til at drive udviklingen af byen. Vi tager hånd om disse virksomheder sammen med en lang række private organisationer og samarbejdspartnere i uddannelsesverdenen. Som kommune har vi særlig fokus på at understøtte, vejlede og sikre god interaktion mellem virksomhederne. Samtidig har vi et stærkt erhvervssamarbejde med de øvrige fynske kommuner om at understøtte vækst og beskæftigelse på Fyn.

Byens iværksættere er med til at skabe fremtidens arbejdspladser og en særlig energi, som sætter byen i bevægelse. Derfor skal iværksættere i Odense have gode muligheder for at indgå i innovationsmiljøer og fællesskaber, som kan inspirere, motivere og bidrage til den enkeltes succes. Samtidig vil vi i samarbejde med byens virksomheder arbejde for, at den vækst, vi skaber i årene fremover, er med til at løfte både miljø og mennesker. Grøn vækst ser vi som en mulighed for at sikre vækst på alle tre bundlinjer – den sociale, miljømæssige og økonomiske.

For at byens virksomheder kan bidrage med nye job, er det nødvendigt, at de har adgang til den rette arbejdskraft. Derfor vil vi i et stærkt, fynsk samarbejde med erhvervslivet sikre det gode og hurtige match mellem ledig og virksomhed. Vi vil også sikre, at ledige opkvalificeres med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Vi tror på, at det at have en smidig og god kontakt mellem virksomheder og kommune virker. Samtidig vil vi i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne sikre, at uddannelserne i højere grad matcher det lokale erhvervslivs efterspørgsel.

 

 

VÆKST I TURISMEN

Odense skal være en imødekommende, international by, der tiltrækker turister fra hele verden. En konferenceby, der tager imod markant flere erhvervsturister, en event- og ikonby, der tiltrækker kulturturister, som efterspørger både festivaler og H.C. Andersen samt en by, der lokker storbyturister med gastronomi, kultur, grønne områder og oplevelser på cykel. Ved at indfri byens turismepotentiale skaber vi arbejdspladser til både ufaglærte og faglærte, øget omsætning i byens butiks- og restaurationsliv samt et mere internationalt liv i byens gader og større bystolthed.

 

Derfor vil vi styrke tiltrækningen af konferencer og messer, især i tilknytning til SDU og OUH og inden for vores erhvervsmæssige styrkepositioner som eksempelvis robot- og droneerhvervet. Det vil også skabe bedre forudsætninger for at rekruttere medarbejdere. Vi vil styrke Odense som ikonby i forlængelse af åbningen af det nye H.C. Andersens Hus. Vi vil styrke brandingen af Odense gennem en skarpere digital tilstedeværelse. Samtidig ved vi, at vi både skal arbejde for at styrke byens eksisterende attraktioner og i et længere perspektiv øge antallet af attraktioner i Odense.

 

HCA museum Kreativitet og drivkraft 

 

KUNST- OG KULTURLIVET SOM STORBYGENERATOR

Vi vil arbejde for, at Odense får et endnu stærkere kunst- og kulturliv med national gennemslagskraft og international appel. Et kunst- og kulturliv med kant og kvalitet, der beriger og bevæger. Dét er en forudsætning for skabelsen af en levende storby med borgere, der har mod på fremtiden og lyst til at række ud efter mere. Kulturlivet skal samle odenseanerne i både brede og smalle fællesskaber, bidrage til at styrke den mentale sundhed, skabe refleksion og udfordre vores vanetænkning og forestillinger om den gode by og det gode liv. Derfor vil vi arbejde for fortsat at styrke byens kunst- og kulturliv som storbygenerator ved at udvikle rammer, hvor der er plads til kvalitet, vildskab og skabertrang.

 

 

RUM TIL KULTURGRÆSRØDDER OG IVÆRKSÆTTERE

Byens subkulturelle miljøer beriger byen med utæmmet kreativitet. De er med til at give alle odenseanere en by med et levende, kulturelt miljø og storbyens upolerede puls. I takt med at Odense transformeres til en mere tæt og levende by med et større og mere modigt publikum, bliver der skabt nye muligheder for iværksættere og kulturelle græsrødder. De kan dog blive klemt i byens forandringstempo og store appetit på boligbyggeri. Vi vil derfor arbejde for at skabe bedre plads til de kreative græsrødder i byens transformation. Det kræver, at vi gennem vores planlægning friholder urbane og rå miljøer for boligbyggeri og udforsker nye samarbejder med byens kulturelle miljøer og iværksættere. Det kræver også, at vi som kommune tør trække os, når noget fungerer bedst uden vores indblanding. Lykkes vi med det, skaber vi et bedre fundament for kreative kræfter og iværksættere.

 

 

BORGERNE SOM DRIVKRAFT I BYENS UDVIKLING

I fremtidens Odense skal civilsamfundet fylde mere. Vi ønsker at skabe en by, hvor borgerne får bedre plads til at udfolde deres egne ideer, og hvor flere tager ansvar for deres nærmiljø og for byens udvikling og fællesskaber. Det gælder både for dem, der er organiseret i frivillige foreninger, og for dem, der er selvorganiserede.

Vi vil eksempelvis sikre, at idrætsforeninger kan tilbyde odenseanerne gode rammer for leg og bevægelse. At borgere får støtte til at gøre en frivillig indsats på det sociale område, som friske seniorer, der kan bidrage til at skabe fællesskaber på tværs af generationer. At kulturelle græsrødder, der har brug for plads til at udfolde sig uafhængigt af kommunen, kan få nem sparring og støtte hos Kulturkontakten - også selvom man ikke er en professionel kulturaktør med stor erfaring. Eller at en forening, der vil skabe et bedre lokalmiljø, kan søge midler fra Bydelspuljen eller Borgerne Bestemmer. Det frivillige engagement er en afgørende drivkraft i udviklingen af en endnu bedre by. Dette engagement skal vi værne om og styrke i Odense i et tillidsfuldt og anerkendende samarbejde, for på den måde at sætte nye standarder for borgernes rolle i udviklingen af byen.

På den måde skal Odense også være den by i Danmark, der har de bedste rammer for det gode liv for de 60+-årige. Odense skal tilbyde storbyens oplevelser, som der bliver tid til at dyrke, når børnene er flyttet hjemmefra sammen med den lille bys stærke og sunde fællesskaber, tryghed og grønne kvaliteter. Det ligger os også meget på sinde at skabe de bedste rammer for, at odenseanerne kan holde sig i gang både fysisk, socialt og mentalt. Derfor understøtter vi det aktive, frivillige liv i byens mange foreninger og kulturliv. Vi vil hele tiden søge at udvikle rammerne for, at livet som ung senior kan udfoldes, som den enkelte ønsker det. Samtidig har vi fokus på at skabe de bedste muligheder for, at de aktive og ressourcestærke odenseanere i den tredje alder kan bidrage til byens liv og fællesskaber og supplere kommunens velfærd positivt.

 

 

DANMARKS BEDSTE STUDIEBY

Odense er de senere år blevet stadig mere populær som studieby. Nye events og oplevelser i byen og en række uddannelser, der tænker nyt, har placeret Odense på danmarkskortet for de unge uddannelsessøgende. Flere studieboliger og fokus på nye studiejobs har samtidig gjort det lettere at være studerende. Men vi stiller os ikke tilfredse, før vi har skabt Danmarks bedste studieby. Derfor vil vi i tæt samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner og studerende styrke studiebyens image, fællesskabet blandt de studerende og byens liv og aktiviteter. Der skal være plads til, at de studerende kan være medskabere af byens udvikling.

 

 

Samtidig er der behov for at styrke de bymæssige forbindelser mellem bymidten og vores uddannelsesområder i form af henholdsvis Campus Odense og Nørrebro. Det skaber bedre sammenhæng i byen og stærkere tilknytning til Odense for de studerende. Endelig skal vi stadig arbejde sammen med uddannelsesinstitutionerne for at styrke byens erhvervsuddannelser og de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, der f.eks. understøtter væksten i byens robotklynge. Samtidig vil vi arbejde for at tilføre byen uddannelser, der understøtter udviklingen af en mere kreativ by, som eksempelvis arkitektur, design og lignende.

 

 

Alle skal med i fællesskabet

Byudvikling med kvalitet

Bæredygtig mobilitet

Verdens bedste robotby

FN's Verdensmål som metode

 

Download pdf

 

Bystrategi 2019