Spring til indhold

Bæredygtig mobilitet

”Bæredygtig mobilitet” sætter kursen for fremtidens bæredygtige og sundhedsfremmende mobilitet, som skal binde byen sammen og sikre opkobling til Fyn, Danmark og resten af verden.

Hele Odense skal bindes sammen af let og bæredygtig mobilitet. Det bæredygtige og sunde transportvalg skal være det nemme valg, og skiftet mellem transportformer skal fungere til fordel for både fremkommeligheden og livet i byens rum. Vi skal også være imødekommende over for fremtidens bæredygtige mobilitetsløsninger og udvikle en samlet vision for den kollektive transport, så byen bindes bedre sammen på tværs og får en stærkere opkobling til Fyn, Danmark og resten af verden.

 

Bæredygtig mobilitet skal være det lette valg og binde hele Odense sammen

God balance mellem adgang til og det gode liv centralt i byen

Imødekommenhed for fremtidens mobilitet

Samlet vision for kollektiv transport

 

 

BÆREDYGTIG MOBILITET SKAL VÆRE DET LETTE VALG OG BINDE HELE ODENSE SAMMEN

Odense vokser, og flere mennesker skal sikres ren luft og mindre støj, hvor de bor og opholder sig. Samtidig skal odenseanerne have en mobilitet, der fungerer i hverdagen, og som understøtter det sunde og bæredygtige valg. Det kræver både mental omstilling, og at vi tager modige beslutninger. Om lidt står letbanen klar. Det giver oplagte muligheder for at identificere de tiltag, som over tid ændrer vores vaner og kultur, og som gør sunde transportformer til det nemmeste valg, og samtidig nedbringer udledningen af CO2 og skadelige partikler.

Sundhedsfremme hænger tæt sammen med by- og mobilitetsplanlægningen. Derfor skal der særligt være fokus på at sikre, at gang og cykling er det naturlige, nemme og trygge valg på de lokale ture. Nettet af supercykelstier skal fuldendes, så Odense bliver bundet sammen med omkringliggende fynske kommuner. Cykelinfrastrukturen i Odense vil vi løbende opgradere blandt andet ved at gøre endnu flere skoleveje sikre, så skolebørn trygt kan transportere sig aktivt til skole.

På de længere ture skal den kollektiv transport være et endnu mere attraktivt supplement til bilen. Foruden anlæggelsen af letbanen vil vi sikre, at den kollektive trafik prioriteres højest i de vigtigste korridorer for bustrafik. På de overordnede trafikveje skal der skabes god fremkommelighed for biler. Det handler primært om at udnytte den eksisterende vejkapacitet smartere og bedre. Miljøzoner skal med nye kvalitetskrav fastholdes, så luftforurening og støj reduceres. Vi vil indrette bymidten, så det bliver let at bo i og bruge byen uden at have bil. Der skal være plads til biler i fremtidens Odense, men vi skal bruge bilen klogere, øge tilgængeligheden for alle trafikformer og sikre en mere bæredygtig og sund mobilitet. Derfor skal skift mellem transportformer også gøres let og tilgængeligt for alle, herunder børn, ældre og mennesker med handicap.

 

GOD BALANCE MELLEM ADGANG TIL OG DET GODE LIV CENTRALT I BYEN

Bymidten og den udvidede bymidte er der, hvor de fleste og mest varierede funktioner er samlet på mindst plads. Jo flere odenseanere vi bliver, desto større bliver behovet for at transportere sig til og i den centrale del af byen. Men det kan også udfordre det gode liv – både for dem, der bor der, og for dem, der opholder sig i byens gader, hvis vi ikke planlægger trafikken klogt. I bymidten og den udvidede bymidte skal der både være plads til at kunne bo og leve det gode liv, uden for meget støj og møg, og til det byliv og de aktiviteter, vi skaber i mødet med hinanden.

Det betyder, at vi skal have særlig fokus på vilkårene for fodgængere og cyklister centralt i byen, fordi de er med til at skabe byliv og frigøre vejkapacitet til andre. Det kan være i form af gågader, cykelgader eller sivegader for biler. Det betyder også, at vi herudover skal prioritere andre bæredygtige transportformer, som den kollektive trafik og elbiler, der sikrer fremkommeligheden og kan bidrage til den grønne omstilling. Det skal dog ske uden, at det udelukker adgang til bymidten for almindelige biler. Samtidig skal det gøres nemmere at parkere uden for bymidten og benytte cykel eller kollektiv trafik det sidste stykke. For dem, hvor bilen er nødvendig, skal det være nemt at finde vej til en ledig, underjordisk p-plads tæt på eller i bymidten, så parkering ikke sker på bekostning af bylivet på gadeplan.

 

 

IMØDEKOMMENHED FOR FREMTIDENS MOBILITET

Den teknologiske udvikling går hurtigere end nogensinde og skaber nye muligheder for, hvordan vi transporterer os lettere og mere bæredygtigt. Det er vanskeligt at forudse, hvilke teknologier der skal anvendes i fremtiden. For hvornår kan vi blive kørt i en selvkørende bil? Og betyder det færre eller flere biler på vejene? Og kan vi tilkalde en bil, så vi ikke behøver så mange parkeringspladser?

Derfor skal vi tænke i sammenhæng og helhed på tværs af trafikformer, uanset om de er kollektive eller individuelle. Vi skal understøtte den teknologiske udvikling og fremme digitale løsninger, hvor den kollektive trafik tænkes sammen med for eksempel delebiler, lånecykler, samkørsel, taxa, mv.

Odense skal være et laboratorium for smarte mobilitetsløsninger, som understøtter det sunde og bæredygtige transportvalg, samtidig med at vi skal være opmærksomme på, at vi i begejstringen over nye muligheder ikke kommer til at gentage nogle af fortidens fejl. Endelig skal Odense Kommune være frontløber i forhold til energivenlige køretøjer og understøtte udbredelsen og konverteringen til elbiler og hybridbiler for at understøtte den grønne omstilling.

 

 

SAMLET VISION FOR KOLLEKTIV TRANSPORT

I Odense skal den kollektive transport være overskuelig, enkel, brugervenlig, tilgængelig og have fokus på hyppighed i afgangene, hvor behovet er størst. Det skal vi arbejde for og samtidig have fokus på at kommunikere klart og understrege de bæredygtige og sundhedsmæssige fordele ved den kollektive trafik. Vi har også en ambition om på sigt at kunne nedbringe prisen på den kollektive trafik for at gøre den endnu mere attraktiv og på at kunne servicere vores største erhvervsområder med kollektive trafikforbindelser, for at sikre en bæredygtig trafikafvikling og understøttelse af vores væksterhverv.

Der er et stort potentiale for Odense og Fyn i at udvikle og sammentænke Timemodellen med den lokale togdrift, letbaner og busser i en sammenhængende vision. Den kollektive transport i Odense skal hele tiden klikke ind i de nationale og regionale rejser, så vi skaber en stærk sammenhængende og bæredygtig mobilitet i byen og på Fyn. Der spares allerede nu op til, at letbanens linje 2 kan komme på skinner, hvis det besluttes at anlægge den. Herudover vil vi supplere letbanen med et højklasset busnet (Bus Rapid Transit, BRT) i de primære korridorer, som skal skabe et attraktivt alternativ til bilen på de mellemlange ture i Odense. Dette skal understøttes af gode trafikknudepunkter, hvor det er komfortabelt og funktionelt at skifte transportmiddel. Et knudepunkt bliver dermed et trinbræt til både lokale og fjernere rejsemål.

 

 

Som en del af vores arbejde for at sikre de nødvendige statslige infrastrukturprioriteringer på Fyn – herunder udvidelsen af E20 syd om Odense – vil Odense Kommune også gå forrest for, at Timemodellen realiseres. Vi vil samtidig arbejde for, at Svendborgbanen og Vestfynsbanen bliver koblet op på denne for at sikre den interne sammenhæng på Fyn og en stærk udveksling mellem de øvrige store byer. En fuldt udbygget letbane i Odense skal øge oplandet for attraktiv, kollektiv transport og understøtte mobiliteten i Odense og på Fyn. I dag har fynboerne adgang til ca. 250.000 arbejdspladser inden for en time med bil. I fremtiden kan vi med Timemodellen nå yderligere 550.000 arbejdspladser alene i København og Aarhus kommuner med tog. Vi vil lancere visionen sammen med de fynske kommuner og gennem alliancer og dialog kontinuerligt arbejde for at påvirke gennemførelsen og høste frugterne af de trinvise forbedringer, indtil visionen er gennemført.

 

 

Alle skal med i fællesskabet

Kreativitet og drivkraft

Byudvikling med kvalitet

Verdens bedste robotby

FN's Verdensmål som metode

 

Download pdf

Bystrategi 2019