Spring til indhold

Byudvikling med kvalitet

”Byudvikling med kvalitet” sætter retning for den fortsatte storbytransformation og for kvalitet i byudviklingen.

Byudvikling med kvalitet

Fremtidens odenseanere vil både efterspørge storbyens dynamik, mangfoldighed og oplevelser samt lokalområdets nærhed, fællesskaber og grønne kvaliteter. Vi vil derfor fortsætte transformationen af Odense til en tæt og levende storby. Men Odense skal samtidig være en grøn og bæredygtig storby. 

 

En storby, der tager sit udgangspunkt i mennesker, og hvor både bygninger og byrum skaber grundlaget for det gode liv. Hvor der både er plads til at have fart på og tid til at tænke sig om. En storby, der bygger videre på de bedste af Odenses kvaliteter, og hvor vi passer på det, vi har.

 

Byudvikling med udgangspunkt i mennesker og kvalitet

Bymidte og lokalområder som ramme om stærke og sunde fællesskaber

Byudviklingsmodellen skaber en klar retning

De store byudviklingsprojekter

Danmarks grønneste storby

Styrket klimahåndtering

Fremtidens erhverv i fremtidens by

En klar retning for fremtidens kommercielle byliv

 

 

 

 

BYUDVIKLING MED UDGANGSPUNKT I MENNESKER OG KVALITET

Odense er i en situation, hvor der er behov for at være meget bevidst om, hvilken by vi gerne vil skabe. Derfor vil vi udvikle alle typer byområder med udgangspunkt i den menneskelige skala. En ny arkitekturstrategi vil sætte ekstra fokus på kvalitet, æstetik og funktion i byudviklingen. Vi vil skabe en attraktiv og levevenlig by, der tager udgangspunkt i byens eksisterende kvaliteter, og hvor den vigtigste kulturarv bevares. Her vil vi sammen med private og almene byudviklere, borgere og andre skabe ambitiøse, nye byrum, byggerier og byområder med gode boliger i alle prisklasser, både i den tætte by og i forstæderne.

Det er vores ambition, at hvert eneste nye byggeri og anlæg skal bidrage til at gøre byen bedre. Vi vil derfor stille krav om god kvalitet i alle bygge- og anlægsprojekter, og at der på helt særlige steder også stilles krav til ekstraordinært gode løsninger. Der, hvor mennesker færdes, mødes og bor, skal både bygninger og byrum danne ramme om det gode liv på tværs af alder, interesser og sociale grupper. Det betyder, at bymiljøet både skal være trygt og rigt på oplevelser. Der skal sikres god tilgængelighed for børn, ældre og mennesker med handicap. Samtidig skal bymiljøet lægge op til bevægelse og udtrykke kvalitet i form af gode materialer, detaljer og grønne elementer.

Vi ved, at konjunkturændringer påvirker vilkårene for byudvikling. Derfor er det vigtigt at have fokus på at bringe de rigtige redskaber i spil på de rette tidspunkter f.eks. at opkøbe arealer, når konjunkturerne er gunstige, eller prioritere særlige boligtyper i det almene byggeri, når det bidrager mest til at sikre socialt blandede boligområder. På den måde sikrer vi, at byudviklingen giver mest mulig værdi til byen.

 

 

BYMIDTE OG LOKALOMRÅDER SOM RAMME OM STÆRKE OG SUNDE FÆLLESSKABER

Et af de særpræg, der er med til at skabe den helt særlige odenseanske storby, er de mange forskellige bydele med unikke identiteter og stærke og sunde fællesskaber. Det vil vi bygge videre på og understøtte i byudviklingen.

Vi ved, at mange efterspørger mere fællesskab i boformen. Derfor vil vi hjælpe nye boformer som f.eks. seniorbofællesskaber og generationsfælleskaber på vej i bestræbelsen på at skabe en by, der også er socialt bæredygtig, og hvor generationerne kan mødes på tværs. Det kan vi gøre, når vi selv er grundejer og i samarbejde med private investorer og almene boligorganisationer i forbindelse med nybyggeri. Og samtidig vil vi stille krav om, at udearealerne mellem bygningerne giver den bedst mulige ramme for ophold og fællesskab.

 

 

BYUDVIKLINGSMODELLEN SKABER EN KLAR RETNING FOR BYUDVIKLINGEN

Det overordnede princip for udviklingen af Odense er, at byen skal udvikles indefra og ud. En tæt by, som er udviklet med kvalitet, er bæredygtig, sund og levende. Det betyder, at den primære byudvikling i de kommende år skal foregå i bymidten, den udvidede bymidte, langs med letbanens linje 1 og 2, og sekundært i de områder i den sammenhængende by, som er modne til omdannelse. Det betyder også, at der skal reserveres areal til en mulig linje 2 til letbanen i kommuneplanen.

Vi vil sikre, at efterspørgslen på parcelhusgrunde kan imødekommes i et omfang, der ikke er på bekostning af storbytransformationen. På den måde imødekommer vi, at flest mulige kan få opfyldt deres boligdrøm i Odense. Samtidig vil vi arbejde for, at udstykninger til parcelhuse er så bæredygtige som muligt. Det kan vi gøre ved, at udstykninger sker i velfungerende lokalområder, formulere bæredygtighedsvisioner for boligtypen og byggeriet, fremme bæredygtige transportformer, tage hensyn til naturværdier og ved at planlægge udearealer, der både skaber rammer om fællesskab og bidrager til klimahåndtering.

Vi vil samtidig skabe den bedst mulige sammenhæng mellem storbytransformationen og udviklingen af den offentlige service. På den måde er vi med til at sikre livskvalitet både i og uden for den tætte by.

 

Bystrategikort

A Bymidten

Bymidten skal styrkes som hele byens fælles dagligstue og Odenses ansigt udadtil. Vi vil sikre, at der bygges med respekt for den middelalderlige bykerne og gadestruktur. Høj arkitektonisk kvalitet, aktive stuefacader og blandede funktioner skal sikre liv på alle tider af døgnet.

 

B Den udvidede bymidte

Den udvidede bymidte skal fortættes, og der skal sikres blandede funktioner og oplevelser. Samtidig er det afgørende, at udviklingen sker med fokus på god bymæssig sammenhæng mellem bymidten og andre bydele og brokvarterer, der gennemgår stor udvikling. Det skaber nye bydelsidentiteter, giver en oplevelse af en sammenhængende storby og appellerer til at bevæge sig til fods og på cykel. Derfor vil vi gennem vores planlægning, anlægsprojekter og mobilitetsindsatser understøtte, at vi styrker bykvaliteterne i de mest centrale forbindelseskorridorer til og fra den udvidede bymidte og de brokvarterer, de løber igennem.

 

C Letbanekorridoren

I letbanekorridoren for både linje 1 og en evt. kommende linje 2, der går på tværs af byudviklingsmodellens områder, skal der på samme måde sikres byfortætning og blandet bolig- og erhvervsudvikling, der understøtter bylivet og den bæredygtige transport.

 

D Den sammenhængende by

I den sammenhængende by vil vi styrke Odenses særlige storbyprofil ved at udvikle de enkelte bydeles identitet, særlige kvaliteter og definere udviklingsperspektiver med dét afsæt.

 

E De selvstændige forstæder

De selvstændige forstæder har på samme måde deres egen unikke identitet og nærhed til naturen. Her skal der være fokus på at udvikle, så områdernes kvaliteter bliver bevaret, og at det ikke sker på bekostning af miljø og natur.

 

F Landsbyerne

Landsbyerne tilbyder lokal identitet og nære fællesskaber, som vi kan styrke gennem puljer og initiativer. Det giver beboerne mulighed for både at opleve fordelen ved livet på landet og nærheden til storbyen.

 

DE STORE BYUDVIKLINGSPROJEKTER

Når befolkningstallet vokser, og byen forandres, skal vi som kommune være proaktive og have visioner, som investorer kan spille ind i, når udviklingen skal realiseres. Derfor udpeges her de vigtigste store byudviklingsprojekter over de kommende år:

 

Bystrategikort 2

 

A Odense Havn

Odense havn skal fortsat udvikles til en levende bydel for både beboere, brugere og besøgende og sammenhængen til bymidten og de øvrige bydele omkring havnen styrkes. Udviklingen skal ske under hensyn til eksisterende natur- og bymæssige kvaliteter.

 

B Nørrebro

Nørrebro skal forandres til en levende, varieret og langt mere bymæssig bydel med attraktive funktioner, forbindelser og byrum, der skal integrere området med resten af byen. Nærheden til stationsområdet med Timemodellen, busser og letbanen er et potentiale, som også skal udnyttes til særlige funktioner og arbejdspladser. Odense Kommune faciliterer en proaktiv dialog med grundejere, investorer og borgere i området

 

C Vollsmose

Vollsmose, der ligger på letbanens eventuelle linje 2, skal være en integreret del af Odense, som er attraktiv at bosætte sig i og besøge. Det handler både om udformningen af Vollsmose selv og en bedre sammenhæng til resten af byen. Udviklingen vil ske i et forpligtende samarbejde med boligorganisationer, private grundejere, beboere og private investorer.

 

D Campus Odense

Campus Odense i byens sydlige del skal fortsat udvikles til et stærkt vidensbaseret miljø med både uddannelse, forskning, erhverv og boliger. Odense Kommune vil have rollen som facilitator og medudvikler sammen med områdets parter og private investorer.

 

E Gartnerbyen

GASA i Bolbro skal omdannes til et nyt boligområde, Gartnerbyen, med erhverv og service, og en grøn profil på veje, parker og opholdsarealer.

 

F Nuværende OUH

Det nuværende OUH skal udvikles til et område, der kan tilbyde grønne kvaliteter, bymæssighed, blandede funktioner og kulturarv med nærhed til bymidtens liv. Byrådet ønsker størst mulig indflydelse i samarbejde og partnerskaber med udgangspunkt i ejerskabet af vigtige grønne områder, og en evt. kommende investering i letbanens linje 2, mv.

 

G Dalum Papirfabrik

Dalum Papirfabrik skal omdannes til et nyt boligområde med lejligheder, byhuse og serviceerhverv, med bevaringsværdige bygninger og andre spor af den oprindelige industri. Odense Kommune anlægger grønne områder og stier langs åen for at skabe sammenhæng i stisystemet gennem hele kommunen og bidrage til udviklingen af Danmarks grønneste storby. Herunder styrkede naturkvaliteter og øget biodiversitet.

 

 

DANMARKS GRØNNESTE STORBY

Samtidig med at byen vokser og udvikles, vil vi sammen med borgere, frivillige og virksomheder bygge videre på Odenses grønne identitet og skabe Danmarks grønneste storby. Grønt skaber en smukkere by, bedre fysisk og mental sundhed, giver rammer for bedre fællesskaber, klare miljømæssige fordele og et mere varieret dyre- og planteliv. Samtidig er det med til at underbygge Odenses særlige storbyprofil, hvor naturen altid er tæt på og giver mulighed for at stresse af.

Målene er derfor, at alle odenseanere skal bo inden for 300 meter af et grønt område, at vi fordobler skov- og naturarealet fra 2009 til 2030, og at vi beskytter og styrker byens store grønne og blå træk; fjord, åer og ådale. Vi vil herudover tænke grønt, hver gang vi laver infrastrukturprojekter, og vi planter altid to nye vejtræer, hver gang vi fælder ét. Vi vil skabe spændende og inspirerende grønne områder og arbejde målrettet sammen med odenseanerne på at mindske mængden af affald i parker og på pladser. Og så vælger vi at betragte storbytransformationen som en mulighed for at tænke grønt på nye måder – i byens mellemrum og på byens tage og facader. På den måde skaber vi den særlige odenseanske storby.

 

 

 

STYRKET KLIMAHÅNDTERING

Vi vil forberede Odense på de stigende mængder af regnvand og kraftigere skybrud. Med klimatilpasning reducerer vi risikoen for oversvømmelser, beskytter Odenses værdier og sikrer, at byen fortsat er attraktiv og tryg at slå sig ned i. Særligt i de tætbebyggede områder er der en udfordring. I disse områder vil vi i samarbejde med grundejere håndtere byens regnvand med bæredygtige løsninger, der understøtter Odenses mål om at blive Danmarks grønneste storby.

Området omkring Odense Fjord er særlig vigtigt, fordi risikoen for oversvømmelser i forbindelse med stormflod er stor. Odense Kommune følger udviklingen og fremmer samarbejder imellem private grundejere, som kan være med til at løse konkrete klimaudfordringer. Men det er også vigtigt, at vi tager et ansvar for at forebygge konsekvenserne af klimaforandringerne og omstille den måde, vi udvikler byen på, så den er bæredygtig i det helt lange perspektiv.

For at håndtere de stigende mængder vand kan vi f.eks. tilbageholde mere vand i ådale og naturområder uden for byen samt indrette byens gader, pladser og grønne områder, så de både bidrager til vandhåndtering, rekreativ udnyttelse og fungerer som sociale mødesteder.

For at nedbringe CO2-udledningen vil vi arbejde mod mere energivenlige kommunale bygninger og med strategisk energiplanlægning bidrage til, at forsyningsselskaber omstilles fra anvendelse af fossile brændstoffer til mere miljøvenlige alternativer.

 

 

FREMTIDENS ERHVERV I FREMTIDENS BY

Virksomheders behov er under forandring, mange stiller nye krav til deres placering. Nogle har brug for at ligge tættere sammen med andre virksomheder af samme type. Nogle har behov for at ligge tæt på motorvejen, og andre har brug for urbane omgivelser i nærhed af caféer, kollektiv trafik og den tætte bys dynamik og ideudveksling, hvor de samtidig kan bidrage til at skabe et godt bymiljø og bæredygtig byudvikling. Vi ved, at hvor arbejdspladser og boliger er blandet, er der liv og oplevelser på flere tider af døgnet. I dag bliver meget erhverv omdannet til boliger, mens antallet af ledige erhvervslejemål er faldende. Derfor vil vi undersøge, om der er behov for at optimere vores planlægning for placering af virksomheder. Det skal imødekomme virksomhedernes behov og sikre bæredygtig erhvervsudvikling. Det kan eksempelvis være gennem placering i letbanekorridoren.

Vi vil samtidig sikre, at der er gode muligheder for placering af produktionserhverv i områder, hvor de ikke er i konflikt med en mere miljøfølsom anvendelse, som f.eks. boliger.

Gartnerierhvervet spiller fortsat en central rolle i Odenses erhvervsliv. Hele 41 pct. af det samlede danske væksthusareal findes i og omkring Odense. Med etableringen af verdensførende producenter af medicinsk cannabis kigger erhvervet ind i en ny fremtid og nye forretningsområder med god beskæftigelse. Odense Kommune støtter op om de muligheder, som det åbner for branchen. Samtidig vil vi arbejde for, at der både inden for gartneri- og landbrugserhvervet findes de rigtige veje henimod en mere bæredygtig produktion.

 

 

EN KLAR RETNING FOR FREMTIDENS KOMMERCIELLE BYLIV

Byens kommercielle liv er under hastig forandring. En stadig større del af handlen sker online, og det presser de fysiske butikker - særligt i bymidten. Det er en udvikling, der vil forstærkes de kommende år. Service, oplevelser og det fysiske samvær kommer samtidig til at spille en stadig større rolle i bymidten. Antallet af restauranter og caféer stiger, og udeservering gør byens rum levende, især om aftenen og i weekenden. Det er positivt, men må ikke ske på bekostning af for store dele af detailhandlen. Det stiller krav til, at vi sætter en klar retning for udvikling af byens kommercielle liv, og at vi skaber utraditionelle samarbejder for at danne grundlag for et varieret butiks- og restaurationsliv, som er en storby værdig.

Vi ønsker en stærk bymidte, der er hele Fyns naturlige mødested, og som kan tilbyde en anden oplevelse end storcentre eller nethandel. Det vil vi skabe ved at tilbyde et spændende og varieret bymiljø med høj kvalitet. F.eks. ved at skabe inspirerende ankomstpunkter til bymidten, samt gode møde- og opholdssteder, og ved at gøre bymidten mere grøn. Vi skal desuden finde det rigtige greb til at styrke butikslivet i bymidten, samtidig med at vi bibeholder et godt aflastningscenter og gode bydelscentre, hvor mange odenseanere har deres bolig og hverdagsliv. Endvidere vil vi med planlægningen bidrage til, at centrale byområder og vigtige forbindelser styrkes, der hvor bymidten vokser. Det giver basis for et levende handelsliv og et interessant bymiljø til gavn for det øgede antal af beboere i bymidten og for besøgendes oplevelse af en sammenhængende by. Herudover vil vi påbegynde et arbejde, der skal identificere, hvilke tiltag det er nødvendigt at igangsætte for at sikre, at bymidten er rustet til fremtidens kommercielle byliv. Det skal ske i samarbejde med andre relevante parter.

 

 

Alle skal med i fællesskabet

Kreativitet og drivkraft

Bæredygtig mobilitet

Verdens bedste robotby

FN's Verdensmål som metode

 

Download pdf

 

Bystrategi 2019