Spring til indhold

Alle skal med i fællesskabet

”Alle skal med i fællesskabet” sætter retningen for fremtidens velfærd.

Odense skal være en by, hvor alle får mulighed for at være med i fællesskabet. Her tager folkeskolen hånd om både de talentfulde og de udfordrede børn. Her har udsatte børn samme muligheder som alle andre. Her har alle et arbejde eller en uddannelse at stå op til, og der er livskvalitet og selvstændighed for ældre, mennesker med handicap og socialt udsatte.

 

Vi vil være en by, der håndterer problemerne, inden de vokser sig store. En by, hvor forskellighed er en styrke, og hvor man også bor sammen med og møder mennesker i byens rum, som ikke ligner en selv.

 

Vi vil angribe de strukturelle velfærdsudfordringer

Sundhed for alle kræver målrettede indsatser

Fra høj ledighed til beskæftigelse for alle der kan

Forstærket fokus på barnets første 1000 dage og på indsatsen i de unge år

Folkeskolen som fundament for den odenseanske drøm

Vi vil mindske den sociale opsplitning

Øget selvstændighed for alle odenseanere

En værdig alderdom for de 80+-årige

 

 

VI VIL ANGRIBE DE STRUKTURELLE VELFÆRDSUDFORDRINGER

Odense bliver forandret i et historisk tempo. Men ikke alle er givet den samme mulighed for at komme med om bord. Odense har nogle særlige udfordringer - med lavere indkomstniveau, lavere uddannelsesniveau, høj ledighed og dårligere sundhed - der kræver målrettede indsatser. Herudover bliver vi i de kommende år flere børn og flere ældre vil leve længere. Det er positivt, men det er også en økonomisk udfordring for kommunen. Til sammen er det store udfordringer, som vi skal løse.


Det er i de kommende år, vi har muligheden for at gøre noget ved det. Derfor vil vi angribe de strukturelle udfordringer gennem tidlige og rettidige indsatser og forebyggelse. Vi vil også arbejde indgående med at udvikle og forny velfærden – herunder vil vi særligt have fokus på at styrke borgernes relationer og fællesskab. Odense Kommune vil også aktivt arbejde på at påvirke de strukturelle og kulturelle samfundsmæssige rammer, der har betydning for borgernes livskvalitet.

Det er en meget ambitiøs dagsorden, som skal være med til at sikre modstandsdygtighed over for fremtidige kriser, og give alle odenseanere mulighed for, at de kan leve deres egen udgave af det gode liv.

 

 

SUNDHED FOR ALLE KRÆVER MÅLRETTEDE INDSATSER

En af de store lokale udfordringer er at skabe en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt. Derfor vil vi have fokus på at styrke ligheden i sundhed, at forbedre odenseanernes mentale sundhed og på det sunde valg i hverdagen.

Ulighed i sundhed hænger sammen med social ulighed i form af arvelige forhold, livsstil og levevilkår. Borgere med ingen eller kort uddannelse, folk uden for arbejdsmarkedet og socialt udsatte ryger mere, er mere stillesiddende, har mere usunde kostvaner, dårlige mentalt helbred mv. En del får livsstilsygdomme og lever kortere. Det er en ond spiral, som vi skal have brudt ved at sætte tidligt ind, hvor behovet er størst.

Mange unge er psykisk sårbare, og det giver både en dårligere livskvalitet og ringere tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig får vi i fremtiden mange flere borgere med en eller flere kroniske sygdomme, herunder flere ældre med demens. Det vil skabe behov for prioriteringer og øget samarbejde på tværs af sundhedssystemet, virksomheder og civilsamfundet.

I fremtiden bliver det endnu vigtigere at prioritere den tidlige sundhedsmæssige indsats ved et særligt fokus på forebyggelse og rettidige indsatser for både børn og voksne. Så undgår vi langvarige sygdomsforløb, livsstilssygdomme og efterfølgende rehabilitering. Derfor har vi blandt andet et mål om, at ingen børn eller unge ryger i Odense i 2025, og at vi er en røgfri by i 2030.

Idræt, motion og bevægelse kan medvirke til at styrke både den fysiske og mentale sundhed. Derfor vil vi indrette byen, så den understøtter det nemme, sunde valg i hverdagen. For dem, der ikke er vant til at dyrke motion, kan foreningslivet og fællesskaberne være nøglen til at bevæge sig mere i hverdagen og til at forbedre livskvaliteten for den enkelte. Derfor vil vi afsøge, hvordan byens fællesskaber i endnu højere grad kan bidrage til at skabe et mere aktivt Odense.

 

 

FRA HØJ LEDIGHED TIL BESKÆFTIGELSE FOR ALLE DER KAN

For langt de fleste mennesker i Odense er det centralt at være en del af arbejdsfællesskabet. Vi vil gerne kunne forsørge os selv og vores familie, og vi vil gerne bidrage til samfundet. Det er godt for den enkelte og godt for fællesskabet. Vores fællesskab som by hviler nemlig på, at alle dem, der kan, bidrager til dem, der har brug for hjælp. Hvis man kan arbejde, så skal man arbejde.

Høj ledighed og lav beskæftigelsesfrekvens vil vi angribe gennem en god understøttelse af virksomhedernes vilkår for jobskabelse. Herudover vil vi have en ambitiøs beskæftigelsesindsats, som for det første har fokus på at sikre, at dem, der kan arbejde, kommer i job. For det andet har indsatsen fokus på at give en hjælpende hånd til de odenseanere, der har brug for opkvalificering eller et sundhedsmæssigt og menneskeligt løft.

 

Det starter med, at flere unge skal gennemføre uddannelser, der fører til job. Derfor vil vi blandt andet arbejde for, at flere vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. En god uddannelse og de rigtige kompetencer er nemlig afgørende for den enkeltes jobmuligheder på fremtidens arbejdsmarked og for de lokale virksomheders konkurrenceevne – særligt i de brancher, der oplever mangel på arbejdskraft.


For de odenseanere, der har behov for opkvalificering, vil vi sætte målrettet ind i forhold til de brancher og jobområder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. Ufaglærte ledige, udsatte borgere og borgere med handicap skal i højere grad hjælpes ind på et mere rummeligt arbejdsmarked. Herudover har vi i Odense, på grund af vores demografiske sammensætning, en særlig udfordring og forpligtelse for at hjælpe borgere med indvandrerbaggrund ind på arbejdsmarkedet. Vi vil derfor gennem alliancer med erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og de faglige organisationer skabe resultater, vi ikke kan gøre hver for sig. I Odense har vi alle et ansvar for at skabe en inkluderende by, hvor der er plads til hjemløse, mennesker med handicap og psykisk sygdom og andre, der har svært ved at finde sin plads i fællesskabet. Odense er en rummelig by, som inkluderer og støtter socialt udsatte mennesker bl.a. ved at have gode være- og hellesteder.

 

 

FORSTÆRKET FOKUS PÅ BARNETS FØRSTE 1.000 DAGE OG PÅ INDSATSEN I DE UNGE ÅR

Vi ved, at de første tre år af et barns liv har en helt afgørende betydning. Det gælder både for barnets sundhed, udvikling og muligheder senere i livet. Dårlige opvækstvilkår skaber grundlag for et liv under svære betingelser og kan føre til en dårlig skolegang, misbrug og arbejdsløshed. Vi skal derfor tage hånd om de udsatte børn tidligt og sikre, at samtlige børn i Odense får de bedst mulige forudsætninger for en tryg og stabil opvækst. At de kan trives, indgå i fællesskaber og udvikle faglige og sociale kompetencer. Hvis vi ikke gør det, vil der være brug for dyrere og mere langvarige indsatser på både kort og længere sigt.
 
Forældrene har ansvaret for at skabe trygge opvækstvilkår og sunde vaner hos deres børn. Som kommune skal vi supplere forældrenes indsats ved at være opmærksomme på at sætte tidligt og rettidigt ind i forhold til børns og unges sundhed, hvor der er behov. I nogle tilfælde handler det endda om at understøtte forældrene, allerede inden barnet er født. En tidlig indsats bidrager således til at fremme lighed i sundhed.

Vi ved også, at sprog er afgørende for et barns muligheder i forhold til at mestre livet og skabe de bedste forudsætninger for uddannelse og beskæftigelse. Derfor har vi særligt fokus på sprog fra et tidligt tidspunkt i dagtilbud og skole, så alle kan læse, skrive, lytte og samtale på et godt og alderssvarende niveau.

Vi vil sikre, at alle børn og unge møder i dagtilbud og skole. Samtidig er det vigtigt, at vi fastholder et samarbejde på tværs af myndigheder og institutioner, så også børn fra udsatte familier og positioner får de samme gode muligheder i livet. Endelig vil vi skabe sammenhæng i de yngste børns liv og i overgangene fra dagtilbud til skole og videre til ungdomsuddannelserne. I hele forløbet skal vi sikre, at byens børn og unge er deltagende i inkluderende læringsmiljøer.

Det gode og trygge dagtilbud til vores børn er en af hjørnestenene i vores velfærdssamfund. Det er her, vi lærer, hvordan vi skal være sammen med andre mennesker. Vi oplever forskellige temperamenter og behov - og vi opdyrker evnen til at tackle forskelligheder. Samtidig er dagtilbuddene helt afgørende for at sikre, at begge forældre har reel adgang til f.eks. arbejdsmarkedet - og dermed lige livsbetingelser og muligheder.

 

 

FOLKESKOLEN SOM FUNDAMENT FOR DEN ODENSEANSKE DRØM

Odense skal have en styrket folkeskole, som er fundamentet for, at den odenseanske drøm kan realiseres. Det er her, vores børns faglige kompetencer styrkes, så børnene bliver klædt på til at fortsætte i det videre uddannelsessystem, på såvel erhvervsuddannelser som gymnasiale uddannelser. Men det er også her, fællesskaber formes på tværs af skel, og alle lærer at tage vare på hinanden.


Det er i folkeskolen, vi former en ny og bæredygtig generation ved et stærkt fokus på oplysning om klimaforandringer, miljø og natur. Og det er her, vores børn rustes til at begå sig i fremtidens teknologiske virkelighed, og grundstenene lægges til fremtidens robotby. Det er her vi med lokale samarbejdspartnere, som bibliotekerne, ungdomsskoler, ungdomsuddannelserne og frivillige organisationer sikrer børnenes demokratiske dannelse og refleksion. Folkeskolen skal lære børnene at være vedholdende, nysgerrige, modige, medmenneskelige og demokratiske borgere. Folkeskolen i Odense skal være det naturlige valg for alle børn. Her udvikler vi alles kompetencer og sørger for at dyrke og udfordre såvel de udsatte børn og talenterne på det niveau, de er på hver især.

Det gælder både i den normale undervisning og i særlige tilbud inden for forskellige interesseområder, så som musik, performance, teknologi, gaming, sprog mm. Folkeskolen kan realisere netop de mål, fordi den er mangfoldig og skaber sammenhængskraft i lokalsamfundet og i barnets læringsmiljø.

 

 

I Odense skal et godt børne- og ungdomsliv være en selvfølge. Derfor skal vores folkeskoler være miljøer, hvor børnene trives, mens de lærer. Hvis de ikke trives, vil vi gå forrest og turde tale om det, vi som mennesker har sværest ved. Det kræver, at vi er opmærksomme på den gruppe af børn, der ikke trives i dag. Nogle er ensomme, lider af angst og depression og flere, ikke mindst pigerne, lider under et for højt præstationspres i en kompleks virkelighed, der stiller stadig større krav til børnenes faglige og sociale kompetencer. Alle børn har ret til et godt børne- og ungdomsliv, i Odense tager vi et fælles ansvar for, at de får det.

 

Andelen af elever på fri- og privatskoler har over en årrække været stigende. Fri- og privatskoler er en del af den danske grundskoletradition, men det er nødvendigt at sikre en fornuftig balance mellem folkeskolen og fri- og privatskoler. Det er nødvendigt for at bevare en stærk folkeskole som en dannende samfundsinstitution og som fundament for at kunne realisere den odenseanske drøm. Det gælder også i forhold til de muslimske friskoler, hvor der både socialt og kulturelt er en risiko for opsplitning.

 

 

VI VIL MINDSKE DEN SOCIALE OPSPLITNING 

Vi ved, at boligpriser har stor betydning for, hvor vi kan bo. Herudover har vi en tendens til at bo sammen med mennesker, der ligner os selv. Men vi ved også, at hvis alle odenseanere skal have mulighed for at være med i fællesskabet, kræver det, at vi modvirker den sociale opsplitning gennem boligplanlægningen.

Det gælder i byens udsatte boligområder, herunder særligt Vollsmose. Med Den Sidste Vollsmoseplan vil vi arbejde for at skabe en mere blandet beboersammensætning og sikre, at alle områder i byen hænger godt sammen. Udviklingen af Vollsmose skal bidrage til, at alle får mulighed for at bryde de mønstre, der gentager sig på tværs af generationer. Alle skal have de samme muligheder for at leve det gode liv, når det kommer til sundhed, job og uddannelse. Endelig skal vi sikre, at grobunden for organiseret kriminalitet bliver fjernet.

 

Det handler samtidig om at udnytte forandringerne i Vollsmose til at sikre, at vi kommer til at bo mere blandet i hele byen. Nye almene boliger skal bygges i blandede bydele, hvor beboerne repræsenterer forskellige generationer, ejerformer og socioøkonomiske baggrunde. Det vil vi blandt andet gøre, hvor det er meningsfuldt, ved at udnytte lovens muligheder for at bygge almene boliger de steder, hvor priserne betyder, at byen ikke blandes af sig selv.

 

Endelig skal opførelsen af de almene boliger ske i sammenhæng med private investeringer for at skabe synergi og fremme vores øvrige mål for byudviklingen, herunder at sikre god arkitektonisk kvalitet.

 

 

ØGET SELVSTÆNDIGHED FOR ALLE ODENSEANERE

Vi ønsker, at borgerne i Odense får den hjælp og den støtte, de har brug for. Samtidig skal vi anerkende, at der er mange veje til at finde fodfæste i tilværelsen. Der skal være plads til, at man griber mulighederne, når man er klar.

Vi ønsker ikke, at kommunen skal blande sig, hvor det ikke er nødvendigt. Vi vil tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov, så vores bidrag bliver hjælp til selvhjælp. Det skal samtidig ske i øjenhøjde og i et sprog, der er til at forstå. Det er grundlaget for et stærkere og mere tillidsfuldt samarbejde mellem borger og kommune. Det er samtidig med til at øge selvstændigheden og det gode liv for den enkelte odenseaner.

 

 

EN VÆRDIG ALDERDOM FOR DE 80+-ÅRIGE

I de kommende år vil der blive flere ældre over 80 år, som vi skal sikre en værdig alderdom. For når man har ydet sit bidrag til fællesskabet gennem et langt arbejdsliv, skal også de ældste år give så godt et liv, som det er muligt. Det betyder, at man skal sikres en god service af det offentlige. Det betyder også, at vi skal arbejde for at nedbringe ensomheden for den enkelte ældre.


Vi vil møde de ældre, der har behov for hjælp, med en rehabiliterende tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation og giver det mest værdige liv. Vi skal blive bedre til at integrere velfærdsteknologi i vores borgerrettede indsatser. Hvis vi bruger teknologien klogt, kan den både være med til at aflaste den enkelte medarbejder og gøre den enkelte odenseaner mere selvstændig og selvhjulpen. Det kræver en teknologiparat kommune, der køber, implementerer og orienterer sig mod nye teknologier, hvor det giver mening.

 

 

Kreativitet og drivkraft

Byudvikling med kvalitet

Bæredygtig mobilitet

Verdens bedste robotby

FN's Verdensmål som metode

 

Download pdf

 

Bystrategi 2019