Spring til indhold

Pædagogik i Lahn Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Værdigrundlag


I Lahns lærer børnene, at være en del af et stort fællesskab, hvor de skal drage omsorg for hinanden, som i en stor familie. For at fællesskabet skal være givende, kræver det, at der bliver vist respekt for hinandens forskelligheder og udviklingstrin.
Desuden skal der vises respekt for de omgivelser vi færdes i, ved at passe på vores inventar og natur.

For et gensidigt godt samarbejde mellem børn, personale, forældre og ledelse arbejdes der på en anerkendende måde, ved at bruge hinandens potentiale. Humor og åbenhed er det, der binder trådene sammen og får hverdagen til at glide.

 

Samlet set er det fokus på barnets tid til leg, nærvær og fællesskab, der danner rammen om et godt børneliv og er hele kernen i vores arbejde Børn lærer at forholde sig til andre og samarbejde gennem legen.

 

Dannelse

For at udvikle på vores værdigrundlag arbejder vi også med dannelse igennem disse fire karaktertræk:

 

Vedholdenhed, nysgerrighed, mod og medmenneskelighed

Vi arbejder bevidst med børns læringsprocesser ved,  at de få en oplevelse af, at udvikle tillid til sin egen og andres kunnen. F.eks. igennem spil, i rollelege, motorik, selvhjulpenhed osv.


Disse processer udvikles ved at være i trygt fællesskab, hvor der er nærværende voksne, som kan guide og støtte det enkelte barn i sin egen proces og/eller i samspil med andre børn.

 

Sprogtilegnelse

Vi har stort fokus på børnenes sprogtilegnelse, fordi vi ved at tidlig sprogtilegnelse, har betydning for, hvordan barnet klarer sig socialt under uddannelse og i voksenlivet.