Spring til indhold

Investorer

Med en beliggenhed kun ca. 4 km fra bycentrum er Vollsmose et stort bynært udviklingsområde i Odense. Vollsmose dækker et stort areal og har et stort uforløst potentiale, når det kommer til beliggenhed, arealer og god, udbygget infrastruktur.

Odense Kommune har sammen med boligorganisationerne FAB og Civica iværksat et langsigtet byudviklingsprojekt. Vigtigste mission er frem mod 2030 at skabe en ny bydel, der i tæt samarbejde med private investorer udvikles på kommercielle vilkår som ny attraktiv ramme for bolig og hverdagsliv i Odense. Der vil desuden blive mulighed for at investere i erhvervsbyggeri til private eller offentlige formål.

 

Som investor får du indflydelse på udviklingen af Vollsmose – særligt i det videre forløb med at kvalificere og konkretisere udviklingsplanen for Vollsmose. Som del af den videre proces vil der blive udarbejdet en rammelokalplan, fysiske helhedsplaner og byggeretsgivende lokalplaner. Udviklingsplanen vil blive konkretiseret i tæt dialog mellem investorerne, beboerne, Advisory Board for Fremtidens Vollsmose (videnspersoner indenfor udvikling af udsatte boligområder) og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

 

Vejen til en attraktiv bydel

 • Der nedrives 1.000 eksisterende almene boliger
 • Øvrige almene boliger fornyes og renoveres
 • Den fornyede bydel vil rumme byggeretter til omkring 1.600 nye private ejer- og lejeboliger
 • Området tilføres yderligere byggemuligheder for detailhandel og erhverv både offentlige og private
 • Bydelen vil samtidig rumme flere byggeprojekter for nye private og offentlige institutioner
 • Ny bygade og to sivegader, der forbinder og opdeler bydelen i mindre dele
 • Et finmasket vejnet som definerer storparceller
 • Vejnettet suppleres med kollektiv trafik. Byrådet sparer op til fase to af letbane, og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har afsat 15 mio. kr. til VVM-undersøgelse

 

Storparceller

 • Nye byggegrunde får en attraktiv størrelse som muliggør en etapevis udvikling
 • Variation af bolig- og bygningstyper i spændet fra fritliggende parcelhuse til karrébyggeri
 • Udbygges parallelt med eksisterende og nye veje, så bygningerne orienterer sig mod gaderummet
 • Nyt byggeri placeres tæt på gadelinjen, så der ikke opstår brede gaderum eller store parkeringsarealer
 • Storparceller med tæthed fra 25-50 % eller mere
 • Tæthed på op til 150 % i centrale delområder
 • 30-100 boliger på hver storparcel, og flere storparceller kan lægges sammen

 

Investeringer og commitment

 • Ny infrastruktur til 300 mio. kr. står færdig i 2021.
 • Odense Kommune har mere end 1.000 arbejdspladser i bydelen, heraf over 800 kontorarbejdspladser. 400 af dem er etableret de sidste tre år
 • Civica og FAB nedriver og renoverer boliger samt etablerer nyt vejnet for 3.000 mio. kr.
 • Odense Kommune har afsat 100 mio. kr. over de første fire år til grundkapitalindskud til 1.000 nye erstatningsboliger og til øvrige forandringer i bydelen. Midlerne til erstatningsboliger fortsætter til og med 2028
 • Odense Kommune vurderer ny dagsinstitutionsstruktur fx flere vuggestuepladser og skovbørnehaver samt styrkede folkeskoler med profilskoler
 • Letbanens linje 2 er estimeret til i alt 1.650 mio. kr. Der udarbejdes oplæg til principbeslutning og igangsætning af VVM-undersøgelse i efteråret 2019 

 

Kommercielle forudsætninger

 • Positiv demografisk udvikling for Odense
 • Befolkningsstigning med 11 %.
 • Balanceret boligudbud og efterspørgsel
 • Forsatte prisstigninger og lejeniveau stigninger
 • Mobilt boligmarked med stigende antal transaktioner

 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at høre mere, så er du velkommen til at kontakte Jes Zinck Severinsen, Invest in Odense