Referat
til
mødet i Verdensmål Udvalget
den 5. februar 2020 kl. 17:00
i Rådhuset, Himmelrummet

 


B. Sager til afgørelse i udvalget
1 Dagsorden
2 Godkendelse af Verdensmålspolitikken
C. Sager til drøftelse/forberedelse
3 Inddragelse af skole-, ungdomsskole- og institutionsbørn og studerende
D. Orientering
4 Overblik over Verdensmål Udvalgets opgaver
5 Orientering om Bæredygtighedsløftet
6 Opsamling

B. Sager til afgørelse i udvalget

1. Dagsorden
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 00.22.00-A00-1-18
RESUMÉ

Formanden for Verdensmål Udvalget byder velkommen og gennemgår dagsorden for møde i udvalget den 5. februar 2020.

 

Dagsorden foreslås afviklet således:

17.00-17.05: Dagsorden v/ formanden

17.05-17.30: Godkendelse af Verdensmålspolitikken v/ udvalget

17.30-19.00: Inddragelse af skole-, ungdomsskole- og institutionsbørn og studerende v/ Annette Vilhelmsen, Direktør på Tietgen, Mette Hviid Laustsen, Dagtilbudschef i Børn- og Ungeforvaltningen og Flemming Bridal Rasmussen, Strategichef, Strategienheden, SDU

19.00-19.10: Overblik over Verdensmål Udvalgets opgaver v/ Michael Bruhn Frederiksen, chef for Transformation og Organisation i Borgmesterforvaltningen

19.10-19.25: Orientering om Bæredygtighedsløftet v/ Michael Bruhn Frederiksen, chef for Transformation og Organisation i Borgmesterforvaltningen

19.25-19.30: Opsamling v/ formanden

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at udvalget godkender dagsorden.

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

2. Godkendelse af Verdensmålspolitikken
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 00.22.00-A00-1-18
RESUMÉ

Verdensmål Udvalget drøftede den 4. december 2019 en række input til udkastet til Verdensmålspolitikken. På den baggrund er der foretaget en række justeringer i udkastet.

 

Udvalget skal tage stilling til om udkast til Verdensmålspolitikken kan godkendes og dermed anbefales til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende vedtagelse i Byrådet.

 

Effekt

Godkendelse af Verdensmålspolitikken betyder, at Odense Kommune integrerer og implementerer verdensmålene i kommunens arbejde. Dette kan potentielt have indflydelse på alle Odensemål. Samtidig vil vedtagelse af Verdensmålspolitikken også have en direkte indflydelse på samtlige Odensemål ifm. at de revideres. Med den strategiske indsats "Odense måler på verdensmålsindsatserne" er der lagt op til, at Odense Kommune integrerer verdensmålene og disses delmål i fremtidige Odensemål og Udvalgsmål hver gang de skal revideres. Samtidig udvælges indikatorer, som kan fortælle om der også er fremdrift på verdensmålene. På den måde afspejles Odensemål fremadrettet mere direkte i verdensmålene.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Verdensmål Udvalget godkender at anbefale vedlagte udkast til Verdensmålspolitikken til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

 

BESLUTNING

Udvalgsmedlem Tommy Hummelmose stillede følgende ændringsforslag:

Efter teksten s. 9 ”Odense Kommune vil gå foran i arbejdet med bæredygtigt byggeri og på klimadagsordenen. Derfor skal alt fremtidigt byggeri for Odense Kommune tilrettelægges med bæredygtige løsninger, så det understøtter verdensmålene og kan bæredygtighedscertificeres” tilføjes følgende tekst:

"Vollsmose:

Med omdannelsen af Vollsmose står vi med en unik mulighed for at bruge byområdet som et by-laboratorium for arbejdet med verdensmålene og bæredygtighed. Derfor vil Odense Kommune arbejde med at skabe innovative løsninger og iværksætte initiativer, hvor omdannelsen af Vollsmose understøtter erhvervs- og iværksætteraktiviteter, der har fokus på forretningsmodeller der har afsæt i FNs Verdensmål”.

 

Udvalgsmedlem Tommy Hummelmose stemte for ændringsforslaget.

 

Udvalgsmedlemmerne Peer Locher, Camilla Haustrup Hermansen, Claus Houden, Annette Vilhelmsen, Andreas Simon Frydenlund Rosenberg, Søren Freiesleben og Jannik Petersen stemte imod ændringsforslaget.

 

Udvalgsmedlem Daniel Gjøde undlod at stemme.

 

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

 

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stillede følgende ændringsforslag:

På s. 9 fjernes sætningen "med fokus på Vollsmose".

 

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemte for ændringsforslaget.

 

Udvalgsmedlemmerne Peer Locher, Camilla Haustrup Hermansen, Claus Houden, Annette Vilhelmsen, Andreas Simon Frydenlund Rosenberg, Tommy Hummelmose og Jannik Petersen stemte imod ændringsforslaget.

 

Udvalgsmedlem Daniel Gjøde undlod at stemme.

 

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

 

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

 

Udvalgsmedlemmerne Peer Locher, Camilla Haustrup Hermansen, Claus Houden, Annette Vilhelmsen, Andreas Simon Frydenlund Rosenberg og Jannik Petersen stemte for forvaltningens indstilling.

 

Udvalgsmedlemmerne Tommy Hummelmose og Søren Freiesleben stemte imod forvaltningens indstilling.

 

Udvalgsmedlem Daniel Gjøde undlod at stemme.

 

Forvaltningens indstilling er dermed godkendt.

 

Udvalgsmedlemmerne Steen Hildebrandt, Mads Leth og Kenneth Danielsen deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

Udvalget har siden den 27. februar 2019 arbejdet med Verdensmålspolitikken. I forbindelse med arbejdet har udvalget lagt sig fast på at gøre Verdensmålspolitikken til et supplement til Bystrategi 2019. Således, at Verdensmålspolitikken bliver oversættelsen af, hvad det betyder at verdensmålene skal være filter for, hvordan vi udvikler Odense som by.

 

Med Verdensmålspolitikken tæt koblet til Bystrategi 2019 vil politikken få en helt central status i Odense Kommunes styringshierarki idet Bystrategi 2019 bliver den overlæggende ramme for Odense Kommunes udvikling i de kommende år.

 

Formålet med Verdensmålspolitikken er primært, at den skal sætte retningen for hvordan Odense Kommune som organisation arbejder med verdensmålene. Den skal blandt andet kunne anvendes af Byrådet som værktøj til at tænke verdensmålene ind i de eksisterende opgaver og nye initiativer, der igangsættes i Odense Kommune som organisation. Dette med henblik på, at Byrådet og forvaltningen aktivt forholder sig til verdensmålene, så de sætter en retning for kommunes arbejde. Dermed bliver Verdensmålspolitikken et redskab i at starte en forandring i Odense Kommune som organisation og de initiativer, kommunen igangsætter i det daglige arbejde. Samtidig kan Verdensmålspolitikken i sig selv anvendes til at skabe synlighed omkring verdensmålene. Dette eksempelvis når den danner grundlag for en efterfølgende handleplan eller når kommunen indgår i dialog med eksterne samarbejdspartnere mv.

 

Det vedlagte udkast til Verdensmålspolitikken indeholder de fem strategiske indsatser, som udvalget tidligere har godkendt:

  • Odense går foran på verdensmålene
  • Odense danner partnerskaber om verdensmålene
  • Odense synliggør verdensmålsindsatserne
  • Odense integrerer og implementerer verdensmålene
  • Odense måler på verdensmålsindsatserne

 

Det vedlagte udkast "Verdensmålspolitikken i Odense" er sat grafisk op. Desuden er der foretaget en række justeringer i Verdensmålspolitikkens tekst ud fra de tilbagemeldinger, der er modtaget fra udvalget den 4. december 2019.

 

Alle justeringer, der er foretaget i Verdensmålspolitikken siden udvalget behandlede politikken den 4. december 2019, fremgår af bilaget "Verdensmålspolitikken i Odense_MED ÆNDRINGER". Således kan udvalget orientere sig i samtlige justeringer.

 

Borgmesterforvaltningen anbefaler udvalget at godkende Verdensmålspolitikken, således at denne kan sendes til videre behandling i Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

3. Inddragelse af skole-, ungdomsskole- og institutionsbørn og studerende
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 00.22.00-A00-1-18
RESUMÉ

Verdensmål Udvalget har tidligere peget på skole-, ungdomsskole- og institutionsbørn og studerende som en afgørende målgruppe i arbejdet med at implementere verdensmålene.

 

Som inspiration for udvalgets drøftelser omkring uddannelse for bæredygtig udvikling og verdensmålene holdt ph.d. i pædagogik og curriculum Niels Larsen et oplæg for udvalget den 4. december 2019. Efterfølgende valgte udvalget at udskyde yderligere inspirationsoplæg og drøftelse til næstkommende møde.

 

På mødet vil der være tre inspirationsoplæg hvorefter udvalget kan drøfte hvordan skole-, ungdomsskole- og institutionsbørn og studerende kan inddrages i arbejdet med verdensmålene.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at udvalget tager en indledende drøftelse af, hvordan Odense Kommune kan skabe gode rammer for, at skole-, ungdomsskole- og institutionsbørn og studerende får robust viden om bæredygtighed, så de kan være med til at skabe fremtidens bæredygtige samfund.

 

BESLUTNING

Drøftet.

 

SAGSFREMSTILLING

På udvalgets workshop den 29. oktober 2018 lagde udvalget vægt på at børnene og de unge er vores fremtid og det er afgørende, at de også får viden om Verdensmålene og den betydning de kan have for vores fremtid.

 

Med afsæt i oplæg på mødet den 4. december af ph.d. i pædagogik og curriculum, Niels Larsen, samt i tre yderligere inspirationsoplæg på mødet den 5. februar, skal udvalget drøfte hvordan man kan inddrage målgruppen skole-, ungdomsskole og institutionsbørn og studerende i arbejdet med verdensmålene. Konklusionerne fra udvalgets drøftelser vil kunne indgå i det kommende arbejde med en handleplan.

 

Inspirationsoplæg

Annette Vilhelmsen, Direktør ved Tietgen og medlem af Verdensmål Udvalget, vil indlede dagsordenspunktet med at give et oplæg om hvordan Tietgen arbejder med at sætte bæredygtighed og verdensmål på dagsordenen.

 

Mette Hviid Laustsen, Dagtilbudschef i Odense Kommunes Børn- og Ungeforvaltning, vil efterfølgende fortælle om, hvordan der indenfor skole- og dagtilbudsområdet i Odense Kommune konkret arbejdes med verdensmålene.

 

Til sidst vil Flemming Bridal Rasmussen, Strategichef, Strategienheden på SDU, give et oplæg om hvordan SDU arbejder med verdensmålene. Ikke kun som institution men også med verdensmålene set i forhold til de studerende på SDU.

 

Samlet set skal det lede til udvalgsdrøftelser af ideer til hvordan man kan engagere skole-, ungdomsskole og institutionsbørn og studerende i arbejdet med verdensmål. Med udgangspunkt i de to oplæg kan udvalget tage en indledende drøftelse om hvordan Odense Kommune kan skabe gode rammer for, at skole-, ungdomsskole- og institutionsbørn og studerende får robust viden om verdensmålene og bæredygtighed, så de kan være med til at skabe fremtidens bæredygtige samfund.

  

Drøftelserne i udvalgt kan give anledning til ideer til hvordan man kan engagere skole-, ungdomsskole og institutionsbørn og studerende i arbejdet med verdensmål. Disse vil eksempelvis kunne indgå i det kommende arbejde med en handleplan.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

D. Orientering

4. Overblik over Verdensmål Udvalgets opgaver
D. Orientering
Åbent - 00.22.00-A00-1-18
RESUMÉ

Verdensmål Udvalget har på mødet den 4. december 2019 efterspurgt et overordnet overblik, der viser:

  • opgaver som udvalget har gennemført
  • igangværende opgaver
  • kommende opgaver.

 

Vedhæftet dette dagsordenspunkt er det overordnede overblik. Michael Bruhn Frederiksen, chef for Transformation og Organisation i Borgmesterforvaltningen vil kort orientere om de væsentligste elementer i overblikket.

 

Punktet blev udskudt.

 

 

5. Orientering om Bæredygtighedsløftet
D. Orientering
Åbent - 00.22.00-A00-1-18
RESUMÉ

På mødet i udvalget den 4. december 2019 blev begrebet "Bæredygtighedsløftet" omtalt som et indforstået begreb i forbindelse med behandling af sag om Verdensmålspolitikken. Begrebet stammer i denne kontekst fra Budget 2020.

 

Idet bæredygtighed generelt er tæt forbundet med verdensmålene, vil det være hensigtsmæssigt, at udvalget orienteres om Bæredygtighedsløftet. På den baggrund vil Michael Bruhn Frederiksen, chef for Transformation og Organisation i Borgmesterforvaltningen kort orientere om begrebet ud fra Budget 2020.

 

Bæredygtighedsløftet i budget 2020

Det fremgår af Budget 2020, at en af hensigterne med budgettet er at udbrede arbejdet med bæredygtighed i forhold til vækst, kollektive transport og bygningsmasse. Med budgettet ønskes der at accelerere den miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtige udvikling af Odense. Det kræver nye og stærke partnerskaber med byens aktører – fra erhvervslivet til græsrødder.

 

Bæredygtighedsløftet er indtil videre primært henvendt til to målgrupper. Den første gruppe er de små og mellemstore virksomheder idet iværksættere og virksomheder er helt afgørende for væksten. Med budgettet ønskes der en særlig indsats for at understøtte en fornuftig og afbalanceret omstilling i retningen af en stærkere bæredygtighed. Det er afgørende, at indsatserne skaber reel værdi for virksomhederne, hvilket gør det nødvendigt at have en forståelse for de almindelige markedsbetingelser. Det kan f.eks. være ved at organisere og understøtte netværk mellem virksomheder, der er i stand til at hjælpe hinanden og arbejde sammen omkring forandringer. Det endelige indhold fastlægges sammen med erhvervsorganisationerne.

 

Den anden målgruppe er uddannelsesinstitutioner og de frivillige organisationer. Det kunne eksempelvis være indsatser der understøtter cirkulær økonomi, trivsel blandt sårbare unge eller bidrager til reduktion af CO2-udledning. Det er Budget 2020 understrege, at der ønskes indsatser med stor effekt i forhold til potentielt strukturelt bæredygtige forandringer fremfor et højere antal af partnerskaber med mindre effekt.

 

Arbejdet med bæredygtighedsløftet

Til at inspirere og udfordre kommunens arbejde med bæredygtighed og verdensmål ønskes der med budget 2020, at der i løbet af 2020 etableres et Verdensmålsråd. Dette skal ske ved at sammenlægge Odense Bæredygtighedsråd og Verdensmål Udvalget, når sidstnævnte udløber i sommeren 2020. Verdensmålsrådet skal følge kommunens arbejde med bæredygtighed, inspirere, rådgive, fungere som ambassadører og dermed hjælpe os med at indfri Bæredygtighedsløftet.

 

I budget 2020 er der afsat 5,0 mio. kr. i perioden 2020-2021 til Bæredygtighedsløftets fokus på virksomhedernes vækstmuligheder. Desuden er der afsat 5,0 mio. kr. i perioden 2020-2021 til Bæredygtighedsløftets fokus på uddannelsesinstitutioner og de frivillige organisationer. Det fremgår også af Budget 2020, at det er intentionen at finde yderligere finansiering i kommende år.

 

Punktet blev udskudt.

 

 

6. Opsamling
D. Orientering
Åbent - 00.22.00-A00-1-18
RESUMÉ

Formanden afrunder mødet og orienterer om arrangementer mv.

 

Desuden er en statusoversigt over verdensmålsprojekterne vedhæftet dette orienteringspunkt.