Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 4. maj 2016 kl. 14:00
i Økonomiudvalgsværelset

IT- og Digitaliseringschef Jørgen Brolykke deltog i forbindelse med behandlingen af pkt. 7.

 

Mødet hævet kl. 15.15.


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Beslutning vedrørende flytning af Højstrupgruppen
2 Godkendelse af fysisk helhedsplan for Dianavænget - garantistillelse og kapitaltilførsel. Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23
3 Motorsportsanlæg Kærby Mose, VVM-redegørelse og forslag til miljøgodkendelser
4 Motorsportsanlæg Kærby Mose. Planforslag til offentliggørelse
B. Sager til afgørelse i udvalget
5 Partnerskabsaftale med videregående uddannelsesinstitutioner
6 Fjernvarme Fyn A/S - Vedtægtsændring
C. Sager til drøftelse/forberedelse
7 Budgetbidrag 2017 for områder under Økonomiudvalget
8 H.C. Andersen Airport
D. Orientering
9 Status på tendenser og resultater af SSP Odense
10 Økonomiopfølgning pr. 1/4 2016 for områder, der hører under Økonomiudvalget
11 Puljen til Forebyggelse og Sundhedsfremme, Sundhedsmidler fra Økonomiaftalen 2014, udmøntning 2016
12 Rapport for studieturen til Crawley

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Beslutning vedrørende flytning af Højstrupgruppen
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 02.03.00-A00-1-16
RESUMÉ

Hjemmeplejegruppen "Højstrupgruppen" skal flytte på grund af manglende parkeringsforhold som følge af, at letbanen er ved at blive anlagt på Højstrupvej, hvor Højstrupgruppen bor i et eksternt lejemål. By- og Kulturforvaltningen har i den forbindelse screenet for egnet lokation i nærområdet, idet Højstrupgruppens opgaveløsning fordrer, at opgaven forbliver etableret centralt i Odense V.

 

Screeningens resultat viser, at Bolbro Plejecenter på Møllemarksvej er den mest optimale løsning henset til opgavens placeringsbehov, det mulige ledige areal, sagens samlede økonomi samt tidshorisont i forhold til etablering og ibrugtagning.

 

Det ledige areal (serviceareal) på Bolbro Plejecenter har frem til nu blandt andet været brugt af Røde Kors. Der er i forbindelse med sagens arbejde fundet anden lokation til Røde Kors.

 

Ombygning af servicearealet til Højstrupgruppen medfører en værdiforøgelse af ejendommens værdi.

 

I forbindelse med ombygningsarbejderne sker der samtidig etablering af Sundhedsklinik samt optimering af lokationsforholdene for Aktivitet og Træning. Endvidere sikres lovlig anvendelse af bygningen for Bolbro Plejecenter og Møllemarksgruppen. De samlede ombygningsarbejder sker ud fra et absolut minimum henset til at sikre understøttelse af opgaveløsning.

 

Den samlede sag med opsigelse af eksternt lejemål, effektiv udnyttelse - herunder dobbeltudnyttelse - af kommunal ejendom tilgodeser og respekterer den politiske beslutning i "Vores Bygninger".

 

Udgiften til ombygning og indretning af ejendommen til Sundhedsklinik samt ”Højstrupgruppen” udgør 2.910.000 kr. inkl. udgifter til inventar, ekstra sikring, fraflytningsudgifter til lejemålet, som opsiges, mv.

 

Anlægsudgiften afholdes i 2016 og finansieres af henholdsvis Ældre- og Handicapforvaltningen med 2.020.235 kr. og ved sparede driftsudgifter til husleje, forbrug mv. i perioden 2016-2021.

 

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender: 

 1. En tillægsbevilling på driftsområder med overførselsadgang på 250.000 kr. i 2016 til By- og Kulturudvalget til afholdelse af udgifter til fraflytningssyn finansieret af kassen.
 2. En anlægsbevilling vedrørende Flytning af Højstrupgruppen på 2.910.052 kr. i 2016, som frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
 3. Et midlertidigt træk på kassebeholdningen i 2016 på 1.085.052 kr. til medfinansiering af anlægsudgiften, som vil udlignes over årene af de sparede driftsudgifter.
 4. En budgetneutral tillægsbevilling fra Ældre- og Handicapudvalget på driftsområde med overførselsadgang til By- og Kulturudvalget på 1.825.000 kr. i 2016 til finansiering af anlægsudgiften.
 5. En negativ tillægsbevilling på 195.235 kr. i 2016 fra Ældre- og Handicapudvalget til kassen til udligning af den manglende samlede finansiering opstillet i business casen.
 6. En negativ tillægsbevilling på 54.277 kr. i 2016 og 217.108 kr. i 2017-2021 fra Ældre- og Handicapudvalget til kassen som udligning af det midlertidige kassetræk i forbindelse med fraflytningssynet og anlægsbevillingen.
 7. En budgetneutral tillægsbevilling på 217.108 kr. fra 2022 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til effektiviseringskravet på ”Vores bygninger” i By- og Kulturudvalget. 

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlemmerne Kristian Guldfeldt, Brian Lauridsen, Mark Grossmann og Christel Gall tager forbehold forhold til finansieringen.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

BESLUTNING

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresumeet. 

 

 

EFFEKT

 

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

ØKONOMI

 

Der vil være en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen på -1.085.540 kr. i 2016, som følge af anlægsudgiften og fraflytningssynet. Trækket på kassebeholdningen vil blive udlignet over årene af de sparede driftsudgifter frem til 2021.

 

Afledt drift

 

 

I 2016 vil de sparede driftsudgifter være 54.277 kr. og fra 2017 og frem vil de sparede driftsudgifter være 217.108 kr. om året. De sparede driftsudgifter påvirker Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme. Fra 2016 og frem tilfalder de sparede driftsudgifter kassen, indtil denne er udlignet for trækket fra 2016 på samlet 1.085.540 kr. Fra 2022 og frem tilfalder de sparede driftsbesparelser effektiviseringskravet ”Vores bygninger”, By- og Kulturudvalget.

 

Ændringerne i 2022 vil blive tilrettet i forbindelse med rammeudmeldingen til budget 2019.

 

Sagen påvirker Ældre- og Handicapudvalgets serviceramme negativt med 249.512 kr. i 2016 svarende til de sparede driftsudgifter samt finansiering af anlægsudgiften.

 

 

2. Godkendelse af fysisk helhedsplan for Dianavænget - garantistillelse og kapitaltilførsel. Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 03.02.00-G00-1-16
RESUMÉ

Boligforeningen Kristiansdal har ansøgt om kommunal godkendelse af fysisk helhedsplan for deres afdeling Dianavænget i Dalum med 248 boliger. Planen er støttet af Landsbyggefonden og består af både indvendig og udvendig renovering af boligerne. Den samlede plan beløber sig til cirka 310.000.000 kr.

 

Ombygningen omfatter blandt andet nye facader, renovering af altangange og øget tilgængelighed.

 

Landsbyggefonden har skitseret en samlet finansiering for de påtænkte arbejder. Helhedsplanen finansieres primært ved låneoptagelse, hvor Odense Kommune skal garantere for den del af lånet, der ligger over 60 % af ejendommens værdi.

 

Herudover forudsættes en direkte kapitaltilførsel på i alt 2.000.000 kr., hvoraf kommunens bidrag udgør 1/5, dvs. 400.000 kr. Det er en nyere betingelse fra Landsbyggefonden, at kommunerne bidrager økonomisk. Det forventes at være fast praksis fremover og vil i givet fald medføre ikke budgetterede merudgifter på op til 17.000.000 kr. i forbindelse med kommende helhedsplaner i Odense Kommune. For nærværende sag foreslås finansiering at ske via anlægsrammen til områdefornyelse (byfornyelsen), og forvaltningen vil desuden kontakte KL mfl. for en konkret udredning af den nye praksis m.m. I forlængelse heraf vil forvaltningen fremlægge forslag til finansiering af kapitaltilførsel i forbindelse med kommende fysiske helhedsplaner.

 

Den kommunale garanti og kapitaltilførsel er en forudsætning for gennemførelse af den fysiske helhedsplan.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender den fysiske helhedsplan for Dianavænget, herunder kommunal garanti for realkreditlånene samt medvirken til kapitaltilførsel på 400.000 kr. i 2016, der foreslås finansieret af anlægsrammen til områdefornyelse.

 

Udvalgsmedlemmerne Anders W. Berthelsen, Per Berga Rasmussen og Brian Dybro stemmer for indstillingen.

 

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlemmerne Pernille Bendixen og Lars Havelund stemmer imod godkendelse af den fysiske helhedsplan for Dianavænget, da rådmanden og udvalgsmedlemmerne udtrykker bekymring for den øjensynlige ændring af praksis fra Landsbyggefonden, der kan skabe præcedens for en udgift på op til 16.000.000 kr., som der i dag ikke er dækning for i det kommunale budget.

 

Hermed bortfalder sagen grundet stemmelighed.

 

Udvalgsmedlemmerne Anders W. Berthelsen, Per Berga Rasmussen og Brian Dybro bruger deres standsningsret og beder om, at sagen sendes videre til afgørelse i byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

 

By- og Kulturudvalget ønsker, at Landsbyggefonden inviteres til et kommende møde i By- og Kulturudvalget, hvor de vil blive bedt om at fremlægge begrundelse samt baggrund for den ændrede praksis.

 

By- og Kulturudvalget ønsker endvidere, at sagen rejses i det boligsociale samarbejde forankret i Borgmesterforvaltningen. Endvidere ønskes det undersøgt, hvordan kommunen med en medfinansieringsforpligtelse har indflydelse på de beløb, der anvendes. 

 

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

BESLUTNING

Økonomiudvalget:

 

Sagen udsættes til næste Økonomiudvalgsmøde med henblik på afklaring af Landsbyggefondens fremadrettede praksis.

 

SAGSFREMSTILLING

Helhedsplanens indhold

De fysiske helhedsplaner bygger på samarbejdsaftalens indsatsområde om, at Odense er en by, hvor de almene boligorganisationer er medskabere i byudviklingen, og hvor bykvalitet i de almene boligområder vægtes højt, og at Odense har attraktive boliger til alle og til en rimelig husleje.

 

210 af boligerne i afdelingen blev opført i 1972-1974 i tre etager. I 1992 valgte man at tilføje en tagetage på fem af blokkene, så afdelingen i dag består af 248 boliger. Bebyggelsen fremstår i al væsentlighed som 70'er byggeri med den tids byggestil og indretning af boliger. Den byggetekniske gennemgang har påvist et stort omfang af kuldebroer og omfattende betonskader.

Ved renoveringen udskiftes stort set alle facader, altangange renoveres og inddækkes for at konservere betonen, og der monteres nye vinduer og udvendige døre.

 

I fire af blokkene med fire etager etableres der elevatorer, og lejlighederne ombygges, så de opfylder Landsbyggefondens krav til tilgængelighed. Det drejer sig om 86 boliger.

Der nedlægges 20 1-værelses lejligheder, og pladsen anvendes til elevatorer og indgangspartier. 3. sals lejlighederne fra 1992 ombygges fuldstændigt, da disse boliger er i dårlig stand. De øvrige lejligheder ombygges kun i begrænset omfang.

 

Planen er vedtaget af beboerne på et beboermøde den 25/11 2015, efter at der havde været afholdt fire åbent hus-arrangementer, hvor beboerne fik mulighed for individuelt at få overblik over, hvad helhedsplanen betyder for deres egne huslejer og øvrige forhold. Ca. 100 husstande deltog i disse arrangementer.

De sidste boliger forventes at stå endeligt færdige i januar 2020.

 

Den fysiske helhedsplan ligger i forlængelse af de sociale helhedsplaner for området, der har fokus på børn, unge og familie, uddannelse og arbejde samt beboernetværk. Dianavænget har tidligere været på regeringens liste over særligt udsatte boligområder, men er det ikke længere.

 

Husleje

Landsbyggefonden har udarbejdet en økonomisk skitse for den samlede plan. Udgangspunktet er at sikre, at huslejen i afdelingen fortsat holdes på et niveau, hvor boligerne kan lejes ud.

 

Planen indebærer, at den enkeltes husleje som følge af renoveringen stiger med ca. 11,5 % i gennemsnit. Dertil kommer prisen for nye køkkener og badeværelser i tilgængelighedsboligerne (550 kr. om måneden) og nye badeværelser (250 kr. om måneden) i de øvrige boliger, hvor disse ikke er udskiftet i de senere år.

 

Boligerne i tagetagerne bliver fuldstændigt ombygget, og huslejen i disse stiger med 8,6 % inklusive nyt køkken og bad. De i forvejen ret dyre boliger stiger til næsten samme niveau som nybyggede boliger.

 

Stigende huslejer vil, alt andet lige, medføre stigende udgifter til boligstøtte. Det er dog særdeles vanskeligt konkret at beregne dette, og det skønnes derfor med en betydelig usikkerhed, at planen vil medføre nettomerudgifter til boligstøtte for Odense Kommune på op til 200.000 kr. årligt. Nettoudgifterne til boligstøtte i Odense Kommune udgør årligt ca. 215 mio. kr.

 

 

EFFEKT

 

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Renovering af boliger har positiv indvirkning på beskæftigelsen i den periode, hvor renoveringen gennemføres.

 

 

ØKONOMI

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på 2.000.000 kr., Odense Kommune, boligorganisationen og realkreditinstituttet bidrager med hver 1/5, og Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Odense Kommunes bidrag udgør således 400.000 kr. Kapitaltilførslen forventes gennemført i 2017 eller 2018.

 

Odense Kommunes bidrag foreslås finansieret af anlægsrammen til områdefornyelse.

 

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

 

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen finansieres ved at optage ustøttede lån på ca. 47.000.000 kr., støttede lån på ca. 211.000.000 kr. samt med midler fra Boligforeningen Kristiansdals egen trækningsret i Landsbyggefonden og kapitaltilskuddet. Priserne er udregnet i 3. kvartal 2013 og vil blive justeret i takt med byggeomkostningsindeksets udvikling. Det forventes at ende på henholdsvis 52.000.000 kr. og 234.000.000 kr.

 

Odense Kommune skal garantere for den del af lånene, som overstiger 60 % af ejendomsværdien. For den del af finansieringen, der vedrører støttede lån, ydes der 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Det vil sige, at Landsbyggefonden refunderer kommunen 50 % af de udgifter, der måtte opstå, hvis garantien udløses.

 

Nykredit har anslået, at den samlede kommunale garanti vil udgøre ca. 240.000.000 kr., heraf udgør de støttede lån 234.000.000 kr.

 

Da der ikke er lejeledighed eller forventes at komme det efter renoveringen, vurderes risikoen for, at garantien kommer til udbetaling, som minimal.

 

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

 

 

3. Motorsportsanlæg Kærby Mose, VVM-redegørelse og forslag til miljøgodkendelser
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.16.00-P20-14-15
RESUMÉ

Der har tidligere ligget et motocrossanlæg i Højbjerg. Banen blev dog for mere end 20 år siden lukket. Siden lukningen har Fyens Motorsport søgt efter et alternativt område til etablering af et anlæg. Med Kommuneplan 2009-13 blev der åbent op for etableringsmulighed i henholdsvis Beldringe og Kærby Mose. Placeringen i Beldringe blev fravalgt af Fyens Motorsport, fordi det på nuværende tidspunkt ikke er et realistisk alternativ for Fyens Motorsport. Af samme årsag er placeringen i Beldringe ikke belyst som alternativ i VVM-redegørelsen.

 

Fyens Motorsport har ønsket at arbejde med et projekt i Kærby Mose, hvilket medførte en VVM-anmeldelse til Odense Kommune i 2014. Siden da er der i Odense Kommune arbejdet med de VVM-relaterede spørgsmål, hvilket har resulteret i, at der nu foreligger en VVM-redegørelse med miljørapport, tre forslag til miljøgodkendelser, et forslag til kommuneplantillæg samt et forslag til lokalplan for området.

 

Støj fra anlægget er et centralt fokusområde i projektet og VVM-redegørelsen. Hvad angår den forventede sammensatte støj fra motorsportsanlæg samt skydebane, motorvej og jernbane, som allerede ligger i området, så viser beregninger, at store dele af området allerede er belastet med støj. Etablering af motorsportsanlægget forventes kun i begrænset omfang at forværre støjbelastningen i området.

 

Dagsorden vedrørende det samlede aftalegrundlag mellem Fyens Motorsport og Odense Kommune, herunder magelægsaftale omhandlende Fyens Motorsports areal i Højbjerg og Odense Kommunes areal i Kærby Mose, vil blive forelagt til politisk behandling i efteråret 2016. Beslutningen om at overdrage Kærby Mose til Fyens Motorsport via et mageskift med motocrossbanen på Højbjergvej 121, blev truffet af Odense Byråd den 24/9 2014.

 

Dette dagsordenpunkt behandler offentliggørelse af VVM-redegørelse med miljørapport og forslag til miljøgodkendelser, mens der i et særskilt dagsordenpunkt behandles offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

 

Jævnfør lovgivningen skal høringsperioden vare mindst 8 uger, men på grund af sommerferien foreslås høringsperioden forlænget til i alt 12 uger. Høringen sættes i gang den 23/5 2016 med et borgermøde i Fraugde den 6/6 2016.

Kerteminde Kommune er inddraget i den fremadrettede høringsproces for VVM-materialet.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at VVM-redegørelse med miljørapport og forslag til miljøgodkendelse til henholdsvis motocrossbane, gokartbane og etablering af støj- og sikkerhedsvolde offentliggøres i 12 uger i henhold til planlovens, miljøbeskyttelseslovens og VVM-bekendtgørelsens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

BESLUTNING

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

SAGSFREMSTILLING

Projektets historik

Fyens Motorsport har siden Højbjergbanen blev lukket for mere end 20 år siden ønsket et nyt sted at dyrke motorsport. For ca. 10 år siden blev der fremlagt et projektforslag for et motorsportsanlæg i Beldringe, som i kommuneplanen er udlagt til støjende rekreative aktiviteter. Projektet blev dengang opgivet, blandt andet fordi området er privatejet, og ejer afviste at sælge området til motorsportsformål. Ekspropriation af areal til formålet er vurderet til kun at være muligt, såfremt der ikke kan findes en anden placering til anlægget. Ud over området i Beldringe er Kærby Mose ligeledes i kommuneplanen udlagt til støjende rekreative aktiviteter. På grund af udfordringerne i Beldringe har Fyens Motorsport valgt at arbejde videre med et anlæg i Kærby Mose. Arealet i Kærby Mose ejes af Odense Kommune og ønskes overdraget til Fyens Motorsport via et mageskifte med motocrossbanen på Højbjergvej 121.

 

Fyens Motorsport har til Odense Kommune i foråret 2014 indsendt en VVM-anmeldelse for et motorsportsanlæg i Kærby Mose bestående af en motocrossbane og en minicrossbane på grus samt en asfalteret gokartbane.

 

På baggrund af VVM-anmeldelsen blev der af Odense Kommune udarbejdet en VVM-screening, som viste, at det ikke kan udelukkes, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt. I september 2014 godkendte Odense Byråd derfor, at der skulle udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse med miljørapport, der belyser de miljømæssige konsekvenser samt forslag til lokalplan og forslag til miljøgodkendelser.

 

Processen blev sat i gang med indkaldelse af idéer og forslag i en foroffentlighedsfase på 4 uger i oktober 2014. I perioden kom der over 150 høringssvar. En del høringssvar vedrørte overvejende bekymringer for motorstøjgener og ønsker om en anden geografisk placering. Som en del af foroffentlighedsfasen blev der desuden afholdt et stort borgermøde med op mod 800 deltagere.

 

På baggrund af de mange kommentarer og forslag besluttede byrådet i juni 2015, hvad der skulle belyses i VVM-redegørelsen. Det blev besluttet at igangsætte udarbejdelse af en VVM-redegørelse med miljørapport med belysning af følgende mulige alternativer:

 

 • Hovedforslaget: Det anmeldte projekt.
 • Alternativ A1: Udvidet træningstid samt støjdæmpende foranstaltninger.
 • Alternativ A2: Skærpelse af støjkrav med forskellige foranstaltninger.
 • Alternativ B: Motorsportsanlæg uden tilhørende gokartbane.
 • 0. alternativet: Konsekvenserne af slet ikke at etablere anlægget.

 

Med baggrund i, at Fyens Motorsport som ansøger har valgt at anmelde projektet til etablering i Kærby Mose, er det fravalgt at undersøge alternative placeringsmuligheder.

 

Igennem det seneste år er VVM-processen forløbet med udarbejdelse af VVM-redegørelse med miljørapport samt forslag til miljøgodkendelser, forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg. Denne dagsorden behandler offentliggørelse af VVM-redegørelse med miljørapport samt forslag til miljøgodkendelser, mens offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan behandles i andet punkt på dagsordenen.

 

Sammenfatning af miljøgodkendelser

Til motorsportsanlægget er der udarbejdet tre forslag til miljøgodkendelser:

 

 • Én til motocrossbanerne.
 • Én til gokartbanen.
 • Én til etablering af støj- og sikkerhedsvolde.

 

Forslagene er udarbejdet med udgangspunkt i hovedforslaget, som er det projekt, Fyens Motorsport har ansøgt om. Der er udarbejdet to adskilte miljøgodkendelser til henholdsvis motocrossbane og gokartbane, idet der er tale om to juridisk uafhængige enheder, henholdsvis Fyens Motorsport og Motorsportscenter Fyn, som har søgt om drift af hver sin bane. Da godkendelserne lægger op til, at banerne hver især skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, vil den samlede støj fra banerne blive op til 3 dB højere end grænseværdierne i forhold til, hvis anlægget blev godkendt samlet under én miljøgodkendelse. Der er derfor også i VVM-redegørelsens alternativer A1 og A2 belyst muligheder for, primært via højere støjvolde, at begrænse støjen fra motorsportsbanerne til 3 dB lavere støjniveauer end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. De områder, hvor den samlede støj fra motorsportsanlægget overstiger den vejledende støjgrænse med 2-3 dB, er samtidig de områder, som i forvejen er mest belastet af støjen fra motorvejen. Det medfører, at støjen fra motorvejen i de områder overstiger den samlede støj fra motorsportsanlægget.

 

Såfremt der efter den offentlige høring er politisk ønske om at etablere anlægget med udgangspunkt i et af de andre alternativer end hovedforslaget, f.eks. baseret på et lavere støjniveau, vil forslagene til miljøgodkendelserne blive tilpasset derefter.

 

Forslag til miljøgodkendelse til motocrossbaner

Forslaget til miljøgodkendelse gælder for drift af motocrossanlægget. Godkendelsen tillader, at anlægget anvendes til træning i tidsrummene kl. 9.00-20.00 på mandage og kl. 10.00-18.00 på lørdage. Mandag er valgt som træningsdag af hensyn til Den Romantiske Have Sanderumgaard, som holder lukket på denne ugedag.

 

Forslaget til miljøgodkendelse fastlægger som nævnt, at støj fra motocrossbanerne som minimum skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for motorsportsbaner.

 

Hvad angår øvrige miljømæssige aspekter er der i forslaget til miljøgodkendelse blandt andet fastlagt, at driften ikke må give anledning til støvgener.

 

Egenkontrollen i forhold til støj lægger op til, at Fyens Motorsport som driftsansvarlig for anlægget gennem egenkontrol løbende sikrer, at de meddelte støjgrænser overholdes. Odense Kommune vil desuden gennem tilsyn yderligere supplere kontrollen.  

 

Forslag til miljøgodkendelse til gokartbane

Forslaget til miljøgodkendelse gælder for drift af gokartbanen. Godkendelsen tillader, at anlægget anvendes til motorsportsaktiviteter i tidsrummene kl. 9.00-20.00 på mandage og kl. 10.00-18.00 på lørdage. Endvidere må der køres med udlejningsgokarts på alle ugens øvrige dage i tidsrummet kl. 9.00-22.00.

 

Ifølge forslaget til miljøgodkendelse for gokartbanen skal støjen fra motorsportsaktiviteterne på gokartbanen som minimum overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for motorsportsbaner.

 

Støjen fra udlejningsaktiviteterne betragtes som virksomhedsstøj. Støjen fra udlejningsaktiviteterne er dog lav, og det er derfor muligt i godkendelsen at fastsætte skærpede støjgrænser i forhold til de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj.

 

Også for gokartbanen lægges der op til egenkontrol og tilsyn som for motocrossbanerne.  

 

Forslag til miljøgodkendelse for støj- og sikkerhedsvolde

Forslag til miljøgodkendelse gælder for modtagelse og anvendelse af lettere forurenet jord til etablering af støjvolde omkring de to motorsportsanlæg og en sikkerhedsvold ved den nærliggende skydebane. Lettere forurenet jord er jord, som er forurenet med lav-mobile stoffer, der kun i meget begrænset omfang kan medføre risiko for miljø og sundhed, når stofferne forekommer i koncentrationer under de fastsatte grænseværdier. F.eks. er jord indenfor bykernen typisk lettere forurenet. Godkendelsen skal sikre, at der ikke er væsentlige forureningsproblemer i forhold til jord, grundvand og recipienter.

 

Forslaget tillader kun, at der modtages jord, der overholder kravene til maksimalt indhold af forureningskomponenter, som er angivet i godkendelsen. Dette kontrolleres af Odense Kommune. Der må ikke anvendes bygningsmaterialer, affald og lignende i støjvoldene.

 

Godkendelsen kræver, at der føres journal med hvert enkelt modtaget jordparti, samt at anlægsarbejdet ikke må give anledning til lugt- eller støvgener.

 

Støjende aktiviteter i forbindelse med etablering af støjvolde må kun foregå i tidsrummene mandag til fredag kl. 7.00-18.00. Af hensyn til naboerne er der fastsat skærpede støjgrænser i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Det er i godkendelsen vurderet, at tilkørsel af forurenet jord på offentlig vej vil overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for trafikstøj.

 

Sammenfatning af VVM-redegørelsen med miljørapport

Etablering af motorsportsanlægget er VVM-pligtigt efter VVM-bekendtgørelsen, hvorfor der er udarbejdet en VVM-redegørelse. Denne redegørelse fungerer samtidig som miljørapport efter reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

Desuden er der udarbejdet forslag til ny lokalplan samt tillæg til kommuneplanen, som begge behandles i dagsordenpunktet "Motorsportsanlæg ved Kærby Mose. Planforslag til offentliggørelse" andetsteds på dagsordenen med henblik på samlet offentliggørelse sammen med VVM-redegørelse med miljørapport og forslag til miljøgodkendelser.

 

Ud over miljøgodkendelser kræver projektet også dispensation fra å-beskyttelseslinjen og skovbyggelinjen samt fra Skovlovens bestemmelser om fredskov. Alle tre dispensationer er administrative afgørelser. De to førstnævnte varetages af Odense Kommune, mens den sidstnævnte varetages af Naturstyrelsen. Hvad angår øvrige naturmæssige påvirkninger henvises der til dagsordenpunktet, som behandler offentliggørelse af kommuneplantillæg og forslag til lokalplan med dertil hørende landskabelige betragtninger.

 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at der sker en støjpåvirkning fra grusbaner og asfaltbane, så Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser som minimum overholdes for hver af de 2 baneanlæg.

 

Hvad angår den forventede sammensatte støj i området fra motorsportsanlæg, skydebane, motorvej og jernbane, så viser overslagsmæssige beregninger, at store dele af området omkring Kærby Mose allerede i dag er belastet med støj. Etablering af motorsportsanlægget forventes kun at forværre støjbelastningen relativt lidt i de fleste beregningspunkter omkring anlægget. Der er dog enkelte beregningspunkter, hvor støjbelastningen forøges i forhold til den nuværende støjbelastning uden et motorsportsanlæg.

 

Der er belyst tre mulige alternativer til etablering af anlægget samt et 0-alternativ, der beskriver konsekvenserne af ikke at etablere anlægget. Det vurderes, at alle alternativerne under nærmere bestemte vilkår vil kunne gennemføres, så der hverken i anlægs- eller driftsfasen er risiko for væsentlig, utilsigtet eller uacceptabel påvirkning af omgivelserne.

 

Hovedforslag

Hovedforslaget er det anmeldte projekt, som omfatter etablering af to selvstændige baneanlæg, henholdsvis en crossbane på grus og en gokartbane på asfalt. I tilknytning til crossbanen etableres en minicrossbane. Desuden ønskes tre bygninger opført, herunder to klubhuse og et maskinhus samt en ryttergård. Der etableres støjvolde på 4-6,75 m højde for at afskærme omgivelserne for støj fra kørsel på banerne. Hovedforslaget omfatter ligeledes en adgangsvej samt udbygning af sikkerhedsvolden syd for Odense Skydecenter.

 

Som grundlag for vurdering af anlæggets påvirkning af omgivelserne er der udarbejdet en støjredegørelse og en landskabsplan samt undersøgt jordbunds- og terrænnære grundvandsforhold og udført besigtigelse og registrering af beskyttet natur.  

 

Alternativ A

Alternativ A1

Alternativ A1 har samme baneplaceringer som hovedforslaget og er altså en variation heraf. A1 belyser mulighederne for at udvide træningstiden i forhold til det ansøgte med tilhørende udbyggede støjdæmpende foranstaltninger, således at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser stadig som minimum overholdes. Desuden er der set på et scenarie med begrænset driftstid, reduceret arrangementsantal samt anvendelse af lyddæmpere og ikke-støjende drivmidler (el).

 

Alternativ A2

Alternativ A2 er et alternativ med skærpede støjkrav og dermed udbyggede støjdæmpende foranstaltninger, men med samme baneplaceringer, aktiviteter og drift som i hovedforslaget.

 

I både alternativ A1 og A2 reduceres støjudbredelsen fra henholdsvis grusbane og asfaltbane ved forøgelse af den ydre støjvold til 10 m hele vejen rundt om anlægget samt ved etablering af støjskærm og optimering af de indre støjvolde. Ved reduktion af baneaktiviteterne i kombination med de højere støjvolde kan støjudbredelsen reduceres yderligere.

 

Alternativ B

Alternativ B er et alternativ uden gokartbane og rummer altså kun crossbaner inkl. faciliteter og aktiviteter som i hovedforslaget. Støjvolden øges her fra hovedforslagets 4-6,75 m til 8-12 m i højden, så de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes i alle støjmålepunkter.

 

0. alternativet

0. alternativet beskriver konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet og beskriver altså de eksisterende forhold med den nuværende arealanvendelse.

 

Samarbejde med Kerteminde Kommune

Området Kærby Mose ligger på kommunegrænsen mellem Odense og Kerteminde Kommune. Derfor har Kerteminde Kommune også en naturlig interesse i projektet. Både i forbindelse med den forudgående offentlige høring i 2014 med input til VVM-redegørelse samt i den igangværende proces er kommunerne i dialog. I februar 2016 blev der afholdt et embedsmandsmøde på tværs af kommunerne. Her blev det besluttet at inddrage Kerteminde Kommune i VVM-materialet allerede inden den offentlige høring i sommeren 2016. Kerteminde Kommune har således i løbet af marts 2016 fået tilsendt al VVM-materialet til kommentering. Endvidere blev det besluttet, at høringsfasen skal planlægges i samarbejde mellem kommunerne. Dette påbegyndes på et embedsmandsmøde mellem kommunerne i slutningen af april, hvor et borgermøde den 6/6 2016 ligeledes konkretiseres.

 

Den videre proces

Hvis byrådet med denne sag beslutter at sende VVM-redegørelse med miljørapport samt forslag til miljøgodkendelser i en offentlig høring sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, sættes høringen i gang den 23/5 2016 med et borgermøde i Fraugde den 6/6 2016. Jf. lovgivningen skal høringen vare 8 uger, men grundet sammenfald med sommerferien forlænges høringsperioden til i alt 12 uger og afsluttes den 21/8 2016.

 

Alle kan i den offentlige høring komme med indsigelser og kommentarer til projektet. På baggrund heraf forelægges en ny sag for By- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Odense Byråd i efteråret 2016 med henblik på vedtagelse af de endelige godkendelser og tilladelser. Efter eventuel vedtagelse offentliggøres godkendelser, tilladelser og planer med en obligatorisk klageperiode på 4 uger i slutningen af 2016. Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 98 kan miljøgodkendelserne påklages til Natur og Miljøklagenævnet af:

 

 • Ansøger.
 • Enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
 • Sundhedsstyrelsen.
 • Diverse foreninger og organisationer.

 

Jf. Planlovens § 58 kan VVM-afgørelser, kommuneplantillæg og miljøgodkendelse påklages til Natur og Miljøklagenævnet af:

 

 • Erhvervs- og vækstministeren.
 • Enhver med retlig interesse i sagens udfald.
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø. eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

 

Link til VVM-rapport for motorsportsanlæg i Kærby Mose

Link til bilagsrapport til VVM-rapport for motorsportsanlæg i Kærby Mose

 

 

EFFEKT

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Nærværende VVM-redegørelse med miljørapport og miljøgodkendelser samt tilhørende kommuneplantillæg og lokalplan vil give Fyens Motorsport mulighed for at etablere et nyt motorsportsanlæg. Derved understøttes muligheden for, at Fyens Motorsport kan drive deres klub, og klubbens medlemmer kan dyrke deres passion i Odense.

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme. Der er bevilget en kommunal medfinansiering på 2,5 mio. kr. i forbindelse med budget 2016.

 

Projektet kan realiseres med en kommunal medfinansiering på i alt 2,5 mio. kr. samt en investering fra foreningerne bag Fyens Motorsport på ca. 7,0 mio. kr.

Der vil i overslagsårene komme en udgift på 0,5 mio. kr. til retablering af vej fra Kærbygårdevej 2 til Kærbygårdevej 15Z. Der vil blive forelagt en særskilt sag for By- og Kulturudvalget om dette forhold i en kommende omprioriteringssag.

 

 

4. Motorsportsanlæg Kærby Mose. Planforslag til offentliggørelse
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.02.00-P16-1-16
RESUMÉ

I efteråret 2014 besluttede Odense Byråd, at der skulle udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt forslag til lokalplan og miljøgodkendelser for et projekt til et motorsportsanlæg i Kærby Mose, som Fyens Motor Sport havde indsendt til kommunen. I oktober 2014 var der forudgående høring med indkaldelse af idéer til processen. Der indkom over 150 høringssvar og en underskriftsindsamling for og imod projektet. De emner, der er belyst i VVM-redegørelsen, afspejler høringssvarene og nærværende planforslag.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag nr. 4-739, Motorsportsanlæg i Kærby Mose, offentlig og privat service, er udarbejdet sideløbende med VVM-redegørelsen og giver det planmæssige grundlag for dette projekt. Der ønskes mulighed for at etablere et motorsportsanlæg med flere typer motorsportsbaner i grus og asfalt samt 2 klubhuse, et maskinhus samt ryttergård/parkering. Omkring anlægget ønskes støjvolde opført. Realisering af det ønskede projekt kræver ændring af den eksisterende kommuneplanramme med et kommuneplantillæg samt vedtagelse af en lokalplan med bonusvirkning.

 

VVM-redegørelsen indeholder et hovedprojekt og flere alternativer. Lokalplanforslaget indeholder derfor muligheden for to typer af udformning og beplantning af jordvoldene. Det endelige politiske valg af VVM-redegørelsens hovedforslag eller et alternativ vil have afsmittende konsekvens for valget af lokalplanens variation af bestemmelser. Forslaget til kommuneplantillæg er enslydende uanset valget af VVM-redegørelsens alternativer.

 

Forslag til kommuneplantillæg og støjkonsekvenszone

1) Forslaget til kommuneplantillæg ændrer rammerne for arealet, for så vidt angår areal til bebyggelse, parkering og beplantning. Der fastlægges en maxhøjde på volde.

2) Forslaget til kommuneplantillæg omfatter desuden en støjkonsekvenszone for anlægget, som skal indarbejdes i kommunens hovedstruktur. Zonen er vist på illustrationen i sagsfremstillingen. Støjkonsekvenszonen for det ønskede motorsportsanlæg rækker ind over kommunegrænsen til Kerteminde Kommune, der derfor kan lægge støjkonsekvenszonen ind i deres kommuneplan ved næstkommende revision. Det er vurderet, at støjkonsekvenszonen ikke har væsentlig negativ påvirkning af Kerteminde Kommunes muligheder for at udvikle sig. Kerteminde Kommune er inddraget i processen for planlægning og VVM-redegørelse og har haft udkast af materialet til orientering inden nærværende politiske proces.

 

Forslaget til kommuneplantillæg forholder sig til en afvejning af de forskellige interesser, der er i kommuneplanen for området. Området er allerede i dag udlagt til støjende fritidsaktiviteter og er samtidig en del af kommunens Grøn-blå struktur, der skal sikre rekreative interesser og spredningskorridorer for naturen. Kommuneplantillægget redegør for, at anlægget ikke vil forhindre væsentlige naturinteresser.

 

Endelig indeholder kommuneplantillægget en redegørelse for behovet for en ny motorsportsbane i Odense Kommune. Det er en forudsætning i kommuneplanen, at denne dokumentation foreligger, for at der kan planlægges for nye motorsportsanlæg. Det konkluderes, at Fyn er underrepræsenteret med muligheder for motorsport i forhold til resten af landet undtaget hovedstadsområdet.

 

Forslag til lokalplan med bonusvirkning
Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Vejrup Å, der samtidig udgør kommunegrænsen til Kerteminde Kommune, mod øst af Fynske Motorvej og mod vest af Odense Skydebane.

Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver således. At lokalplanen får bonusvirkning betyder, at der ikke efterfølgende skal søges om landzonetilladelse til at opføre anlæg og bygninger.

 

Der gives mulighed for 870 m2 bebyggelse i form af klubhuse og maskinhal samt en vejadgang. Lokalplanen skal sikre, at baneanlæg, bygninger og tilhørende funktioner fremstår ikke-synligt for omgivelserne, men er skjult bag jordvolde. Jordvoldene omkring anlægget skal have funktion af støjdæmpning, men også landskabelig indpasning, ved at voldene så vidt muligt beplantes og så vidt muligt får forskellige hældninger ud mod omgivelserne nord, vest og syd. Lokalplanen indeholder 3 muligheder. De to omfatter forskellige krav til voldenes højder, placering, hældning og beplantning. Den tredje mulighed har et mindre arealomfang, da forslaget kun rummer en motorcrossbane og ikke en gocartbane. De forskellige muligheder er afhængige af, hvilket VVM-alternativ der vælges.

 

Det indstilles, at planforslagene offentliggøres i 12 uger modsat de lovpligtige min. 8 uger. Der forventes stor offentlig interesse for planforslagene, og da høringsperioden løber hen over sommerferien, vil de ekstra uger give offentligheden bedre høringsmuligheder.

 

INDSTILLING

By-og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag nr. 4-739, Motorsportsanlæg i Kærby Mose, offentlig og privat service, offentliggøres i 12 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

BESLUTNING

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Fyens Motorsport ejer den tidligere Højbjergbane, men har ikke længere mulighed for at udøve deres sport dér eller andre steder i Odense. Klubbens medlemmer dyrker i dag deres sport på baner i andre kommuner på Fyn og i Jylland.

 

Odense Kommune ønsker at understøtte mulighederne for at dyrke sporten i Odense. Mulighederne for at etablere en motorsportsbane blev undersøgt i forbindelse med Kommuneplan 2009-13. Der blev udpeget to muligheder. Den ene i Kærby Mose, hvor Fyens Motorsport har udarbejdet projekt for motocrossanlæg, gokartbane samt minicrossbane. Rammeområde 4.J8 Kærbygårdevej, hvor motorsportsanlægget ønskes placeret, er i kommuneplan 2016-2028 udlagt til støjende rekreative fritidsaktiviteter. Indenfor området ligger allerede i dag Odense Skydecenter med klubhus og flugtskydningsbaner. Der er i kommuneplanen udlagt en tilnærmet støjkonsekvenszone for et fremtidigt motorsportsanlæg, ligesom der er en støjkonsekvenszone for skydebanen.

Rammeområde 4.J8 er samtidig en del af kommuneplanens retningslinjer for Odense Kommunes Grøn-blå struktur. Den skal sikre sammenhængende landskaber og spredningsmulighederne for dyr og planter samt rekreative interesser. Endelig er projektet omfattet af kommuneplanens retningslinje for nyanlæg af nye motorsportsanlæg. Det betyder, at der i dette tilfælde skal redegøres for behovet for en ny motorsportsbane.

Det konkrete projekt kan ikke opføres inden for kommuneplanrammens udlæg til bebyggelse, parkering og beplantning.

Kommuneplantillæg
For at kunne give planmæssigt grundlag for det ansøgte projekt er forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016-2028 udarbejdet. Forslaget omfatter del af rammeområde 4.J8 med en afgræsning ca. svarende til det ansøgte projekt. Den resterende del af 4.J8, hvor Odense Skydecenter ligger, er ikke omfattet af forslaget, og de nuværende rammer for skydebanen ændres altså ikke.

Forslaget indeholder rammer for omfang af bebyggelse og parkering, vejadgang og beplantning. Der er desuden udarbejdet en beregnet støjkonsekvenszone for det ansøgte projekt (afsnit om støj). Desuden forholder kommuneplantillægget sig til VVM'ens redegørelse for behovet for en ny motorsportsbane (afsnit om behovet for en ny bane) og redegørelsen for anlæggets påvirkning af natur og landskab (afsnit om Grøn-blå struktur).

Lokalplan
Området er i dag omfattet af lokalplan 4-421 for en flugtskydebane. Projektet kan ikke realiseres indenfor den gældende lokalplan, da der ikke i lokalplan nr. 4-421 er udlagt mulighed for den ønskede bebyggelse, støjvolde og beplantning og vejadgang. Nærværende lokalplanforslag udarbejdes som en lokalplan med bonusvirkning. Der gives mulighed for op til 870 m
2 bebyggelse. Bygningerne kan opføres i lette materialer og dæmpede farver.

Variation H (hovedalternativ i VVM-redegørelsen) i lokalplanen giver den stærkeste landskabelige indpasning grundet voldenes blødere udformning og gode muligheder for beplantning. Voldene giver støjmæssigt mulighed for, at Fyens Motor Sport kan køre i det omfang, de har ansøgt om.

 

Variation A (Alternativ A1 og A2 i VVM-redegørelsen) i lokalplanen giver en landskabelig indpasning med større kontraster i landskabet. Flere af jordvoldene bliver højere og stejlere og får lige sider. Stejlheden giver dårligere muligheder for, at beplantning kan rodfæste sig. Voldene giver Fyens Motor Sport mulighed for øget køretid med samme støjbelastning af omgivelserne.

Variation B (Alternativ B i VVM-redegørelsen) har en bane mindre, og omfanget af udlægget til baner og volde er derfor mindre.

 

Lokalplanforslaget indeholder visualiseringer af de forskellige variationer af voldene. 

Grøn-blå struktur
Landskabet i og omkring Kærby Mose er et fladt landskab, hvor et infrastrukturelt anlæg som motorvejen er meget synligt. Området er derudover præget af åbne marker, læhegn og mindre skovbeplantninger. Lokalplan og kommuneplantillæg sikrer, at selve bebyggelsen og baneanlægget ikke er synligt fra landskabet, da det er omkranset af jordvolde. Anlæggets jordvolde vil blive synlige i landskabet. Derfor stiller kommuneplantillæggets rammer krav om en maks. højde på voldene, og at de skal beplantes i det omfang, som er muligt. I lokalplanen stilles endvidere krav om, at voldene ud mod landskabet tilpasses ved at følge åens og motorvejens lige linjer langs disse, mens voldene har et blødere, fladere og mere bugtet forløb mod nord og vest, hvor landskabet er mere åbent. Der er i VVM-redegørelsen forskellige alternativer for støjbelastning, der har afsmittende virkning på voldenes højder og udformning i lokalplanforslaget. Hovedalternativet giver den bedste landskabelige tilpasning.

Områdets naturmæssige værdi i dag og dets potentiale vurderes til ikke at være særlig høj. Kommuneplantillæggets placering sikrer, at der med afstand til å og skydebanen fortsat er areal omkring motorsportsanlægget til, at naturen har spredningskorridorer.

Det vurderes i VVM'en for det konkrete projekt, at vandløbenes værdi som landskabselement er af mindre væsentlig værdi, og påvirkningen af åbeskyttelseslinjerne er af mindre væsentlig karakter. Der lægges en afstandszone på min. 8 meter langs vandløbet, og vandløbet kan opretholde sin funktion som spredningskorridor.

Kærby Mose er endvidere udpeget til potentielt vådområde. Da området er præget af tekniske anlæg og i øvrigt rummer lille naturmæssig værdi på grund af tidligere landbrugsdrift, vurderes det, at der vil kunne opnås bedre og billigere natur på andre lokaliteter i Odense Kommune. Særligt motorvejen ligger som en barriere mellem naturområderne og forringer mulighederne for spredning. Lokalplanforslaget sikrer, at der etableres et vandhul, som har potentiale til at øge det biologiske naturindhold i området.

Ud over naturens spredningsmuligheder skal kommuneplanens Grøn-blå struktur også sikre rekreative interesser, hvilket et motorsportsanlæg henregnes under.

Behovet for en ny bane
Der er i dag ingen muligheder for at dyrke motocross i Odense Kommune, og medlemmerne i Fyens Motor Sport kører til Jylland og andre steder på Fyn for at dyrke deres sport. Det er svært at få træningstid på andre klubbers baner, der naturligvis primært giver plads til egne medlemmer. Jf. den behovsanalyse, der er lavet i forbindelse med VVM'en, er Fyn som region underforsynet med muligheder for motocross i forhold til andre regioner. Kun hovedstadsregionen har færre baner og mindre køretid pr. indbygger end Fyn. Undersøgelsens svar indikerer desuden, at motocross er en sportsgren, som favner en gruppe unge, som ellers kan være svære at få til at indgå i idrætsfællesskaber. Dermed yder klubbens virke en social indsats.

Støj

Der er i VVM-redegørelsen udarbejdet en støjkonsekvenszone for det ønskede anlæg. Staten kræver, at den enkelte kommune i sin kommuneplan udlægger støjkonsekvenszoner omkring støjende anlæg. En støjkonsekvenszone er en administrativ huskeseddel for kommunen, som fortæller, at der indenfor zonen ikke må planlægges for ny støjfølsom anvendelse, fx boliger.

 

Den beregnede støjkonsekvenszone (vist på illustrationen herunder) rækker ud over Odense Kommunes kommunegrænse og ind i Kerteminde Kommune. Der vil derfor være en del af zonen, som kan optages i Kerteminde Kommunes kommuneplan ved Kertemindes næstkommende revision af deres kommuneplan. Støjkonsekvenszonen betyder, at Kerteminde Kommune ikke kan planlægge for støjfølsom anvendelse som fx nye boliger indenfor zonen. Der er redegjort i VVM-rapporten for, at støj fra andre aktiviteter - motorvej, jernbane og eksisterende skydebane i forvejen forhindrer etablering af boliger på langt størstedelen af det areal, som støjkonsekvenszonen dækker. Der er i Kertemindes kommuneplan ikke udlagt areal til byvækst, boligområder eller erhvervsområder indenfor støjkonsekvenszonens areal. Arealet i støjkonsekvenszonen er derimod udlagt til formål, som godt kan forenes med støjende aktiviteter, fx særlig værdifuldt landbrugsområde, store husdyrbrug og biogasanlæg.

  

 

Ill. Beregnet støjkonsekvenszone

 

 

Videre proces
Såfremt byrådet beslutter at sende planforslagene i den lovpligtige offentlige høring, sker dette fortsat sideløbende med den tilhørende VVM-redegørelse med miljøvurdering samt forslagene til miljøgodkendelser. I høringsperioden er der planlagt et offentligt borgermøde i Fraugde den 6/6 2016, hvor dokumenternes indhold præsenteres. Det forventes, at de endelige planer med indkommende høringssvar kan forelægges for byrådet i efteråret 2016.

 

  

EFFEKT

  

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Nærværende kommuneplantillæg og lokalplan vil give mulighed for at etablere et nyt motocrossanlæg for klubben Fyens Motor Sport.

Derved understøttes mulighederne for, at Fyens Motor Sport kan drive deres klub, og klubbens medlemmer kan dyrke deres sportsgren i Odense.

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

 

Der er i Odense Kommunes anlægsbudget 2016 og 2017 afsat 2,5 mio. kr. til medfinansiering af det projekt, som planforslagene vil give mulighed for, såfremt de vedtages endeligt efter høringsperioden.

 

 

B. Sager til afgørelse i udvalget

5. Partnerskabsaftale med videregående uddannelsesinstitutioner
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 54.00.00-A00-2-15
RESUMÉ

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse på mødet den 20/4 2016 forelægges sagen nu til politisk behandling.

 

Odense Kommune deltager i Uddannelseskontaktforum sammen med byens videregående uddannelsesinstitutioner (Erhvervsakademi Lillebælt, Syddansk Universitet og University College Lillebælt). Formålet med Uddannelseskontaktforum er at sikre dialogen mellem kommunen og de tre videregående uddannelsesinstitutioner på områder af fælles interesse for parterne. Uddannelseskontaktforum er dermed ikke en hierarkisk overbygning til de mange andre samarbejdsflader, der findes til uddannelsesinstitutionerne.

 

For at udvikle samarbejdet mellem kommunen og de tre institutioner er der taget initiativ til at udarbejde en gensidigt forpligtende partnerskabsaftale mellem de fire parter. Partnerskabsaftalen er en strategisk aftale, der prioriterer nogle udvalgte samarbejdsfelter, der samlet set skal styrke viden og vækst i Odense og lokalområdet generelt. Herudover har aftalen til formål at samordne og koordinere samspillet mellem kommunen og uddannelsesinstitutionerne.

 

Aftalen har af flere omgange været genstand for drøftelse i direktørgruppen. På seneste møde i Uddannelseskontaktforum blev parterne enige om ordlyden i aftaleteksten.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender indgåelsen af partnerskabsaftalen i regi af Uddannelseskontaktforum.

 

BESLUTNING

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Odense skal blandt andet være kendetegnet ved et dynamisk og levende uddannelsesmiljø. For at bidrage til denne ambition er det centralt, at Odense Kommune har et tæt samspil med byens uddannelsesinstitutioner for dermed at sikre, at der skabes en fælles udvikling af studiebyen Odense. Odense Kommune indgår derfor i en række mere eller mindre forpligtende samarbejder med byens uddannelsesinstitutioner. Eksempler på dette er Uddannelsesforum Odense, MASKOT (Museer, Arkiver, Syddansk Universitet, Kultur, Odense og Tænketank), Iværksætterforum Fyn og Uddannelseskontaktforum.

 

Uddannelseskontaktforum består af de tre videregående uddannelsesinstitutioner i Odense (Erhvervsakademi Lillebælt, Syddansk Universitet og University College Lillebælt) samt Odense Kommune, der repræsenteres ved Borgmesterforvaltningen. Formålet med oprettelsen af Uddannelseskontaktforum var at sikre dialogen mellem kommunen og de tre videregående uddannelsesinstitutioner på områder af fælles interesse for parterne. Uddannelseskontaktforum er dermed heller ikke en hierarkisk overbygning til de mange andre samarbejdsflader, der findes til uddannelsesinstitutionerne.

 

Uddannelseskontaktforum har historisk mødtes 4-6 gange årligt for at drøfte fælles initiativer og spørgsmål af fælles interesse. I tillæg hertil har Odense Kommune tidligere indgået formaliserede samarbejdsaftaler med henholdsvis Syddansk Universitet og University College Lillebælt.

 

I regi af Uddannelseskontaktforum udarbejdede man i efteråret 2014 en strategi i tre punkter:

 1. Fælles markedsføring af Odense som en attraktiv studieby
 2. Øget fokus på innovation og iværksætteri i uddannelse og forskning gennem Odense som ”talenternes by”
 3. Udvikling af attraktive byrum og infrastruktur for studerende i byen

 

Strategien udgør den fælles ramme, hvori Uddannelseskontaktforum arbejder. For at udvikle samarbejdet mellem parterne i Uddannelseskontaktforum, blev der i 2015 taget initiativ til at skabe en større forpligtelse i samarbejdet mellem parterne. 

 

Partnerskabsaftale

For at styrke parternes udvikling, konkurrenceevne og attraktivitet i forhold til studerende, færdiguddannede samt erhvervsliv og dermed på sigt at bidrage til at skabe vækst, ny viden og nye kompetencer til gavn for institutionerne, byen og lokalområdet generelt har parterne i Uddannelseskontaktforum taget initiativ til at udarbejde en gensidigt forpligtende partnerskabsaftale.

 

Partnerskabsaftalen er den første af sin art, hvor der skabes et forpligtende samarbejde mellem kommunen og alle videregående uddannelsesinstitutioner i en universitetsby. Kommunen har tidligere indgået bilaterale samarbejdsaftaler med henholdsvis Syddansk Universitet og University College Lillebælt, men denne aftale samler som noget nyt alle uddannelsesinstitutionerne og kommunen i én partnerskabsaftale. Der er dermed tale om en ambitiøs udvikling for samarbejdet mellem kommunen og de videregående uddannelsesinstitutioner, idet partnerskabsaftalen samordner og koordinerer samspillet mellem parterne.

 

Partnerskabsaftalen er en strategisk aftale, der prioriterer nogle udvalgte samarbejdsfelter, der samlet set skal styrke viden og vækst i Odense og lokalområdet generelt. Aftalen har følgende hovedpunkter:

 • Et fokus på tiltrækning af flere studerende.
 • Et øget og forpligtende samarbejde om fremme af innovation og iværksætteri på tværs af uddannelser og institutioner med sigte på at skabe nye virksomheder og tiltrække unge med talent for innovation og iværksætteri.
 • En fælles indsats for at skabe flere videnjob i Odenses virksomheder og fastholde flere med en videregående uddannelse i Odense.
 • Et stærkere samarbejde mellem kommunen og videninstitutionerne, der kan fremme videreudviklingen af områder med særlige udfordringer og muligheder, bl.a. velfærdsområdet, herunder også uddannelsesaktiviteter.
 • En bevidst inddragelse af studerende i udviklingen af Odense som en attraktiv uddannelsesby.

 

Aftalen består af tre dele:

 1. En fællesdel (bilag 1).
 2. En institutionsspecifik del mellem hver institution og Odense Kommune (bilag 2-4).
 3. En dynamisk oversigt over alle større samarbejdsrelationer og –projekter mellem Odense Kommune og de tre videninstitutioner. Aftalen fungerer som et fælles datagrundlag og som afsæt for evaluering af aftalen og samarbejdet i øvrigt (bilag 5).

 

Aftalen har af flere omgange været genstand for drøftelse i direktørgruppen. På seneste møde i Uddannelseskontaktforum blev parterne enige om ordlyden i aftaleteksten, hvorfor denne nu forelægges til politisk drøftelse.

 

Partnerskabsaftalen udmøntes gennem en række konkrete projekter mellem parterne, jf. omtalte oversigt ovenfor. Parterne vil for de kommende år prioritere følgende hovedindsatser: Studiebyen Odense; Innovation og Entreprenørskab; Flere videnjob i odenseanske virksomheder; Udvikling af velfærd; Bylokalisering. For hver af de nævnte hovedindsatser udarbejdes konkrete tids- og handleplaner. Der er enighed blandt parterne om, at der skal tilvejebringes de nødvendige ressourcer til at facilitere og understøtte de prioriterede indsatser. Hver part udpeger derfor en partnerskabskoordinator, som er ansvarlig for at understøtte og koordinere indsatsen på disse områder.

 

EFFEKT

Flere indbyggere i Odense

Odense under transformation fra stor dansk by til dansk storby. Samarbejdsaftalen mellem Odense Kommune og byens videregående uddannelsesinstitutioner skal skabe bedre forudsætninger for byens studerende og tiltrækning af nye studerende. Aftalen skal samlet set bidrage til at skabe viden og vækst i Odense og lokalområdet generelt ved blandt andet at skabe bedre grundlag for rekruttering.  

 

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Der skal skabes flere virksomheder og private arbejdspladser i Odense Kommune. Samarbejdsaftalen mellem Odense Kommune og de videregående uddannelsesinstitutioner skal bidrage til, at der skabes bedre forudsætninger for de lokale virksomheder. Samarbejdsaftalen skal dermed på sigt bidrage til at skabe vækst, ny viden og nye kompetencer til gavn for institutionerne, byen og lokalområdet generelt. 

 

Flere kommer i uddannelse og job

Det er afgørende for kommunens økonomi, for væksten og for den enkelte borgers livskvalitet, at Odense Kommune formår at få flere odenseanere i uddannelse og job. Ved at skabe et stærkere samspil mellem kommunen og de videregående uddannelsesinstitutioner skabes der grundlag for parternes fælles ambition: at gøre Odense til en attraktiv studieby med levende studie- og ungemiljøer. Herudover ønsker parterne at afprøve nye muligheder for at skabe flere videnjobs i de eksisterende virksomheder.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

 

6. Fjernvarme Fyn A/S - Vedtægtsændring
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 00.01.00-A00-4057-15
RESUMÉ

I forlængelse af Fjernvarme Fyn A/S' overtagelse af Fynsværket blev det fundet hensigtsmæssigt med en ajourføring af ejeraftalen mellem Odense Kommune og Nordfyns Kommune for Fjernvarme Fyn A/S, hvilket arbejde nu er færdiggjort.

 

Ajourføringen har primært givet anledning til ændring af formalia som følge af den nye koncernstruktur samt terminologi, idet der er vedtaget ny lovgivning på området, der anvender en anderledes terminologi.

 

På et enkelt punkt har opdateringen dog medført et behov for en ændring i ejeraftalen og en tilsvarende vedtægtsændring.

 

I forbindelse med afstemninger i bestyrelsen anbefaler Borgmesterforvaltningen således, at det tilføjes, at "I tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende". En tilsvarende bestemmelse forefindes i de andre forsyningsselskabers vedtægter. Det bemærkes videre, at det sædvanligvis er en af Odense Kommunes repræsentanter, der er bestyrelsesformand, idet det er generalforsamlingen, der udpeger formanden og næstformanden for bestyrelsen.

 

Borgmesterforvaltningen indstiller herefter, at borgmesteren bemyndiges til at stemme for vedtægtsændringen i forbindelse med Fjernvarme Fyn A/S' generalforsamling den 17/5 2016 samt at underskrive den ajourførte ejeraftale. 

  

 

EFFEKT

 

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

 

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

 1. Den i sagsresuméet beskrevne ændring i Fjernvarme Fyn A/S' ejeraftale og vedtægter.
 2. Borgmesteren bemyndiges til at stemme for ændringen i forbindelse med selskabets generalforsamling.
 3. Borgmesteren bemyndiges til at underskrive den ajourførte ejeraftale.

 

BESLUTNING

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises i det hele til sagsresuméet. 

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

7. Budgetbidrag 2017 for områder under Økonomiudvalget
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 00.30.00-S00-10-16
RESUMÉ

Økonomiudvalget har på mødet den 24/2 2016 fastlagt udvalgenes rammer og leverancer for Budget 2017 og overslagsår. Afledt heraf har Økonomiudvalget på sit møde den 30/3 2016 fastlagt tids- og budgetproces for områder der hører under Økonomiudvalget.

 

Procesplanen er inddelt i temaer, som vil blive drøftet på møderne i Økonomiudvalget den 20/4, 4/5 samt 18/5. Disse temadrøftelser vil være rammesættende for Økonomiudvalgets budgetbidrag til 2017, som vil blive behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 1/6 2016.

 

Temaerne på mødet den 4/5 er "Optimering af udvalgets rammer og refleksion af nulbasebudgettering". Grundlæggende arbejdes der på 3 veje til optimering af udvalgets driftsramme:

1. Tilskud, som blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 20/4 og igen den 18/5.  

2. Administrationsanalysen, som drøftes på Økonomiudvalgets møde den 18/5, hvor fokusområdet ”Mere værdiskabende indsater på HR-området” er indarbejdet.

3. Fokusområdet ”IT & Digitalisering” som er en del af denne sag.

 

De 3 optimeringsveje samles op og forslag til den konkrete udmøntning af effektiviseringskravet præsenteres på Økonomiudvalgsmødet den 1/6 2016.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter:

 

 1. Retningen for det videre arbejde med optimeringen inden for området IT & Digitalisering.
 2. Refleksionen af nulbasebudgettering.

 

BESLUTNING

Drøftet.

 

SAGSFREMSTILLING

Udvalgene skal i budgetbidraget til budget 2017 effektivisere for 1 % i 2017 og stigende til 2 % i 2018 og frem. Det betyder for områderne under Økonomiudvalget et krav på 5,3 mio. kr. i 2017 stigende til 10,5 mio. kr. fra 2018 og frem.

 

For 2017 er det specielt områderne under "Mere værdiskabende indsatser på HR-området" og "IT og Digitalisering" der skal spille ind i effektiviseringen, mens de øvrige stabe i BMF primært inkluderes fra 2018 og frem.  Mere værdiskabendende indsatser på HR-området” er et blandt flere fokusområder, der vil blive præsenteret for Økonomiudvalget den 18/5 som en del af administrationsanalysen.

 

Fokusområdet i denne sag er ”IT og Digitalisering”

 

En af ambitionerne med budgetprocessen 2017 er at skabe en mere gennemsigtig økonomi for derigennem at give en bedre mulighed for politiske prioriteringer og det vil være ud fra dette perspektiv at drøftelserne om ovenstående område skal tage sit udgangspunkt. På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser ønskes signaler om retningen for det videre arbejde med optimering af driftsrammen. På baggrund heraf vil der blive udarbejdet en egentlig beslutningssag til Økonomiudvalgsmødet den 1/6.

 

På mødet vil der være en præsentation af området ”It og Digitalisering”.

 

Refleksion af nulbasebudgettering

Det er en præmis for Odense Kommunes økonomi, at der fremadrettet kontinuerligt skal arbejdes med optimering og effektivisering af driften for at kunne skabe råderum til politiske prioriteringer og uafviselige udfordringer. For at kunne skabe dette råderum vil det være nødvendigt at kunne foretage de rigtige prioriteringer, hvilket kræver en omkostningsbevidst organisation med en gennemsigtig økonomi med balance mellem indsats og effekt. En gennemsigtig økonomi understøtter den demokratiske indsigt og vil være med til at forbedre beslutnings- og prioriterinsgrundlaget i effektiviseringsprocessen mod hhv. 1 % i 2017 og 2 % fra 2018 og frem.

 

Et af redskaberne der har været anvendt til at skabe økonomisk gennemsigtighed er nulbasebudgettering. Borgmesterforvaltningen har i forlængelse af Kultur- og Organisationsudviklingen ultimo 2015/primo 2016 arbejdet med nulbasebudgettering. Nulbasebudgettering betyder, at alle aktiviteter ud over et minimalt serviceniveau opstilles som beslutningsblokke, som herefter rangeres og prioriteres i forhold opfyldelse af kerneformålet. Ved opstilling af beslutningsblokke skabes gennemsigtighed, og det anskueliggøres, hvilke effekter der opnås ved en given indsats. Implementeringen skal være med til at finde optimeringspotentialer. Erfaringer fra Økonomiudvalgets afprøvning af nulbasebudgettering skal fremgå af Økonomiudvalgets budgetbidrag med henblik på en evaluering af metodens udbredelse til andre områder.

 

Arbejdet har i sin første fase drejet sig om, at skabe økonomisk gennemsigtighed i organisationen, mens fase 2 er den egentlige prioritering på bagrund af gennemsigtigheden fra fase 1.

 

Der arbejdes hårdt på at få skabt en gennemsigtig økonomi i BMF. På IT & Digitaliserings-området er det lykkedes og der arbejdes nu med at skabe de rette forudsætninger for prioritering. Den midlertidige konklusion er dog, at kompleksiteten vanskeliggør metodens anvendelse som et prioriteringsværktøj. Anbefalingen vil på nuværende tidspunkt derfor være, at anvende metoden til at få skab overblik og gennemsigtighed over økonomierne, men at en egentlig prioritering på tværs af områder er vanskelig at gennemføre. 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceramme.

 

8. H.C. Andersen Airport
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Lukket - 00.01.00-A00-27-15

 

D. Orientering

9. Status på tendenser og resultater af SSP Odense
D. Orientering
Åbent - 17.00.00-G01-7-16
RESUMÉ

Jf. KOMspot – "7 veje til forebyggelse af ungdomskriminalitet" skal SSP Odense årligt gøre status på strategien, der skal forelægges Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget til orientering.

 

SSP Odense har ikke tidligere haft en selvstændig evaluering af resultater og effekter. Med KOMspot vil der over de kommende år blive udviklet en egentlig effektevalueringskultur, der gør det muligt at dokumentere og følge, dels hvordan det aktuelt står til med børns og unges risikoadfærd, der på sigt kan føre til kriminalitet, og dels om indsatserne i SSP har den forventede effekt. Arbejdet er bygget op omkring SSP Odenses fire søjler; kriminalitetsforebyggende, -foregribende og -indgribende indsatser samt forebyggelse af rusmiddelmisbrug.

 

I SSP-optik er forebyggelse uløseligt forbundet til robusthed. Rationalet herfor er, at netop opbyggelse af robusthed giver barnet eller den unge evnen til at tage fornuftige valg – også i situationer, der ellers kunne have ført til risikoadfærd. Forudsætningen for at arbejde med robusthedsopbyggelse hos børn og unge er udvikling af medarbejdernes kompetencer, styrkelse af kriminalpræventive kompetencer og kapacitet i samfundet generelt og på opbygning af understøttende netværk omkring børn og unge.  

 

Den nye organisering af SSP Odense understøtter, at der i dag sættes fokus på sager, der tidligere ikke blev identificeret, før en eventuel bekymring blev til en aktiv sag med kriminalitet. I praksis ser vi en begyndende effekt af den tidlige forebyggelse, hvilket var et af hovedmålene med reorganiseringen af SSP Odense. Samtidig ses der et højt recidiv blandt den ”hårde kerne”, hvilket viser, at de nuværende indsatser over for denne gruppe ikke har den ønskede effekt.  

 

Udvalgte positive tendenser

 • Kriminaliteten falder mere i Odense end sammenlignet med København og Århus.
 • I målgruppen 18-24 år er der fra 2013 til 2015 et samlet fald på 368 sigtelser, hvilket svarer til 25 %.
 • Der er i 2015 startet 43 specifikke forebyggelsesindsatser, der konkret flytter børn og unge fra risikoadfærd som hærværk, problematisk rusmiddeladfærd og utryghedsskabende adfærd til sunde alternativer.
 • Procentdelen af elever i 9. klasse, der inden for de sidste 30 dage ikke har drukket mere end fem genstande, er steget til 82 %.
 • Procentdelen af elever i 7. klasse, der inden for de sidste 30 dage ikke har drukket mere end fem genstande, er steget til 98 %.
 • 209 ejendomsfunktionærer er inddraget i arbejdet med den tidlige opsporing af risikoadfærd blandt børn og unge.

 

Udvalgte bekymrende tendenser

 • Blandt de 0-17-årige er der fra 2013 til 2015 en samlet stigning på 131 sigtelser, hvilket svarer til 23 %.
 • I de enkelte lokalområder er der store udsving i antallet af sigtelser. Man kan eksempelvis se, at stigningen i antallet af sigtelser blandt de 0-14-årige er særlig stor i Vollsmose og i Seden/Agedrup.
 • En væsentlig del af det samlede antal sigtelser (ca. 20 %) genereres af en lille, hård kerne.
 • Der ses en bekymrende stigning i bandebekymringerne i Odense – også blandt den yngre gruppe.
 • Det har vist sig vanskeligt at få gennemført individuelle forebyggelsesindsatser i samarbejdet med almensystemet.
 • Andelen af unge, der har prøvet at ryge hash, er bekymrende høj.

 

Faglig vurdering

Kriminalitetsudviklingen i Odense følger overordnet de nationale tendenser, hvor ungdomskriminaliteten generelt er faldende, men hvor de, der udøver kriminel adfærd, bliver stadig mere belastede. Den samlede kriminalitet falder dog mere i Odense end sammenlignet med København og Århus, og særligt blandt de 18-24-årige er der et mærkbart fald i sigtelser. Det vurderes, at fokuseringen på tidlig forebyggelse har medvirket til faldet i antallet af sigtelser.

 

Stigningen blandt de 0-17-årige er bekymrende, dog er udsvingene så relativt små, at de kan skyldes tilfældige udsving, hvorfor de ikke må tillægges afgørende vægt. Der skal dog uddrages en særskilt bekymring for de 0-14-årige samt omkring bandebekymringerne, hvilket hænger sammen med fødekædeproblematikken eller det som også kaldes for "lillebroreffekten" – hvor de kriminelle multiproblemfamilier bidrager væsentligt til såvel kriminalitetsstatistikken som kriminalitetsbekymringerne.

 

Samtidig med den begyndende effekt af den tidlige forebyggelse ses der et højt recidiv blandt den hårde kerne, der genererer en væsentlig del af det samlede antal sigtelser blandt de 0-24-årige (ca. 20 %). Det vurderes, at de nuværende indsatser over for denne gruppe ikke har den ønskede effekt.

 

SSP-sekretariatet arbejder med en detaljeret resultatmåling af alle indsatser i organisationen. I tabellen i bilag 1 præsenteres udvalgte resultater, der understøtter nedenstående af byrådets politiske effektmål:

 

 • Borgernes indkomst skal stige
 • Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber
 • Flere kommer i uddannelse og job
 • Flere borgere er sunde og trives
 • Børn lærer mere og er mere kompetente

 

Økonomi

Der er foretaget mange analyser af den økonomiske effekt af forebyggelse. Centre for Economics and Business Research (CEBR) gennemførte i 2012-2013 en cost-benefit analyse af kriminalpræventive indsatser. Analysen pegede på, at kriminalpræventive indsatser har et markant økonomisk potentiale for såvel kommuner som regioner og stat. Analysen pegede konkret på, at kriminelle unge i forhold til lovlydige unge har:

 

 • En lavere beskæftigelsesandel og deraf følgende lavere lønindkomst og betaling af indkomstskat
 • En større tilbøjelighed til at modtage kontanthjælp, førtidspension eller sygedagpenge
 • Flere besøg hos lægen og flere indlæggelsesdage på hospital
 • En mindre tilbøjelighed til at modtage SU

 

I forlængelse heraf beregner en rapport fra det Kriminalpræventive Råd, at de direkte omkostninger ved kriminalitet ligger på mellem ca. 3.000 kr. og 287.000 kr. alt efter belastningsgraden.

 

Ud fra ovenstående vil en vellykket kriminalpræventiv indsats derfor være forbundet med en massiv økonomisk besparelse. I SSP-sekretariatets evalueringer vil de konkrete, økonomiske gevinster – af SSP Odenses kriminalpræventive indsatser – i de kommende år blive tydeliggjort.

 

Orientering givet. 

 

 

10. Økonomiopfølgning pr. 1/4 2016 for områder, der hører under Økonomiudvalget
D. Orientering
Åbent - 00.30.14-P10-1-16
RESUMÉ

I denne orienteringssag gives der en første opfølgning på forventet regnskab 2016 for de områder, der hører under Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalget vil i løbet af 2016 få 3 opfølgninger på indeværende års budget. Mens sagen pr. 1/4 alene forholder sig til økonomien, følges der i sagerne pr. 1/6 og 1/10 ligeledes op på Effekt.

 

Økonomiopfølgning 1/4

4. maj 2016

Effekt- og Økonomiopfølgning 1/6

1. juni 2016

Effekt- og Økonomiopfølgning 1/10

2. november 2016

 

Økonomiopfølgningen 1/4 2016 er baseret på forbrugstal ultimo februar, hvilket i sig selv giver en vis usikkerhed i forhold til det forventede regnskabsresultat. Opfølgningen bygger på afdelingsvis gennemgang af den samlede økonomi og er i flere tilfælde betinget af forudsætninger og risikovurderinger for det prognosticerede regnskabsresultat og er beskrevet i sagen.

 

På Effektanalyse IT-kontraktstyring signaleres i denne opfølgning balance. Der vil ske en nærmere afrapportering af økonomien i forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse af budgetbidrag til 2017 samt i 1/6 opfølgningen.

 

Integrated Care afvikles på baggrund af KORAs evaluering af projektet og får betydning allerede i 2016, hvor der er stoppet for optag af flere forløb, samt at igangværende forløb afsluttes senest den 30/9 2016. Også her vil der være en afrapportering af økonomien i forbindelse med 1/6 opfølgningen. Der vil blive udarbejdet en særskilt sag til Økonomiudvalget vedrørende disponering af den frigjorte økonomi.

 

Som følge af budgetmodellerne på overførsels- og beskæftigelsesområdet ligger der under Økonomiudvalget reservationspuljer, hvor korrigeret budget i 2016 udgør 69,1 mio. kr., heraf 135,9 mio. kr. vedrørende overførselsområdet og -66,9 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opdaterer sit prognoseskøn for området i forbindelse med årets budgetopfølgninger, hvorefter reservationspuljen reguleres i henhold til det estimerede mer- eller mindrebehov. Tendensen har i 2014 og 2015 været et samlet merforbrug på reservationspuljerne på henholdsvis -27,9 mio. kr. i 2014 og forventeligt -97,0 mio. kr. i 2015.  I 1/6 opfølgningen vil en eventuel afvigelse blive medtaget. 

 

Forventet regnskabsresultat

 

Det forventede regnskabsresultat for driftsområderne under Økonomiudvalget viser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

 

Der er på nuværende tidspunkt signaleret mer-/mindreforbrug på følgende områder:

 

Driftsområdet

1.000 kr.

Korrigeret budget 2016

Forventet regnskab 2016

Forventet afvigelse

Med overførselsadgang:

691.992

690.542

1.450

Heraf

 

 

 

-       Odense&Co

70.611

70.611

0

-       Barselsudligningsfonden

40.169

44.669

  -4.500

-      Trepartsmidler

15.000

11.000

4.000

-       Stabene vedr. velfærdsteknologi og velfærdsudvikling

4.405

4.405

0

-       Sundhedsområdet

59.893

57.943

1.950

-       Øvrige budgetområder

501.914

501.914

0

 

 

 

 

Uden overførselsadgang:

925.719

921.596

 4.123

Heraf

 

 

 

-       Medfinansiering af sundhedsudgifter

668.584

668.584

0

-       Tjenestemandspensioner

246.089

247.966

-1.877

-       Forsikringer

13.740

7.740

6.000

 

 

 

 

Projekter med ekstern finansiering

 34.113

34.113

0

 

 

 

 

Økonomiudvalget i alt

1.651.825 

1.646.252 

5.573 

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Driftsområdet

 

Områder med overførselsadgang

På områder med overførselsadgang forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,45 mio. kr. Mindreforbruget kan henledes til:

  

Balance på Odense&Co, dog med udisponerede midler for p.t. 10,8 mio. kr., som forventes disponeret i løbet af 2016.

 

Merforbrug på 4,5 mio. kr. på Barselsudligningsfonden, jf. prognose for området. Budgettet blev reduceret med 4 mio. kr. til budget 2016 på baggrund af historiske mindreforbrug (5,3 mio. kr. i 2015 og 6,5 mio. kr. i 2014). i budgetreduktionen var der således søgt at tage højde for et vist udsving, da området er et risikoområde, hvor udgifterne ikke kan styres. Imidlertid har antallet på barsel i januar og februar været historisk højt, hvilket betyder, at prognosen på baggrund heraf udviser et merforbrug på 4,5 mio. kr. Udviklingen følges nøje med henblik på at sikre den fornødne reserve til området, men det forventes ikke, at der skal ske en budgettilpasning.

 

Mindreforbrug på budgettet til Trepartsmidler på godt 4 mio. kr. efter medfinansering af elevområdet og udgifter til ledelsesudvikling. Vurderingen er baseret på den netop udarbejdede analyse på området, som vil indgå i Økonomiudvalgets budgetbidrag til 2017.

 

Sundhedssekretariatet forventer et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. grundet tidsmæssige forskydninger i forhold til projektet "sundt børneliv sammen".

 

Øvrige budgetområder er sammensat af mer-/mindreforbrug på tværs af stabene i Borgmesterforvaltningen og forventes at balancere.

 

Områder uden overførselsadgang

På områder uden overførselsadgang forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget kan henledes til:

 

Mindreforbrug på forsikringer på 6,0 mio. kr. under forudsætning af, at der i lighed med de foregående år ikke udbetales større éngangsbeløb under arbejdsskadeerstatninger, hvor der i 2016 er budgetteret med 7,7 mio. kr. Der er p.t. ikke udsigt til større udbetalinger.

 

Merforbrug på Tjenestemandspensioner på 1,9 mio. kr., jf. prognose på området svarende til 0,76 % af korrigeret budget. Beregningerne for området baserer sig på aktuarberegninger, der foretages hvert 4. år. Der foretages genberegning ultimo 2016.

 

Der forventes på nuværende tidspunkt balance på den Kommunale Medfinansiering, dog skal det bemærkes, at forventningen er baseret på forbrugstal fra januar måned, og emperien viser, at der løbende over året sker store korrektioner til disse, hvorfor en egentlig fremskrivning af prognosen ikke giver reel indsigt i det forventede årsregnskab på området. Det ses dog, at forbruget inklusive korrektioner for januar måned ligger under niveauet for 2013, 2014 og 2015, hvilket stemmer overens med forventningen om et fald i udgiftsbehovet på området. Således forventes der i 2016 ikke et merforbrug på området.

 

Projekter med ekstern finansiering

Der forventes balance på projekter med ekstern finansiering, herunder også på det boligstrategiske område. 

 

Anlægsområdet

 

På anlægsområdet forventes der på nuværende tidspunkt balance, hvilket skyldes den tidlige opfølgning.

 

Orientering givet.

 

 

11. Puljen til Forebyggelse og Sundhedsfremme, Sundhedsmidler fra Økonomiaftalen 2014, udmøntning 2016
D. Orientering
Åbent - 16.00.00-A00-1061-15
RESUMÉ

På Økonomiudvalgets vegne udmønter Strategisk Sundhedsgruppe årligt midlerne fra Puljen til Forebyggelse og Sundhedsfremme og sundhedsmidler fra Økonomiaftalen 2014 (ØA14) med afsæt i administrationsgrundlagene for de to puljer (politisk besluttet af byrådet den 22/5 2013 og Økonomiudvalget den 27/11 2013). Midlerne udmøntes til projekter efter ansøgninger fra forvaltningerne. 

Puljen til Forebyggelse og Sundhedsfremme

Puljen til Forebyggelse og Sundhedsfremme understøtter afprøvning og udvikling af nye initiativer inden for tre hovedformål: 

 • Evidensudvikling (Odense Børnekohorte)
 • Implementering af Forebyggelsespakkerne
 • Øvrige sundhedsfremmende og forebyggende initiativer i regi af Sundhedspolitikken 

Der er i 2016 i alt 6.166.900 kr. i rammen inklusive overførte midler fra 2015 på 62.500 kr. Projekterne bevilges i alt 6.700.240 kr. Ikke budgetterede midler fra puljen er -533.340 kr. 

Projekterne inden for puljens tre hovedformål ses i tabellerne nedenfor. 

Evidensudvikling (Odense Børnekohorte)

Indsats

Beløb / kr.

Odense Børnekohorte (Børn- og Ungeforvaltningen)

1.000.000

Sum

1.000.000

  

Implementering af forebyggelsespakkerne

Indsats

Beløb / kr.

Aktivitetsnetværk for seksuel sundhed (Børn- og Ungeforvaltningen)

213.000

Aktivitetsnetværk for hygiejne (Borgmesterforvaltningen)

215.000

Netværk for mental sundhed (Ældre- og Handicapforvaltningen)

1.170.000

Forebyggelse af overvægt via livsstilskontakt i småbarnsalderen (Børn- og Ungeforvaltningen)

637.500

Aktivitetsnetværk for tobak (Børn- og Ungeforvaltningen)

1.114.000

Aktivitetsnetværk for rusmidler (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen)

1.000.000

Sum

4.450.240

  

Øvrige sundhedsfremmende og forebyggende initiativer i regi af Sundhedspolitikken

Indsats

Beløb / kr.

Community Centre (Sundhedssekretariatet)

1.250.000

Sum

1.250.000

 

 

Sundhedsmidler fra Økonomiaftalen 2014 (ØA14)

 

Midlerne er afsat til at understøtte arbejdet på tværs af sektorgrænser mellem kommune, sygehus og praksissektor. Regeringen, KL og Danske Regioner har som fælles mål, at indlæggelser nedbringes, hvor andre løsninger kan forebygge indlæggelser. Midlerne tilgodeser tre overordnede formål: 

 

 • Sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer
 • Patientrettet og borgerrettet forebyggelse, inkl. Sundhedshuse
 • Indsatser under nuværende og kommende sundhedsaftaler

 

Der er i 2016 i alt 11.724.237 kr. i rammen inklusive overførte midler fra 2015 på 2.176.930 kr. Til varetagelse af effektopfølgning afsættes der i 2016 220.000 kr. til lønsum. Projekterne bevilges i alt 10.111.195 kr. Ikke budgetterede midler fra puljen er 1.298.240 kr.

 

Projekterne inden for puljens tre hovedformål ses i tabellerne nedenfor.

 

 

Sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer

Indsats

Beløb / kr.

Mere ernæring i rehabilitering (tidligere: Indsats målrettet underernæring) (Ældre- og Handicapforvaltningen)

535.000

Sikkerhed og kvalitet i medicinhåndtering og medicinforløb (Ældre- og Handicapforvaltningen)

832.000

Tværgående samarbejde omkring gravide med risikoforbrug af alkohol (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen)

305.800

IPS – Individual Placement and support (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen)

470.000

Sum

2.142.800

 

Patientrettet og borgerrettet forebyggelse, inkl. Sundhedshuse

Indsats

Beløb / kr.

Forebyggelse af og støtte til egen mestring i forhold til angst og depression (Ældre- og Handicapforvaltningen)

557.000

Sammen om de alleryngste (Børn- og Ungeforvaltningen)

757.270

KulturRus (Aktivitetsnetværk for rusmidler)

750.450

Koordineret indsats genoptræning og sygedagpenge (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen)

1.062.502

Slip tankerne løs (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen)

219.000

Borgerrettet tobaksforebyggelse (Aktivitetsnetværk for tobak)

1.000.000

Sum

4.346.222

 

Indsatser under nuværende og kommende sundhedsaftaler

Indsats

Beløb / kr.

Implementering af forløbsprogram for kræftrehabilitering (Ældre- og Handicapforvaltningen)

1.122.173

Ramme afsat til samarbejde med almen praksis (herunder PPU)

500.000

Ramme afsat til implementering af den nye sundhedsaftale

2.000.000

Sum

3.622.173

 

Orientering givet.

 

 

12. Rapport for studieturen til Crawley
D. Orientering
Åbent - 00.05.00-A00-2-16
RESUMÉ

I slutningen af februar 2016 var Ældre- og Handicapudvalget på studietur til Crawley i England. Formålet med turen var at give et solidt indblik i, hvordan man i Crawley har arbejdet med at etablere et demensvenligt samfund med overskriften "Dementia Friendly - not dementia only".

 

Der er nu udarbejdet en rapport over studieturen, som samler op på de enkelte besøg på studieturen og udleder erfaringer og resultater af de enkelte initiativer. Der er ligeledes for hvert besøg udarbejdet en perspektivering til Odense.

 

Besøgene bestod af:

 

 • Oplæg fra grundlæggerne af Dementia Alliance Crawley
 • Besøg i Barclays Bank inklusive demensvenner oplæg
 • Besøg hos Metrobus
 • Besøg på West Sussex Library
 • Besøg og oplæg fra Alzheimer Sociey West Sussex/Crawley inklusive Dementia Forward Thinking Group
 • Besøg ved aktiviteterne Mens Shed og Walking Football.

 

Studietursrapporten har været forelagt og blev godkendt i Ældre- og Handicapudvalget på mødet den 26/4 2016. Rapporten forelægges nu til orientering for Økonomiudvalget.

 

Ældre- og Handicapudvalget har på udvalgsmødet den 6/4 2016 drøftet initiativer på baggrund af udvalgsturen.

 

Orientering givet.