Referat
til
mødet i Odense Byråd
den 25. marts 2020 kl. 17:00
i Byrådssalen

Byrådsmødet blev afholdt med lydforbindelse via Skype uden fysisk fremmøde. Lyden fra Skypemødet blev sendt live på Odense Kommunes hjemmeside og Odense Kommunes Facebookside.

 

 

Mødet hævet kl. 18.10.


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Afvikling af byrådsmøde via Skype for Business
2 Udmøntning af midler til Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde
3 Udmøntning af skatteprovenu på skoleområdet
4 Kvalitetsrapport for skolerne i Odense - skoleåret 2018/19
5 Tilladelse til kystbeskyttelsesprojekt Seden Strand Øst
6 Tildeling af forkøbsret til Kold College
7 Justering af enkelte af Odense Renovation A/S' takster.
8 Optagelse af lån
9 Justering af Odense Kommunes etiske investeringsprofil
10 Fjernvarme Fyn - kommunal garanti
E. Initiativretssager
11 Forslag fra byrådsgruppe Ø - Demokratisk udvidelse af Økonomiudvalget med repræsentation fra byrådspartier uden borgmester- eller rådmandspost

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Afvikling af byrådsmøde via Skype for Business
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.00.00-A00-150-20
RESUMÉ

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, hvorvidt byrådsmødet den 25. marts 2020 skal afvikles uden fremmøde via Skype for Business.

 

Social- og Indenrigsministeriet har i notat af 13. marts 2020 udtalt, at det i den foreliggende helt særlige situation er muligt at afholde byrådsmøder som video- eller telefonmøder, der også transmitteres offentligt. I sagsfremstillingen nævnes de nærmere betingelser, der skal være opfyldt, for at holde byrådsmøder som video- eller telefonmøder. Odense Kommune vil kunne leve op til alle krav.

 

Der er for nuværende ikke krav om, at byrådsmøder skal afvikles som video- eller telefonmøder. Dette er alene en mulighed.

 

Beslutning om at afvikle et byrådsmøde uden fremmøde via Skype for Business skal træffes af byrådet i enighed.

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at byrådsmødet den 25. marts 2020 afvikles uden fremmøde via Skype for Business.

 

BESLUTNING

Punktet bortfalder, idet borgmesteren den 23. marts 2020 med hjemmel i bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 traf beslutning om, at byrådsmødet afholdes via Skype.

SAGSFREMSTILLING

Social- og Indenrigsministeriet har i notat af 13. marts 2020 udtalt, at det i den foreliggende helt særlige situation med Covid-19 er muligt at afholde byrådsmøder som video- eller telefonmøder, der også transmitteres offentligt.

 

Dette forudsætter, at den offentlige transmission kan ske på en sådan måde, at tilhørerne får en reel mulighed for ad denne vej at følge mødet, herunder at følge med i, hvilket medlem der har ordet, og hvad vedkommende siger.

 

Afholdelse af byrådsmøder som video- eller telefonmøder forudsætter endvidere, at alle medlemmer har det nødvendige udstyr og de fornødne forudsætninger for at deltage på denne måde, og at der kan anvendes en elektronisk beslutningsprotokol.

 

Som det fremgår nedenfor, vil Odense Kommune kunne leve op til de krav, der stilles til afvikling af byrådsmøder som video- eller telefonmøder. Det vil derfor alene være en politisk beslutning, om man ønsker at gøre brug af muligheden.

 

Beslutning om at afvikle byrådsmøder som video- eller telefonmøder kræver enighed i byrådet.

 

Der er for nuværende ikke krav om, at byrådsmøder skal afvikles som video- eller telefonmøder. Byrådsmøder kan således fortsat afholdes som almindelige møder med fremmøde for byrådsmedlemmer, såfremt det er muligt at placere mødedeltagerne i overensstemmelse med gældende anbefalinger til afstand m.v. Adgangen til fysisk fremmøde for offentligheden vil kunne begrænses, således at offentlighedens adgang til møderne alene etableres ved elektronisk video- og/eller lydtransmission fra mødet.

 

Forbuddet mod forsamlinger af flere end ti personer gælder ikke for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, herunder demonstrationer eller politiske møder. Forbuddet gælder således ikke for byrådsmøder.

 

Praktisk afvikling af byrådsmøder som video- eller telefonmøder

Dagsordenen til byrådsmødet udsendes efter de almindelige regler og på samme måde, som vi plejer i Odense Kommune. Dagsordenen vil således være tilgængelig via First Agenda i overensstemmelse med tidsfristerne i forretningsordenen for Odense Byråd.

 

Møderne kan afvikles ved, at alle byrådsmedlemmer, stadsdirektøren, byrådssekretæren samt de adm. direktører deltager i et Skypemøde på samme dag og tid, som de ordinære byrådsmøderne er fastsat til.

 

Af hensyn til kvaliteten af transmissionen foreslås det, at mødedeltagerne ikke deltager med videostreaming af sig selv, og at alle mødedeltagere som udgangspunkt har slukket deres mikrofoner. Borgmesteren har som mødeleder dog sin mikrofon tændt under hele mødet.

 

Ønsker et byrådsmedlem ordet, skriver man det i dialogvinduet i Skype. På den måde kan borgmesteren tildele ordet efter den normale praksis i Odense Byråd.

 

Det byrådsmedlem, der får ordet, tænder sin mikrofon, holder forelæggelsestale, ordførertale eller kommer med indlæg, og slukker derefter sin mikrofon igen.

 

Det er Borgmesterforvaltningens anbefaling, at rådmænd og øvrige byrådsmedlemmer holder henholdsvis forelæggelses- og ordførertaler samt deltager i debatten, som de plejer.

 

Byrådsmødet vil blive livetransmitteret til offentligheden ved, at Skype-skærmbilledet deles på Odense Kommunes hjemmeside og via Odense Kommunes Facebook side.

 

Hvis der er lukkede punkter på byrådsmødet, vil livetransmissionen blive afbrudt, og byrådsmedlemmerne vil fortsætte mødet via Skype uden offentlighedens adgang.

 

Support før og under byrådsmødet

Der vil blive stillet et supportteam bestående af seks medarbejdere til rådighed, som kan supportere byrådets medlemmer før og under byrådsmødet.

 

De seks medarbejdere tilknyttes hver fem navngivne byrådsmedlemmer, så de bliver kontaktpersoner for disse byrådsmedlemmer. Inden byrådsmødet instruerer de seks medarbejdere byrådsmedlemmerne i brugen af Skype og afholder et testmøde, hvis der er behov for dette. Hvis der er behov for det, kan byrådsmedlemmer kontakte deres supportmedarbejder under byrådsmødet, så eventuelle fejl kan blive afhjulpet med det samme. Skulle supportmedasrbejderen være optaget på telefon kontaktes en af to ”buffer supportmedarbejdere”, som byrådsmedlemmerne også bliver informeret om.

 

Elektronisk underskrift efter mødet

Det er en betingelse for afvikling af byrådsmøder som video- eller telefonmøder, at der kan anvendes en elektronisk beslutningsprotokol og elektronisk signatur heraf.

 

Borgmesterforvaltningen forventer, at disse krav teknisk kan håndteres ved, at der efter mødet sendes et beslutningsreferat til elektronisk signatur hos byrådsmedlemmerne. Den præcise løsning af denne opgave vil være på plads inden byrådsmødet.

 

Hvis noget går galt undervejs

Borgmesterforvaltningen skal gøre opmærksom på, at der ved afvikling af byrådsmødet via Skype ikke er en alternativ måde at afvikle byrådsmødet på. Hvis fx hele Skype-platformen går ned, eller der opstår andre problemer, der ikke kan løses af kommunens IT-folk relativt hurtigt, vil byrådsmødet dermed ikke kunne afvikles.

 

Opstår der problemer under mødet, vil det dog være muligt at suspendere mødet i fx 15 min. med henblik på at forsøge teknisk afhjælpning. Beslutning om dette træffes af borgmesteren som mødeleder og meddeles såvel mundtligt (til de, der stadig måtte kunne følge med i mødet) som skriftligt via mail til hele byrådet. Dette for at sikre, at alle er informeret om, hvornår mødet forsøges genoptaget/hvornår man skal logge på Skype igen.

 

Kommunens supportteam (de nævnte 6 + 2 medarbejdere) vil under en eventuel suspendering af mødet have mulighed for at søge at løse problemet og eventuelt også køre ud til de byrådsmedlemmer, der har behov for hjælp. Supportteamet vil fysisk være spredt ud i byen, så afstanden til de byrådsmedlemmer, de eventuelt skal supportere, mindskes.

 

Vejledning i at bruge Skype

Borgmesterforvaltningen har udarbejdet vejledning i brug af Skype. Vejledningen er tilgængelig på byrådssitet.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

2. Udmøntning af midler til Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 17.00.00-P20-1-18
RESUMÉ

Denne sag fremlægger indsatser, som Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der udmøntes midler til i 2020 for at kickstarte år 1 af strategien ”Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde”.

 

Alle børn i Odense Kommune skal opleve at vokse op i Verdens Bedste Robotby, hvor digital dannelse og teknologiforståelse er en fast del af deres hverdag. Dannelse og uddannelse inden for teknologi handler om, at børn og unge skal kunne begå sig etisk, socialt og læringsmæssigt i et digitalt liv og samfund.

 

Teknologiens muligheder, begrænsninger og udfordringer er uendelige. Derfor skal børnene i Odense, fra de er helt små, støttes og stimuleres, mens de udvikler deres nysgerrighed, samarbejdsevner, vedholdenhed, mod, kritiske forståelse, talent og kreativitet.

 

Sagen har tidligere været behandlet:

 • Den 11. september 2019: Drøftelse af strategien i Økonomiudvalget
 • Den 24. september 2019: Drøftelse af strategien i Børn- og Ungeudvalget
 • Den 23. oktober 2019: Godkendelse af strategien i Økonomiudvalget
 • Den 13. november 2019: Vedtagelse af strategien i Odense Byråd

 

Effekt

Børn og unge bliver klar til fremtiden og Verdens bedste robotby

Sagen vil påvirke begge effektmål positivt, da strategien sikrer, at børn i Odense lærer mere om teknologi og digitalisering samtidig med, at der er et fokus på dannelse. Projekterne, der udspringer af strategien, vil ud over et dannelsesfokus sikre begejstring for teknologiens muligheder og bevidstheden om risici forbundet med den stigende digitalisering i samfundet. Derigennem får Odense mere kompetente børn og unge, der er klar til nye teknologier og digitale platforme.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender første overførsel af udmøntningen af NGF Nature Energy midlerne i 2020 – på 5,0 mio. kr. - som foreslået af Børn- og Ungeforvaltningen. 

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

 

BESLUTNING

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING

Den 7. december 2017 besluttede byrådet at sælge NGF Nature Energy. Odense Kommune fik ved salget af NGF Nature Energy et provenu på ca. 85 mio. kr. Et flertal i byrådet blev enige om at investere 50 mio. kr. over 10 år i Odenses børn og unge, blandt andet til at styrke teknologiforståelsen og teknologidannelsen blandt de odenseanske skolebørn.

 

Børn- og Ungeforvaltningen fik til opgave i samarbejde med Borgmesterforvaltningen at udarbejde en 10-årig teknologistrategi for folkeskolerne til godkendelse i byrådet. ”Verdens Bedste Robotby – Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde” blev vedtaget af byrådet den 13. november 2019. Strategien er vedhæftet som bilag. Strategien bygger videre på de aktiviteter, der allerede er igangsat i Børnene i Robotbyen (forankret i Børn- og Ungeforvaltningen) og Odense mod CyperCrime (forankret i Borgmesterforvaltningen). Ud over de afsatte 50 mio. kr. fra salget af NGF Nature Energy, er der jf. budgetforliget en ambition om at fordoble beløbet gennem fonde, puljer og private investorer over de næste ti år. Budgetforliget er vedhæftet som bilag.

 

Målet er, at alle børn i Odense Kommune fremover oplever at vokse op i Verdens Bedste Robotby, hvor digital dannelse og teknologiforståelse er en fast del af hverdagen i dagtilbud og skoler.

 

Økonomiudvalget har den strategiske koordinerende rolle i forhold til strategien og skal mindst en gang om året sætte retning for området og løbende udmønte midlerne til konkrete indsatser. Børn- og Ungeforvaltningen har det eksekverende ansvar. Denne sag godkender første overførsel af midlerne - 5,0 mio. kr. - fra salget af NGF Nature Energy fra Økonomiudvalgets ramme til Børn- og Ungeudvalget ramme til at videreføre indsatser og udvikle nye i strategiens år 1 i etape 1 (2020).

 

Styregruppen og arbejdsgruppen arbejder i 2020 videre med handleplaner i forhold til strategien og de input, som kom i forbindelse med workshoppene, der blev afholdt under udarbejdelsen af strategien. Herefter vil det i højere grad kunne defineres, hvilke indsatser der ellers vil være i de to efterfølgende år af etape 1 (2021 og 2022). Workshoppene er blevet afholdt i samarbejde med et eksternt advisoryboard, Økonomiudvalget og over 80 fagprofessionelle samt virksomheder, børn, unge og forældre. Deres input er med til at være retningsgivende for udviklingen af eksisterende og fremtidige indsatser.

 

Disposition for sagen

I det følgende beskrives indsatser og udviklingsmuligheder, som der jf. strategien skal arbejdes med i 2020.

 

Dernæst bliver det beskrevet, hvordan de 5,0 mio. kr. er fordelt på indsatserne.

 

Slutteligt beskrives organiseringen af arbejdet med strategien.

 

Dannelse og uddannelse inden for teknologi

Alle børn i Odense Kommune skal opleve at vokse op i Verdens Bedste Robotby, hvor digital dannelse og teknologiforståelse er en fast del af deres hverdag. Dannelse og uddannelse inden for teknologi handler om, at børn og unge skal kunne begå sig etisk, socialt og læringsmæssigt i et digitalt liv og samfund.

 

Teknologiens muligheder, begrænsninger og udfordringer er uendelige. Derfor skal børnene i Odense, fra de er helt små, støttes og stimuleres, mens de udvikler deres nysgerrighed, samarbejdsevner, vedholdenhed, mod, kritiske forståelse, talent og kreativitet. Det er blandt andet med dette fokus, at Børn- og Ungeforvaltningen sammen med Borgmesterforvaltningen er klar til at tage hul på første etape af strategien, der går fra 2020 til 2022.

 

Nedenfor fremgår den overordnede procesplan for ”Verdens Bedste Robotby – strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde”. Denne sag sætter fokus på år 1 i etape 1.

 

 

I første etape af processen for ”Verdens Bedste Robotby – Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde” er der i arbejdet med børn og unge fokus på:

 

 • Synlighed af robotter i skoler, dagtilbud og bybilledet.
 • Opbygning af partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger og biblioteker.
 • Forældresamarbejde til at skabe forståelse og interesse blandt børnene.
 • ”Odense mod CyberCrime” til at fremme sund digital adfærd.
 • ”Børnene i Robotbyen” til at sætte teknologi ind i en pædagogisk sammenhæng.
 • Det 21. århundredes kompetencer til at ruste eleverne til livet efter skolen.
 • Kompetenceudvikling af pædagoger og lærere.
 • Events der understøtter oplevelsen af at være i verdens bedste robotby.

 

Indsatser i 2020

Nedenfor gennemgås de indsatser og udviklingsmuligheder, som der jf. strategien skal arbejdes med i 2020. Nogle af indsatserne følger skoleåret og rækker derfor ind i 2021. Der arbejdes videre med indsatser, der allerede er igangsat i forbindelse med ”Odense mod CyberCrime” og ”Børnene i Robotbyen”. Det er indsatser, som der allerede er gode erfaringer med, og som med strategiens vedtagelse kan intensiveres og videreudvikles. Derudover skal 2020 anvendes til udarbejdelse af implementeringsplan, herunder formulere succeskriterier, effektmål m.v. for indsatserne. I 2020 skal der desuden være fokus på at udarbejde en strategi i forhold til fundraising og en partnerskabsmodel.

 

Synlighed af robotter

For at byen opleves som verdens bedste robotby i børnehøjde, er det væsentligt, at Odenses børn og unge, borgere og besøgende oplever og ser robotterne. I skolerne bliver der blandt andet arbejdet med kodningsudstyr som Ultra:Bits og Kubo. I dagtilbud leger og lærer børnene med BlueBots. Derudover anvendes MR BEAM, der kan hjælpe børn med at være en del af hverdagen via en robot i klasselokalet, der styres hjemmefra, når de er forhindret i at være i skole. Teknologiskolens sommerskole er et af de events, der støttes, hvor børn i en uge af sommerferien har mulighed for at opnå en større teknologiforståelse.

 

Indsatser:

 • Robotter i daginstitutioner
 • Kodningsudstyr i skolerne
 • Events  

 

Udvikling:

 • Afsøge mulighed for samarbejde med H.C. Andersens Hus og Odenses Bymuseum i forhold til at møde robotter eller interaktiv teknologi.
 • Afsøge muligheder og behov for et mobilt læringslaboratorium.

 

Opbygning af partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger og biblioteker

Hovedformålet er at få udbygget og understøttet det nødvendige økosystem i byen. Dette gøres ved at skabe partnerskaber og samarbejde både i kommunen og med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger, brancheorganisationer og biblioteker. Økosystemet skal bidrage til, at Odense skal summe af digitale og teknologiske muligheder, og alle børn skal gennem deres opvækst møde læringsmiljøer, der matcher Odenses ambition om at blive verdens bedste robotby.

 

Indsatser:

 • Foreningssamarbejder (Teknologiskolen, Coding Pirates, Diggipippi m.m.).
 • Samarbejde med Undervisningsministeriet, UCL, CFU, SDE, SDU og virksomheder.

 

Udvikling:

 • Udarbejdelse af modeller for partnerskaber og fundraising.

 

Forældresamarbejde

Forældre er en væsentlig partner for at lykkes med denne ambitiøse dagsorden, da det i høj grad er forældrene, der påvirker børnene og de unge. Dette skal styrkes yderligere i år 1, så vi indleder og løfter dialogen sammen med byens forældre om deres børns teknologiforståelse og dannelse. Det kan være afholdelse af workshop, hvor forældrene kan blive klædt på af børn, eksperter og andre forældre, så de voksne i højere grad er i stand til at støtte deres børn i forhold til deres teknologiske formåen og forståelse.

 

Under indsatsen ”Odense mod CyberCrime” er forældrene allerede i nogen grad tænkt ind. Dette beskrives i det følgende.

 

Udvikling:

 • Forældre er med til at skabe forståelse og interesse.
 • Dannelse, så børn og unge kan begå sig etisk, socialt og læringsmæssigt i et digitalt liv og samfund.

 

Odense mod CyberCrime

Odense mod CyberCrime er Odense Kommunes indsats mod cyberkriminalitet. Formålet er at fremme en sund digital adfærd. Der er blandt andet søsat en række indsatser, der fremmer viden om digital sund adfærd og håndtering af cyberkriminalitet generelt.

 

Nedenfor beskrives de indsatser, som tilhører de tre prøvehandlinger under Odense mod CyberCrime i 2020. Odense mod CyperCrime er forankret i Borgmesterforvaltningen.

 

1) Dilemmarejsen som arbejdsredskab for SSP med henblik på nedbringelse af effektmålet ”digital risikoadfærd”. Dilemmarejsen dækker over et initiativ, hvor man via tre digitale dilemmaer, som tilsammen rummede emnerne ulovlig billeddeling, mobning, trusler, hacking og digital sikkerhed, starter en samtale mellem forældre og unge (13-17-årige) om deres online liv.

Baggrunden for indsatsen var, at en stor undersøgelse blandt byens unge pegede på, at forældrene ikke talte nok med deres børn og unge om grænser og etik på nettet. Samtidig vidste de unge for lidt om, hvad der er lovligt og ulovligt på nettet – især når det handler om at dele billeder og at liste sig adgang til andres profiler på de sociale medier.

 

Indsats:

 • Udvikling af effektmålingsværktøjer til SSP: to dages workshops med fokus på blandt andet effektkæde, datakilder og indikatorer samt kritiske succesfaktorer – eventuelt i samarbejde med VIVE.
 • Udvikling af nye adfærdspsykologiskinformerede dilemmaer (Video, tekst, spørgsmål).
 • Tilpasning af den tekniske platform udviklet i 2019.
 • Informationsmateriale og afrapportering.

 

2) Udrulning og forankring af Dilemmarejsen for Tweens (3.-4.klasse) og deres forældre.

Formålet med indsatsen er, at alle skal blive bedre til at passe på sig selv og hinanden på nettet. Initiativet er med til at starte en samtale mellem forældre og unge (3. -4. klasse) om deres online liv.

 

Indsats:

 • Udvikling af nye adfærdspsykologiinformerede dilemmaer.
 • Udrulning og forankring til alle Odenses skoler.
 • Forældre- og ekspertkonference
 • Effektkæde og evaluering.
 • Tilpasning af den tekniske platform udviklet i 2019.
 • Informationsmateriale og afrapportering.

 

3) Prøvehandling i dagtilbud i forhold til Sund digital familie:

 

Indsats:

 • Udvikling af koncept til forældre og børn i sidste år af børnehaven: Sund digital adfærd for de mindste.
 • Ekspertworkshop (skoler, pædagoger, forældre og videnspersonale).
 • Afrapportering og mulige næste skridt.

 

Børnene i Robotbyen

Hovedmålet er at sætte teknologi i en pædagogisk sammenhæng, og at børn og unge oplever undervisningsforløb, der øger deres data- og teknologiforståelse samt underbygger deres evner til at benytte teknologien på nye og kreative måder. Til understøttelse af dette kræver det kompetenceudvikling af pædagoger og lærere. Dette udfoldes nedenfor.

 

Indsatser:

 • Gennemførelse af Coding Class: Tilbydes på skoler i 6. klasser i skoleåret 2019/2020.
 • Mulighed for, at skoler kan låne teknologier via teknologibiblioteket.

 

Udvikling:

 • Internet of Things (IoT) i folkeskolen.
 • Muligheder for, at dagtilbud kan låne teknologier via teknologibiblioteket.
 • Udvikling af ung til ung-koncept inden for digital dannelse.
 • Mobilt læringslaboratorium.

 

Det 21. århundredes kompetencer

En række internationale forskere og virksomheder peger på, at det er vigtigt at udvikle særlige kompetencer hos eleverne, fordi de bliver nødvendige for dem i livet efter skolen. Disse kompetencer kaldes for 21st Century Learning Skills – det 21. århundredes kompetencer. Komponenterne er: samarbejde, it og læring, videnskonstruktion, problemløsning og innovation, selvevaluering og kompetent kommunikation. Derfor er fokus på at sikre læringsmiljøer, hvor disse kompetencer bliver bragt i spil og udvikles.

 

Indsatser:

 • Samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole om at implementere det 21. århundredes kompetencer som en del af undervisningen i skolen.
 • Når eleverne arbejder med det 21. århundredes kompetencer, når de arbejder med fx Ultra:Bits og Internet of Things (IOT) og deltager i Coding Class,

 

Udvikling:

 • Udvikling af flere autentiske læringsmiljøer og problemstillinger – fx når eleverne i samarbejde med en virksomhed udvikler løsninger på konkrete problemstillinger, som en virksomhed står over for.

 

Kompetenceudvikling af pædagoger og lærere

Denne ambitiøse dagsorden kræver i høj grad et fokus på kompetenceudvikling af pædagoger og lærere. Det sker blandt andet gennem en metode kaldet ”læringslaboratorier”. På læringslaboratorierne arbejdes der aktivt i et professionelt læringsfællesskab med at forankre, forbedre og innovere på fælles praksis. Indholdsmæssigt veksles der mellem workshops og afprøvning i daglig praksis. Der er således tale om en praksisnær kompetenceudviklingsmodel, hvor udvikling bliver en del af hverdagen. Derudover udarbejdes der eksemplariske læringsforløb, således at også de lærere og pædagoger, som bliver ansat i fremtiden, kan blive ved med at trække på de erfaringer, som vi gør undervejs i projekterne.

 

Indsatser:

 • Frikøb af læringskonsulenter i forhold til implementering af teknologi i lærernes hverdag på alle skoler, herunder særligt de skoler, der ikke har været blandt de nuværende 15 udviklingsskoler. Derved fordrer vi, at indsatsen bliver bredt ud til alle Odenses skoler.
 • Læringslaboratorier for skoler.
 • Læringslaboratorier for dagtilbud, herunder frikøbt læringskonsulent i dagtilbud. Derved fordrer vi, at indsatsen bliver bredt ud til alle Odenses dagtilbud.
 • Faglige udviklingsskoler: Samarbejdsprojekt mellem Børn- og Ungeforvaltningen og UCL med henblik på at afprøve og udvikle en ny faglighed i folkeskolens fag på to skoler i Odense.

 

Udvikling:

 • Videreudvikling af teknologiforståelse og -dannelse i dagtilbud.
 • Videreudvikling af teknologiforståelse og -dannelse i skole.

 

Events

Events skal være med til at understøtte oplevelsen af at vokse op og være i verdens bedste robotby. Derudover skal de skabe motivation for at lære mere via konkurrencer og give et fællesskab for den fælles interesse samt branding af Odense.

 

Indsatser:

 • First Lego League: LEGO-konkurrence for de mindste skoleelever.
 • World Robot Olympics: LEGO-konkurrence for de ældste skoleelever.
 • Robotdag for de yngste - Brobygning mellem Dagtilbud og Skole i en institution.
 • Støtte til afholdelse af:
  • Sommercamp, Teknologiskolen
  • Girls day in science
  • Love electron, Ungdomsskolen
 • Odincon: stand på en teknologimesse.
 • Robotfestival i lille målestok i samarbejde med UCL mfl.

 

Udvikling:

 • Videreudvikling af Robotfestivallen.
 • Videreudvikling af Robotdag for de yngste - Brobygning mellem Dagtilbud og Skole for alle daginstitutioner i Odense.

 

Samlet overblik over udmøntningen i 2020

Nedenfor vises fordelingen af de 5 mio. kr., der anbefales udmøntet i 2020 ud fra ovenstående indsatser. Beløbet til kompetenceudvikling afspejler i forhold til skoler, at der via andre midler er betalt for det første halve år af 2020. Gennemførelse af fx Coding Class for alle 6. klasser beløber sig på et skoleår til 1,25 mio. kr. I budgettet er der kun angivet halvdelen af beløbet svarende til 2020.

 

Tabel 1: Procesplan år 1

Organisering

”Verdens Bedste Robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde” er en bydækkende opgave med ophæng i byrådet. Organiseringen opfylder både behovet for intern forankring i Børn- og Ungeforvaltningen, der har den eksekverende del, den tværgående forvaltningsindsats og det eksterne samarbejde, der afspejler strategiens brede sigte for alle børn. Der bliver ansat to projektledere og en studentermedhjælper i Børn- og Ungeforvaltningen efter godkendelse af økonomien hertil.

 

Organiseringen er som følger:

 • En tværgående styregruppe på tværs af forvaltningerne:
  • Børn- og Ungeforvaltningen: Stabschef for Politik og Strategi, stabschef for Økonomi og Styring og programleder.
  • By- og Kulturforvaltningen: Udviklingschef for Biblioteker og Borgerservice.
  • Borgmesterforvaltningen: Kontorchef i Borgmesterkontoret, chef for IT-drift & -sikkerhed og chef for Digitalisering & Arkitektur.
 • En tværgående arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne.
 • Projektgruppe i Børn- og Ungeforvaltningen, hvor programlederen er repræsenteret.

 

ØKONOMI

Sagen betyder, at der i 2020 flyttes 5.000.000 kr. på styringsområdet Service fra Økonomiudvalgets ramme til Børn- og Ungeudvalgets ramme.

 

 

Sagen har ikke i øvrigt økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

  

 

3. Udmøntning af skatteprovenu på skoleområdet
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.30.00-A00-30-19
RESUMÉ

I forbindelse med Budgetforlig 2020 har Odense Kommune søgt om en andel fra skatteforhøjelsespuljen i 2020 og kan nu øge udskrivningsprocenten med yderligere 0,1 procentpoint til Budget 2020. Som et tillæg til budgetvedtagelsen i byrådet den 30. oktober 2019 blev det besluttet, at 75% af skattestigningen skal gå til at ruste folkeskolen og skabe god trivsel blandt elever og medarbejdere, herunder styrke arbejdet med børn, der har det svært, og hvor inklusionen kræver noget ekstra arbejde.

 

Børn- og Ungeforvaltningen foreslår, at skatteprovenuet (velfærdsprocenten) udmøntes til udbredelse af det særlige rejseteam for inklusion i alle Odense Kommunes folkeskoler på 3 mio. kr., og samtidig investeres de resterende 15,2 mio. kr. til inklusionsarbejdet på folkeskolerne, der skal bidrage til, at skoletilbuddets kvalitet øges, og at skolernes mulighed for at arbejde med inklusion og tidlig indsats forbedres.

 

Børn- og Ungeforvaltningen skal med denne sag indstille til Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender udmøntningsforslaget. Økonomiudvalget behandler sagen den 17. marts 2020, hvorefter sagen behandles i byrådet den 25. marts 2020.  

 

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Velfærdsprocenten vil betyde, at skoletilbuddets kvalitet øges, herunder vil skolernes mulighed for at arbejde med inklusion og tidlig indsats forøges og dermed have en positiv effekt på børnene i folkeskolen.

 

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at Økonomiudvalget udmønter 11,7 mio. kr. i 2020 stigende til 21,7 mio. kr. i 2024 og frem til Børn- og Ungeudvalget til udbredelse af det særlige rejseteam for inklusion på folkeskolerne og til styrkelse af inklusionsarbejdet. Midlerne periodiseres og fordeles dermed jævnt over skoleårene.  


Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

I 2017 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,5 procentpoint og i 2018 med yderligere 0,3 procentpoint. Kommunens merindtægt (velfærdsprocenten) er gået til de yngste børn, skolebørn, udsatte børn og ældre og handicappede.

 

Odense Kommune søgte om en andel fra skatteforhøjelsespuljen i 2020 og kan nu øge udskrivningsprocenten med yderligere 0,1 procentpoint til Budget 2020. Som et tillæg til budgetvedtagelsen i byrådet den 30. oktober 2019 blev det besluttet, at 75% af skattestigningen skal gå til at ruste folkeskolen og skabe god trivsel i hverdagen for elever og medarbejdere, herunder styrke arbejdet med børn, der har det svært.

 

Børn- og Ungeudvalget skal med denne sag indstille til Økonomiudvalget, at byrådet godkender udmøntningsforslaget. Med godkendelsen udmøntes skatteprovenuet på 18,2 mio. kr. til skoleåret 2020/2021 stigende til 21,3 mio. kr. til skoleåret 2023/2024. Beslutningssagen behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2020 og dernæst i byrådet den 25. marts 2020.  

 

Udmøntning af skatteprovenuet

Børn- og Ungeforvaltningens bevilgede andel af skatteprovenuet fra 2020 (velfærdsprocenten) fremgår af tabel 1 herunder. Midlerne i tabellen er jævnt fordelt på skoleår med en stigende profil fra skoleåret 2023/2024 og frem.

 

Tabel 1: Børn- og Ungeforvaltningens andel af skatteprovenuet fra skoleår 2020/21 og frem fordelt på skoleår

 

 

Rejseteam og investering i inklusionsindsatsen

Gennem de senere år har et stigende antal skolebestyrelser anført i diverse høringer og budgetudtalelser, at de oplever sig udfordret på budgettet til specialundervisning, da det tildelte budget ikke har stået mål med det faktiske antal elever, som er blevet visiteret.

 

Konsekvensen er, at behovet og de medfølgende udgifter til specialundervisning har udhulet økonomien på almenområdet, så skolerne ikke har haft de nødvendige ressourcer til at lave inkluderende tiltag på skolerne. Det har således haft betydning for, hvor mange medarbejdere skolerne kan ansætte, og dermed for kvaliteten i skoletilbuddet, herunder muligheden for at lave inkluderende indsatser på skolerne, og dermed undgå eksklusion.

 

Som et led i målsætningen om at inkludere flest mulige elever i almenundervisningen, ydes specialpædagogisk bistand primært som en støtte til det pædagogiske miljø omkring et barn, så barnet tilbydes rammer, der gør det muligt at være i læring og trivsel på skolen.

 

Odense Lærerforening har påpeget denne udvikling – senest i deres budgetudtalelse til Budget 2020, hvor de som ét af fem punkter peger på behovet for, at skolernes budget til visiterede elever sikres.

 

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har i september 2019 opgjort andelen af børn, der blev visiteret til et specialtilbud i skoleåret 2018/2019. Analysen viser, at Odense Kommune segregerede 4,5% af eleverne til specialområdet, hvilket er under landsgennemsnittet på 5,3%. Sammenlignet med 6-byerne er Odense Kommune kun overgået af Esbjerg, som segregerede 3,83% af eleverne i skoleåret 2018/2019.

 

I 2018 blev der etableret et rejseteam med frikøbte fagprofessionelle, der understøtter Odense Kommunes folkeskoler i den fortsatte udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Fra skolerne kommer der yderst positive tilbagemeldinger om dette setup og dets virkning/effekt. Rejseteamet er således efterspurgt af flere af skolerne, end de kan nå ud til i det nuværende setup. Med dette forslag investeres der derfor yderligere 3 mio. kr. i rejseteamet årligt, så indsatsen kan udbredes til alle skoler i Odense, der efterspørger og har brug for understøttelse fra rejseteamet.

 

Endvidere foreslås det at investere de resterende 15,2 mio. kr. i inklusionsarbejdet, der skal bidrage til, at skoletilbuddets kvalitet øges, og at skolernes mulighed for at arbejde med inklusion og tidlig indsats forbedres. Dette gøres teknisk ved delvist at genoprette balancen for de skoler, der er udfordret af den nuværende budgetmodel på specialundervisningsområdet, og på længere sigt ved at eliminere de største uhensigtsmæssigheder i modellen.

 

Udmøntningsforslaget fremgår af tabellen herunder.

 

Tabel 2: Forslag til udmøntning af skatteprovenuet fra skoleåret 2020/21 og frem fordelt på skoleår

 

 

Fordelingsnøgle til skoleåret 2020/21 (inklusionsarbejde)

Folkeskolerne i Odense Kommune får tildelt budget til skoleåret 2020/21 inden udgangen af marts måned 2020. I budgetudmeldingen vil skoler med økonomisk ubalance i specialundervisningsbudgettet modtage et tilskud, der delvist kan genoprette balancen. Skoler med størst ubalance vil modtage den største andel af tilskuddet, mens skoler med balance i budgettet ikke modtager tilskud. Ubalancen opgøres på baggrund af antallet af visiterede elever i marts måned 2020.

 

I 2020 har 26 ud af 31 almenskoler underskud på deres specialundervisningsbudget. Underskuddet på disse skoler udgør 21,1 mio. kr. I budgetudmeldingen til skoleåret 2020/21 vil skatteprovenuet på 15,2 mio. kr. til inklusionsarbejdet derfor delvist genoprette balancen.

 

Børn- og Ungeforvaltningen vil igangsætte en proces med udarbejdelse af forslag til, hvordan de største uhensigtsmæssigheder i specialundervisningsmodellen på længere sigt kan elimineres.

 

ØKONOMI

Som en del af Budget 2020 blev der afsat 11,7 mio. kr. i 2020 stigende til 21,7 mio. kr. i 2024 og frem under Økonomiudvalget til at ruste folkeskolen og skabe god trivsel blandt elever og medarbejdere.

 

Midlerne flyttes nu til Børn- og Ungeudvalget, og der sker samtidig en periodisering af midlerne, så de fordeles jævnt over de 3 første skoleår. Periodiseringen betyder, at kassen forøges med 3,9 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2024, men formindskes med 4,2 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022. Samlet over de 4 år er kassen uændret (se nedenstående tabel).

 

 

 

4. Kvalitetsrapport for skolerne i Odense - skoleåret 2018/19
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 17.00.00-A00-12-19
RESUMÉ

Hvert andet år er kommunerne forpligtet til at levere en kvalitetsrapport, som fortæller, hvordan det går med kommunens skoler. Kvalitetsrapporten beskriver blandt andet, hvordan det går med elevernes karakterer, hvordan de trives på skolerne, og hvor mange der tager en ungdomsuddannelse.

 

Kvalitetsrapporten beskriver skolernes samlede resultater. I bilag 2 fremgår resultaterne for hver enkelt skole.

 

Resultaterne holdes op mod folkeskolereformens mål og måltal, som stemmer godt overens med Børn- og Ungeudvalgets effektmål.

 

Skolerne i Odense har endnu ikke nået de ministerielle måltal. På enkelte årgange går udviklingen den rigtige vej, men der er også områder, hvor resultaterne er dårligere end de var for 2 år siden. I skoleåret 2018/2019 ses et fald i afgangskaraktererne i de bundne prøvefag i 9. kl. Flere elever får dog over 2 i fagene dansk og matematik, selvom Odense samlet set fortsat ligger under landsgennemsnittet.

 

Inklusionsprocenten i Odense ligger fortsat højere end i resten af landet. Odense Kommune har i lighed med mange andre kommuner fortsat den udfordring, at der visiteres flere elever til det specialiserede område trods mange indsatser for at undgå denne udvikling.

 

Kvalitetsrapporten er suppleret med en status på skolernes arbejde med de fire strategiske spor; sprog, dannelse, tidlig indsats og børnene i robotbyen. Alle fire spor er på forskellig vis med til at støtte op om elevernes læring og trivsel i skolen.

 

Effekt

Kvalitetsrapporten har i sig selv ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets effektmål.

 

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Nationalt fastsatte mål og resultater

Med aftalen af 7. juni 2013 om et fagligt løft af folkeskolen er der fastsat en række nationale mål og resultatmål for folkeskolen. Disse mål og resultatmål er et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau, og de er derfor også retningsgivende for kommunalbestyrelsens arbejde for at højne kvaliteten i folkeskolen. Opfyldelsen af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen – herunder, at flere elever opnår karakteren 2 i dansk og matematik – samt at folkeskolen i højere grad understøtter opfyldelsen af målsætningen om, at alle på en ungdomsårgang mindst gennemfører en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse.

 

De nationale mål:

 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

 

Måltal:

 • Mindst 80% af eleverne skal være gode til at regne og læse i de nationale tests.
 • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
 • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test skal reduceres år for år.
 • Elevernes trivsel skal øges.

 

Sammenfattende helhedsvurdering

Den sammenfattende helhedsvurdering af niveauet på skolerne omfatter samtlige folkeskoler i Odense Kommune. Helhedsvurderingen er baseret på de tre overordnede mål for folkeskolereformen, så man får et pejlemærke på, hvordan folkeskolerne i Odense Kommune samlet set klarer sig i forhold til de nationalt fastsatte måltal. Derudover vil andre relevante måltal, som eksempelvis afgangsprøvekaraktererne og overgang til ungdomsuddannelse, også blive inddraget i helhedsvurderingen. Der gøres opmærksom på, at tallene er baseret på et gennemsnit af, hvordan det ser ud på tværs af folkeskolerne i Odense Kommune, og at der er store forskelle på resultaterne de enkelte skoler imellem.

 

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan

Lægger sig op ad Børn- og Ungeudvalgets effektmål 2: Faglighed – Børn og unge bliver så dygtige, som de kan.

 • Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests.
 • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

 

Odense Kommune har endnu ikke nået målet om, at 80% af eleverne skal være gode til læsning og matematik. 8. klassetrin er ikke så langt fra målet i læsning, hvorimod 2. klassetrin bevæger sig den forkerte vej. I matematik opfylder 8. klassetrin nu målet om de 80%, mens de øvrige klassetrin bevæger sig den rigtige vej. Odense Kommune lykkes med at øge andelen af de allerdygtigste elever i læsning med undtagelse af 6. klassetrin. I matematik falder andelen af de dygtigste elever på samtlige klassetrin.

 

Folkeskolen skal mindske betydningsen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Lægger sig op ad Børn- og Ungeudvalgets effektmål 2: Faglighed – Børn og unge bliver så dygtige,som de kan.

 • Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale tests for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.

 

Odense Kommune lykkes ikke med at reducere andelen af dårligere læsere med undtagelse af 4. klassetrin. I matematik er andelen af elever med dårlige resultater reduceret på 6. og 8. klassetrin.

 

Sammenfattende er der generelt positive tendenser i forhold til området matematik, omend der skal være en opmærksomhed på at øge andelen af de allerdygtigste elever. I forhold til læsning bør Børn- og Ungeforvaltningen have en særlig opmærksomhed på læsning i indskolingen.

 

Karaktergennemsnittet falder og ligger under landsgennemsnittet

I skoleåret 2018/19 ses et fald i karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag, og Odense Kommune ligger under landsgennemsnittet, hvilket ikke er tilfredsstillende. Over en treårig periode er der en stigning i andelen af elever, der opnår karakteren 2 i fagene dansk og matematik. Selvom Odense Kommune fortsat ligger under landsgennemsnittet, så er der en relativ stor andel af skolerne, der ligger over landsgennemsnittet, hvad angår elever, der får mindst 2 i dansk og matematik, hvilket er tilfredsstillende.

 

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes,blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Lægger sig op ad Børn- og Ungeudvalgets effektmål 1: Trivsel – Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel.

 • Elevernes trivsel skal øges.

 

Resultaterne fra den nationale trivselsmåling viser, at trivslen blandt elever i 4.-9. klasse er svagt faldende på indikatorerne "faglig trivsel" og "støtte og inspiration", mens trivslen på indikatorerne "ro og orden" og "social trivsel" er stabil. Fælles for de fire indikatorer er, at Odense Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet, hvilket er tilfredsstillende.

 

Resultaterne fra Sundhedsprofilundersøgelsen 2018/19 viser, at børn og unge i Odense Kommune overordnet set trives og har det godt. Der er både eksempler på indikatorer, der udvikler sig i positiv retning, samt indikatorer, der udvikler sig i negativ retning, men bevægelserne er ikke af en størrelsesorden, der giver anledning til bekymring.

 

Odense Kommune ligger fortsat højt i forhold til andelen af elever, der bliver inkluderet på almenområdet – også højere end landsgennemsnittet. Der er dog en tendens til, at andelen af elever, der bliver visiteret til specialtilbud, er stigende, og inklusionsprocenten derfor tilsvarende falder. Udviklingen giver anledning til en skærpelse af opmærksomheden i forhold til visitationsprocessen og kvalificeringen af de inkluderende læringsmiljøer på både almen- og specialområdet.

 

Elevernes fravær er svagt stigende i Odense, hvilket ikke er tilfredsstillende. Over en treårig periode stiger det gennemsnitlige fravær fra 5,9% til 6,1%. Elevernes sygefravær falder lidt, hvorimod fravær med tilladelse er svagt stigende. Det er endnu ikke lykkedes at reducere mængden af elever med mere end 25% fravær.

  

Overgang til ungdomsuddannelse

Lægger sig op ad Børn- og Ungeudvalgets effektmål 3: Flere unge får en uddannelse.

 

Odense Kommune ligger over landsgennemsnittet i forhold til andelen af ungdomsårgang 2018, som forventes at få mindst en ungdomsuddannelse, inden de er 25 år, dvs. 8 år efter 9. klasse. Der ligger dog fortsat et arbejde i at få alle unge med – enten i ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse, da andelen af elever, der ikke påbegynder en ungdomsuddannelse, er stigende, hvilket ikke er tilfredsstillende.

  

Handlingsplaner

Børn- og Ungeforvaltningen arbejder målrettet og i et tæt samarbejde med skolernes ledelser om elevernes læring, trivsel og faglige udbytte.

 

På baggrund af de årlige kvalitetssamtaler med skolernes ledelser fastsættes fokuspunkter for hver enkelt skoles udvikling. Kvalitetssamtalerne følges op af en kvalitetsplan, som i løbet af året drøftes med forvaltningen. Dels for at sikre fremdrift i arbejdet med fokuspunkterne og dels for at understøtte udviklingen på skolen.

 

For at understøtte skolernes arbejde med fokusområderne tilbyder Børn- og Ungeforvaltningen forskellige indsatser. På medarbejderniveau er der etableret forskellige typer af netværk som eksempelvis "læsenetværk", "matematiknetværk" og "inklusionsnetværk". Derudover arrangerer Børn- og Ungeforvaltningen i løbet af året kompetenceudviklingsaktiviteter såsom temadage, workshops, events og konferencer. På lederniveau afholdes der i løbet af året temamøder og konferencer.

 

Trivsels- og sundhedsindsatser på skolerne og i forvaltningen

For skolerne danner resultaterne fra den nationale trivselsmåling og sundhedsprofilundersøgelsen et grundlag for systematisk at arbejde med elevernes trivsel, sundhed og undervisningsmiljø på skolen som helhed samt i den enkelte klasse. Derudover har en del skoler på baggrund af kvalitetssamtalen opsat fokuspunkter for arbejdet med trivsel og sundhed på skolen.

 

Der arbejdes eksempelvis med:

 • Implementering af viden og erfaringer fra kompetenceudviklingsforløb i ”klasseledelse og fagdidaktik”.
 • Videreudvikling af skolens antimobbestrategi.
 • Elevsamtaler og feedback om faglige og sociale læringsmål.
 • Indsatser i forhold til at styrke klassefællesskabet og udvikle den enkelte elevs kompetencer til at indgå konstruktivt i samspil med andre.
 • Venskabsklasser for at styrke de sociale relationer på tværs af alder og klasser.
 • Aktive pauser med legepatruljer eller junioridrætsledere for at styrke både de sociale relationer og elevernes sundhed.
 • Involvering og medbestemmelse i forhold til indretning af skolens fysiske rammer.
 • At udsætte elevernes alkoholdebut i samarbejde med forældrene.
 • At forebygge rygning blandt eleverne via samarbejde med Røgfrit Odense.

 

Børn- og Ungeforvaltningen arbejder bredt med udviklingen af nye specialpædagogiske tilbud og tilgange i almenmiljøerne. Der arbejdes eksempelvis med:

 • Etablering af fælles handleplaner med socialrådgivere, der i højere grad er med til at understøtte samarbejdet mellem PPR og skole og/eller dagtilbud.
 • Fremskudt psykiatriprojekt.
 • Specialflex på skolerne.
 • Retningslinjer for tværprofessionelt samarbejde.
 • Kobling af myndighedssagsbehandlere til skolerne.
 • At undersøge muligheden for behandlingstilbud i kobling til egne skoler for at undgå at sende elever ud af kommunen.
 • Fælles kompetenceudvikling for de faggrupper, der samarbejder, fx skolens medarbejdere og skolepsykologerne, for at bidrage til, at der "tales samme sprog".
 • Rejseteam med flyt af pædagogiske kompetencer fra specialskoler til almenskoler.

 

Indsatser rettet mod elevernes læring og faglige udbytte

Børn- og Ungeforvaltningen følger sammen med skolerne løbende op på resultaterne fra nationale tests og afgangsprøver med henblik på at iværksætte lokale indsatser, der kan understøtte målsætningen om, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. De årlige kvalitetssamtaler er med til at afdække såvel styrker som udfordringer i forhold til skolernes resultater. I de tilfælde, hvor resultaterne i eksempelvis læsning ikke er tilfredsstillende, igangsættes målrettede indsatser på de pågældende skoler. Derudover gennemføres fortsat en række korte intensive forløb, som eksempelvis "Plan T", "Læsecenter og profilspor" samt en fokuseret "Ordblindeindsats".

 

I skoleåret 2020/21 igangsættes et ambitiøst kompetenceudviklingsprojekt i forhold til arbejdet med elevernes sprog i Forårs SFO og 0.-1. klasse. Projektet ligger i forlængelse af et større udviklingsprojekt i Dagtilbud. Ét af formålene er at give medarbejderne på både dagtilbudsområdet og skoleområdet et fælles sprog og en fælles praksis i forhold til sprogarbejdet, hvilket er med til at understøtte overgange og udvikle elevernes sprogfærdigheder.

 

Derudover skal Børn- og Ungeforvaltningens fire strategiske spor være rammesættende for at løfte og videreudvikle skoleområdet i Odense, hvilket på sigt skal være med til at hæve de faglige resultater.

 

Flere unge skal have en uddannelse eller i beskæftigelse

Der ligger fortsat et arbejde i at få alle unge med – enten i ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. Det kræver en sammenhængende og koordineret indsats om at:

 • Udfordre og kvalificere de unges uddannelsesvalg.
 • Opkvalificere og forberede de unge til uddannelsesstart.
 • Fastholde dem i ungdomsuddannelse og eventuelt understøtte nyt valg af ungdomsuddannelse.

 

Den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) har til formål i højere grad at koordinere og understøtte indsatsen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for gruppen af unge på 15–25 år, der endnu ikke er i ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

 

Skolebestyrelsernes høringssvar

Kvalitetsrapporten har været sendt i høring hos skolernes bestyrelser i perioden 4. december 2019 til 6. januar 2020.

 

Børn- og Ungeforvaltningen har modtaget tre høringssvar.

 

I høringssvarene gives der udtryk for en bekymring for elevernes faglige resultater. Det fremhæves især, at Odense Kommune samlet set ikke lever op til de fastlagte måltal for de tre nationale mål for folkeskolereformen, og endvidere, at Odense Kommune generelt ligger under landsgennemsnittet.

 

Af høringssvarene fremgår det desuden, at inklusionsopgaven på almenområdet vanskeligt lader sig løse inden for de eksisterende økonomiske rammer.

 

Én bestyrelse anerkender de givne økonomiske rammer, der er til rådighed i forhold til skoleområdet, men efterspørger hjælp til at vende udviklingen på skolerne.  

 

Én bestyrelse efterspørger mere ambitiøse mål for børn og unge i Odense og er ikke tilfredse med at ligge tæt på eller lige under landsgennemsnittet. De ønsker sig en folkeskole af høj kvalitet, hvilket fordrer politisk vilje og investeringslyst.

 

Skolebestyrelsernes høringssvar er vedhæftet som bilag.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

5. Tilladelse til kystbeskyttelsesprojekt Seden Strand Øst
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.24.00-P25-1-19
RESUMÉ

Denne sag omhandler tilladelse til anlæg af et 1.400 meter langt dige på østsiden af Seden Strandby til beskyttelse mod oversvømmelse fra Odense Fjord. Der arbejdes parallelt med et digeanlæg vest (og nord) om Seden Strandby. De to projekter behandles myndighedsmæssigt som adskilte projekter, men vil tilsammen stormflodssikre Seden Strandby.

 

Kystbeskyttelse i form af diger kræver tilladelse efter § 3, stk. 1, i kystbeskyttelsesloven. Arbejdet med østdiget ved Seden Strandby er nu så langt, at der politisk kan tages stilling til, om der skal gives tilladelse til det ansøgte digeprojekt.

  

Diget øst for Seden Strandby indgår som en del af et samlet natur- og kystbeskyttelsesprojekt. Ud over beskyttelse mod oversvømmelse af Seden Strandby vil projektet bidrage til, at Odense Kommune opfylder sine forpligtelser efter Natura 2000-handleplanen for Odense Fjord samtidig med, at de rekreative muligheder i området forbedres.

 

Alle tiltagene øst for Seden Strandby indgår som en del af henholdsvis et EU-finansieret projekt ("Reconect") samt et synergiprojekt støttet af staten. Projektet har et budget på ca. 6,4 mio. kr., hvoraf den eksterne finansiering dækker ca. 75 % af alle projektudgifter. Herved sikrer Odense Kommune, at man lever op til den lovpligtige Natura 2000-handleplan samtidig med, at de kommunale interesser (kommunale arealer, veje m.m.) stormflodssikres på en omkostningseffektiv måde.

 

Sagen fremlægges i By- og Kulturudvalget og i byrådet til beslutning om godkendelse efter kystbeskyttelsesloven.

 

Effekt

Et sundere Odense

En bedre beskyttelse mod oversvømmelse, forbedring af herlighedsværdierne samt bedre rekreative muligheder vil medvirke til at øge trivslen i området samt gøre det mere attraktivt at deltage i udendørsaktiviteter. 

 

En storby med blandede og fungerende bydele

Stormflodssikring af Seden Strandby ved et nyt tilbagetrukket dige og udvidelse af naturområdet samt forbedring af de rekreative muligheder vil gøre Seden Strandby mere attraktiv som bosætningsområde.

 

En klima- og miljøvenlig storby

Hele formålet med projektet er såvel klimasikring af Seden Strandby som udvikling og forbedring af naturområdet øst for Seden Strandby. Gennem projektet vil truede dyrearter få bedre vilkår og igen kunne sprede sig i området og dermed være med til at øge biodiversiteten i Odense Kommune.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet efter § 3, stk. 1, i lov om kystbeskyttelse godkender etablering af et ca. 1.400 meter langt dige til beskyttelse mod oversvømmelse på østsiden af Seden Strandby som anført i sagsfremstillingen.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Seden Strandby og de nærliggende arealer er truet af oversvømmelse fra Odense Fjord. I den seneste årrække har der været flere stormflodshændelser, som ud over stor utryghed har givet anledning til skader på ejendomme. Denne situation forventes forværret som følge af klimaforandringerne.

 

Odense Fjord og de kystnære arealer (primært strandenge) er udpeget som et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område nr. 110 Odense Fjord). Tilstanden i hovedparten af områdets strandenge er vurderet til at være i ringe til moderat tilstand. I rapport over fuglelivets tilstand i Odense Fjord udført af Dansk Ornitologisk Forening vurderes det, at træk- og vadefuglene ved Odense Fjord er gået stærkt tilbage, særligt som følge af forringelse og tab af levesteder.

 

Der er de seneste år i samarbejde med beboerne i Seden Strandby arbejdet med en stormflodssikring af byen. Sikringen er delt i et vest- og et østdige, altså to projekter, der tilsammen udgør klimasikringen af Seden Strandby og omkringliggende arealer. Østdiget er nu så langt, at en ansøgning efter kystbeskyttelsesloven kan behandles politisk. Vestdiget fremlægges til politisk behandling i foråret 2020.

 

Beskrivelse af østdiget

Østdiget er en del af et kombineret natur- og klimaprojekt på østsiden af Seden Strandby. Gennem projektet skabes synergi mellem indsatsen for naturen omkring Odense Fjord og håndtering af stormflodsrisikoen.

 

Det ansøgte dige kombineret med de øvrige indsatser har som formål, at:

 • Forbedre beskyttelsen af Seden Strandby mod oversvømmelse.
 • Forøge arealet med strandeng og herved skabe flere yngle- og levesteder for fjordens vadefugle.
 • Genskabe levesteder for strandtudsen, som er forsvundet fra den indre del af fjorden.
 • Bevare og forbedre det åbne kystlandskab ved Odense Fjord.
 • Forbedre den rekreative brug af området.

 

Det nye stormflodsdige anlægges tilbagetrukket fra kysten, så der vil være 700-900 meter overskyllet strandeng foran diget ved stormflod.

 

Diget anlægges som et fladt dige med en højde mellem 0,5 og 1,5 meter. Det vil dermed beskytte Seden Strandby mod øst ved en stormflod på op til 2,4 meter over daglig vande, herunder veje og arealer med en kommunal interesse. Ca. halvdelen af digestrækningen dimensioneres, så det efterfølgende kan afgræsses med heste eller køer. Udenfor det afgræssede område vil den soleksponerede del af digets bagside blive anlagt, så det også kan tilgodese levesteder for strandtudse, firben og insekter.

 

Figur 1: Digets forløb øst om Seden Strandby

 

Den kombinerede indsats for forbedring af natur og tilpasning til klimaforandringer sker også som del af Natura 2000-handleplanen for Odense Fjord 2016-2021, som Odense Kommune er forpligtet til at gennemføre. Handleplanen er godkendt af Odense Byråd den 19. april 2017.

 

Det kombinerede projekt har gjort det muligt at opnå støtte fra såvel EU som Miljøstyrelsen. Sammen med kommunens egenbetaling udgør dette hele finansieringen af østdiget uden udgifter for beboerne i Seden Strandby. Dermed opnår beboerne i Seden Strandby en omkostningsfri sikring af byen mod øst.

 

By- og Kulturforvaltningen har indgået og tinglyst aftaler med de to berørte lodsejere.

 

Aftalerne og projektet afstedkommer følgende:

 • Anlæg af et ca. 1.400 meter langt tilbagetrukket dige, der beskytter Seden Strandby mod oversvømmelse fra øst.
 • 27 hektar landbrugsjord udlægges til natur uden mulighed for opdyrkning, sprøjtning og anvendelse af gødning.
 • Genslyngning af Seden Bæk og Seden Åsum Skelgrøft.
 • Forbedring af området som yngle- og levested for vadefugle og strandtudser, hvor sidstnævnte forventes genudsat i området.
 • Anlæg af nye naturstier og 1-2 fugletårne.

 

Tilladelse efter kystbeskyttelsesloven

Kystbeskyttelsesanlæg må først anlægges, når der er givet tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 57 af 21. januar 2019). Bemyndigelsen til at give tilladelse til kystbeskyttelsesforanstaltninger, hvor staten ikke er bygherre, er overgået til kommunerne den 1. september 2018.

 

Før der træffes afgørelse, skal kommunen foretage en afvejning af følgende hensyn:

1) Behovet for kystbeskyttelse.

2) Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a.

3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.

4) Rekreativ udnyttelse af kysten.

5) Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.

6) Andre forhold.

 

De enkelte hensyn skal indgå i afgørelsen på lige fod.

 

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at der kan gives tilladelse til det ansøgte dige med baggrund i følgende:

 • Seden Strandby og de omkringliggende arealer er truet af oversvømmelse. Alene siden 2006 har området været ramt af oversvømmelser minimum 4 gange med konsekvenser for områdets boliger. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der er et behov for kystbeskyttelse.
 • Projektet er ikke et kommunalt fællesprojekt, hvorfor spørgsmålet om kapitel 1 a ikke er relevant.
 • Det ansøgte anlægges som et fladt tilbagetrukket dige som erstatning for et eksisterende kystnært dige i dårlig tilstand. Det kystnære dige vil efterfølgende blive delvist nedbrudt. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være tale om forbedringer af såvel den naturmæssige som den landskabelige kvalitet.
 • Som sideeffekt af det ansøgte projekt vil der ske en forøgelse af arealer med strandeng, og de rekreative muligheder i området vil blive udbygget.

 

En tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til det ansøgte projekt vil også indeholde vilkår til den fremtidige vedligeholdelse af digerne. Vedligeholdelsen vil blive pålagt de berørte jordejere. Lodsejerne er allerede bekendt med denne pligt gennem de kontrakter, som (mod kompensation) er indgået med dem.

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Andre myndighedsafgørelser 

Kystbeskyttelsesprojekter er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. lov om miljøvurdering (VVM). By- og Kulturforvaltningen træffer derfor afgørelse om, hvorvidt der skal foretages en egentlig miljøvurdering (VVM). Forvaltningen har screenet projektet og har her vurderet, at det ikke vil være omfattet af kravet om en VVM. Dette vil blive meddelt som en separat afgørelse.

 

Projektet gennemføres i et område, som delvist er et Natura 2000-område. Derfor skal projektet også vurderes i forhold til kysthabitatbekendtgørelsen. Det vil sige, om projektet har en væsentlig virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare. Det skal samtidig vurderes med hensyn til dets virkning i forhold til arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

 

Som et kombineret natur- og klimaprojekt er formålet med projektet blandt andet at bevare og forbedre tilstanden af kystnaturen ved Odense Fjord. Hertil vil der også blive genskabt levesteder for strandtudsen, der er opført på habitatdirektivets bilag IV. Forvaltningen har screenet projektet og vurderet, at det vil have positiv indvirkning på Natura 2000-området. Der er derfor heller ikke behov for at foretage en konsekvensvurdering i henhold til kysthabitatbekendtgørelsen. Denne afgørelse vil blive integreret i tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven.

 

En del af det ansøgte dige vil påvirke et jorddige beskyttet i henhold til museumsloven, hvilket kræver en dispensation. Anlægget kræver også en dispensation efter naturbeskyttelsesloven og en landzonetilladelse. Disse afgørelser vil blive behandlet og meddelt administrativt efterfølgende.

 

Høring af interessenter 

I forbindelse med den myndighedsmæssige forberedelse af denne sag har der været udført høring af såvel involverede lodsejere, naboer, Kystdirektoratet mfl. Ud over positive tilkendegivelser fra nogle naboer er der indkommet bemærkninger fra fire af de hørte.

 

En nabo spørger til fordelingsnøgle med hensyn til dækning af udgifterne til projektet. En fordelingsnøgle er ikke aktuel, da projektet finansieres uden udgift for beboerne i Seden Strandby.

 

Odense Bys Museer ønsker at foretage forundersøgelser. Det er efterfølgende aftalt med dem, hvordan de følger anlægsarbejdet.

 

Formanden for digelaget i Seden Strandby kommenterer på muligheden for indtrængning af havvand under diget, spørger til behovet for en pumpestation samt om hensyn under anlægsarbejde til fuglenes yngletid. Det vil blive sikret, at diget opbygges på en måde, så det ikke kan underskylles. Der vil i de fuglefølsomme områder blive taget de nødvendige hensyn under fuglenes yngletid. Behovet for en pumpestation på grund af oversvømmelse fra vandløbene bag diget er undersøgt i forbindelse med forundersøgelse og naboforhandlinger. Der vil ikke blive etableret en sådan, da der vil være tale om status quo i forhold til den nuværende situation.

 

Kystdirektoratet har sendt nogle tekniske bemærkninger til digets opbygning, sætning og vedligehold samt om enkelte forhold, som bør indgå i tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven. Direktoratets bemærkninger vil enten blive indarbejdet i i tilladelsen, eller det vil blive uddybet i tilladelsen, hvorfor den valgte tekniske løsning er hensigtsmæssig og tilstrækkelig.

 

ØKONOMI

Indsatserne i natur- og kystbeskyttelsesprojektet finansieres dels via tilskud til synergiprojekter fra Miljøstyrelsen og dels via EU-midler (Horizon 2020).

 

Synergiprojektet giver blandt andet tilskud til kompensationer til de berørte lodsejere og til de naturforbedrende indsatser. Aftalerne med lodsejerne er indgået af By- og Kulturforvaltningen, men finansieres således af staten.

 

Natur- og kystbeskyttelsesprojektet er også en del af et EU-forskningsprojekt (Reconect) under Horizon 2020-programmet. EU-projektet har fokus på anvendelse af naturbaserede løsninger som middel til klimatilpasning og finansierer blandt andet anlægget af diget. Projektet ved Seden Strand Øst indgår som et demonstrationsprojekt sammen med tilsvarende projekter ved Hamborg, Barcelona og Genova.

 

Gennem de to eksterne finansieringer er det lykkedes at rejse ca. 6,4 mio. kr. til projektet. Heraf udgør kommunens egenfinansiering ca. 1,7 mio. kr., som tages fra driftsmidler på By- og Kulturforvaltningens naturforvaltningskonto. Denne konto har et budget på ca. 950.000 kr. årligt, hvoraf ca. 50 % er bundet til løbende driftsopgaver, herunder drift af kommunale arealer, der naturplejes.

 

I perioden 2020-2023 vil godt halvdelen af de resterende naturforvaltningsmidler indgå som egenfinansiering af projektet. Det betyder, at der årligt er et restbeløb på ca. 250.000 kr. til fremme af natur og biodiversitet. Der er tale om et beløb, som kun i begrænset omfang gør det muligt at sætte nye initiativer i gang de næste fire år.

 

Natur- og kystbeskyttelsesprojektet, der stormflodssikrer Seden Strandby mod øst, vil ikke påvirke Odense Kommunes økonomi, herunder kommunens kassebeholdning, og vil heller ikke indebære en udgift for beboerne i Seden Strandby.

  

De afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af det ansøgte dige på østsiden af Seden Strandby påhviler de to lodsejere, jf. de aftaler, der er indgået med dem.

 

By- og Kulturforvaltningens naturforvaltningskonto dækker dog udgiften de første tre år efter opførelsen af diget, men udgifter hertil forventes at være af mindre omfang. Herudover forventes der ingen afledte driftsudgifter.

 

 

6. Tildeling af forkøbsret til Kold College
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 13.06.03-Ø54-386-17
RESUMÉ

Denne sag forelægges med henblik på en politisk stillingtagen til, om Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S, skal tildeles en forkøbsret til de arealer, skolen i dag forpagter af Odense Kommune.

 

Kold College har i forhold til de arealer, der i dag forpagtes, bedt om:

 1. Forkøbsret til arealerne på markedsvilkår på baggrund af et offentligt udbud.
 2. Tidsbegrænsningen af forpagtningsaftalen bortfalder og erstattes med et vilkår om gensidig opsigelse med 6 måneders varsel til den 31. december det pågældende år.   

 

Adgangen til græsnings- og dyrkningsarealer er en vigtig forudsætning for undervisningen på landbrugsskolen.   

 

Der er, under forbehold af byrådets godkendelse, udarbejdet et tillæg til forpagtningsaftalen, der imødekommer Kold Colleges ønske.

 

Ændring af opsigelsesvilkår kan ændres administrativt. Tildeling af forkøbsret skal ske ved politisk godkendelse, da det kan sidestilles med salg.

 

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Sagen sikrer Kold Colleges eksistensgrundlag, så unge også i fremtiden kan tilbydes en landbrugsfaglig uddannelse i Odense.

  

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender tildeling af en forkøbsret til Kold College for de arealer, der i dag forpagtes.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Forpagtningsarealet, Kold College ønsker en forkøbsret til, er markeret nedenfor.  

 

 

Arealerne er omfattet af lokalplan nr. 5-412. I lokalplanen er arealerne udlagt til friareal.

  

Odense Kommune vil ikke have nogen omkostninger i forbindelse med forkøbsretten. Forkøbsretten skal være til gældende markedspris.

 

Kold College har henvendt sig til Odense Kommune med ønsket om at få en forkøbsret til arealerne med følgende begrundelse:

 

"Kold College ønsker at opnå sikkerhed for, at dyreholdet fremadrettet kan bestå på arealerne. Ønsket fra Kold College bygger på den historiske udvikling af arealerne omkring skolen, idet boligbyggeriet efterhånden truer skolens eksistensgrundlag. Kold College er afhængig af tilhørende jordarealer, da det tilladte antal af dyr hos skolen bestemmes af jordarealernes størrelse.

Kold College er godt tilfreds med den nuværende løsning, men der er som bekendt ikke nogen garanti for, at arealet fortsat skal bestå af grønne arealer om eksempelvis 50 år. 

 

Odense Kommune vil ikke have nogen omkostninger i forbindelse med forkøbsretten, og forkøbsretten skal naturligvis være til gældende markedspris.

 

Som det fremgik af høringen af den 20. marts 2018, så var der en positiv stemning blandt nabobeboerne for at dyreholdet fortsatte, hvorfor der er fælles interesse i området for, at Kold College bibeholder den nuværende anvendelse."

 

Kommunen kan tildele en forkøbsret, hvor tildelingen er udtryk for, at kommunen varetager en lovlig kommunal interesse. I dette tilfælde vil kommunen tildele en forkøbsret til en uddannelsesinstitution for at sikre deres ”eksistensgrundlag”.

 

Det er en lovlig kommunal interesse at sikre og fastholde uddannelsestilbud.

 

ØKONOMI

Tildeling af forkøbsret har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Kold College afholder udgiften til tinglysning af forkøbsretten.

 

 

7. Justering af enkelte af Odense Renovation A/S' takster.
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 07.18.00-G00-2-18
RESUMÉ

Sagen var forelagt på By- og Kulturudvalgets møde den 3. marts 2020 og blev udsat. Sagen forelægges herefter på ny.

 

Odense Renovation A/S foreslår, at renovationstaksterne for 2020 ændres for nedgravede affaldsbeholdere, vippecontainere, storcontainere, komprimatorkasser og mobilsug.

 

Forslaget betyder, at husstande med disse affaldsløsninger vil få en lavere renovationstakst, mens ingen husstande vil få større renovationstakst end vedtaget af byrådet den 13. november 2019.

 

De gældende takster blev fastlagt efter en ny gebyrmodel og Odense Renovation A/S indfører netop nu de nye affaldsordninger i hele kommunen, hvor containere mv. skal tilpasses de nye forhold.

 

Odense Renovation A/S vurderer nu, at visse brugere betaler for mere affald, end de faktisk afleverer. Derfor foreslår Odense Renovation A/S en justering af taksterne, så de bliver mere retfærdige.

 

Odense Renovation A/S foreslår, at restaffaldet i nedgravede affaldsbeholdere, mobilsug og store containere fremover afregnes efter samme princip som centralt affaldssug – det vil sige med en teoretisk mængde restaffald pr. husstand afhængigt af husstandstype som fx parcelhus, lejlighed og værelse.

 

Forslaget betyder, at restaffaldet ikke længere afregnes efter affaldscontainerens størrelse for de nævnte affaldsløsninger. Forslaget indebærer derfor også en justering af gebyrmodellen for de berørte affaldsløsninger.

 

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Odense Renovation A/S' forslag til justering af renovationstaksterne godkendes. Forvaltningen vurderer, at forslaget er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens regler, og afspejler en mere korrekt prisfastsættelse, end hvad oprindeligt vedtaget for de angivne fælles affaldsløsninger.

 

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Denne sag omhandler justering af renovationstakster, som blev indført sammen med indførelse af nye affaldsordninger. De nye affaldsordninger betyder, at borgerne skal sortere affald i flere affaldstyper, og at mere affald går til genanvendelse. Dermed spares materiale-ressourcer og energi-ressourcer til gavn for miljø og klima.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Odense Renovation A/S' forslag til ændring af renovationstaksterne.

 

Sagen har været udsendt til skriftlig behandling i By- og Kulturudvalget.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben har ikke deltaget i den skriftlige behandling af sagen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Ny gebyrmodel indført den 1. januar 2020

Ved byrådsbeslutning den 26. september 2018 blev der indført en ny model for renovationstaksterne, hvor alle husstande skal betale et grundgebyr afhængigt af husstandstype og et gebyr for restaffaldet.

 

Gebyret for restaffaldet bestemmes ved den nye model efter volumenen af restaffaldsbeholderen. Dog gælder der specifikt for områder med centralt affaldssug og offentlige nedgravede fælles beholdere, at restaffaldsgebyret bestemmes efter type husstand såsom parcelhuse/rækkehus, lejligheder og værelser.

 

Nye ordninger og ny gebyrmodel i praksis

Odense Renovation A/S begyndte udrulning af de nye affaldsordninger i efteråret 2019, hvor alle borgere skal sortere flere typer affald ved husstanden.

 

For en del af kommunens borgere udskiftes de to gamle beholdere med to nye rumopdelte beholdere. Men for borgere med de nævnte fælles affaldsløsninger er overgangen til den nye ordning ikke lige så enkel – det drejer sig om nedgravede affaldsbeholdere, mobilsug og store containere af forskellige slags.

 

I praksis er det svært at få containere, som passer eksakt til behovet, og dermed bliver den samlede volumen til affaldet for stort ved mange boliger med fælles affaldsløsninger. Mange boligområder har selv etableret egne stationære løsninger, som ikke umiddelbart kan reduceres i volumen.

 

Alt i alt betyder det, at nogle borgere betaler for mere affald, end de faktisk har, og dermed bliver renovationstaksten pr. lejlighed meget forskellig fra boligområde til boligområde – hvilket opleves som uretfærdigt.

 

Odense Renovation A/S har derfor foretaget nye vurderinger og beregninger med hensyn til renovationstaksterne. Efter drøftelser med de store boligforeninger, som i overvejende grad har de nævnte fælles affaldsløsninger, foreslår Odense Renovation A/S en justering af renovationstaksterne.

 

Odense Renovation A/S' forslag til justering af enkelte takster for 2020 og den fremtidige gebyrmodel

Odense Renovation A/S foreslår, at restaffaldet i nedgravede affaldsløsninger, vippecontainere, storcontainere, komprimatorkasser og mobilsug afregnes efter samme princip som centralt affaldssug – det vil sige med en teoretisk mængde restaffald pr. husstand afhængigt af husstandstype, jf. forslag til ny prisliste, som ses i bilag (hvor alle nye takster er markeret med rødt).

 

Forslaget medfører følgende priser ved tømning hver 14. dag for nedgravede affaldsløsninger, vippecontainere, storcontainere, komprimatorkasser og mobilsug:

 

 

Grundgebyr

Mad- og restaffald

I alt kr. pr. år

Parcelhus, rækkehus, dobbelthus m.m.

1.331,00

875,00

2.206,00

Lejlighed (etagebolig)

931,00

612,50

1.543,50

Værelse (ældre og ungdoms)

532,00

350,00

882,00

Værelse (plejehjem)

266,00

175,00

441,00

  

Det skal dog bemærkes, at mad- og restaffaldsgebyret for nedgravede affaldsløsninger og mobilsug er ca. 6 % lavere end ovenstående, jf. bilaget. Det skyldes, at nedgravede beholdere og mobilsug etableres for boligejerens egen regning.

 

Odense Renovation A/S foreslår samtidig at ændre relevante takster for ekstraydelser for de nævnte affaldsløsninger. Taksterne for ekstraydelser fremgår også af bilaget.

 

Konsekvenser for borgere

Forslaget betyder, at husstande med de nævnte fælles affaldsløsninger vil få en mindre renovationstakst end vedtaget af byrådet den 13. november 2019.

 

Ingen husstande vil få større renovationstakst end vedtaget af byrådet den 13. november 2019. Odense Renovation A/S' nye beregninger viser, at udgifter og indtægter for ordningerne er i balance med det nye forslag. Dermed er det lovpligtige hvile-i-sig-selv princip overholdt.

 

I følgende tabel ses eksempler på konsekvenser ved forslaget – tabellen viser husstandens samlede renovationspris kr. pr. år pr. husstand: 

 

Pris sammenligninger

Kr. pr. år pr. husstand

 

2020

Gældende

 2020

Nyt forslag

Stor og Vippecontainere

 

 

6 m3 hver 14. dag (52 lejligheder)

      1.632,31

       1.543,50

8 m3 hver 14. dag (48 lejligheder)

      1.944,00

       1.543,50

30 m3  hver uge* (504 lejligheder)

      1.661,02

       1.549,49

 

 

 

Mobilsug

 

 

2,8 m3 tømning 2 gange om ugen* (37 lejligheder)

      2.935,96

       1.774,25

2 stk. 1,2 m3 tømning hver uge* (24 lejligheder)

      2.352,43

       1.646,16

2 m3 og 1,5 m3 tømning 2 gange om ugen* (101 lejligheder)

      3.350,33

       1.607,27

 

 

 

Delvis nedgravede beholdere **

 

 

3,12 m3 (13 lejligheder)

2.312,00

       1.511,00

3,2 m3 (32 lejligheder)

1.506,00

       1.511,00

2 stk. 3,2 m3 (32 lejligheder)

2.082,00

       1.511,00

* Inkl. tillæg for ekstra tømninger.

** Eksempler, hvor boligforeninger for egen regning har etableret affaldsbeholderne.

 

By- og Kulturforvaltningens bemærkninger

Affaldsbekendtgørelsen indeholder regler for fastlæggelse af renovationstakster, herunder at mad- og restaffaldstaksterne skal afspejle den service, der stilles til rådighed for husholdningen.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at Odense Renovation A/S' forslag til justering af renovationstaksterne er fuldt i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens regler.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer endvidere, at forslaget afspejler en mere korrekt prisfastsættelse, idet husstande i ens boligtyper nu kommer til at betale det samme uafhængigt af, om de har nedgravede affaldsløsninger, mobilsug eller store containere.

 

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Odense Renovation A/S' forslag til justering af renovationstaksterne godkendes.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

Forslaget vedrører renovationstakster for husholdninger i Odense Kommune og har således ikke indflydelse på kommunale institutioner.

 

De kommunale institutioner afregnes i henhold til gældende kontrakt med Odense Renovation A/S.

 

 

8. Optagelse af lån
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.30.00-S00-17-18
RESUMÉ

Denne sag handler om, hvorvidt Odense Kommune skal udnytte muligheden for at optage et lån på 65 mio. kr. på baggrund af låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2019.

 

Odense Kommunes lånemulighed vedrørende regnskabsåret 2019 opgøres endeligt som led i færdiggørelsen af Odense Kommunes økonomiske regnskab for 2019. Opgørelsen udviser en lånemulighed på ca. 65 mio. kr.

 

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at lånet hjemtages, således at Odense Kommune kan holde lånemuligheden åben indtil udgangen af 2020.  

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender optagelse af skattefinansieret lån på 65 mio. kr. i 2020.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Kommunernes muligheder for at optage lån er reguleret i Social- og Indenrigsministeriets Lånebekendtgørelse. Som led i færdiggørelsen af Odense Kommunes økonomiske regnskab for 2019 udarbejdes endelig opgørelse af kommunens låneramme for regnskabsåret 2019. Lånerammen er summen af låneberettigede udgifter fratrukket eventuelle kommunale garantier og værdien af nye eksterne lejekontrakter indgået i året.

 

Denne opgørelse udviser en lånemulighed på ca. 65 mio. kr. Beslutning om optagelse af lån vedrørende 2019 skal i henhold til bestemmelserne i lånebekendtgørelsen være truffet af byrådet inden den 31. marts 2020, og lånet skal være optaget senest den 30. april 2020. Derefter bortfalder lånemuligheden. Hensigten hermed er at sikre samtidighed mellem de afholdte udgifter og lånet.

 

Det er p.t. muligt for Odense Kommune at optage et afdragsfrit lån til en rente på 0 % i resten af 2020. Ved at hjemtage lånet inden den anførte frist kan Odense Kommune derfor omkostningsfrit holde lånemuligheden åben indtil ultimo 2020.

 

Der vil i efteråret 2020 i forbindelse med processen for Budget 2021 blive taget stilling til eventuel anvendelse af låneprovenuet, der fx vil kunne anvendes som finansieringsmulighed i en konkret business case.

 

Denne sag fremlægges som særskilt dagsordenpunkt med henblik på overholdelse af de ovenfor nævnte tidsfrister, idet sagen med behandling af Odense Kommunes årsberetning for 2019 behandles af byrådet den 29. april 2020.

 

ØKONOMI

Odense Kommunes kassebeholdning forbedres som følge af sagen med låneprovenuet på 65 mio. kr. i 2020. Lånets faktiske rente- og afdragsprofil fastlægges efterfølgende i forbindelse med konkret politisk beslutning om anvendelse af låneprovenuet, hvilket forudsættes at ske i løbet af processen for Budget 2021.

 

Såfremt der ikke i løbet af processen for budget 2021 er identificeret investeringer, der kan bidrage helt eller delvist til finansiering af ydelsen på lånet, vil der i efteråret 2020 blive fremlagt indstilling til byrådet om indfrielse af lånet inden udgangen af 2020. Dette kan fx ske i forbindelse med effekt- og økonomiopfølgningen i efteråret 2020.

 

Odense Kommune har ikke tradition for at udnytte sine lånemuligheder fuldt ud, idet Odense Kommune har som langsigtet økonomisk målsætning, at kommunens langfristede gæld skal nedbringes for på sigt at frigøre råderum til politisk prioritering. Odense Kommunes skattefinansierede gæld forventes i de kommende år nedbragt fra et niveau på ca. 940 mio. kr. ultimo 2019 til ca. 640 mio. kr. ultimo 2023. Med optagelse af et lån på 65 mio. kr. vil måltallet om faldende gæld fortsat være overholdt i 2020, ligesom der fortsat vil være en markant afvikling af gælden.

 

 

9. Justering af Odense Kommunes etiske investeringsprofil
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.22.00-A00-1-18
RESUMÉ

Byrådet drøftede den 7. februar 2018 en initiativretssag fra Radikale Venstre med forslag om at sikre et samspil mellem Odense Kommunes etiske investeringsprofil og FN's 17 verdensmål. Det blev besluttet, at forslaget skulle fagligt belyses og indgå i Verdensmål Udvalgets arbejde.

 

I samarbejde med Odense Kommunes kapitalforvaltere er mulighederne afsøgt for, at Odense Kommune flyttes til investeringsforeninger, der i højere grad understøtter verdensmålene. Kapitalforvalterne giver udtryk for, at investeringsforeninger generelt går i retning af at få mere fokus på verdensmålene. På nuværende tidspunkt er det dog ud fra de lovgivningsmæssige rammer, som kommunerne er underlagt, ikke muligt at koble Odense Kommunes investeringer mere direkte op på verdensmålene.

 

Verdensmål Udvalget har senest på mødet den 4. december drøftet mulighederne for at sikre et samspil mellem den etiske investeringsprofil og verdensmålene. På den baggrund ønsker udvalget at anbefale en tillægsformulering til kommunens etiske investeringsprofil samt at anbefale, at der én gang årligt afsøges nye muligheder for at indgå i investeringsforeninger, der i højere grad end i dag bidrager til at fremme verdensmålene.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, efter anbefaling fra Verdensmål Udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Den i sagen beskrevne tillægsformulering i Odense Kommunes etiske investeringsprofil. 
 2. Borgmesterforvaltningen afsøger én gang årligt nye muligheder for at indgå i investeringsforeninger, der i højere grad end i dag bidrager til at fremme verdensmålene.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Byrådet drøftede den 7. februar 2018 et forslag om behovet for at sikre et samspil mellem Odense Kommunes etiske investeringsprofil og FN's 17 verdensmål. Det blev besluttet, at forslaget skulle fagligt belyses og skulle indgå i Verdensmål Udvalgets arbejde. På mødet i Verdensmål Udvalget den 14. august 2019 blev der redegjort for Odense Kommunes etiske investeringsprofil og de overordnede rammer og muligheder for revision. Efterfølgende havde udvalget en drøftelse af mulighederne for at indarbejde verdensmålene i Odenses Kommunes investeringsprofil.

 

På mødet i Verdensmål Udvalget blev der yderligere redegjort for, hvilke muligheder Odense Kommune har for at tilvælge investeringsforeninger, der har særligt fokus på investering i virksomheder, der bidrager til at fremme verdensmålene, samt en mulig justering af den etiske investeringsprofil. Ud fra disse drøftelser anbefaler Verdensmål Udvalget den i sagen beskrevne tillægsformulering til Odense Kommunes etiske investeringsprofil.

 

Kommuners muligheder inden for investering i aktier

Ifølge lovgivningen skal kommunernes investeringer i andet end danske stats- og realkreditobligationer foretages gennem pengeinstitutternes investeringsforeninger, der typisk spreder sine investeringer ud over en lang række selskaber. Odense Kommune er derfor som udgangspunkt overladt til investeringsforeningernes valg af etiske retningslinjer.

 

For at sikre, at der er balance mellem afkast og ansvarlighed, har Økonomiudvalget den 25. marts 2009 vedtaget en etisk profil for investeringerne. Borgmesterforvaltningen foretager løbende vurdering af muligheder og behov for justering af Odense Kommunes retningslinjer og risikoprofil for kapitalplejeaftaler på baggrund af den løbende dialog med kommunens samarbejdspartnere og andre relevante aktører.

 

Dialog med kapitalforvaltere af Odense Kommunes investeringer

Alle danske investeringsforeninger har vedtaget og implementeret principper for ansvarlige investeringer, der bevirker, at investeringsforeningernes porteføljer screenes for overholdelse af anerkendte konventioner og normer. Der findes et mindre antal investeringsforeninger på markedet, som ud over den normbaserede screening også udelukker selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra våben, tobak, alkohol, spil eller voksenunderholdning. Denne type investeringsforening er målrettet ansvarlige investorer som fx kommuner. Kapitalforvalterne foretager som udgangspunkt investering af Odense Kommunes midler i denne type investeringsforening med særlig etisk profil, som er mere restriktiv end de minimumskrav, der følger af kommunens etiske investeringsprofil nedenfor.

 

Investeringsforeningerne screener for overholdelse af anerkendte konventioner og normer og frascreener virksomheder med aktiviteter inden for "problematiske" sektorer. På den baggrund har Borgmesterforvaltningen vurderet, at Odense Kommunes etiske investeringsprofil for nuværende understøtter 12 af de 17 verdensmål. Der er dermed allerede i dag et højt samspil mellem Odense Kommunes etiske investeringsprofil og verdensmålene. Koblingen mellem Odense Kommunes investeringsprofil og verdensmålene fremgår af bilag til sagen (bilag 1).

 

Med afsæt i udvalgets ønske om økonomisk konsekvensberegning af en justeret etisk investeringsprofil har Borgmesterforvaltningen været i dialog med kommunens kapitalforvaltere.

 

Tilbagemeldingen fra kapitalforvalterne på mulighederne for at investere i virksomheder, der direkte understøtter verdensmålene, er, at udviklingen af nye investeringsprodukter ikke nødvendigvis sker med den hastighed, som Odense Kommune kan ønske sig som ansvarlig investor. En skærpelse af Odense Kommunes etiske profil må derfor fra tid til anden afvente, at bankerne udbyder nye investeringsløsninger.

 

Samtidig har kapitalforvalterne givet udtryk for, at investeringsforeninger generelt går i retning af at få mere fokus på verdensmålene. Der er dog på nuværende tidspunkt fx ikke tilstrækkelige eller meningsfulde data, endsige kvalitet nok i eksisterende data, der kan give investeringsforeningerne de fornødne muligheder for at sammensætte porteføljer, der måler sig direkte op på virksomhedernes score på, hvor meget de bidrager til verdensmålene. På nuværende tidspunkt er det derfor ud fra de lovgivningsmæssige rammer, som kommunerne er underlagt, ikke muligt at koble Odense Kommunes investeringer mere direkte op på verdensmålene.

 

Forslag til tillægstekst til Odense Kommunes etiske investeringsprofil

Idet der dog fra kapitalforvalternes side er givet udtryk for, at efterspørgslen på investeringsmuligheder, der lægger sig mere direkte op ad verdensmålene, er stigende, så vil det være oplagt, at Odense Kommune følger denne udvikling. På den måde kan Odense Kommune sikre, at når det potentielt bliver muligt i fremtiden at indgå i investeringsforeninger, der i højere grad afspejler verdensmålene, så kan Odense vælge at få belyst de økonomiske konsekvenser ved dette og dernæst eventuelt vælge disse investeringsforeninger.

 

Med afsæt i de begrænsede muligheder, der eksisterer på nuværende tidspunkt for at investere direkte i investeringsforeninger, der lægger sig op ad verdensmålene, foreslås det, at følgende formulering besluttes som indledning til den allerede eksisterende etiske investeringsprofil:

 

"Det tilstræbes, at kommunens midler i størst muligt omfang investeres i virksomheder, der bidrager til at fremme FN's verdensmål for bæredygtig udvikling samt begrænser deres virksomheds eventuelle negative påvirkning på verdensmålene."

 

Odense Kommunes kapitalforvaltere vurderer, at der ikke umiddelbart er økonomiske konsekvenser ved at justere Odense Kommunes investeringsprofil med denne tekst som indledning. Den fulde formulering af Odense Kommunes etiske investeringsprofil inklusive ovenstående forslag fremgår af bilag til sagen (bilag 2).

 

I tillæg til eventuel godkendelse af den justerede etiske investeringsprofil lægges der op til, at Borgmesterforvaltningen med afsæt i investeringsprofilen minimum én gang årligt, i samarbejde med kapitalforvaltere, afsøger markedet for at kortlægge, om Odense Kommune er i de rette investeringsforeninger, eller om der er muligheder for at investere i andre investeringsforeninger, der ligger endnu tættere op ad verdensmålene.

 

Hvis der opstår muligheder for at placere midler i investeringsforeninger, der i endnu højere grad bidrager til at fremme verdensmålene, vil Borgmesterforvaltningen sørge for, at der gennemføres økonomiske konsekvensberegninger ved at overgå til disse investeringsforeninger.

 

Med den i sagen beskrevne tillægsformulering sender Odense Kommune et tydeligt signal om, at kommunen ønsker at understøtte verdensmålene med sine investeringer. Kommunen vil fremadrettet afsøge mulighederne for netop at understøtte verdensmålene med sine investeringer, når dette bliver muligt.

 

Eventuelt samarbejde om at efterspørge investeringsløsninger, der lægger sig op ad verdensmålene

I tillæg til at justere kommunens etiske investeringsprofil med ovenstående formulering vil Borgmesterforvaltningen afsøge mulighederne for samarbejde om at efterspørge investeringsløsninger, der i højere grad understøtter verdensmålene. Dette arbejde er ikke på nuværende tidspunkt igangsat, hvormed mulighederne på det foreliggende grundlag er ukendt. Arbejdet kan fx indledes i regi af KL eller lignende. På den måde signalerer Odense Kommune, at kommunen ønsker at gå foran sammen med andre i at efterspørge investeringsmuligheder, der understøtter verdensmålene.

 

ØKONOMI

I samarbejde med Odense Kommunes kapitalforvaltere er det vurderet, at den foreslåede tillægstekst til investeringsprofilen umiddelbart kan implementeres uden nogen væsentlige konsekvenser, idet man i investeringsforeningerne allerede i høj grad har fokus på virksomheder, der arbejder på at forbedre sig fremadrettet. Sagen har dermed ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

De eventuelle økonomiske konsekvenser, der måtte komme i fremtiden, såfremt man vælger at overgå til andre investeringsforeninger, vil ikke på nuværende tidspunkt kunne anskueliggøres. Når udviklingen på området efterfølgende gør det relevant at fremlægge en ny sag til Økonomiudvalget, vil eventuelt nye muligheder og afledte økonomiske konsekvenser i så fald blive belyst i sagen.

 

 

10. Fjernvarme Fyn - kommunal garanti
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.00.00-Ø00-1-20
RESUMÉ

Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne Odense og Nordfyns Kommuner om kommunal garanti for lån på samlet op til 325 mio. kr. i Fjernvarme Fyn-koncernen.

 

Lånene fordeler sig med 50 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S, 90 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Distribution A/S og 185 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Produktion A/S. Lånene optages i foråret 2020, når Fjernvarme Fyns anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2019 er endeligt opgjort med henblik på at tilføre likviditet svarende til de samlede anlægsudgifter.

 

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der stilles kommunal garanti for lånene for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 97,08 %. Den samlede kommunale garanti fra Odense Kommune vedrørende de pågældende lån udgør 313,4 mio. kr.

 

 

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Grøn omstilling er et vigtigt tema i Fjernvarme Fyns strategi. Fjernvarme Fyns anlægsinvesteringer bidrager til ambitionen om at gennemføre omstilling af energiforsyningen i Odense til en grøn og bæredygtig energiforsyning i overensstemmelse med byrådets ønske om en kulfri varmeproduktion i Odense senest i 2025.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Kommunal garanti for Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S på op til 48,5 mio. kr. i 2020.

 

 1. Kommunal garanti for Fjernvarme Fyn Distribution A/S på op til 87,4 mio. kr. i 2020.

 

 1. Kommunal garanti for Fjernvarme Fyn Produktion A/S på op til 177,5 mio. kr. i 2020.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Fjernvarme Fyn-koncernen kan i henhold til Lånebekendtgørelsen lånefinansiere samtlige investeringsudgifter omfattet af den automatiske låneadgang på forsyningsområdet uden belastning af ejerkommunernes lånerammer. I henhold til lånereglerne skal beslutning om låneoptagelse træffes senest den 31. marts, og lånet skal være hjemtaget senest den 30. april året efter regnskabsårets afslutning.

 

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn har på mødet den 14. januar 2020 besluttet at lånefinansiere koncernens investeringsudgifter i regnskabsåret 2019. Fjernvarme Fyn-koncernens investeringsudgifter opgøres endeligt som en del af regnskabsaflæggelsen for 2019 og forventes at udgøre et beløb på omkring 325 mio. kr.

 

Fjernvarme Fyn er som led i en stor kuludfasningsplan i færd med at etablere en række eldrevne varmepumpeanlæg baseret på forskellige varme- og overskudsvarmekilder. Via varmepumpeanlæggene udnyttes varme, som ellers gik til spilde, og den stigende mængde el fra vindmøller og solceller i elsystemet nyttiggøres og fortrænger fossile brændsler.

 

I de efterfølgende afsnit er der redegjort nærmere for de gennemførte investeringer i 2019, der ligger til grund for det førnævnte beløb på 325 mio. kr.

 

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Selskabets affaldsforbrændingsanlæg modtager affald fra en række fynske kommuner, herunder Odense Kommune. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 50 mio. kr., hvoraf Odense Kommunes andel udgør 48,5 mio. kr.

 

Selskabets investeringer relaterer sig dels til et større eftersyn og optimering på affaldsforbrændingsanlægget udført i 2019 og dels til projekter omkring udnyttelse af overskudsvarme. På selskabets affaldsforbrændingsanlæg er der fundet en række spildvarmekilder i form af varm luft eller damp, som hidtil er sendt ud til omgivelserne. Ved at overføre energien herfra til vand, som derefter køles ned i en varmepumpe, kan der opnås en fjernvarmeeffekt på ca. 5 MW. Dette svarer til forbruget i omkring 2.400 husstande. Anlægget er under etablering til idrifttagelse i 2020.

 

Fjernvarme Fyn Distribution A/S

Dette selskab er "det gamle Fjernvarme Fyn", som i mange år har aftaget varme fra affaldsforbrændingsanlægget og kraftvarmeværket og videredistribueret varmen til forbrugerne. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 90 mio. kr., hvoraf Odense Kommunes andel udgør 87,4 mio. kr.

 

Investeringerne har bestået af et varmepumpeprojekt ved Ejby Mølle Varmecentral, som skal nyttiggøre varmen fra spildevand til fjernvarme. Ejby Mølle Varmecentral forventes at kunne forsyne omkring 4.500 husstande med varme og idriftssættes i 2020. Tietgenbyens varmecentral er etableret som led i udnyttelse af overskudsvarme fra Facebook. I 2019 har Fjernvarme Fyn Distribution afholdt anlægsinvesteringer vedrørende Tietgenbyens Varmecentral - etape 2, der er en udvidelse og udbygning af kapaciteten på Tietgenbyens Varmecentral. Etape 2 idriftssættes i 2020 og forventes at kunne forsyne godt 4.000 husstande med varme.

 

Fjernvarme Fyn Produktion A/S

Fjernvarme Fyn Produktion A/S driver det kul-, olie- og halmfyrede kraftværk på Fynsværket. Selskabet indeholder derudover også det tidligere Dalum Kraftvarme, der er et flisfyret kraftvarmeværk. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 185 mio. kr.

 

Der kan stilles kommunal garanti for 100 % af lån vedrørende den del af selskabets investeringer, der alene kan henføres til varmedelen, mens der i henhold til EU's statsstøtteregler maksimalt kan stilles kommunal garanti for 80 % for den del, der kan henføres til selskabets kommercielle el-aktiviteter. Beløbet på 185 mio. kr. skal derfor opdeles i henholdsvis en varme-del og en el-del i henhold til tidligere fastlagt fordelingsnøgle. Ejerkommunernes garanti vedrørende investeringer afholdt i 2019 vil på den baggrund udgøre et beløb på op til 182,8 mio. kr., heraf er Odense andel på 177,5 mio. kr.

 

På det kulfyrede kraftvarmeværk (blok 7) er der gennemført et projekt med etablering af varmepumper, der udnytter varmen fra komponenter, der bliver varme under normal drift. Anlægget har været i drift siden december 2019 og forsyner omkring 2.500 husstande med varme. Uanset om blokken efterfølgende bliver stoppet eller ombygget, vil varmepumperne leve videre efter blok 7’s eksistens blot med havvand som varmekilde. Selskabet har derudover opført Tietgenbyens Varmecentral, hvor et antal varmepumper udnytter overskudsvarmen fra Facebook. Anlægget blev idriftssat i 2019.

 

På selskabets halmfyrede kraftvarmeværk (blok 8) er der i 2019 udført dels et større eftersyn af turbinen og dels en større forbrændingsoptimering. Herudover er der gennemført en del mindre investeringsprojekter på blokken.

 

Kommunal garanti 

Der er tradition for, at Odense Kommune yder kommunal garanti for de kommunalt ejede forsyningsselskabers lån i det omfang, selskaberne anmoder herom. I forbindelse med forliget om Odense Kommunes budget for 2020 er det besluttet at igangsætte en proces for afklaring af grundlag, vilkår og betingelser for et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn med henblik på sammenlægning af virksomhederne til et samlet stort forbrugerejet forsyningsselskab. Denne proces er fortsat på et indledende stade, og det endelige udfald heraf vil først være kendt i løbet af 2020. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at sædvanlig drift og praksis vedrørende kommunale garantier indtil videre opretholdes. Hvorvidt Odense Kommune ønsker at garantere for lån efter et eventuelt salg, er ét af de elementer, der vil skulle afklares i løbet af de kommende måneder og inden et eventuelt salg gennemføres.

 

Odense Kommune kan efter Social- og Indenrigsministeriets praksis og EU-reglerne lovligt stille kommunal garanti for Fjernvarme Fyn-koncernen, såfremt selskaberne betaler garantiprovision på markedsvilkår til Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der stilles kommunal garanti for lånene for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 97,08 %. Den samlede kommunale garanti fra Odense Kommune vedrørende de pågældende lån udgør 313,4 mio. kr.

 

ØKONOMI

I overensstemmelse med lovgivningen og i henhold til administrationsaftalen mellem Odense Kommune og Fjernvarme Fyn betaler selskabet garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskabet ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. I det konkrete tilfælde er det vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden p.t. vil svare til markedsvilkår. Indtægten fra garantiprovision medtages efter sædvanlig praksis i kommunens budget i forbindelse med førstkommende budgetregulering, når selskaberne konkret har optaget lånene.

 

 

E. Initiativretssager

11. Forslag fra byrådsgruppe Ø - Demokratisk udvidelse af Økonomiudvalget med repræsentation fra byrådspartier uden borgmester- eller rådmandspost
E. Initiativretssager
Åbent - 00.00.00-A00-147-20
Initiativretsforslag

Byrådsgruppe Ø fremsender i henhold til forretningsordenens § 3 følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden for mødet den 25. marts 2020:

 

Baggrund for forslaget 

Ifølge § 65 i Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven) kan kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at Økonomiudvalget består af kommunalbestyrelsens formand og formændene for de stående udvalg samt eventuelt et yderligere antal kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

Styrelsesloven giver således mulighed for, at byrådspartier, som ikke har formandsposter, kan være med i Økonomiudvalget. I Odense Kommune har man tidligere besluttet at begrænse deltagelsen i Økonomiudvalget til borgmesteren og rådmændene.

 

Økonomiudvalget varetager centrale opgaver i Odense Kommune, blandt andet:

 

 • Den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.
 • Forvaltning af løn- og personaleforhold.
 • Økonomisk planlægning og samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.
 • Udarbejdelse af økonomiske konsekvensberegninger.
 • Forberedelse af større tværgående sager/opgaver af strategisk betydning for hele kommunen.
 • Tværgående opgaver inden for sundhed og bæredygtighed.
 • Ejerinteresser i forhold til kommunal selskabsdeltagelse.
 • Den kommunale opkrævnings- og skatteopgave.
 • Den centrale forvaltning af IT, uddannelse, jura, statistik, erhvervsforhold, indkøb, venskabsbyer og internationale forhold, kommunal information, Stadsarkivet samt grundlovsceremoni for nye statsborgere.
 • Erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige, administrative forhold, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.
 • Udarbejdelse af forslag og indstilling til byrådet om kommunens Principper for Økonomistyring.
 • Forhandling i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.
 • Fastsættelse af regler og tilsyn vedrørende kommunens økonomiske forhold.

 

 

Enhedslisten mener ikke, at indflydelse på disse vigtige områder skal være begrænset til nogle af byrådets partier, som på grund af deres størrelse eller gennem politiske aftaler har fået en rådmandspost. Det er mest demokratisk, at alle politiske partier, som har fået repræsentation i byrådet, bliver inddraget og får indsigt i og indflydelse på disse opgaver.  

 

Formål med forslaget

Formålet med forslaget er, at alle byrådspartier, inklusive de partier, som ikke har borgmester- eller rådmandsposter, får repræsentation i Økonomiudvalget. Enhedslisten foreslår, at Økonomiudvalget udvides med 4 byrådsmedlemmer, jf. styrelseslovens § 65, således at Økonomiudvalget består af 9 medlemmer: Borgmesteren, de 4 rådmænd samt 4 øvrige byrådsmedlemmer. Ifølge kommunestyrelseslovens § 17, stk. 1, skal der nemlig være et ulige antal økonomiudvalgsmedlemmer.

 

Man kan imidlertid ikke på forhånd fastlægge i styrelsesvedtægten, at disse byrådsmedlemmer skal være repræsentanter fra partier uden borgmester- eller rådmandsposter, idet § 65, stk. 4, i styrelsesloven siger, at såfremt Økonomiudvalget består af et yderligere antal byrådsmedlemmer, vælges medlemmerne efter forholdstal. Derfor henstiller Enhedslisten, at byrådets partier ved valg af de pågældende medlemmer vil være med til at sikre repræsentation i Økonomiudvalget af de partier, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget via en borgmester- eller rådmandspost.

 

 

Indstilling fra forslagsstiller

Enhedslisten foreslår, at § 12 i styrelsesvedtægten for Odense Kommune ændres fra:

 

Den nuværende formulering:

”§ 12: Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt rådmændene for de stående udvalg, jf. styrelseslovens § 65.”

 

Til følgende formulering:

”§ 12 Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, rådmændene for de stående udvalg samt 4 byrådsmedlemmer, jf. styrelseslovens § 65.” 

 

Forvaltningens belysning

Spørgsmål om ændring af sammensætningen af Økonomiudvalget henhører direkte under byrådet. Byrådet har ikke siden indførelse af den aktuelle styreform i Odense Kommune behandlet spørgsmålet om Økonomiudvalgets sammensætning. Der er ikke aktuelt igangsat et arbejde om spørgsmålet.

 

Det fremgår af § 12, stk. 1, i styrelsesvedtægten for Odense Kommune, at Økonomiudvalget består af borgmesteren og rådmændene for de stående udvalg.

 

Sammensætningen af Økonomiudvalget i Odense Kommune er reguleret i kommunestyrelseslovens § 65 og betegnes som mellemformstyre.

 

Ifølge kommunestyrelseslovens § 65, stk. 1, kan byrådet i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at Økonomiudvalget består af borgmesteren og rådmændene samt eventuelt et yderligere antal byrådsmedlemmer.

 

Udvalgets medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af byrådets medlemstal, jf. kommunestyrelseslovens § 17, stk. 1, 2. pkt.

 

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 65, stk. 4, at såfremt det er fastsat i styrelsesvedtægten, at Økonomiudvalget består af et yderligere antal byrådsmedlemmer, vælges medlemmerne til Økonomiudvalget efter forholdstal, og således at borgmesterens og rådmændenes pladser fragår i de pågældende gruppers pladser.

 

Såfremt byrådet i funktionsperioden i overensstemmelse med kommunestyrelsesloven opretter eller nedlægger stående udvalg eller nedsætter eller forhøjer medlemstallet i stående udvalg eller Økonomiudvalget, skal der, såfremt det begæres af blot ét byrådsmedlem, foretages en omkonstituering af alle stående udvalg og Økonomiudvalget med en ny samlet opgørelse af pladserne.

 

En ændring af Økonomiudvalgets sammensætning kræver samtidig en ændring af § 12, stk. 1, i Odense Kommunes styrelsesvedtægt. Ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i byrådet med mindst seks dages mellemrum, jf. kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

 

 

BESLUTNING

Borgmesterforvaltningen belyser sagen yderligere og fremskaffer i den forbindelse oplysninger om tidligere erfaringer vedr. Økonomiudvalgets sammensætning under den nuværende styreform. Sagen forelægges herefter til byrådets beslutning på førstkommende møde.

 

Byrådsgruppe O stemmer imod.