Tillægsdagsorden
til
mødet i Odense Byråd
den 13. november 2019 kl. 17:00
i Byrådssalen

 


A. Sager til afgørelse i byrådet
15 Meddelelse fra et byrådsmedlem om fravær i en periode. Indkaldelse af stedfortræder

A. Sager til afgørelse i byrådet

15. Meddelelse fra et byrådsmedlem om fravær i en periode. Indkaldelse af stedfortræder
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.01.00-G01-799-19
RESUMÉ

Byrådsmedlem Kristian Guldfeldt, byrådsgruppe C, anmoder om fritagelse for sine kommunale hverv pr. 13/11 2019 af helbredsmæssige årsager. Fraværsperioden forventes at vare til og med den 16/2 2020 med mulighed for eventuel forlængelse af samme årsag uden yderligere forelæggelse for byrådet.

 

Byrådsgruppe C anmoder i den forbindelse byrådet om, at 1. stedfortræderen på partiets kandidatliste, Roya Moore, indtræder i byrådet i den pågældende periode som stedfortræder for Kristian Guldfeldt.

 

Det fremgår af styrelseslovens § 15, stk. 2, at borgmesteren indkalder stedfortræderen, når ".....et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.....".

 

Sagen forelægges til byrådets beslutning, idet byrådet i henhold til § 15, stk. 4, i kommunestyrelsesloven skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede.

 

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den valggruppe, der har indvalgt vedkommende, bestemme, at et andet medlem indtræder i det stående udvalg, så længe hindringen varer. Dette fremgår af kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2.

 

Kristian Guldfeldt varetager ud over byrådshvervet og hvervet som medlem af By- og Kulturudvalget følgende poster, som byrådet har udpeget ham til:

 

  • Odense Kommunes Bevillingsnævn
  • Udvalget for Borgerinddragelse
  • Kommunalpolitisk Topmøde
  • VandCenter Syd (stedfortræder)
  • Odense Kommunes Handicapråd (stedfortræder)

 

Valggruppe COV har under henvisning til ovenstående meddelt, at man ønsker følgende fordeling af de pågældende poster:

 

By- og Kulturudvalget

Tommy Hummelmose indtræder

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Roya Moore indtræder

Kommunalpolitisk Topmøde

-

Odense Kommunes Bevillingsnævn

Tommy Hummelmose indtræder som medlem

Søren Windell indtræder som stedfortræder

Udvalget for Borgerinddragelse

Søren Windell indtræder

VandCenter Syd (stedfortræder)

Tommy Hummelmose indtræder

Odense Kommunes Handicapråd (stedfortræder)

Roya Moore indtræder

 

For posten i Kommunalpolitisk Topmøde, der afholdes i marts måned 2020, udpeges der ingen stedfortræder på grund af fraværsperiodens forventede længde.

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

ØKONOMI

Kristian Guldfeldt oppebærer sit fulde vederlag i fraværsperioden.

 

Udpegningen medfører således udgifter for så vidt angår fast vederlag samt udvalgsvederlag til Roya Moore, forventeligt for perioden 13/11 2019 - 16/2 2020.

 

Beløbet afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme, der er afsat til byrådet.