Tillægsdagsorden
til
mødet i Odense Byråd
den 10. april 2019 kl. 17:00
i Byrådssalen

 


A. Sager til afgørelse i byrådet
13 Anmodning fra et byrådsmedlem om forlængelse af barselsorlov

A. Sager til afgørelse i byrådet

13. Anmodning fra et byrådsmedlem om forlængelse af barselsorlov
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.01.00-G01-479-18
RESUMÉ

Byrådet godkendte på mødet den 22/8 2018, at byrådsmedlem Cæcilie Crawley i perioden fra den 29/8 2018 til og med den 30/4 2019 er fritaget for sine kommunale hverv på grund af barsel. Byrådet godkendte tillige, at 1. stedfortræderen på Socialdemokratiets kandidatliste, Keld Hansen, indtrådte i byrådet i den pågældende periode som stedfortræder for Cæcilie Crawley.

 

Cæcilie Crawley har nu meddelt, at hun ønsker at forlænge sin barselsorlov til og med den 13/5 2019.

 

Med henvisning til § 15, stk. 2, i kommunestyrelsesloven, er det borgmesteren, der indkalder stedfortræderen, når et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund af f.eks. barsel.

 

Borgmesterforvaltningen forelægger derfor sagen for byrådet med henblik på formel godkendelse af forlængelse af orloven.

 

Med henvisning til § 28, stk. 2, i kommunestyrelsesloven har valggruppe ABFØÅ oplyst, at Keld Hansen på baggrund af ovenstående fortsat varetager Cæcilie Crawleys medlemspost i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

 

Gruppe ABFØÅ har endvidere oplyst, at fordelingen af de yderligere poster, byrådet har udpeget Cæcilie Crawley til, fortsætter uændret, indtil orlovsperioden udløber den 13/5 2019.

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

ØKONOMI

Cæcilie Crawley oppebærer sit fulde vederlag i orlovsperioden.

 

Orloven medfører således yderligere udgifter, for så vidt angår fast vederlag samt udvalgsvederlag til Keld Hansen for perioden 1/5 2019 - 13/5 2019. Herudover medfører orloven udgifter til formandsvederlag i relation til Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget).

 

Beløbet afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme, der er afsat til byrådet.