Referat
til
mødet i Odense Byråd
den 8. maj 2019 kl. 17:00
i Byrådssalen

Afbud fra Claus Houden. I stedet mødte Araz Khan.

 

Tim Vermund og Keld Hansen deltog ikke i forbindelse med pkt. 1 på grund af inhabilitet.

 

 

 

Mødet hævet kl. 18.21


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Anmodning om barselsorlov fra et byrådsmedlem
2 Fastholdelse af Sanderumvej 113 til kommunalt formål
3 Godkendelse af kulturaftale for 2019
4 En attraktiv arbejdsplads for alle
5 Vedtagelse af Bystrategi 2019 og beslutning om offentlig høring
6 Ændret kadence for afrapportering på Sammenhængende Borgerforløb
7 Ændring af byrådets forretningsorden som følge af ændret proces vedrørende initiativretssager. 2. behandling
8 Nyt myndighedssnit for de mest udsatte borgere mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
9 Køb/salg af areal til støjskærme ved Sanderum
E. Initiativretssager
10 Forslag fra byrådsgruppe A, B, F, Ø og Å om Odense som skattelyfri kommune

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Anmodning om barselsorlov fra et byrådsmedlem
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.22.00-A30-1-19
RESUMÉ

Byrådsmedlem Tim Vermund, byrådsgruppe A, anmoder om fritagelse for sine kommunale hverv fra den 20/5 2019 til og med den 14/7 2019 samt fra den 28/10 2019 til og med den 22/12 2019 på grund af barsel.

 

Det fremgår af § 15, stk. 2, i kommunestyrelsesloven, at borgmesteren indkalder stedfortræderen, når ".....et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende......".

 

I henhold til kommunestyrelseslovens § 15, stk. 4, skal byrådet træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede.

 

Byrådsgruppe A anmoder i den forbindelse byrådet om, at 1. stedfortræderen på Socialdemokratiets kandidatliste Keld Hansen, indtræder i byrådet i de pågældende perioder som stedfortræder for Tim Vermund.

 

Det fremgår endvidere af kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den valggruppe, der har indvalgt vedkommende, bestemme, at et andet medlem indtræder i det stående udvalg, så længe hindringen varer.

 

Valggruppe ABFØÅ har under henvisning hertil oplyst, at man ønsker, at Keld Hansen indtræder i Børn- og Ungeudvalget i de pågældende perioder.

 

Tim Vermund varetager ud over byrådshvervet og hvervet som medlem af Børn- og Ungeudvalget nogle yderligere hverv, som byrådet har udpeget ham til. Henset til de to fraværsperioders begrænsede længde har valggruppe ABFØÅ ikke ønsket at udpege stedfortræder til disse hverv.

 

Dette gælder dog ikke stedfortræderposten i Valgbestyrelsen, som skal besættes, idet eventuelle opgaver i forbindelse med et valg kræver en fuldtallig Valgbestyrelse. Keld Hansen foreslås at varetage denne stedfortræderpost i de to fraværsperioder.

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

Tim Vermund og Keld Hansen deltog ikke i forbindelse med behandling af punktet på grund af inhabilitet.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

ØKONOMI

Tim Vermund oppebærer sit fulde vederlag i de to fraværsperioder.

 

Udpegningen medfører således udgifter for så vidt angår fast vederlag samt udvalgsvederlag til Keld Hansen for de to perioder fra den 20/5 2019 - 14/7 2019 og fra den 28/10 2019 - 22/12 2019.

 

Beløbet afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme, der er afsat til byrådet.

 

 

2. Fastholdelse af Sanderumvej 113 til kommunalt formål
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 82.16.05-G01-32-17
RESUMÉ

Et flertal i byrådet besluttede på mødet den 21/6 2017 at sælge "Sanderumvej 113" for 5 mio. kr. Salget var en del af en samlet lokalerokade i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvor rokaden samlede de borgerrettede opgaver på Tolderlundsvej 2 og de administrative opgaver på Skulkenborg og Vindegade.

 

Baggrunden for beslutningen var en større omlægning af en række indsatser, herunder lukning af aktiviteter i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

 

Imidlertid er der konstateret et arealbehov for kommunale aktiviteter i By- og Kulturforvaltningen, som ikke flugter med beslutningen af 21/6 2017. Det handler om udvikling af driftsopgaver på ejendomsområdet i By- og Kulturforvaltningen.

 

Desuden huser bygningen også Straks Aktivering under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Såfremt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fastholder brugen af det kommunale areal, vil driftsøkonomien herfor blive gjort op i forbindelse med 1. halvårssagen. Ønsker Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ikke længere at gøre brug af de kommunale lokaler, foreslås disse arealer lejet ud.

 

De ovennævnte arealbehov for disse aktiviteter skal enten imødekommes i "Sanderumvej 113" eller i et eksternt lejemål. Odense Kommune har ikke andre ejendomme, der kan huse opgaverne.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at Sanderumvej 113 A, B, D og E fastholdes til kommunalt formål.

 

Med denne sag foreslås en økonomisk løsning, så den oprindelige beslutning ikke påvirker kassen negativt.

 

Den manglende salgsindtægt på 5 mio. kr. i By- og Kulturforvaltningen foreslås finansieret dels af salg af hovedbygningen Sanderumvej 113 for 1,5 mio. kr. og et kassetræk på 3,5 mio. kr.

 

Kassetrækket tilbagebetales af By- og Kulturforvaltningen over 3 år. Det finansieres af dels en midlertidig servicetilpasning i Teknisk Service på ejendomsområdet og dels af et billigere udbud af grønt vedligehold.

 

Den løbende drift på 1 mio. kr. er finansieret via den optimering, som er sket ved samling af opgaverne på Sanderumvej. Det vil sige færre udgifter til kørsel, løn, mfl. By- og Kulturforvaltningen har undersøgt et alternativ, hvor opgaverne flyttes til et eksternt lejemål. Dette estimeres til at koste 1,9 mio. kr. årligt i husleje og forbrug, dertil flytteudgifter for 3 mio. kr.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender: 

 1. Sanderumvej 113 A og E fastholdes til kommunalt formål.
 2. Sanderumvej 113 B og D udlejes, hvis det ikke finder anvendelse til kommunalt formål.
 3. Hovedbygningen Sanderumvej 113 sælges i 2019. Salgsprovenuet på forventet 1,5 mio. kr. tilgår By- og Kulturforvaltningens salgsbudget for kommunale ejendomme.
 4. Det manglende salgsprovenu på 3,5 mio. kr. i By- og Kulturforvaltningens salgsbudget til kommunale ejendomme finansieres af et kassetræk på 3,5 mio. kr., som tilbagebetales med 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 gennem midlertidig servicetilpasning i Teknisk Service i By- og Kulturforvaltningen.

 

By- og Kultuforvaltningen korrigerer det årlige tilbagebetalingsbeløb i årene 2020, 2021 og 2022 i indstillingspunkt 4 til 1.166.667 kr. 

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir og Maria Brumvig deltog ikke i mødet. 

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

"Sanderumvej 113" har tidligere huset aktiveringsindsatserne "Pensionist Service" og "Bygnings-renovering". I forbindelse med lukning af aktiviteter i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har byrådet på mødet den 21/6 2017 besluttet at sælge 4 kommunale bygninger, heriblandt "Sanderumvej 113". Salgsprovenuet var estimeret til 5 mio. kr. og er budgetlagt i By- og Kulturforvaltningens salgsbudget for kommunale ejendomme i 2019.

 

Både Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har dog fortsat aktiviteter på Sanderumvej 113.

 

Arealbehov

"Sanderumvej 113" dækker i dag arealbehovet for opgaver i Teknisk Service i By- og Kulturforvaltningen. Derudover huser ejendommen beskæftigelsesindsatsen "Straks Aktivering" i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

 

"Sanderumvej 113" indeholder en række maskinhaller, garager, lagerplads og kontorpladser og huser i dag følgende opgaver:

 

Ejendomsrelaterede opgaver:

 • Drift og vedligehold af 135 legepladser i kommunale børnehuse.
 • Odense Kommunes sikringsenhed og vagtværn.
 • Sikring af kommunale ejendomme mod storm, brand og vandstigning.
 • Servicering af kommunale lejeboliger.

 

Tværgående opgaver:

 • Tele-KOL projekt.
 • Forflytning af borgere i eget hjem.

 

Beskæftigelsesindsatsen under Beskæftigelses- og Socialudvalget "Straks Aktivering" bruger hallen og maskiner til aktivering af 50 ledige borgere dagligt.

 

De ejendomsrelaterede opgaver henfører under By- og Kulturforvaltningen. Dette er også tilfældet for de tværgående opgaver, som By- og Kulturforvaltningen udfører for Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Bygning D indeholder et produktionskøkken og kantine, som foreslås udlejet.

 

Hvis Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ikke vil benytte sig af bygningen, vil denne del af bygningen kunne udlejes. Hvis Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fastholder brugen af det kommunale areal, vil driftsøkonomien herfor blive gjort op i forbindelse med 1. halvårssagen.

 

Kommunen har umiddelbart ikke mulighed for at huse de nævnte aktiviteter i en anden kommunalejet ejendom. Flytning til et eksternt lejemål kan derfor blive nødvendigt, hvis "Sanderumvej 113" ikke fastholdes til kommunalt formål.

 

By- og Kulturforvaltningen har undersøgt fordele og ulemper ved at løse ovennævnte opgaver i et eksternt lejemål og ved at fastholde "Sanderumvej 113" til kommunalt formål.

 

Økonomi ved afdækning af arealbehov i et eksternt lejemål for By- og Kulturforvaltningens behov:

 

 

Økonomi ved at fastholde "Sanderumvej 113" til kommunalt formål til de aktiviteter, som ejendommen ekskl. stuehuset er taget i brug til:

 

 

Den samlede vurdering

Fastholdelse af "Sanderumvej 113" til kommunalt formål er en økonomisk og faglig fordelagtig løsning.

 

Derudover beholder kommunen et aktiv, der kan sælges, når behovet ikke længere er til stede.

 

Finansiering af kassetrækket på 3,5 mio. kr. har midlertidige konsekvenser for opgaver i Teknisk Service. Finansieringer sker dels gennem den opnåede besparelse i det seneste udbud af grønt vedligehold og dels ved en midlertidig servicetilpasning, så en del af opgaverne på terræn tilpasses og skubbes frem i tiden. Den midlertidige ændring i opgaver på terræn har ikke konsekvenser for sikkerhed eller service.

 

Den løbende drift på 1 mio. kr. er finansieret via den optimering, som er sket ved samling af opgaverne på Sanderumvej. Det vil sige færre udgifter til kørsel, løn, mfl. For eksempel har samling af Teknisk Service opgaver fra 3 forskellige stillepladser og brug af de eksisterende faciliteter i ejendommen skabt synergieffekt i løsning af opgaver i Teknisk Service.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår derfor at fastholde Sanderumvej 113 A, B, D og E til kommunalt formål.

 

ØKONOMI

Denne sag har konsekvenser for kommunens kassebeholdning, idet der sker en periodisering.

 

Herudover vil det manglende salgsprovenu på 5 mio. kr. finansieres dels af et kassetræk på 3,5 mio. kr. og dels af salgsprovenuet ved salg af hovedbygningen for 1,5 mio. kr. Det eventuelle mer- eller mindreprovenu i forhold til de 1,5 mio. kr. tilfalder By- og Kulturforvaltningens budget til salg af kommunale ejendomme. Kassetrækket betales tilbage over 3 år i 2020, 2021 og 2022 i hvert af årene med 1,2 mio. kr.

 

De afledte ejendomsdriftsudgifter (forbrugsudgifter, vedligeholdelse mv.) ved fastholdelse af "Sanderumvej 113" afholdes af By- og Kulturforvaltningen (1 mio. kr.). Disse finansieres til dels ved leje af uudnyttede arealer (kantinen) for 0,2 mio. kr. dels af omprioriteringer inden for By- og Kulturforvaltningens serviceramme.

 

Udgifterne til klargøring af hovedbygningen til salg for 0,3 mio. kr. afholdes af By- og Kulturforvaltningen ved omprioriteringer inden for By- og Kulturforvaltningens serviceramme.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen afholder de afledte ejendomsdriftsudgifter (0,4 mio. kr.) vedrørende arealbehovet til beskæftigelsesindsatsen "Straks Aktivering", så lang tid opgaven løses på Sanderumvej 113. Dette vil blive gjort op i forbindelse med 1. halvårssagen, hvis forvaltningen fastholder arealet til Straks Aktivering.

 

Sagen fordrer følgende budgetflytninger imellem udvalgene:

 

 

 

Sagen medfører ikke afledt drift.

 

 

3. Godkendelse af kulturaftale for 2019
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 20.20.00-G01-14-18
RESUMÉ

Odense Kommune deltager sammen med otte andre fynske kommuner i det tværkommunale kultursamarbejde "Kulturregion Fyn". Rammen for samarbejdet sættes af en fireårig kulturaftale, der indgås med kulturministeren.

 

Den tidligere fireårige kulturaftale udløb med udgangen af 2018. Efter ønske fra Slots- og Kulturstyrelsen reguleres 2019 af en étårig tillægsaftale. Færdiggørelsen af tillægsaftalen er blevet forsinket, blandt andet på grund af kulturministerens ønske om at gentænke kulturaftale-konceptet. Byrådet godkendte på mødet den 12/12 2018 Odense Kommunes fortsatte medlemskab af Kulturregion Fyn i perioden frem til, at den endelige tillægsaftale kunne forelægges.

 

Slots- og Kulturstyrelsen har nu færdigbehandlet aftalen, som fremlægges til godkendelse.

 

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Kunst- og kulturtilbud kan have en positiv effekt på borgernes mentale helbred og generelle helbredssituation. 

 

Børn lærer mere og er mere kompetente

Kulturregion Fyns målrettede børn- og ungeindsatser som f.eks. Kulturens Laboratorium styrker børn og unges kreative færdigheder og kulturelle dannelse.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender tillægsaftale for 2019.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir og Maria Brumvig deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

 

Hvad indeholder tillægsaftalen for 2019?

Tillægsaftalen, som gælder for perioden 1/1 2019 til 31/12 2019, understøtter arbejdet med en fortsat realisering af Kulturregion Fyns vision om, at "fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed for og sikres adgang til at opleve, forstå og skabe kulturen på Fyn. Fyn skal være den mest attraktive landsdel for kulturelle oplevelser og involverende projekter".

 

I tillægsaftalen beskrives, at Kulturregion Fyn i 2019:

 

 1. skal videreføre og udvikle de tre indsatsområder: ”Fyn er film”, ”Skab dig selv – talentudvikling og kulturel dannelse” samt ”Kultur der ses”.
 2. fortsat skal disponere over den statslige ramme til "de tidligere amtslige tilskud udenfor lov".

 

Hvad er ikke længere med i aftalen?

Ud over tilskuddet til FilmFyn videreføres den kulturelle rammebevilling til børneteaterrefusion og tilskud til de små storbyteatre heller ikke i tillægsaftalen. I stedet for udbetales tilskuddet efter ønske fra medlemskommunerne direkte til de berørte kommuner. Det betyder, at tilskuddet til de små storbyteatre udbetales direkte til Odense Kommune i henhold til den aftale om de små storbyteatre, der er indgået mellem Odense Kommune og staten. Udbetaling af børneteaterrefusionen er fremover en sag mellem den enkelte kommune og staten.

 

ØKONOMI

Under budgetområde 2.3 – Fritid og Kultur er der afsat midler til finansiering af Odense Kommunes andel af regionens egenfinansiering. Odense Kommunes udgift i 2019 beløber sig til ca. 1.570.000 kr.  

 

Til orientering nævnes, at økonomien i tillægsaftalen består af tre dele:

 • Kulturregion Fyns egenfinansiering. Samlet set betaler medlemskommunerne i 2019 ca. 3,5 mio. kr.
 • Statens bidrag til finansieringen af tillægsaftalens indsatsområder på i alt 2,5 mio. kr.
 • Den statslige kulturelle rammebevilling til de tidligere amtslige tilskud udenfor lov, samlet set ca. 8,4 mio. kr.

 

Herudover modtager Odense Kommune et årligt tilskud fra staten til de små storbyteatre, jf. den aftale, der er indgået herom. Det forventes, at tilskuddet for 2019-2022 årligt udgør ca. 4,4 mio. kr. stigende til 4,8 mio. kr. (i 2018-niveau).

 

 

4. En attraktiv arbejdsplads for alle
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.00.00-A00-332-19
RESUMÉ

I forbindelse med budget 2019 besluttede Odense Byråd at understrege sit engagement i en markant transformation af Vollsmose ved at forpligte sig til at placere flere kommunale arbejdspladser i bydelen. Det første skridt bliver at udnytte ejendommen, der tidligere rummede Humlehaveskolen og Camp U på Vollsmose Allé 20.

 

Projektet blev vurderet til at koste i alt 26,3 mio. kr., der blev finansieret på følgende måde:

 

 • Anlægsbevilling på 22,5 mio. kr. i 2019 under ”En stor og attraktiv arbejdsplads i Vollsmose".
 • 1,5 mio. kr. fra anlægsbevillingen SFO2 og klubstruktur samt
 • 2,2 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalgets serviceramme.

 

Medfinansieringen fra Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget var forudsat ved beslutningen om ombygningen af Vollsmose Allé 20 og er således ikke en del af finansieringen af de udfordringer, der redegøres for her i sagen.

 

Finansiering af projektet for i alt 26,3 mio. kr. byggede imidlertid på en vurdering, som har vist sig at undervurdere investeringsbehovet med 5,8 mio. kr.

 

Dette skyldes især:

 

 • Tilstanden af facadeelementerne (vinduer og tilhørende facadeparti) var i betydelig dårligere tilstand end forventet.
 • De tekniske installationer, især el, var ikke lovlige til det nye formål.
 • Ved det første overslag var der ikke indregnet ventilationsanlæg i hele det ombyggede areal, hvilket rådgiverne vurderer for nødvendigt.

 

Dette betyder ligeledes et merbehov for så vidt angår afledt drift på 0,2 mio. kr., hvilket forventes finansieret ved mindreforbrug på øvrige afledte driftsbevillinger ved udmøntningen i 2020.

 

Samlet set vurderes det nu, at investeringen til ombygningen af ejendommen på Vollsmose Allé 20 beløber sig til 32,1 mio. kr.

 

By- og Kulturforvaltningen fremlægger med denne sag en samlet finansiering for anlægsprojektet. Sagen indeholder desuden indstilling om flytning af den aftalte finansiering på i alt 1,5 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget.

 

Det skal bemærkes, at alle indstillingspunkter forudsætter hinanden. Dette betyder, at såfremt forslagene om den samlede finansiering ikke godkendes, vil sagen blive udsat med henblik på fremlæggelse af nyt forslag til samlet finansiering. Dette vil have som yderligere konsekvens, at tidsplanen for indretningen af flere kommunale arbejdspladser i Vollsmose forskydes, hvilket vil have økonomiske konsekvenser i form af blandt andet udgifter til erstatningsarbejdspladser, indtil Vollsmose Allé 20 er indflytningsklar.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene. 

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

 1. Der flyttes 0,75 mio. kr. fra driftsrammen i Børn- og Ungeudvalget til anlæg i By- og Kulturudvalget i 2019.
 2. Der flyttes 0,75 mio. kr. fra driftsrammen i Ældre- og Handicapudvalget til anlæg i By- og Kulturudvalget i 2019.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, under forudsætning af, at Børn- og Ungeudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget godkender henholdsvis indstillingspunkt 1 og 2, at By- og Kulturudvalget godkender følgende budgetflytninger under By- og Kulturudvalgets budgetrammer:

 1. Der flyttes 0,75 mio. kr. fra driftsrammen til anlæg under By- og Kulturudvalget i 2019.
 2. Merbehovet for anlægsinvesteringen "En stor og attraktiv arbejdsplads i Vollsmose" på 5,8 mio. kr. finansieres af:
 • Omprioritering af løbende anlægsbevilling Handlingsplanen for Byrum og Mobilitet 1,4 mio. kr.
 • Omprioritering af løbende anlægsbevilling Vedligeholdelse af kommunale bygninger: 2 mio. kr.
 • Omprioritering af løbende anlægsbevilling Opretningsarbejder i kommunale bygninger: 2,4 mio. kr.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet. 

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingens punkt 1. 

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingens punkt 2. 

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger med følgende ændring til indstillingspunkt 4:

 

Merbehovet på 5,8 mio. kr. i 2019 finansieres i stedet for af anlægsrammen "Transformation af Vollsmose – Pulje til forandringer” under Økonomiudvalget. Det erstatter den i sagen fremlagte finansiering fra By- og Kulturudvalgets anlægsrammer. De 5,8 mio. kr. flyttes fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget og frigives samtidigt.

 

BESLUTNING

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budget 2019 besluttede Odense Byråd at understrege sit engagement i en markant transformation af Vollsmose ved at forpligte sig til at placere flere kommunale arbejdspladser i bydelen. Det første skridt bliver at udnytte ejendommen, der tidligere rummede Humlehaveskolen og Camp U på Vollsmose Alle 20. Der er afsat en anlægsbevilling på 22,5 mio. kr. i 2019 under ”En stor og attraktiv arbejdsplads i Vollsmose”. Dertil er der tilføjet finansiering fra andre områder, som tilsammen har givet en anlægsbevilling på 26,3 mio. kr. i udgangspunktet.

 

Den samlede finansiering i forbindelse med beslutning af ombygningen af Vollsmose Allé bestod af følgende elementer:

 

Oprindelige finansiering (hele kr.)

Anlægsbevilling

22.500.000

Andre projekter (Produktionskøkken & Camp U)

1.500.000

BUU, ÆHU & BKU (750.000 kr. hver)

2.250.000

I alt

26.250.000

 

Finansieringen bygger imidlertid på en vurdering, som har undervurderet anlægsinvesteringen med 5,8 mio. kr. Dette skyldes:

 

 • Tilstanden af facadeelementerne (vinduer og tilhørende facadeparti) var i betydelig dårligere tilstand end forventet.
 • De tekniske installationer, især el, var ikke lovlige til det nye formål.
 • Ved det første overslag var der ikke indregnet ventilationsanlæg i hele det ombyggede areal, hvilket rådgiverne vurderer for nødvendigt.

 

By- og Kulturforvaltningen fremlægger med denne sag finansiering herfor samt indstilling om flytning af den aftalte finansiering fra Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår restfinansieringen på de 5,8 mio. kr. finansieret ved omprioritering mellem By- og Kulturforvaltningens anlægsbevillinger som beskrevet herunder:

 

Finansiering af merbehov (hele kr.) 

Handlingsplanen for Byrum og Mobilitet

1.400.000

Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018

2.000.000

Opretningsarbejder i kommunale bygninger 2018

2.400.000

I alt

5.800.000

 

Såfremt forslagene om den samlede finansiering ikke godkendes, vil sagen blive udsat med henblik på fremlæggelse af nyt forslag til samlet finansiering. Dette vil have som yderligere konsekvens, at tidsplanen for indretningen af flere kommunale arbejdspladser i Vollsmose forskydes, hvilket vil have økonomiske konsekvenser i form af bl.a. udgifter til erstatningsarbejdspladser, indtil Vollsmose Allé 20 er indflytningsklar.

 

ØKONOMI

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning, idet der er anvist finansiering til håndtering af merbehovet.

 

Den samlede økonomi vil med denne sag være følgende:

 

Beskrivelse

Styringsområde

Udvalg

2019

2020

2021

2022

2023

Delfinansiering (BUU)

Drift

BUU

-750.000

 

 

 

 

Delfinansiering (ÆHU)

Drift

ÆHU

-750.000

 

 

 

 

Delfinansiering (BKU)

Drift

BKU

-750.000

 

 

 

 

Samlet delfinansiering til BKU

Drift

BKU

2.250.000

 

 

 

 

Flytning af delfinansiering til anlæg

Drift

BKU

-2.250.000

 

 

 

 

Flytning af delfinansiering til anlæg

Anlæg

BKU

2.250.000

 

 

 

 

Omprioritering Handlingsplanen for Byrum og Mobilitet

Anlæg

BKU

-1.400.000

 

 

 

 

Omprioritering Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018

Anlæg

BKU

-2.000.000

 

 

 

 

Omprioritering Opretningsarbejder i kommunale bygninger 2018

Anlæg

BKU

-2.400.000

 

 

 

 

Samlet omprioritering på anlæg

Anlæg

BKU

5.800.000

 

 

 

 

I alt

 

 

0

0

0

0

0

  

 

5. Vedtagelse af Bystrategi 2019 og beslutning om offentlig høring
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.00.05-A00-1-17
RESUMÉ

Bystrategi 2019 med strategisk fortælling er byrådets overordnede vision for Odenses udvikling og fungerer samtidig som Odense Kommunes planstrategi.

 

Bystrategi 2019 er blevet til i en proces med løbende bearbejdning og tilretning på baggrund af politiske drøftelser i såvel Økonomiudvalget som på byrådets kvartalsmøder.

 

Økonomiudvalget har drøftet bystrategien på møder den 3/10 2018, 31/10 2018, 19/12 2018 og senest den 12/3 2019, hvorefter forvaltningen har udarbejdet endeligt udkast til bystrategien.

 

På udvalgsmødet den 26/3 2019 har By- og Kulturudvalget besluttet at indstille til byrådet, at Bystrategi 2019 fungerer som forhøring til revision af kommuneplanen. Denne indstilling medtages i nærværende sag, der således fungerer som en fælles sag mellem By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

 

Bystrategi 2019 med strategisk fortælling har ligeledes været til høring i fagudvalgene.

 

Borgmesterforvaltningen indstiller derfor nu til Økonomiudvalget, at byrådet vedtager Bystrategi 2019 med de ændringer, som fagudvalgene har foreslået. Herudover skal Økonomiudvalget indstille til byrådet, at Bystrategi 2019 vedtages og sendes i høring. Denne lidt særlige høringsproces er fastlagt i planloven.

 

Endeligt udkast til Bystrategi 2019 er vedhæftet i skærmvenligt format med gule markeringer, der viser udvalgenes foreslåede ændringer. Herudover er vedhæftet baggrundsrapporten til bystrategien, der jf. Planloven skal offentliggøres sammen med bystrategien, da den indeholder en beskrivelse af planlægningen siden sidste kommuneplanvedtagelse.

 

Effekt

Bystrategi 2019 bidrager til at sætte retning for de nye Odensemål, som byrådet aktuelt er i gang med tilpasningen af.  

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller i samarbejde med Borgmesterforvaltningen, at byrådet godkender:

 

 1. Bystrategi 2019 fungerer som forhøring til revision af kommuneplanen.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen deltog ikke i mødet. 

 

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Bystrategi 2019, der også fungerer som Odense Kommunes Planstrategi, vedtages med de ændringer, der er foreslået af Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget, jf. sagsfremstillingen.
 2. Bystrategi 2019 sendes efterfølgende i otte ugers offentlig høring.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Bystrategi 2019 er byrådets overordnede vision for Odenses udvikling. Den strategiske fortælling formidler visionen i kort form og fungerer som forord til bystrategien. Bystrategien udgør Odense Kommunes Planstrategi. Bystrategien fungerer samtidig som forhøring til den forestående revision af kommuneplanen.

 

Ifølge Økonomiudvalgets kompetencefordelingsplan har Økonomiudvalget indstillingsret til byrådet for bystrategien, der udgør Odense Kommunes planstrategi. Derfor har fagudvalgene drøftet det indhold i bystrategien, der er relevant for de respektive udvalgs fagområder. Deres kommentarer fremgår af sagsfremstillingen nedenfor, og Borgmesterforvaltningen indstiller, at Bystrategi 2019 vedtages med de ændringer, der er foreslået af udvalgene.

 

Ifølge By- og Kulturudvalgets kompetencefordelingsplan er kompetencen til revision af kommuneplan uddelegeret til By- og Kulturudvalget med indstillingsret for byrådet. Derfor indstiller By- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at Bystrategi 2019 fungerer som forhøring til revision af kommuneplanen.

 

Forudgående politisk proces

I den indledende proces for Bystrategi 2019 med strategisk fortælling er alle partier blevet interviewet. Den 16/8 2018 blev der afholdt en workshop på byrådets kvartalsmøde, hvor indhold og retning i bystrategien blev drøftet.

 

På økonomiudvalgsmødet den 3/10 2018 blev retning og væsentlige visioner drøftet, og på økonomiudvalgsmødet den 31/10 2018 blev første udkast for Bystrategi 2019 og den strategiske fortælling drøftet. I forlængelse heraf blev materialet bearbejdet yderligere, således at indholdet fik tydelig retning.

 

På byrådets efterfølgende kvartalsmøde den 19/11 2018 blev de overordnede temaer i bystrategien fastlagt og indholdet ligeledes drøftet i workshops. Her var der endvidere enighed om, at Økonomiudvalget var ansvarlig for den videre bearbejdning af Bystrategi 2019 frem mod byrådets kvartalsmøde den 28/1 2019.

 

På økonomiudvalgsmødet den 19/12 2018 blev det foreløbige udkast til Bystrategi 2019 drøftet med henblik på tilpasning inden byrådets kvartalsmøde den 28/1 2019.

 

Efter drøftelsen på byrådets kvartalsmøde den 28/1 2019 og Økonomiudvalgsmødet den 12/3 2019 blev der udarbejdet et endeligt udkast til Bystrategi 2019 med strategisk fortælling, som har været drøftet på fagudvalgsmøderne den 26/3 2019. Her blev der afgivet en række bemærkninger. By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 26/3 2019 endvidere, at bystrategien fungerer som forhøring til Kommuneplan 2020-2032.

 

Høringssvar fra fagudvalgene 

Som følge af fagudvalgenes drøftelser er der afgivet følgende bemærkninger til Bystrategi 2019 med strategisk fortælling:

 

Børn- og Ungeudvalget

Børn- og Ungeudvalget foreslår, at beskrivelsen af børns og unges mistrivsel i bystrategiens s. 13 omformuleres, så formuleringen ikke kan misforstås, som om mange børn og unge mistrives i de odenseanske folkeskoler. Fra forvaltningens side foreslås det på baggrund af Børn- og Ungeudvalgets bemærkning, at delafsnittet omformuleres til følgende tekst:

 

"I Odense skal et godt børne- og ungdomsliv være en selvfølge. Derfor skal vores folkeskoler være miljøer, hvor børnene trives, mens de lærer. Hvis de ikke trives, vil vi gå forrest og turde tale om det, vi som mennesker har sværest ved. Det kræver, at vi er opmærksomme på den gruppe af børn, der ikke trives i dag. Nogle er ensomme, lider af angst og depression, og flere, ikke mindst pigerne, lider under et for højt præstationspres i en kompleks virkelighed, der stiller stadig større krav til børnenes faglige og sociale kompetencer. Alle børn har ret til et godt børne- og ungdomsliv, i Odense tager vi et fælles ansvar for, at de får det”.

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beskæftigelses- og Socialudvalget foreslår følgende tilføjelse i bystrategiens s. 11, sidst i underafsnittet "Fra høj ledighed til beskæftigelse for alle der kan": "Odense er en rummelig by, som inkluderer og støtter socialt udsatte mennesker bl.a. ved at have gode være- og hellesteder."  

 

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets behandling skal Bystrategi 2019 med strategisk fortælling behandles i byrådet og sendes i 8 ugers høring.

 

Formålet med høringsfasen er at skabe synlighed omkring Bystrategi 2019 og give borgere og interessegrupper mulighed for at tage del i byens udvikling. Der vil samtidig være mulighed for at komme med input og høringssvar til bystrategien samt til det forestående arbejde med revision af kommuneplanen.

 

ØKONOMI

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning. Realiseringen af elementer af Bystrategi 2019 vil dog have afledte økonomiske konsekvenser og vil således kræve, at der efterfølgende prioriteres midler til gennemførelsen af de prioriterede retninger, som strategien udpeger.

 

 

6. Ændret kadence for afrapportering på Sammenhængende Borgerforløb
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.16.02-P20-4-19
RESUMÉ

I forbindelse med behandlingen af Sammenhængende Borgerforløbs bidrag til rammeudmeldingen til Budget 2018 besluttede byrådet den 8/3 2017, på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget, at der skulle ske kvartalsvis opfølgning på projektet til de respektive udvalg.

 

Da økonomien i projektet nu er udmøntet i budget 2019 i Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og dermed for hele den fra starten fastlagte budgetperiode, foreslår projektets styregruppe en ændring af kadencen for afrapportering.

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag. 

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender en ændret kadence for afrapportering på status i Sammenhængende Borgerforløb til Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget:

 

 1. Børn- og Ungeforvaltningens afrapportering følger den kadence, der er aftalt med Økonomiudvalget.

 

 1. Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen afrapporterer på forvaltningsinterne initiativer til Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget ved behov og efter aftale med det respektive udvalg.

 

 1. De tre forvaltninger afrapporterer på det tværgående arbejde i en fællessag til Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget én gang årligt i juni i forbindelse med udvalgenes budgetbidrag.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

I budget 2016 blev der igangsat en række effektanalyser, hvor potentialet på forhånd blev disponeret. Sammenhængende Borgerforløb er en tværgående effektanalyse mellem Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget, der har til formål at levere en koordineret, helhedsorienteret indsats og fælles plan med borgeren i centrum for borgere med komplekse sagsforløb og mange indsatser.

 

I forbindelse med behandlingen af Sammenhængende Borgerforløbs bidrag til rammeudmeldingen til Budget 2018 besluttede byrådet den 8/3 2017, på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget, at der skulle ske kvartalsvis opfølgning på projektet til de respektive udvalg.

 

Da økonomien i projektet nu er udmøntet i budget 2019 i Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og dermed for hele den fra starten fastlagte budgetperiode, foreslår projektets styregruppe en ændring af kadencen for afrapportering.

 

Regeringen har i december 2018 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og F - Socialistisk Folkeparti om det andet af Sammenhængsreformens spor. Kernen i reformen er en ny og samlet hovedlov, der går på tværs af syv sektorlove og på de store velfærdsområder. Social-, beskæftigelses-, uddannelses-, og sundhedsområdet tænkes med reformen bedre sammen.

 

Formålet med reformen er ifølge regeringen et opgør med den siloopdeling, som medfører frustration for både borgere og medarbejdere, og som resulterer i, at der investeres mange ressourcer med for lille effekt.

 

Grundet den kommende reform kan det på et senere tidspunkt være hensigtsmæssigt at ændre kadencen for afrapportering.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

7. Ændring af byrådets forretningsorden som følge af ændret proces vedrørende initiativretssager. 2. behandling
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.00.00-A00-58-19
RESUMÉ

Godkendelse af ændringer i byrådets forretningsorden kræver 2 behandlinger. Byrådet behandlede sagen første gang på mødet den 10/4 2019, og sagen forelægges nu til 2. behandling og endelig godkendelse.

 

På mødet den 6/2 2019 godkendte byrådet en ny proces og en skabelon for initiativretssager.

 

Byrådet fastsatte i den forbindelse en frist for initiativretssager på senest 8 dage før afholdelse af det pågældende byrådsmøde. Fristen er i dag 6 hverdage forud for mødet.

 

Initiativretssager har fået sagskategori E.

 

Det indstilles, at byrådets forretningsorden ændres som følge heraf.

 

Det betyder, at initiativretssager til byrådet fremover skal være fremsendt til borgmesteren senest tirsdagen i ugen inden mødet. 

 

Forretningsordenens § 3, stk. 1, får herefter følgende ordlyd:

 

"Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde skriftligt har anmodet om behandling af en sag eller stillet en forespørgsel, sætter borgmesteren denne sag eller forespørgsel på dagsordenen for førstkommende møde (E-sag)."

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet endeligt godkender ændring af byrådets forretningsorden som beskrevet i sagsresuméet.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

ØKONOMI

Denne sag har ingen konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

8. Nyt myndighedssnit for de mest udsatte borgere mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.16.02-P20-1-19
RESUMÉ

Odense Kommune har en ambition om at skabe bedre sammenhæng for de mest udsatte borgere. Tidligere har intelligenskvotient (IQ) eller psykiatrisk diagnose afgjort, hvilke borgere der skal have indsatser i henholdsvis Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Fremover ønsker forvaltningerne, at borgernes beskæftigelsessituation skal afgøre, hvem der koordinerer borgerens indsats på det specialiserede socialområde.

 

Har man fået tildelt førtids- eller folkepension, vil borgerens indsats blive koordineret i Ældre- og Handicapforvaltningen. Har man en aktiv uddannelses- eller beskæftigelsesindsats, så vil indsatsen blive koordineret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

 

Den nye praksis betyder, at borgerens ressourcer bliver omdrejningspunkt for indsatsen, og det vil føre til mere effektive arbejdsgange mellem forvaltningernes medarbejdere og forvaltningerne. Samtidig er det et vigtigt skridt mod i højere grad at leve op til intentionen bag den kommende sammenhængsreform ”Sammen med borgeren” ved at sikre, at borgerne får en bedre og mere koordineret indsats på tværs af social- og beskæftigelsesområdet.

 

Det ændrede myndighedssnit vil medføre en ændret økonomisk fordeling mellem forvaltningerne. Det vil også medføre, at nogle borgere vil skifte sagsbehandler, og at nogle medarbejdere vil skifte arbejdssted. Derfor vil Sammenhængende Borgerforløb efter den politiske drøftelse etablere en proces for at håndtere de konsekvenser, det ændrede snit bevirker.

 

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med et nyt myndighedssnit sikrer vi, at borgerne oplever et bedre samarbejde med forvaltningens medarbejdere og bedre koordination mellem forvaltningerne.

 

Flere borgere er sunde og trives

Det ændrede snit gør flere borgere klar til at få et job, hvilket forventeligt vil have en positiv effekt på borgernes livskvalitet. Det ændrede snit understøtter samtidig, at medarbejderne i forvaltningerne får mere tid til kerneopgaven.

 

Flere kommer i uddannelse og job

Det ændrede snit betyder, at det rummelige arbejdsmarked styrkes, da man ser på borgerens ressourcer i stedet for deres diagnoser eller IQ.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender det ændrede myndighedssnit mellem de to forvaltninger med ikrafttrædelse den 1/1 2020.

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

På det specialiserede socialområde tildeles myndighedsansvaret i dag på baggrund af den enkelte borgers intelligenskvotient (IQ) eller psykiatriske diagnose. Det har vist sig at skabe nogle uhensigtsmæssige konsekvenser, som hos borgerne kan opleves som mangelfuld koordinering på tværs af forvaltningerne og en usammenhængende indsats på social- og beskæftigelsesområdet. Chefer og ledere på området har derfor set ind i, hvordan man kan sikre bedre sammenhæng for udsatte borgere ved at sætte tilknytning til arbejdsmarkedet i centrum.

 

For borgeren betyder ændringen følgende:

 • Borgere, der modtager indsatser efter serviceloven, og som har en beskæftigelsessag, vil kun have én sagsbehandler med ansvar for begge indsatser. Det skaber bedre sammenhæng.
 • Borgere med komplekse problemer vil få en bedre og mere integreret indsats (herunder en fælles retning for social- og beskæftigelsesindsatsen). Det flugter med intentionen bag reformudspillet ”Sammen med borgeren”.
 • En forventet positiv påvirkning på borgerens livskvalitet grundet øget arbejdsmarkedstilknytning.
 • Mere tid til borgeren grundet en enklere og hurtigere sagsbehandling.
 • Kerneopgaven og fagligheden kommer i fokus.

 

Ændringen ønskes sat i værk fra den 1/1 2020. Sagen er derfor til godkendelse i Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Odense Byråd. Da et ændret snit vil ændre på fordeling af borgere, opgaver, ansvar, personale og økonomi mellem de to forvaltninger, er der kørt en MED-proces. Sagen har også været til høring i Udsatterådet og Handicaprådet (se deres tilbagemelding i bilag). Da det ændrede myndighedssnit vil ændre på kompetencefordelingen mellem forvaltningerne, vil byrådet blive præsenteret for en særskilt sag om ændring af styrelsesvedtægten inden ikrafttrædelse. Efter den politiske proces vil Sammenhængende Borgerforløb etablere en proces, som tager højde for tilbagemeldingerne.

 

ØKONOMI

Økonomi og antal medarbejdere er beregnet på baggrund af regnskabsåret 2017 og antal unikke borgere pr. januar 2018. Ved den beregning skal der flyttes 48,7 mio. kr. (18 medarbejdere) fra Ældre- og Handicapforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og 4,7 mio. kr. (4 medarbejdere) fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen. Midlerne, som overføres, svarer til budget for indsatserne og budget til egne pladser samt køb af pladser i specialiserede tilbud. Det endelige beløb, som overføres mellem forvaltningerne, afhænger af en genberegning på et opdateret datagrundlag. Flytning af budget forventes at finde sted i forbindelse med 2. halvårssagen 2019. Udviklingen vil efterfølgende løbende blive monitoreret.

 

 

9. Køb/salg af areal til støjskærme ved Sanderum
A. Sager til afgørelse i byrådet
Lukket - 13.06.02-G01-318-18

 

E. Initiativretssager

10. Forslag fra byrådsgruppe A, B, F, Ø og Å om Odense som skattelyfri kommune
E. Initiativretssager
Åbent - 00.01.00-G01-645-19
Initiativretsforslag

Med henvisning til forretningsordenens § 3 fremsender byrådsgruppe A, B, F, Ø og Å følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden for mødet den 8/5 2019:

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF - Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet foreslår, at borgmesteren på vegne af Odense Kommune underskriver Oxfam IBIS’ Charter for Skattelyfri Kommune.

 

Hvert år indkøber kommunerne for 87 mia. kr. hos private virksomheder, heraf indkøber Odense Kommune for 3 mia. kr.

 

Vi mener, at vi som kommune har et særligt ansvar for at bekæmpe skattely, fordi vi som kommune er finansieret af skatten, og fordi det er skatteydernes penge, som bruges til at betale kommunens leverandører med. Derfor skal de penge ikke gå via skuffeselskaber til virksomheder, som ikke betaler skat.

 

Desuden går skattely ud over alle de virksomheder, som betaler deres fair andel til fællesskabet med risiko for, at mindre virksomheder bliver udsat for uretfærdige og unfair konkurrencevilkår. Vi ønsker derfor med dette forslag at sikre fair konkurrence mellem de virksomheder, som ønsker at byde på velfærds- og serviceopgaver i Odense Kommune.

 

Underskrivelse af charteret indebærer, at Odense Kommune gennem sin indkøbs- og investeringspolitik tilstræber at tilvælge virksomheder, som udviser en ansvarlig adfærd og betaler deres skat.

 

Forslaget er vedlagt 2 bilag.

 

Indstilling fra forslagsstiller

Borgmesteren underskriver Oxfam IBIS’ Charter for Skattelyfri Kommune på vegne af Odense Kommune.

 

Forvaltningens belysning

Byrådet har på nedenstående byrådsmøder tidligere truffet beslutning om samme emne i forbindelse med følgende sager:

 

 • 6/4 2016 – Godkendelse af etisk investeringsprofil.
 • 17/5 2017 – Godkendelse af justering af etisk investeringsprofil.
 • 22/2 2017 - Initiativretssag fra byrådsgruppe Ø om justering af investeringsprofil i forhold til folkeret og menneskerettigheder.
 • 7/2 2018 – Initiativretssag fra byrådsgruppe B om etisk investeringsprofil. Denne sag ligger i Verdensmål Udvalget.
 • 27/4 2016 – Godkendelse af indkøbspolitik.

 

Sagen henhører under Økonomiudvalget.

 

Borgmesteren har i april 2019 bedt Borgmesterforvaltningen forberede en sag om samme emne. Hvis byrådet ønsker at arbejde videre med sagen, vil den derfor allerede kunne forelægges på økonomiudvalgsmødet den 15/5 2019 med henblik på forelæggelse på byrådsmødet den 22/5 2019.

 

BESLUTNING

Borgmesteren foreslår følgende beslutning:

 

Odense Byråd er i udgangspunktet positivt indstillet over for at tiltræde charteret. Sagen oversendes i overensstemmelse med byrådets praksis, forinden byrådets endelige stillingtagen til behandling i Økonomiudvalget. Borgmesterforvaltningen udarbejder en sag, der belyser alle relevante aspekter af forslaget, og Borgmesterforvaltningen kommer med anbefalinger vedrørende forslaget. I sagen bedes bl.a. følgende belyst:

 

 • Hvilke forpligtelser vil Odense Kommune blive underlagt, hvis charteret underskrives?
 • Hvilke tiltag kan inden for lovens rammer iværksættes til efterlevelse af charteret?
 • Hvordan vurderer man virksomheders skattemæssige ansvarlighed, uden at det medfører for store transaktionsomkostninger? Er det muligt at bede selskaberne fremlægge skatteoplysning, ejerregisterudskrifter mv.? Og vil det være muligt at etablere en ”skatteoplysningsliste” for kommunens leverandører?
 • Hvorledes defineres et selskab i skattely, der vil blive omfattet af definitionen - herunder delejerskab af virksomheder?
 • Samarbejder Odense Kommune i dag med selskaber, der formodes at blive omfattet, og hvilke konsekvenser vil dette få?
 • Fremtidige udgifter til screening af eksisterende og kommende samarbejdspartnere.
 • Byrådets muligheder for at løfte problemstillingen landspolitisk.

 

Gruppe C, O og V foreslår følgende beslutning:

 

Sagen oversendes i overensstemmelse med byrådets praksis, forinden byrådets endelige stillingtagen til behandling i Økonomiudvalget. Borgmesterforvaltningen udarbejder en sag, der belyser alle relevante aspekter af forslaget, og Borgmesterforvaltningen kommer med anbefalinger vedrørende forslaget. I sagen bedes bl.a. følgende belyst:

 

 • Hvilke forpligtelser vil Odense Kommune blive underlagt, hvis charteret underskrives?
 • Hvilke tiltag kan inden for lovens rammer iværksættes til efterlevelse af charteret?
 • Hvordan vurderer man virksomheders skattemæssige ansvarlighed, uden at det medfører for store transaktionsomkostninger? Er det muligt at bede selskaberne fremlægge skatteoplysning, ejerregisterudskrifter mv.? Og vil det være muligt at etablere en ”skatteoplysningsliste” for kommunens leverandører?
 • Hvorledes defineres et selskab i skattely, der vil blive omfattet af definitionen - herunder delejerskab af virksomheder?
 • Samarbejder Odense Kommune i dag med selskaber, der formodes at blive omfattet, og hvilke konsekvenser vil dette få?
 • Fremtidige udgifter til screening af eksisterende og kommende samarbejdspartnere.
 • Byrådets muligheder for at løfte problemstillingen landspolitisk.

 

Gruppe COV stemmer for gruppe COV's forslag til beslutning.

 

Gruppe ABFØÅ stemmer imod.

 

Gruppe COV's forslag er dermed forkastet

 

Gruppe ABFØÅ stemmer for borgmesterens forslag til beslutning.

 

Gruppe COV stemmer imod.

 

Borgmesterens forslag er dermed godkendt.