Tillægsdagsorden
til
mødet i Odense Byråd
den 6. februar 2019 kl. 17:00
i Byrådssalen


A. Sager til afgørelse i byrådet
10 Kodeks for god ro og orden under byrådsmøder
11 Proces for initiativretssager

A. Sager til afgørelse i byrådet

10. Kodeks for god ro og orden under byrådsmøder
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.01.00-A00-217-18
RESUMÉ

På baggrund af drøftelser på gruppeformandsmødet den 4/2 2019 fremsender Borgmesterforvaltningen forslag til kodeks for god ro og orden under byrådsmøder til byrådet.

 

Kodeks for god ro og orden under byrådsmøder er en beskrivelse af den praksis, der over tid har udviklet sig i byrådet samt den omgangsform, byrådsmedlemmerne ønsker i byrådssalen.

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender kodeks for god ro og orden under byrådsmøder, jf. bilag til sagen.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

ØKONOMI

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

11. Proces for initiativretssager
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.00.00-A00-58-19
RESUMÉ

På baggrund af drøftelser på gruppeformandsmødet den 4/2 2019 fremsender Borgmesterforvaltningen forslag til proces og skabelon for brug af initiativretssager i de stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

 

 1. Proces for initiativretssager, jf. sagsfremstillingen.
 2. Skabelon for initiativretssager, jf. sagsfremstillingen.

 

SAGSFREMSTILLING

Proces for behandling af initiativretssager

 

Inden for den retlige ramme, der fremgår af kommunestyrelsesloven, er gruppeformændene på mødet den 4/2 2019 blevet enige om nedenstående proces for behandling af initiativretssager:

 

 1. Initiativretssager rejses i videst muligt omfang i rette forum – dvs. i det udvalg, hvorunder sagen hører, jf. styrelsesvedtægten.

 

 1. Initiativretssager fremsættes skriftligt til borgmesteren eller relevante rådmand senest 8 dage før afholdelse af det pågældende byråds- eller udvalgsmøde.

 

 1. Sager, der er af tværgående eller principiel karakter, rejses i byrådet. Tilsvarende rejses sager i byrådet, hvis man ikke er repræsenteret i det relevante udvalg.

 

 1. Inden behandling i byrådet eller udvalget undersøger forvaltningen, om forslaget lovligt kan behandles. Kan initiativretssagen ikke lovligt behandles, orienteres forslagsstiller herom inden beandling af punktet, og så vidt muligt inden dagsordenen udsendes.

 

 1. Der udarbejdes en særlig skabelon til brug for initiativretssager, hvori der blandt andet skal være et felt, hvor forvaltningen kan oplyse, hvornår sagen kan forventes udvalgsbehandlet, såfremt byrådet eller et udvalg beslutter, at der skal arbejdes videre med det fremsatte forslag.

 

 1. Borgmesteren hhv. rådmanden (hvis initiativretten gøres gældende i et stående udvalg) skal senest dagen før sagens behandling i hhv. byrådet, Økonomiudvalget eller det stående udvalg gå i dialog med forslagsstilleren med henblik på at få skabt et fælles udgangspunkt for et eventuelt ændringsforslag. Tilsvarende går øvrige byrådsmedlemmer, der måtte have ændringsforslag, i dialog med borgmesteren/rådmanden og initiativretsstilleren.

 

 1. I det omfang, det relevante stående udvalg, Økonomiudvalget eller byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre med det fremsatte forslag, udarbejder den relevante forvaltning en sag til politisk beslutning, hvori fakta er belyst, og finansiering er angivet.

 

 1. Det enkelte udvalgs-/byrådsmedlem skal således ikke anvise specifik finansiering eller angive faktiske oplysninger i forbindelse med fremsættelse af en initiativretssag.

 

 1. I det omfang, det er nødvendigt at fravige den angivne proces og/eller tid, der er oplyst af forvaltningen i forbindelse med første behandling af initiativretssagen, giver forvaltningen en orientering til det organ, hvor initiativretssagen er stillet, dvs. det relevante stående udvalg, Økonomiudvalget eller byrådet.

 

Skabelon til brug for udarbejdelse af sagsfremstilling vedrørende initiativretssager

 

Gruppeformændene er på mødet den 4/2 2019 blevet enige om, at der i forbindelse med initiativretssager anvendes en skabelon med følgende punkter:

 

INITIATIVRETSFORSLAG

[Her indsættes eventuel motiverende tekst fra gruppen, byråds- eller udvalgsmedlemmet]

 

FORSLAG TIL BESLUTNING

[Her indsættes tekst fra gruppen, byråds- eller udvalgsmedlemmet]

 

 

FORVALTNINGENS BELYSNING AF INITIATIVRETSFORSLAGET

[Her belyser rette forvaltning følgende punkter, hvis det kan nås:

 

 • Har byrådet/udvalget tidligere truffet beslutning om samme sag/emne.
 • Har byrådet eller et udvalg allerede igangsat et arbejde vedrørende samme emne/sag, som endnu ikke er afrapporteret til byrådet/udvalget.
 • Under hvilket udvalg henhører sagen/emnet.
 • Under forudsætning af, at byrådet eller udvalget ønsker at arbejde videre med forslaget, beskrives den tidsmæssige forventning til, at et udvalg eller byrådet præsenteres for forvaltningens bearbejdning af initiativretsforslaget. Forslaget forelægges relevant udvalg eller byrådet uden unødigt ophold.]

 

ØKONOMI

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.