Referat
til
mødet i Odense Byråd
den 31. oktober 2018 kl. 17:00
i Byrådssalen

Afbud fra Keld Hansen. I stedet mødte Michael Olsen.

 

Der blev stillet et mundtligt spørgsmål af Lene Junker vedrørende "Den sidste Vollsmoseplan".

 

 

Mødet hævet kl. 18.11


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Seniorboliger på Dalum Papirfabrik
2 Dalum Papirfabrik - frivillig partnerskabsaftale
3 Arealerhvervelse til krydsombygning Assensvej/Hvidkærvej/Dyrupgårds Allé
4 Arealerhvervelse til supercykelsti
5 Regulativ for vandværker i Odense Kommune
6 Lokalplan nr. 2-878 Boliger ved Ejbyvænget nær krydset Nyborgvej/Ejbygade/Ørbækvej. Endelig vedtagelse
7 Lokalplan 6-813 Bellinge Fælled Vest og kommuneplantillæg 69 til endelig vedtagelse
8 Gartnerbyen, Bolbro, etape 2. Offentliggørelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 79
9 Lokalplan nr. 7-881 Dalum Papirfabrik, fabriksområdet
10 Et Sundere Odense 2018 - Strategisk Operationel Plan
11 Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt. Kompetence til at træffe afgørelse i visse sager om tvangsflytning. 2. behandling

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Seniorboliger på Dalum Papirfabrik
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 03.02.00-G01-26-18
RESUMÉ

Odense Byråd har vedtaget i budget 2018, at kommunal grundkapital til nye almene boliger skal udmøntes med 5.187.000 kr. til henholdsvis seniorboliger, familieboliger og ungdomsboliger i 2019, 2020 og 2021.

 

By- og Kulturudvalget har vedtaget, at Dalum Papirfabrik skal tilgodeses med almene boliger. MT Højgaard, der ejer den vestlige del af Dalum Papirfabrik, ønsker at lade Civica opføre 64 seniorboliger på området, hvilket beløber sig til maksimalt 9.570.000 kr. i kommunal grundkapital. Derfor foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der omprioriteres midler fra tidligere godkendte projekter, der ikke realiseres, således at ønsket kan imødekommes.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår desuden at anvende den kommunale grundkapital fleksibelt i forhold til de enkelte år, således at den samlede fordeling til henholdsvis almindelige familieboliger, seniorboliger og ungdomsboliger bevares i 2019-2021 med 15.562.000 kr. til hver af boligtyperne, men ikke nødvendigvis udgør 5.187.000 kr. for hver boligtype pr. år. 

 

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Nybyggeri af boliger har positiv indvirkning på beskæftigelsen i den periode, hvor byggeriet gennemføres.

 

Flere indbyggere i Odense

Omdannelsen af Dalum Papir giver cirka 450 nye, attraktivt beliggende boliger. Dette kan medvirke til, at flere ønsker at bosætte sig i Odense.

 

Flere borgere er sunde og trives

Gennemførelse af stisystemer på fabrikkens arealer langs Odense Å medvirker til et sammenhængende stisystem langs hele åen til gavn for cyklister, fodgængere og motionister.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Tildeling af kommunal grundkapital i 2019 på maksimalt 9.570.000 kr. til opførelse af 64 seniorboliger på Dalum Papir i 2019, der finansieres med 5.170.000 kr. fra rammen til grundkapital i 2019 og ved en omprioritering af kommunal grundkapital fra 2018 til 2019 på 4.400.000 kr. fra ikke-realiserede projekter fra tidligere år.
 2. Den kommunale grundkapital anvendes fleksibelt i forhold til de enkelte år, således at den samlede fordeling til henholdsvis almindelige familieboliger, seniorboliger og ungdomsboliger bevares i 2019-2021 med 15.562.000 kr. til hver af boligtyperne, men ikke nødvendigvis udgør 5.187.000 kr. for hver boligtype pr. år.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

I budget 2018 vedtaget af Odense Byråd på mødet den 11/10 2017 blev det besluttet at:

 

 • Målrette 1/3 af budgettet til grundkapitalindskud på 15.562.000 kr. i 2019, 2020 og 2021 til henholdsvis seniorboliger, almene ungdomsboliger og almene familieboliger.
 • Støtte etableringen af nye almene seniorbofællesskaber med ekstraordinært 4.000.000 kr. i grundkapitalindskud i 2018.

 

Kommunal grundkapital er kommunens andel af byggesummen for almene boliger.

 

Odense Byråd besluttede på mødet den 30/5 2018 i hvidbogen for Dalum Papirfabrik:

 

”Forvaltningen pålægges at tilbyde ledige almene kvoter til anvendelse i området begyndende med de første kvoter i 2019. Ved fordeling af kvoter i de efterfølgende år skal Dalum tages med i betragtning i den årlige prioritering af almene byggeprojekter, der fremlægges i udvalget.”

 

MT Højgaard har skitseret en bebyggelse på Dalum Papirfabrik, der rummer to blokke med i alt 64 seniorboliger à 87 m2 ud til Dalumvej, hvilket vil beløbe sig til ca. 9.570.000 kr. i grundkapital. MT Højgaard og Civica vil gerne have boligerne bygget i én omgang, hvilket By- og Kulturforvaltningen også finder hensigtsmæssigt af praktiske og økonomiske årsager.

 

Budgettet til grundkapitalindskuddet på 5.187.000 kr. svarer til, at der kan opføres 35 seniorboliger à 87 m2.

 

De manglende midler kan fremskaffes ved disponerede, ikke-anvendte midler fra andre byggerier. Civica fik i 2017 tildelt kvoter til projekter, der er blevet opgivet (byrådet vedtog den 19/4 2017 at bevilge 1.500.000 kr. til små familieboliger på Roersvej og 4.200.000 kr. til små familieboliger ved ”Byen for livet” i Højstrup).

 

Civica har desuden fået tildelt kvoter i forbindelse med Viva-projektet på Østre Stationsvej, hvoraf der er ikke-disponerede midler på 3.707.000 kr. Projektets almene del er dog uvis.

 

Fra 2019 er satsen for, hvad kommunerne skal betale i grundkapital, blevet ændret til 8 % til familieboliger (inkl. seniorboliger) under 90 m2, 10 % til familieboliger mellem 90-105 m2 og 12 % til familieboliger mellem 105-115 m2. Kommunernes andel af ungdoms- og ældreboliger er uforandret 10 %. Det betyder, at antallet af boligkvadratmeter kan øges ved byggeri af mindre boliger.

 

Det er ikke muligt at planlægge byggerier, der præcis lander på 5.187.000 kr. pr. boligtype. Forvaltningen indstiller, at der kan overføres midler mellem de enkelte år, så familieboliger, seniorboliger og ungdomsboliger i alt over de tre år får grundkapital på 15.562.000 kr., men beløbet kan fordeles, så det passer til projekterne. 

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, dog vil kommunens kassebeholdning blive midlertidigt forbedret med 4.400.000 kr. i 2018, som udlignes i 2019. 

 

 

2. Dalum Papirfabrik - frivillig partnerskabsaftale
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.01.00-Ø54-3-18
RESUMÉ

MT Højgaard har erhvervet den del af den tidligere Dalum Papirfabrik, der er omfattet af lokalplanforslag nr. 7-881, der forelægges som pkt. 9 på nærværende dagsorden.

 

By- og Kulturforvaltningen har, betinget af byrådets godkendelse, opnået enighed med MT Højgaard om hovedvilkår for en frivillig "byudviklingsaftale", om realisering af den i lokalplanforslaget nr. 7-881 forudsatte bebyggelse.

 

Aftalen omhandler samarbejde om udvikling af en ny bydel på private og offentlige arealer, herunder kommunal overtagelse af arealer samt fordeling af anlægsudgifter mellem parterne.

 

Denne byudviklingsaftale regulerer blandt andet forhold om (byudviklingsaftalens hovedvilkår fremgår af sagsfremstillingen):

  

 • Ny adgangsvej til Papirfabrikken fra Dalumvej - anlægsarbejder i Dalumvej.
 • Areal til offentlig sti samt etablering heraf.
 • Anlæg af friarealer samt offentlig adgang hertil.
 • Arealer til regnvandshåndtering.
 • Sikring af bevaringsværdi bygning (PM1) som muliggjort i lokalplanforslaget. PM1 er den første bygning opført til en papirmaskine på Dalum Papirfabrik, og bygningen er derfor udpeget som bevaringsværdig i lokalplanforslaget.

 

Det bemærkes, at Byudviklingsaftalen ud over byrådets godkendelse tillige er betinget af, at der opnås de fornødne bevillinger til de kommunale anlæg.

 

Det anbefales, at byrådet godkender de af sagsfremstillingen angivne hovedvilkår, samt at By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at færdigforhandle de detaljerede vilkår for den endelige aftale.

 

I budgetforliget for budget 2019-2022, indgået den 20/9 2018, er følgende prioritering vedtaget:

 

"Forligspartierne er enige om at prioritere 20,0 mio. kr. over de næste fire år til initiativer under helhedsplanen for Danmarks Grønneste Storby, herunder til et nyt grønt område ved Dalum Papir."

 

I budgetforliget er der desuden afsat 0,1 mio. kr. i 2020 stigende til 1,6 mio. kr. i 2022 til afledt drift i forhold til ovennævnte, herunder til drift af det nye grønne område inkl. ny sti.

 

Når økonomien for de enkelte projekter kendes, vil der blive fremlagt særskilte sager om frigivelse af anlægsmidler, herunder beskrivelse af afledt drift samt finansiering heraf.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Omdannelsen af Dalum Papir giver cirka 450 nye, attraktivt beliggende boliger. Dette kan medvirke til, at flere ønsker at bosætte sig i Odense.

 

Flere borgere er sunde og trives

Gennemførelse af stisystemer på fabrikkens arealer langs Odense Å medvirker til et sammenhængende stisystem langs hele åen til gavn for cyklister, fodgængere og motionister. 

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Byudviklingsaftalen godkendes på de anførte hovedvilkår.
 2. By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at færdigforhandle og indgå den endelige aftale med grundejer.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

En byudviklingsaftale er en frivillig aftale mellem grundejer/udvikler og kommunen om realisering af et byudviklingsområde.

 

Byudviklingsaftalerne bliver særligt brugt ved større udviklingsprojekter og er bl.a. med til at sikre den tidsmæssige sammenhæng i det samlede projekts realisering.

 

Byudviklingsaftalerne giver mulighed for, at regulere forhold, der ikke umiddelbart kan reguleres i lokalplanen.

  

 

Byudviklingsaftalen følger disse hovedprincipper:

 

Adgangsvej til Dalum Papirfabrik fra Dalumvej

 • Samtlige udgifter afholdes af grundejer uden omkostninger for Odense Kommune.
 • Odense Kommune stiller det offentlige vejareal til rådighed for de nødvendige anlægsprojekter.
 • De nye vejanlæg i forbindelse med adgangsvejen bliver en del af offentlig vej – der skal eventuelt foretages mindre skelregulering for at sikre, at alle anlæg bliver en del af offentlig vej.
 • Odense Kommune skal fremadrettet drive og vedligeholde vejanlæggene.
 • Etableringen af en ny adgangsvej er en forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse i området. 

 

Areal til offentlig sti samt etablering heraf

 • Odense Kommune afholder samtlige udgifter til anlæg af asfaltsti.
 • Odense Kommune afholder samtlige udgifter til at renovere broen over Odense Å for at sikre forbindelse mellem Dalum Papirfabrik og det øvrige stisystem i området samt nyt område på østsiden af åen.
  • Odense Kommune afholder samtlige udgifter til etablering af helleanlæg/cykeloverkørsel på Dalumvej.
 • Odense Kommune afholder samtlige udgifter til at forskønne arealet mellem stien og åen. Der skal fældes træer og buske, der ikke er omfattet af åfredningen, for at sikre bedre udsyn til åen. Odense Kommune tager kontakt til fredningsmyndigheden i forbindelse med forskønnelsen.
 • Odense Kommune driver og vedligeholder asfaltstien samt arealet fra stien mod åen.
 • Arealet til stien samt arealet fra stien til åen overgår til Odense Kommune, såfremt dette ikke påvirker grundejers projekt/bebyggelse negativt.
 • Odense Kommune arbejder for at fjerne stemmeværket i Odense Å.

 

Anlæg af friarealer samt offentlig adgang hertil

 • Grundejer indestår for at anlægge friarealerne mod åen i takt med konkret realisering af bebyggelserne.

 

Arealer til regnhåndtering

 • Grundejer overdrager vederlagsfrit arealer til VandCenter Syd til brug for regnvandshåndtering.

 

Sikring af bevaringsværdig bygning (PM1)

 • PM1 er den første bygning opført til en papirmaskine på Dalum Papirfabrik, og bygningen er derfor udpeget som bevaringsværdig i lokalplanforslaget. Der er mulighed for at bevare bygningen ved stabiliserende konstruktioner samt klimabeskyttelse.
 • Grundejer indestår for at sikre PM1 inden for rammerne af lokalplanen i forbindelse med afslutningen af det samlede projekt, dog senest i 2025.

 

Designmanual

 • Disponering af de ubebyggede arealer samt design og materialevalg til udstyr og belægninger skal følge en designmanual, som udarbejdes i samarbejde mellem grundejer og By- og Kulturforvaltningen for lokalplanforslag nr. 7-881's ubebyggede arealer.

 

Det bemærkes, at Byudviklingsaftalen ud over byrådets godkendelse tillige er betinget af, at der opnås de fornødne bevillinger til de kommunale anlæg.

 

Denne aftale vedrører alene arealet vest for åen. Der arbejdes for at indgå "byudviklingsaftaler" med de 2 øvrige grundejere inden for Helhedsplanens (for Dalum Papirfabrik) samlede område.

 

ØKONOMI

Det bemærkes, at Byudviklingsaftalen ud over byrådets godkendelse tillige er betinget af, at der opnås de fornødne bevillinger til de kommunale anlæg.

 

I budgetforliget for budget 2019-2022, indgået den 20/9 2018, er følgende prioritering vedtaget:

 

"Forligspartierne er enige om at prioritere 20,0 mio. kr. over de næste fire år til initiativer under helhedsplanen for Danmarks Grønneste Storby, herunder til et nyt grønt område ved Dalum Papir."

 

I budgetforliget er der desuden afsat 0,1 mio. kr. i 2020 stigende til 1,6 mio. kr. i 2022 til afledt drift i forhold til ovennævnte, herunder til drift af det nye grønne område inkl. ny sti.

 

Når økonomien for de enkelte projekter kendes, vil der blive fremlagt særskilte sager om frigivelse af anlægsmidler, herunder beskrivelse af afledt drift samt finansiering heraf.

 

 

3. Arealerhvervelse til krydsombygning Assensvej/Hvidkærvej/Dyrupgårds Allé
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 13.06.01-G01-254-18
RESUMÉ

I 2017 blev etablering af nyt erhvervsområde i Højme (vest for Holkebjergvej) politisk besluttet. Byggemodning af området er i gang samtidig med, at GASA og Andersen Ølund i området opfører deres "logistik bygninger". Erhvervsområdet vil i takt med ibrugtagning af byggerierne generere mere trafik i området (det samlede erhvervsområde ved Hvidkærvej). Derfor blev det i forbindelse med den politiske godkendelse af arealerhvervelsen og byggemodningen besluttet, at krydset ved Assensvej/Hvidkærvej udbygges med svingbaner for at imødekomme tilfredsstillende afvikling af den øgede trafik.

 

Med henblik på at erhverve arealer til ombygning af krydset Assensvej/Hvidkærvej/Dyrupgårds Allé skal der erhverves/sikres rådighed over de for anlæggets etablering nødvendige arealer.

 

Rådigheden over nødvendige arealer søges sikret ved frivillige aftaler.

 

Odense Kommune kan enten indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere eller ekspropriere arealerne med hjemmel i vejloven.

 

Forhandlingerne med 4 grundejere er indledt med henblik på frivillige aftaler. Det er af hensyn til at fastholde tidsplanen for anlægget nødvendigt at forberede ekspropriation ved politisk godkendelse af, at der indvarsles til åstedsforretning, såfremt det ikke lykkes at opnå enighed med grundejerne.

  

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at By- og Kulturudvalget godkender, at der med henblik på at erhverve de nødvendige arealer til etablering af svingbaner og retablering af fortove med hjemmel i kapitel 10 i Bekendtgørelse af lov om offentlige veje afholdes åstedsforretning, for så vidt angår de berørte 4 ejendomme.

 

By- og Kulturudvalget udpeger samtidig et medlem til at lede åstedsforretningen.

 

Hvis der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne, vil aftaler om erhvervelse/rettigheder til arealer under 2.000 m2 i henhold til gældende bemyndigelser blive effektueret administrativt og uden forelæggelse for udvalg og byråd, da der er meddelt anlægsbevilling, og udgiften finansieres af denne.

 

Såfremt det ikke er muligt helt eller delvist at indgå frivillige aftaler, vil der på baggrund af afholdt åstedsforretning blive forelagt særskilt politisk sag om ekspropriationsbeslutning for de til anlæggets etablering nødvendige arealer i henhold til Bekendtgørelse af lov om offentlige veje.

 

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Ved bedre trafikafvikling og nemmere fremkommelighed forbedres virksomheders muligheder for at etablere sig i Odense.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der indvarsles til åstedsforretning i henhold til kapitel 10 i Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, såfremt der ikke kan opnås aftaler om frivillig afståelse af de nødvendige arealer.

 

By- og Kulturudvalget udpeger et medlem til at lede eventuelle åstedsforretninger.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir blev udpeget til at lede eventuelle åstedsforretninger.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

 

I 2017 blev etablering af nyt erhvervsområde i Højme (vest for Holkebjergvej) politisk besluttet. Byggemodning af området er i gang samtidig med, at GASA og Andersen Ølund i området opfører deres "logistik bygninger". Erhvervsområdet vil i takt med ibrugtagning af byggerierne generere mere trafik i området (det samlede erhvervsområde ved Hvidkærvej). Derfor blev det i forbindelse med den politiske godkendelse af arealerhvervelsen og byggemodningen besluttet, at krydset ved Assensvej/Hvidkærvej udbygges med svingbaner for at imødekomme tilfredsstillende afvikling af den øgede trafik.

 

 

Den primære trafik i krydset ved Hvidkærvej er på Assensvej. Det betyder, at der allerede i dag er problemer med at afvikle trafikken fra Hvidkærvej i spidsbelastningstidspunkterne. Da de fleste udkørsler fra Hvidkærvej skal dreje til venstre i krydset for at køre mod motorvejen, vurderes det nødvendigt at etablere venstresvingsbane på Hvidkærvej.

 

Samtidig vurderes det nødvendigt at etablere højresvingsbane på Assensvej til den trafik fra motorvejen, som skal dreje til højre ad Hvidkærvej ind i det gamle erhvervsområde og dermed lette adgangen til det nye erhvervsområde i Højme.

 

Derudover påtænkes der etableret en højresvingsbane på Dyrupgårds Allé for at lette afviklingen af trafikken fra Dyrup.

 

Det vil være nødvendigt at erhverve mindre arealer af følgende berørte privatejede ejendomme:

Matr.nr.

Adresse

Areal m2

8ae Højme By, Sanderum

Hvidkærvej 17

172

7t Højme By, Sanderum

Thujavej 135

53

7s Højme By, Sanderum

Thujavej 137

35

7r Højme By, Sanderum

Thujavej 139

27

Arealerne, der skal erhverves, fremgår af sagens bilag.

 

Udgifterne til arealerhvervelserne og etablering af hæk eller hegn afholdes over den af byrådet i 2018 bevilgede anlægsbevilling til krydsombygning Assensvej/Hvidkærvej.

 

ØKONOMI

Udgifterne til etablering af krydsombygningen finansieres over anlægsbevillingen.

 

 

4. Arealerhvervelse til supercykelsti
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 13.06.01-G01-258-18
RESUMÉ

I 2017 blev etablering af nyt erhvervsområde i Højme (vest for Holkebjergvej) politisk besluttet. I denne sag er det forudsat, at cyklister i og til området sikres gode forhold. Langs Holkebjergvej er der i dag en dobbeltrettet cykelsti, som indgår i den supercykelsti, som skal anlægges. Det samlede anlæg forbinder eksisterende supercykelsti ved Falen med eksisterende supercykelsti ved Sanderum Boldklub.

 

Med henblik på etablering af supercykelsti på Holkebjergvej skal der erhverves/sikres rådighed over de for anlæggets etablering nødvendige arealer.

 

Odense Kommune kan enten indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere eller ekspropriere arealerne med hjemmel i vejloven.

 

Forhandlingerne med 3 grundejere er indledt med henblik på frivillige aftaler. Det er af hensyn til at fastholde tidsplanen for anlægget nødvendigt at forberede ekspropriation ved politisk godkendelse af, at der indvarsles til åstedsforretning, såfremt det ikke lykkes at opnå enighed med grundejerne.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at By- og Kulturudvalget godkender, at der med henblik på at erhverve de nødvendige arealer til etablering af supercykelsti fra Odense centrum via Højme til Brændekilde med hjemmel i kapitel 10 i Bekendtgørelse af lov om offentlige veje afholdes åstedsforretning, for så vidt angår de berørte ejendomme.

 

By- og Kulturudvalget udpeger samtidig et medlem til at lede åstedsforretningen.

 

Hvis der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne, vil aftaler om erhvervelse/rettigheder til arealer under 2.000 m2 i henhold til gældende bemyndigelser blive effektueret administrativt og uden forelæggelse for udvalg og byråd, da der er meddelt anlægsbevilling, og udgiften finansieres af denne.

 

Såfremt det ikke er muligt helt eller delvist at indgå frivillige aftaler, vil der på baggrund af afholdt åstedsforretning blive forelagt særskilt politisk sag om ekspropriationsbeslutning for de til anlæggets etablering nødvendige arealer i henhold til Bekendtgørelse af lov om offentlige veje.

 

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Bedre stiforbindelser fremmer cykel- og gangtrafik og skaber bedre adgang til grønne områder. På grund af den nye supercykelsti forventes cykeltrafikken at stige med 20 % på de berørte strækninger.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, til udvalget, at byrådet godkender, at der indvarsles til åstedsforretning i henhold til kapitel 10 i Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, såfremt der ikke kan opnås aftaler om frivillig afståelse af de nødvendige arealer.

 

By- og Kulturudvalget udpeger et medlem til at lede eventuelle åstedsforretninger.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Araz Khan blev udpeget til at lede eventuelle åstedsforretninger.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

En supercykelsti er en højklassificeret cykelrute, som skal øge cykelpendlingen. Den samlede plan for udbygning af supercykelsti indgår i handlingsplanen for mobilitet og byrum 2017-2024.

 

Denne supercykelsti har til hensigt at øge antallet af cyklister mellem SV og bymidten og øge antallet af medarbejdere i erhvervsområdet i Højme, der cykler til og fra arbejde.

 

På den største del af strækningerne er der i forvejen cykelsti. Her vil opgraderingen til supercykelsti primært betyde bedre krydsningsmuligheder i kryds, og der vil blive foretaget en række mindre forbedringer på ruten mellem Højme og centrum.

 

Projektet omfatter etablering af cykelsti på Holkebjergvej, der vil forbinde den eksisterende cykelsti ved Sanderum Boldklub med den eksisterende cykelsti på Falen. Dette vil være med til at skabe en tryg og sikker cykelrute, bl.a. for brugerne af Sanderum Boldklub.

 

Stiforløb er markeret med rød stiplet linje. Arealerhvervelser med grøn. 

 

 

Det vil være nødvendigt at erhverve arealer af følgende berørte privatejede ejendomme:

 

Matr.nr.

Ejer

Arealerhvervelse m2

69 Sanderum By, Sanderum

Sanderum Menighedsråd

14 m2

13fg Sanderum By, Sanderum

Carl Hassing A/S

30 m2

2d Sanderum By, Sanderum

Micro Matic A/S

158 m2

 

Arealerne, der skal erhverves, fremgår af sagens bilag.

 

Udgifterne til arealerhvervelserne afholdes over den af byrådet i 2018 bevilgede anlægsbevilling til ”Supercykelsti Odense centrum – Højme – Brændekilde”.

 

ØKONOMI

Udgifterne til etablering af cykelstien finansieres over anlægsbevillingen.

 

 

5. Regulativ for vandværker i Odense Kommune
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 13.02.00-G01-240-15
RESUMÉ

Det gældende regulativ for vandværker i Odense Kommune er udarbejdet af Kontaktudvalget for Vandværker i Odense Kommune og omegn (KVO) og godkendt af byrådet på mødet den 27/1 2016.

 

KVO har konstateret, at der er en fejl i regulativets punkt 9.17 om tilsyn med afregningsmålere. By- og Kulturforvaltningen har i samråd med KVO vurderet, at det er nødvendigt at rette fejlen.

 

Regulativet udarbejdes, jf. § 55, stk. 2, i vandforsyningsloven (lov nr. 299 af 8/6 1978, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22/2 2018), af vandforsyningen (KVO) og godkendes af byrådet, hvorefter det træder i kraft.

 

Effekt

Flere borgere er sunde og trives 

Regulativet understøtter, at der er ordnede forsyningsforhold for borgerne.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender rettelsen af regulativ for vandværker i Odense Kommune.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Det følger af vandforsyningslovens § 55, stk. 2, at vandforsyningen udarbejder et regulativ, som efterfølgende skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Naturstyrelsen har i 2014 udgivet en vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger.

 

Det gældende regulativ for vandværker i Odense Kommune er udarbejdet af KVO og bygger på Naturstyrelsens normalregulativ med få ændringer og tilføjelser.

 

Med hensyn til regulativets punkt 9.17 havde KVO oprindeligt foreslået en tilføjelse, som gav vandforsyningen mulighed for at lukke for vandet i særlige situationer og efter passende varsel. Den efterfølgende forhandling med nabokommuner, hvor dele af forsyningsforholdene berøres af regulativet, gav anledning til, at KVO besluttede, at tilføjelsen i punkt 9.17 skulle udelades. På grund af en beklagelig fejl i forbindelse med sagens fremlæggelse til politisk behandling, blev der vedlagt en udgave af forslag til regulativ, hvor tilføjelsen ikke var fjernet.

 

Nuværende tekst i punkt 9.17:

 

"Inden vandforsyningen aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftaler vandforsyningen dato og det omtrentlige tidspunkt for vandforsyningens besøg med ejeren.

 

Hvis vandforsyningen kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller plombering af en afregningsmåler, eller ejeren gentagne gange undlader at reagere på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, er vandforsyningen berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.

 

Såfremt gentagne henvendelser og administrationsgebyr ikke giver den nødvendige adgang til afregningsmåleren, kan vandforsyningen lukke for vandet. Aflukning skal varsles mindst 5 arbejdsdage, inden lukningen foretages.

 

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr.

 

Ejerens rettigheder og pligter overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.".

 

Rettes til nedenstående tekst, jf. normalregulativet:

 

"Inden vandforsyningen aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftaler vandforsyningen dato og det omtrentlige tidspunkt for vandforsyningens besøg med ejeren.

 

Hvis vandforsyningen kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller plombering af en afregningsmåler, eller ejeren gentagne gange undlader at reagere på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, er vandforsyningen berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.

 

Ejerens rettigheder og pligter overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.".

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

6. Lokalplan nr. 2-878 Boliger ved Ejbyvænget nær krydset Nyborgvej/Ejbygade/Ørbækvej. Endelig vedtagelse
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.02.05-P16-6-18
RESUMÉ

Byrådet besluttede på mødet den 28/2 2018, efter indstilling fra By- og Kulturudvalget, at By- og Kulturforvaltningen fremover har mulighed for at vedtage lokalplaner til 8 ugers offentlig høring gennem en såkaldt administrativ proces. Det vil sige, at planen ikke først skal forbi By- og Kulturudvalget, før den sendes i offentlig høring. Ligeledes kan en plan vedtages endeligt administrativt, hvis der i høringsperioden ikke er kommet høringssvar til planen.

 

For at et planforslag kan vedtages administrativt til offentlig høring, skal lokalplanforslaget være i overensstemmelse med kommuneplanen eller ledsaget af et kommuneplantillæg, der ikke forudsætter forudgående offentlig høring.

 

For at et planforslag kan vedtages administrativt til offentlig høring, må der i planforslaget ikke være særlige interessekonflikter, politisk fokus, være tale om særligt store projekter eller være store påvirkninger af naboer osv., selvom planen lever op til første punkt.

 

På den baggrund blev By- og Kulturudvalget orienteret om, at By- og Kulturforvaltningen har valgt at fremlægge forslag til lokalplan nr. 2-878 for Boliger ved Ejbyvænget administrativt i 8 ugers offentlig høring.  

 

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 28/6-26/8 2018. Der er i perioden indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

 

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund, at høringen ikke bør give anledning til ændringer.

 

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

 • Fremtidig vejdrift.
 • Skygge- og indbliksgener.
 • Etageantal.
 • Antal parkeringspladser.
 • Højde på støjværn.
 • Bygge- og anlægsfasen.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

De kommende boliger ligger tæt på kommende letbane og vil kunne tiltrække flere indbyggere til Odense.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
 2. Lokalplan nr. 2-878 for Boliger ved Ejbyvænget vedtages endeligt uden ændringer.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre en ny boligetagebebyggelse i 2 etager ved Ejbyvænget. Lokalplanen muliggør cirka 28 boliger.

 

Lokalplanområdet ligger tæt ved krydset Nyborgvej/Ejbygade/Ørbækvej og det kommende letbanestop, der i fremtiden bliver et centralt fordelingssted for kollektiv trafik i form af omstigningssted for letbanens etape 1 og 2.

 

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at bygge boliger i to etager omkring et sammenhængende grønt opholdsareal med god solorientering og afskærmet fra støj. For at sikre byggeri i en god kvalitet, tilpasset den omkringliggende bebyggelses skala, indeholder planen krav til byggeriets omfang og placering og til byggeriets materialer og arkitektur.

 

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Forvaltningen har vurderet, at de indkomne høringssvar ikke bør give anledning til ændringer i planforslagene.

 

De indkomne høringssvar omhandler bemærkninger til den fremtidige vejdrift af Ejbyvænget, der servicerer områdets beboere. I dag er vejen privat fællesvej. I høringssvarene er der et ønske om, at det nye projekt giver anledning til, at Odense Kommune fremover skal drifte vejen. Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvaret giver anledning til en ændring af vejstatus. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke planer om at ændre vejstatus. Kommende beboere fra lokalplanområdet vil skulle bidrage til drift og vedligeholdelse af vejen på lige fod med nuværende beboere. Vejstatus reguleres ikke med lokalplanen.

 

Ligeledes er der bemærkninger til etagehøjden på grund af bekymringen for skygge- og indbliksgener. Forvaltningen vurderer, at der med mulighed for bebyggelse i maksimalt 2 etager i lokalplanområdet tages hensyn til de omkringliggende boliger, og at der i planen er taget højde for, at skygge- og indbliksgener i videst muligt omfang undgås.

 

Et af høringssvarene omhandler, at der ikke stilles et tilstrækkeligt højt krav til parkering. Forvaltningen vurderer, at nye boliger vil være beliggende i nærheden af kommende letbanestop og omfordelingssted for busserne ud af byen, og at området således er velforsynet med kollektiv trafik. Kravet til antallet af parkeringspladser er desuden skærpet i lokalplanen i forhold til kommuneplanens krav til parkering. I kommuneplanen stilles der krav om ½ parkeringsplads pr. bolig. I lokalplanen er kravet ½ parkeringsplads pr. bolig - dog minimum 20 parkeringspladser.

 

Et af høringssvarene omhandler lokalplanens krav om etablering af et 4 meter højt støjværn, som indsigere mener er for højt. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der udført beregninger af støj fra trafik- og virksomhedsstøj. Beregningerne viser, at et støjværn skal have en højde på minimum 4 meter for at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj på udendørs opholdsarealer.

 

Endeligt omhandler ét af høringssvarene forhold omkring bygge- og anlægsfasen. Dette kan imidlertid ikke reguleres med lokalplanen.

 

Lovgrundlag

 • Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.

 

Handlemuligheder

 

By- og Kulturforvaltningen og byrådet kan: 

 • Vælge at vedtage lokalplan nr. 2-878 for Boliger ved Ejbyvænget endeligt.
 • Vælge at komme med ændringer til planen, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planen med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
 • Vælge, at planen ikke vedtages.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

7. Lokalplan 6-813 Bellinge Fælled Vest og kommuneplantillæg 69 til endelig vedtagelse
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.02.05-P16-232-17
RESUMÉ

By- og Kulturudvalget besluttede den 29/5 2018 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 69 og forslag til lokalplan nr. 6-813 for Bellinge Fælled Vest i 8 ugers offentlig høring.  

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 22/6-20/8 2018. Der er i perioden indkommet 27 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

 

I forbindelse med høring af planforslagene har forvaltningen den 9/8 2018 afholdt dialogmøde med cirka 100 deltagere, hvor borgerne kunne komme i dialog med fagfolk fra forvaltningen og bygherrer.

 

Emnerne i indkomne høringssvar i den offentlige høring omhandler følgende:

 

 • Trafikforhold - herunder vejadgang, lukning af Flintagergårdvej, trafik ved Flintagervangen, trafiksanering ved Hvenetved, busbetjening, byggevej samt parkering og overkørselsbredde.
 • Bebyggelsesplan - herunder retningslinjer for bebyggelse, grønne arealer og mulighed for dagligvarebutik.
 • Øvrige emner – vækst i Bellinge, nærhed til gartneri, grundejerforening, håndtering af affald og regnvandssø. 

 

Forvaltningen har vurderet, at de indkomne høringssvar ikke bør give anledning til væsentlige ændringer i planforslagene. Et høringssvar afstedkommer, at forvaltningen foreslår en ændring i den maksimale bebyggelseshøjde i en mindre del af et tæt-lavt boligområde nær Flintagervangen, således at der kan bygges i op til 2 etager i stedet for 1½ etage.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Udbygningen af det attraktive område Bellinge Fælled kan medvirke til, at flere ønsker at bosætte sig i Odense.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
 2. Lokalplan nr. 6-813 for Bellinge Fælled Vest vedtages endeligt med foreslået ændring. 
 3. Kommuneplantillæg nr. 69 vedtages endeligt uden ændringer.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

 

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Odense Byråd besluttede på mødet den 14/12 2016 at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for etape 3 af Bellinge Fælled for at imødekomme efterspørgslen på parceller i området. Samtidig ønskede private ejere at omdanne området vest for Flintagergårdvej til et nyt boligområde.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for samlet cirka 307 række- og parcelhuse samt en daginstitution. Området, der er markeret som 4. etape på luftfotoet nedenfor, kan med denne lokalplan ikke bebygges, men de påtænkes lokalplanlagt og udbygget på længere sigt. Området er med i lokalplanen for at sikre adgangsvej fra Assensvej til de kommende boliger i etape 3 og en senere etape 4.  

 

Lokalplanområdet er markeret med rødt og 3. etape med stiplet blå

 

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

For at kunne danne sig et overblik over såvel høringssvar som forvaltningens vurdering af dem, er der i sagen vedlagt et kortbilag med specifikke stedsangivelser.

 

Trafikforhold

Opsamling på bemærkninger

Der er i høringssvarene primært lagt vægt på vejlukningen af Flintagergårdvej for bilister. Der er 13 bemærkninger (herunder fra samtlige grundejere og andelsboligforeninger i Flintagerløkken), hvor placeringen af vejlukning ønskes rykket mod nord. Der er 7 bemærkninger med ønske om fastholdelse af, at Flintagergårdvej skal lukkes dér, hvor kommunen i 2012 fastlagde lukningen i forbindelse med den første lokalplan for Bellinge Fælled.

 

Der er desuden få bemærkninger omhandlende:

 • Ønsker til flere eller andre vejadgange til lokalplanområdet.
 • Ønske om lukning for bilkørsel fra Flintagervangen til Flintagerløkken.
 • Ønske om trafiksanering på Flintagergårdvej ved Hvenetved.
 • Busbetjening af området.
 • Byggekørsel til lokalplanområdet.
 • Parkeringsforhold og overkørselsbredde til grunde.

 

Forvaltningens vurdering

Vejlukningen af Flintagergårdvej for bilister

Der er 20 høringssvar omhandlende ønske om enten at fastholde placeringen af lukningen af Flintagergårdvej for biltrafik eller at flytte placeringen af lukning mod nord. Med lukningen af Flintagergårdvej vil nogle få borgere nord for vejlukningen få cirka 1,6 km længere til Bellinge bydelscenter i bil, men til cykel og til fods er ruten uændret.

 

Lukningen af Flintagergårdvej for bilister ligger udenfor lokalplanområdet og reguleres dermed ikke i lokalplanen. I lokalplan nr. 6-698 for Bellinge Fælled fra 2012, der muliggjorde 1. etape af Bellinge Fælled, fremgår det præcist, hvor kommunen agter at lukke Flintagergårdvej for biltrafik. Det betyder, at grundejere i etape 1 har købt grunde ud fra denne viden. Forvaltningen vurderer derfor, at den oprindeligt planlagte lukning af Flintagergårdvej bør fastholdes. Lukningen foretages af hensyn til trafikafviklingen i krydset Brændekildevej/Flintagervej, hvor det allerede i dag er svært at afvikle trafikken. Der vil blive truffet afgørelse efter vejloven om lukning af Flintagergårdvej.   

 

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en præcis tidsplan for lukning af vejen. Forvaltningen vurderer, at vejadgang fra Assensvej bør etableres, før Flintagergårdvej kan lukkes. Beboerne vil blive orienteret, når forvaltningen laver den endelige afgørelse om vejlukningen.

 

Vejadgange

I to høringssvar udtrykkes der ønsker om vejadgang fra Bellingevej via Lungstedvej til lokalplanområdet samt fra Kimbrerbakken og Romerdalen til adgangsvejen fra Assensvej.

  

Forvaltningen vurderer, at flere adgangsveje alene vil tilgodese, at en ganske begrænset gruppe borgere vil få kortere køreafstand i bil. Forvaltningens trafikberegninger viser, at flere vejadgange vil generere en uhensigtsmæssig stor mængde trafik gennem området. Forvaltningens vurdering er dermed entydigt, at der ikke bør åbnes op for yderligere vejadgange.

 

Bilkørsel fra Flintagervangen til Flintagerløkken

I to høringssvar, hvoraf ét er fra samtlige grundejere og andelsboligforeninger i Flintagerløkken, udtrykkes der ønske om lukning for biltrafik fra Flintagervangen til Flintagerløkken. Forholdet kan ikke reguleres med lokalplanen, da det ligger udenfor lokalplanområdet. Forvaltningen er dog umiddelbart enig i, at den ene af de to overkørsler bør nedlægges, således at der ikke opstår gennemkørende trafik. Forvaltningen vil arbejde videre med den løsning. En nedlægning af overkørslen sker ved en afgørelse i henhold til vejloven, og der vil i den forbindelse ske høring af de relevante parter.

 

Trafiksanering på Flintagergårdvej ved Hvenetved

I to høringssvar udtrykkes der bekymring for stor trafikmængde og hastighed på Flintagergårdvej. Der efterspørges en dæmpning af fart og trafiksanering.

 

Området er ikke omfattet af lokalplanområdet, og regulering af trafiksanering kan jævnfør planloven ikke reguleres af lokalplanen. Forvaltningen vil løbende vurdere behovet for trafiksanering. Foreløbige trafikberegninger viser dog, at det sandsynligvis ikke bliver aktuelt.

 

Busbetjening

Der spørges i to høringssvar til fremtidig busbetjening af det nye boligområde. Forvaltningen kan oplyse, at busdrift ikke kan reguleres i en lokalplan, men at adgangsvejen fra Assensvej er dimensioneret til at kunne rumme busdrift, såfremt det i fremtiden bliver besluttet, at området skal busbetjenes. Forvaltningen har fokus på, at adgang til eksisterende busforbindelser på Assensvej skal være trygge for bløde trafikanter i alle aldre.

   

Bebyggelsesplan

En privat grundejer ønsker mulighed for at øge etageantallet fra halvanden til to på et areal beliggende umiddelbart mod eksisterende boliger på Flintagerløkken. Grundejeren henviser til, at lokalplanen giver mulighed for to etager på andre områder beliggende op mod eksisterende boliger.

To borgere ønsker flere grønne arealer og i tre høringssvar udtrykkes der ønsker om dagligvarebutik i Bellinge Fælled.

 

Forvaltningens vurdering

Bygningshøjder

Der er i lokalplanen taget specifikt hensyn til nærmeste naboer på Flintagervangen ved, at der kun tillades halvanden etage, hvor der i øvrigt gives mulighed for to etager. Her ligger eksisterende matrikler helt op ad kommende matrikler. På de arealer, der grænser op til eksisterende boliger, og hvor der tillades to etager, er der i lokalplanen sikret en afstand til eksisterende boliger i form af tæt eksisterende læhegn og stier.

 

Forvaltningen fastholder, at der bør tages hensyn til eksisterende naboer. Dog foreslår forvaltningen mulighed for at bygge 2 etager i "anden række" fra eksisterende boliger, da hensynet til eksisterende naboer er taget i "første række".

 

Det grønne

I to høringssvar efterspørges der mere natur generelt i området. En enkelt borger ønsker et bredere grønt strøg mellem Romerdalen og de nye udstykninger. Forvaltningen vurderer, at der i lokalplanen er udlagt grønne fællesområder i et omfang, der er i overensstemmelse med strukturplanen fra 2011 ”Bæredygtig bebyggelse i Bellinge”. Strukturplanen er i forhold til sammenlignelige udstykninger ambitiøs i forhold til udlæg af grønne arealer.

 

Forvaltningen har bevidst arbejdet med et lidt smallere strøg mellem Romerdalen og de nye udstykninger, end der er skitseret i ovennævnte strukturplan. Et smallere grønt strøg vil på denne relativt korte strækning forstærke oplevelsen af, at landskabet lige efter indsnævringen åbner markant op.

 

Dagligvarebutik

I tre høringssvar efterspørges der mulighed for etablering af en dagligvarebutik. Forvaltningen fastholder, at der i lokalplanen ikke bør gives mulighed for dagligvarebutik. Forvaltningen vurderer, at en dagligvarebutik i Bellinge Fælled markant vil svække muligheden for at opretholde og styrke det eksisterende bydelscenter i Bellinge.

 

Øvrige emner

Der er i øvrigt indkommet enkelte bemærkninger om vækst og udvikling i Bellinge, ønske om opmærksomhed på nærhed til et kommende gartneri, grundejerforening og drift, håndtering af affald indenfor lokalplanområdet samt en bemærkning om regnvandssø udenfor lokalplanområdet.

 

Forvaltningens vurdering

Vækst og udvikling i Bellinge

I et høringssvar nævnes en forventning til en fokuseret og samlet plan for Bellinge som vækstområde. Forvaltningen kan oplyse, at ønsket og idéen om en fokuseret og samlet plan for Bellinge som vækstområde tages med som et indspark til arbejdet med såvel planstrategi som den kommende kommuneplan.

 

Nærhed til gartneri

Der er et høringssvar, hvor der ønskes en opmærksomhed på lokalplanområdets nærhed til nyt gartneri på Brændekildevej. Forvaltningen har fokus på, at lokalplanforslag nr. 6-885 netop sikrer, at gartneriet ikke vil medvirke til væsentlige lugtgener, lysgener eller væsentlige visuelle gener i forhold til de nye udstykninger.

 

Grundejerforening og drift

Der bliver i to høringssvar efterspurgt, om grundejerforeningen kan opdeles i flere grundejerforeninger, og der stilles spørgsmål omkring overdragelse af drift og vedligehold til grundejerforening på Bellinge Fælled. Der er derudover et høringssvar, hvor det ønskes, at adgangsvej gennem det nye boligområde skal være offentlig vej i stedet for privat fællesvej.

 

Jævnfør vedtaget lokalplan nr. 6-698 for Bellinge Fælled fra 2012 for 1. etape af Bellinge Fælled skal alle boliger indenfor den kommunale samlede udstykning af Bellinge Fælled indgå i en samlet grundejerforening. Overdragelse af drift og vedligehold til grundejerforening vil foregå i en dialog mellem grundejerforening på Bellinge Fælled og Odense Kommune.

 

Privat fællesvej og offentlig vej kan ikke reguleres i en lokalplan. Den nye fordelingsvej fra Assensvej til Flintagergårdvej etableres af Odense Kommune som bygherre som en privat fællesvej. Dette betyder ikke nødvendigvis, at vejen forbliver en privat fællesvej. Kommunen er forpligtet til at vurdere løbende og mindst hvert femte år, om en privat fællesvej bør opklassificeres til en offentlig vej. Grundejerforeningen kan også ansøge kommunen om en stillingtagen hertil eller anmode om trafiktællinger af den gennemkørende trafik. Det vil således være den fremtidige trafikbelastning, herunder særligt den gennemgående, der vil danne grundlag for vejens fremtidige status.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at følgende justeres i lokalplanen

Der gives mulighed for, at der i "anden række" mod eksisterende boliger på Flintagervangen kan bygges i op til 2 etager. Af hensyn til indbliksgener fastholder forvaltningen, at der i "første række" kan bygges i op til 1½ etage.

 

I den private del af udstykningen har nylige beregninger vist et større behov for at kunne håndtere vand. På kortbilagene er en lavning til håndtering af ekstremregn derfor udskiftet til at være et reelt vandbassin.

 

Lovgrundlag

 • Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.
 • Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 4.

 

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge:

 • Kommuneplantillæg nr. 69 vedtages endeligt uden ændringer.
 • Lokalplan nr. 6-813 for Bellinge Fælled Vest vedtages endeligt med foreslåede ændringer.
 • Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
 • Ikke at vedtage planerne.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

8. Gartnerbyen, Bolbro, etape 2. Offentliggørelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 79
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.01.00-P15-8-18
RESUMÉ

I 2017 blev der udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan for en 1. etape af det tidligere GASA i Bolbro. Der blev samtidig udarbejdet en helhedsplan "Gartnerbyen, Byens grønne hjerte" for den fulde udbygning af området til en helt ny bydel med flere hundrede boliger, service og et lokalcenter.

 

Realiseringen af Gartnerbyen er så positiv, at grundejeren ønsker at igangsætte planlægning for 2. etape af området. Forslag til kommuneplantillæg nr. 79 er udarbejdet for at muliggøre en videreudvikling af området.

 

By- og Kulturudvalget traf på mødet den 19/6 2018 beslutning om at igangsætte kommuneplantillægget og den forudgående høring. Foroffentlighed er gennemført i perioden fra den 28/6-6/8 2018. Der fremkom to høringssvar i den forbindelse.

 

Der udarbejdes forslag til lokalplan, som forventes behandlet på By- og Kulturudvalgets møde den 13/11 2018 med henblik på offentliggørelse. Kommuneplantillægget vil blive offentliggjort i samme periode som lokalplanforslaget.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Der etableres forskellige boligtyper i området målrettet unge, familier med børn og ældre, hvorved målet er at skabe en blandet attraktiv bydel, der kan tiltrække flere borgere til byen.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 79 offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Byrådet vedtog på mødet den 16/10 2017 at ændre kommuneplanen for en del af et udlagt erhvervsområde - det tidligere GASA - til et område, der åbner mulighed for at etablere boliger, service og et lokalcenter - Gartnerbyen. Der udarbejdes nu kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen i den resterende del af Gartnerbyen fra erhvervsareal til bolig- og bolig-/servicearealer.

 

Gartnerbyen ligger mellem to kommende letbanestationer og i gangafstand til såvel bymidten som til bydelscenteret i Bolbro. Ved en større boligudbygning skal området også indeholde en kvarterpark og en lokalpark, og der er udarbejdet en helhedsplan for Gartnerbyen, der kan danne grundlag for byomdannelsen. Bydelen vejbetjenes via Lavsenvænget. Nord for området går Langesøstien, der er én af Odenses supercykelstier. I partnerskabsaftalen af 9/10 2017 mellem bygherren og Odense Kommune er det aftalt, at bygherren etablerer stiforbindelser i Gartnerbyen mellem Middelfartvej og Langesøstien. 

 

Forhøring

I forbindelse med den lovpligtige foroffentlighed, hvor formålet er at indhente idéer og forslag til den kommende planlægning, er der indkommet to høringssvar.

 

Banedanmark genfremsender tidligere bemærkninger til planlægningen for Gartnerbyen i 2017 og supplerer med, at jernbanearealer i kommuneplanen er udlagt til "Lette industriområder". Det anføres, at Odense Kommune bør fjerne denne betegnelse, da arealerne ikke kan anvendes i kommunens planer. Det skal hertil bemærkes, at det er almindelig praksis, at jernbaner, veje mv. ikke er udlagt i særskilte rammer, men indgår i øvrige rammeområder som f.eks. "Lette industriområder". Det har således været praksis i Odense Kommune siden første kommuneplan i 1986. Banedanmark har som grundejer en garanti for, at der ikke kan ske anden arealanvendelse end den, de ønsker.

 

Fynsk Idrætsforbund foreslår, at Odense Kommune indtænker muligheder for bevægelse i forbindelse med den videre udvikling af et nyt stort byområde som f.eks. ude-fitness, legepladser, multibaner. Idrætsforbundet peger desuden på, at de mange idrætsanlæg i Bolbro er fuldt bookede, og foreslår konkret, at Odense Kommune køber hallen på Rømersvej. Forbundet foreslår nogle afmærkede ruter i området, f.eks. ud til Langesøstien, og stiller gerne deres ekspertise til rådighed.

 

Der gives med planlægningen mulighed for, at diverse fritidsaktiviteter kan afvikles, idet der etableres stier i området, bl.a. med forbindelse til Langesøstien, ligesom der etableres en kvarter- og en lokalpark i området. Forvaltningen er enig med idrætsforbundet i, at det er vigtigt, at der både skabes aktive byrum og etableres egentlige fritidsfaciliteter i Gartnerbyen, da de eksisterende faciliteter i området ikke kan rumme en udbygning af den størrelse. Forslaget om køb af hallen er i proces i Odense Kommune, idet der er indgået en lejeaftale med ejeren af hallen, ligesom der arbejdes videre med et eventuelt køb, såfremt byrådet på et tidspunkt afsætter midler til formålet.

 

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Byudviklingen er i overensstemmelse med kommuneplanen, idet området i Kommuneplan 2016-2028 er udlagt til erhvervsområde i byzone og er udpeget til byomdannelsesområde.  

 

Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningen har tidligere i forbindelse med udvikling af etape 1 vurderet, at den fulde udbygning af Gartnerbyen ikke medfører væsentlige indvirkninger på det omkringliggende miljø. Dette er fortsat vurderingen, hvorfor der ikke skal foretages en screening eller miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).

 

Lovgrundlag

 • Forslag til kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 4.

 

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

 • Vælge at vedtage forslag til kommuneplantillæg og fremlægge det i offentlig høring i minimum 8 uger.
 • Vælge at komme med ændringer til planforslaget, som kan indarbejdes af forvaltningen, hvorefter planforslaget sendes i høring. Alternativt kan planforslaget med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
 • Vælge ikke at vedtage forslag til kommuneplantillæg til offentliggørelse.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

9. Lokalplan nr. 7-881 Dalum Papirfabrik, fabriksområdet
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.02.00-P16-5-18
RESUMÉ

Dette er en udmøntning af den Helhedsplan for omdannelse af Dalum Papir, som By- og Kulturforvaltningen vedtog på mødet den 10/10 2017, og som omhandler selve fabriksområdet. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er udarbejdet for at muliggøre en omdannelse af Dalum Papirfabrik, der stoppede sin produktion i 2012.

 

Lokalplanen skal give mulighed for at udvikle området til et nyt boligområde, hvor også servicefunktioner kan indpasses. Lokalplanen skal blandt andet sikre, at bevaringsværdige bygninger og industrielle karaktertræk indgår i det nye boligområde, og at der udlægges et 40 meter bredt landskabeligt bånd med offentlig sti mellem bebyggelsen og Odense Å.

 

Projektets bebyggelse omfatter 45.000 m2 i såvel omdannede bygninger som ny bebyggelse og indeholder en dagligvarebutik samt mulighed for service og cirka 450 boliger.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Omdannelsen af Dalum Papir giver cirka 450 nye, attraktivt beliggende boliger. Dette kan medvirke til, at flere ønsker at bosætte sig i Odense.

 

Flere borgere er sunde og trives

Gennemførelse af stisystemer på fabrikkens arealer langs Odense Å medvirker til et sammenhængende stisystem langs hele åen til gavn for cyklister, fodgængere og motionister.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 62 og forslag til lokalplan nr. 7-881 offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Efter knap 140 års virke stoppede Dalum Papir sin produktion i 2012, hvorefter papirmaskinerne blev afmonteret og solgt. Dialogen med Odense Kommune om områdets fremtid startede for alvor i 2014 og omfattede ud over selve papirfabrikken også større områder øst for Odense Å. Området blev udpeget som byomdannelsesområde og beskrevet som sådan i Kommuneplan 2016-2028.

 

Siden har Odense Kommune i samarbejde med områdets ejere udarbejdet en helhedsplan for området. Denne blev politisk vedtaget i 2017. I efteråret 2017 til og med januar 2018 blev helhedsplanen drøftet på flere borgermøder. Mens der var stor opmærksomhed og mange specifikke ønsker til flere emner i forbindelse med arealerne øst for Odense Å, var der generelt god tilslutning blandt borgerne til planerne for omdannelse af selve papirfabrikken. Hvidbog for den forudgående høring blev behandlet på By- og Kulturudvalgets møde den 15/5 2018 og derpå i byrådet.

 

Helhedsplanen beskriver potentialer og udfordringer for Dalum Papirfabrik og indeholder forslag til fremtidig anvendelse, forslag til bebyggelsesplaner og principper for udformning af bebyggelse og udearealer. Helhedsplanen udstikker dermed en overordnet ramme for planlægningen for omdannelsen af Dalum Papirfabrik.

 

Siden udarbejdelse af helhedsplanen har ejerne i samarbejde med Odense Kommune arbejdet videre med udvikling af et projekt for Dalum Papirfabrik. Projektet specificerer nye anvendelser af dele af den eksisterende bebyggelse og konkretiserer skala og udtryk for omdannelsen af området.

 

Som en naturlig del af en projektudvikling afviger projektet, der ligger til grund for lokalplanen, på enkelte punkter fra helhedsplanen. Udvalget af bygninger, der bevares eller omdannes, afviger fra helhedsplanens udpegning. Dette sker til fordel for en bærende hovedidé, der rummer en ”kulturakse”, et fodgængerstrøg, hvor papirproduktionens historie fortolkes. De væsentlige træk i helhedsplanen som for eksempel princip for vinkelret placering af bebyggelse og etablering af et 40 meter bredt landskabsbånd langs Odense Å er fastholdt i lokalplanforslaget. 

 

Lokalplanen afgrænses som vist nedenfor.

 

 

Forslag til lokalplan

Lokalplanområdet omfatter et 78.300 m2 stort areal. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af adgangsvej til Dalum Kraftvarme og af Dalum Kirke, mod øst og syd af Odense Å og mod vest af Dalumvej.

 

Området er i kommuneplan 2016-2028 udpeget til byomdannelse med fokus på at sikre naturværdier, bevaringsværdier og stiforbindelser.

 

I kommuneplanen beskrives byggemuligheden på fabrikkens område som 36.000 m2, men lokalplanforslaget giver mulighed for op til 45.000 m2. Omfanget er øget som følge af det konkrete projektforslag til fabrikken, der ved at udnytte en del af de eksisterende, store bygninger i området fortsat sikrer friarealer i det omfang, det fastlægges i kommuneplanen, selvom etagearealet er øget.

 

Lokalplanen sikrer et cirka 40 meter bredt bælte langs Odense Å, der skal være offentligt tilgængeligt friareal. I arealet kan anlægges offentlig cykel- og gangsti, rekreative faciliteter og regnvandsbassiner.

 

Lokalplanens formål

Forslag til lokalplan for Dalum Papir udlægger området til boligformål, hvor også servicefunktioner kan indpasses, samt til friareal mod Odense Å. Mod Dalumvej kan der indpasses en dagligvarebutik i de eksisterende fabrikshaller, og desuden giver lokalplanen mulighed for kontorerhverv, restauranter, fitness, klinikker, fælleshus og lignende med tilhørende parkering.

 

Lokalplanen har til formål at sikre, at området udvikles under hensyntagen til bevaring af industrielle spor og landskabelige værdier i området. Der gives bestemmelser for, hvordan de enkelte bygninger må ændres, ombygges eller restaureres, og for hvilke industrielle spor på de ubebyggede arealer der skal bevares. Der gives ligeledes bestemmelser for udformning af det grønne område, der støder op til Odense Å. Desuden sikrer lokalplanen, at den overordnede struktur for ny bebyggelse, veje og stier indpasses i landskabet, og at ådalens grønne karakter styrkes med et landskabeligt bælte langs åen og trækkes ind i området med grønne kiler.

 

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for ny bebyggelses udformning i samspil med bevaringsværdier og fastlægger boligtyperne til rækkehuse/townhouses og lejligheder. Desuden fastsættes bestemmelser for udformning af veje, stier og grønne arealer, herunder krav til indpasning af regnvandsbassiner.

 

Bevaring, omdannelse og ny bebyggelse

Lokalplanen vil med endelig vedtagelse give mulighed for at omdanne en række af de store fabriksbygninger til især boliger, dagligvarebutik og parkering.

 

De største eksisterende bygninger kan omdannes til boligformål i op til 4-5 etager. Ny bebyggelse, der ligger nær de store, eksisterende bygninger, må opføres i op til 3-4 etager. Størstedelen af den øvrige bebyggelse må opføres i op til 3 etager, og rækkehuse/townhouses må opføres i 2-3 etager. Generelt skal etageantal i den nye bebyggelse falde mod det grønne område mod åen.

 

Bevaringsbestemmelser i lokalplanen omfatter bygninger samt spor i landskabet som jernbanespor og en spunsvæg mod Odense Å. For de enkelte bygninger er det individuelt, hvilke elementer der skal bevares. Det spænder fra restaurering og sikring af den ældste papirmaskinebygnings karakteristiske træk til bevaring af enkeltelementer og dermed delvis nedrivning og genopbygning af bygningsvolumener i de yngste papirmaskinebygninger.

 

Regnvand

Med lokalplanen sikres bestemmelser for håndtering af regnvand. I det grønne areal skal der etableres to søer, der kan indgå som rekreative elementer. Lokalplanen viser ligeledes, hvordan vandet løber gennem området i en situation med ekstremregn.

 

Adgangsforhold

Den eksisterende indkørsel nær Odense Å skal nedlægges til fordel for en ny vejadgang fra Dalumvej cirka midt i området. Inde i området består vejsystemet af lukkede vænger, og der bliver ikke bilgennemkørsel til andre områder i Dalum. Langs Odense Å skal der derimod etableres en stiforbindelse, der skal kobles på en kommende stiforbindelse øst for åen. Stien skal tilsluttes fortov og cykelsti på Dalumvej.

 

Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanområdet er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplan, der udlægger området til erhverv. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen til bolig og service.

 

By- og Kulturforvaltningen har i den forbindelse afholdt en lovpligtig foroffentlighedsfase i perioden 13/10-1/11 2017 for at indhente idéer og forslag til den kommende planlægning.

 

I løbet af høringsperioden blev der afholdt to informationsmøder på Dalum Bibliotek, og i perioden indkom der 33 høringssvar. På grund af den store interesse blev der afholdt endnu et borgermøde den 15/1 2018, hvor der kunne afleveres skriftlige bemærkninger. Her indkom 60 høringssvar fra 39 forskellige borgere. Desuden er tre mails, der blev indsendt til forvaltningen, også medtaget i en hvidbog, der samlede samtlige bemærkninger, og som blev behandlet på By- og Kulturudvalgets møde den 15/5 2018 og herefter i byrådet den 30/5 2018.

 

Høringssvarene vedrørende Papirfabrikken indeholder primært bekymring for øget trafik på Dalumvej, bekymring for pladsproblemer i daginstitutioner, positiv indstilling over for gennemførelse af stier og omdannelse af bebyggelsen, ønsker om lejeboliger, seniorboliger, mulighed for fællesskaber og for servicefunktioner, museum, kulturhus og cafémiljø.

 

Forvaltningens vurdering af planforslagene

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har en god balance mellem bebyggelse og offentligt friareal. Lokalplanforslaget vil ved endelig vedtagelse give mulighed for at etablere et område med en fin og helt særlig identitet i kraft af bevarede industritræk og i kraft af den herlighedsværdi, som Odense Å og friarealerne langs åen vil give både områdets kommende beboere og forbipasserende på den nye stiforbindelse.

 

Der vil blive mulighed for at etablere attraktive familieboliger i form af individuelle boliger og store lejligheder, men også mulighed for at etablere lejligheder til enlige, hvilket der er stor efterspørgsel på blandt de ældre borgere i Dalum.

 

Områdets lukkede trafiksystem belaster ikke andre områder i Dalum. Tilkørsel til området skal ske via et nyt lyskryds på Dalumvej, som bygherre skal finansiere. Lyskrydset foranlediges af omdannelsen i området, men ligger udenfor lokalplanen.

 

Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at lokalplanen/planforslagene ikke medfører væsentlige indvirkninger på det omkringliggende miljø. Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).

  

Projektet er VVM-screenet, og det er vurderet, at projektet ikke medfører VVM-pligt.  

 

Lovgrundlag

 • Forslag til lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.
 • Forslag til Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 4.
 • Screening for miljøvurdering er gennemført i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).  

 

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

 • Vælge at vedtage forslag til planforslagene og fremlægge det/dem i offentlig høring i minimum 8 uger.
 • Vælge at komme med ændringer til lokalplanforslaget, som kan indarbejdes af forvaltningen, hvorefter lokalplanforslaget sendes i høring. Alternativt kan lokalplanforslaget med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
 • Vælge ikke at vedtage forslag til planforslagene til offentliggørelse.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

10. Et Sundere Odense 2018 - Strategisk Operationel Plan
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 29.00.00-G01-18-18
RESUMÉ

Den strategisk operationelle plan sætter retning for det overordnede sundhedsområde i Odense Kommune. Det er en handleplan for det kommende års arbejde henimod indfrielse af effektmålene for Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget udarbejder planen, som vedtages i byrådet hvert år i juni. I år er vedtagelse af den strategisk operationelle plan udskudt til efteråret på grund af Sundhedsudvalgets arbejde med effektmål for byrådsperioden.

 

Sundhedsudvalget begyndte i 2016 at arbejde med de politiske fokusområder: ulighed i sundhed, mental sundhed og tidlig indsats som metodisk tilgang. Arbejdet har blandt andet ført til byrådets vedtagelse af visionen om Røgfrit Odense. De politiske fokusområder danner desuden grundlag for Sundhedsudvalgets arbejde med effektmålene for byrådsperioden, om øget mental sundhed, mindre ulighed i sundhed og reduktion af antallet af rygere.

 

Sundhedsudvalgets effektmål understøtter Odensemålet om, at flere borgere er sunde og trives.

 

I denne strategisk operationelle plan - ”Et sundere Odense 2018” - vil Sundhedsudvalget i særlig grad fokusere på den politiske og strategiske ramme for arbejdet med sundhed i Odense, som udgøres af Odense Kommunes Sundhedspolitik og Sundhedsaftalen mellem Odense Kommune og Region Syddanmark. Sundhedsudvalget vil arbejde med en opdatering af Sundhedspolitikken fra 2011 og rådgive byrådet om indgåelse af den kommende Sundhedsaftale medio 2019. Sundhedsudvalget vil desuden arbejde videre med at udvikle og følge indsatserne finansieret af Sundhedspuljerne. Disse indsatser understøtter arbejdet med de politiske fokusområder og dermed også indfrielse af Sundhedsudvalgets effektmål. Alle indsatser og aktiviteter vurderes løbende, og effekten heraf følges tæt af Sundhedsudvalget.

 

I forbindelse med arbejdet med den strategisk operationelle plan for 2018 ønsker Sundhedsudvalget et andet og mere meningsfuldt navn til denne. Det foreslås derfor, at den strategisk operationelle plan for sundhedsområdet omdøbes til ”Et Sundere Odense 2018”.

 

Effekt

Flere borgere er sunde og trives 

Sundhedsudvalgets effektmål og dermed de politiske fokusområder i den strategisk operationelle plan - "Et Sundere Odense 2018" - understøtter overordnet Odensemålet om, at flere borgere er sunde og trives.

 

I vedlagte bilag fremgår en nærmere beskrivelse af, hvordan indsatserne under den strategisk operationelle plan understøtter Odensemålene.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Chefgruppen for Sundhed og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Den strategisk operationelle plan for sundhedsområdet gældende frem til juni 2019.

 

 1. Den strategisk operationelle plan omdøbes til ”Et Sundere Odense”.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Sundhedsudvalget udarbejder hvert år en såkaldt strategisk operationel plan, som sætter retning for det overordnede sundhedsområde i Odense Kommune. Planen skal vedtages hvert år i juni i byrådet efter forslag fra Sundhedsudvalget. Den strategisk operationelle plan vedtages forud for budgetprocessen, da den kan beskrive behov for overflytning af opgaver og finansiering mellem udvalgsområder eller behov for op- og nedjustering på aktiviteter på udvalgsområder.

 

I år er vedtagelse af den strategisk operationelle plan for sundhedsområdet udskudt til efteråret på grund af Sundhedsudvalgets arbejde med effektmål for byrådsperioden.

 

I forbindelse med arbejdet med den strategisk operationelle plan for 2018 ønsker Sundhedsudvalget et andet og mere meningsfuldt navn til denne og anbefaler derfor, at den strategisk operationelle plan for sundhedsområdet omdøbes til ”Et Sundere Odense 2018”.

 

"Et sundere Odense 2018"

 

”Et Sundere Odense 2018” sætter retning for arbejdet med sundhed i Odense. Den består af fire elementer, som Sundhedsudvalget arbejder med, og kan illustreres således:

 

 

Der er tæt sammenhæng i arbejdet med de 4 elementer.

 

Arbejdet med Sundhedspolitikken og Sundhedsaftalen som de overordnede politiske rammer for sundhedsarbejdet

De overordnede rammer for arbejdet med sundhed i Odense er:

 

Sundhedspolitikken, der blev vedtaget i 2011 med en vision om, at Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen, og 6 politiske mål:

 

 • Arbejdsstyrken skal være sundere.
 • Den mentale sundhed skal styrkes.
 • Større lighed i sundhed.
 • En styrket indsats for borgere med kronisk sygdom.
 • Byens rum skal fremme det sunde valg.
 • Det nemme valg er det sunde valg.

Sundhedsudvalget vil i den kommende tid arbejde med en opdatering af sundhedspolitikken.

 

Sundhedsaftalen, som er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis, vil også være central i Sundhedsudvalgets arbejde i den kommende tid, idet Sundhedsudvalget skal rådgive byrådet om indgåelse af en aftale med regionen om den tredje generation af sundhedsaftalen i juni 2019.

 

Arbejdet med politiske fokusområder

Sundhedsudvalget udpegede i 2016 3 områder, der kræver særligt politisk fokus. Disse områder er:

 

 • Mental sundhed, hvor der ses en stigning i antallet af borgere med dårlig mental trivsel - særligt de unge.
 • Ulighed i sundhed, hvor der ses stigende forskel i sundhedstilstanden mellem højt- og lavtuddannede borgere.
 • Tidlig indsats som metodisk tilgang, idet tidlig indsats er afgørende for at forebygge sygdom og mistrivsel.

 

Da rygning er den enkeltstående faktor med størst indflydelse på borgernes helbred og samtidig har tæt sammenhæng med ulighed i Sundhed, anbefalede Sundhedsudvalget, at byrådet godkendte visionen for et Røgfrit Odense 2030 i foråret 2017.

 

Arbejdet med Sundhedsudvalgets effektmål

Sundhedsudvalget har valgt at fortsætte arbejdet med de samme politiske fokusområder i 2018, da områderne stadig vurderes at kræve særligt politisk fokus. Dette har ledt til formuleringen af Sundhedsudvalgets 3 effektmål om øget mental sundhed, mindre ulighed i sundhed og en reduktion i antallet af rygere.

 

Denne strategisk operationelle plan, ”Et sundere Odense 2018”, er derfor en handleplan for, hvordan vi i Odense arbejder med indfrielse af effektmålene i det kommende år.

 

Sundhedsudvalget har med budgetbidrag 2019 valgt at videreføre de nuværende indsatser under Sundhedspuljerne. Med undtagelse af enkelte driftsudgifter understøtter indsatserne i Sundhedspuljerne arbejdet med de politiske fokusområder og derigennem indfrielse af Sundhedsudvalgets effektmål. Indsatserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

 

Sundhedsudvalget vil følge løbende op på effekten af indsatserne. Således bliver der med den strategisk operationelle plan - ”Et Sundere Odense 2018” sat fokus på arbejdet med effekt i de enkelte indsatser. Opfølgningen sætter fokus på, hvad borgerne får ud af indsatserne, om indsatserne giver den forventede effekt, og hvorledes dette støtter op om Sundhedsudvalgets effektmål. Opfølgningen på aktivitet og effekt hænger sammen med den halvårlige økonomi- og effektopfølgning i byrådet.

 

Fremadrettet vil byrådet få forelagt den strategisk operationelle plan - ”Et sundere Odense” tidligere på året, så arbejdet med indsatserne følger kalenderåret. 

 

ØKONOMI

Sundhedsudvalgets budgetbidrag for 2019 holder sig inden for de eksisterende økonomiske rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget. Det indeholder en prioritering inden for sundhedspuljernes samlede økonomi i 2019. Således finansieres arbejdet med de politiske fokusområder i herværende strategisk operationelle plan - "Et Sundere Odense 2018" af sundhedspuljerne under Økonomiudvalget. Sundhedspuljerne udmøntes af Sundhedsudvalget på vegne af Økonomiudvalget.

 

Sundhedsudvalget vil tilsvarende komme med anbefalinger til Økonomiudvalget til rammeudmeldingen for budget 2020 i forbindelse med arbejdet med den strategisk operationelle plan - "Et Sundere Odense" for 2019. Her kan udvalget komme med anbefalinger uden for de økonomiske rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget, eventuelt som forslag til at sætte øvrige udvalgs midler til sundhed i spil på en anden måde.

 

Denne sag har således ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

11. Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt. Kompetence til at træffe afgørelse i visse sager om tvangsflytning. 2. behandling
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.00.00-A00-384-18
RESUMÉ

Ændringer af styrelsesvedtægten skal undergives 2 byrådsbehandlinger. Byrådet behandlede ændringen første gang på mødet den 10/10 2018, hvor indstillingen blev godkendt og oversendt til 2. behandling.

 

Under henvisning til ovenstående genfremsender Borgmesterforvaltningen indstilling om ændring af styrelsesvedtægten for Odense Kommune som følge af, at den umiddelbare forvaltning af kompetencen til at træffe afgørelse i sager om tvangsflytning til den korrekte adresse, registrering som udrejst eller til ukendt adresse, hvor afgørelsen er et led i bekæmpelse af socialt bedrageri, flyttes fra By- og Kulturudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

 

§ 15 og § 17 i styrelsesvedtægten for Odense Kommune skal ændres i overensstemmelse hermed. Bestemmelserne vedrører henholdsvis By- og Kulturudvalgets- og Beskæftigelses- og Socialudvalgets umiddelbare forvaltning.

 

Borgmesterforvaltningen indstiller, at § 15 i styrelsesvedtægten for Odense Kommune ændres således (ændringen er fremhævet med fed skrift):

 

"[...]

 

Borgerservicecentret løser følgende hovedopgaver, der hører under By- og Kulturudvalgets umiddelbare forvaltning:

 • Folkeregister, medmindre, der er tale om afgørelse i tvangsflytningssager, der varetages af Beskæftigelses- og socialudvalget, jf. § 17.

 

[...]"

 

Borgmesterforvaltningen indstiller endvidere, at § 17 i styrelsesvedtægten for Odense Kommune ændres således (ændringen er fremhævet med fed skrift):

 

"[...]

 

Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af:

 

[...]

 

 • Bekæmpelse af socialt bedrageri og afgørelser i sager om tvangsflytning til den korrekte adresse, registrering som udrejst eller til ukendt adresse, hvor afgørelsen er et led i bekæmpelse af socialt bedrageri."

 

[...]"

  

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet ved 2. behandlingen endeligt godkender ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt som beskrevet i sagsresuméet.

 

 

 


 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

ØKONOMI

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.