Referat
til
mødet i Odense Byråd
den 28. november 2018 kl. 17:00
i Byrådssalen

Afbud fra Tim Vermund. Istedet mødte Michael Olsen.

 

Michael Olsen deltog ikke i forbindelse med behandlingen af punkt 1 pga. inhabilitet.

 

Afbud fra Pernille Bendixen. Stedfortræder ikke indkaldt pga. sent afbud.

 

Afbud fra Brian Skov Nielsen. Stedfortræder ikke indkaldt pga. sent afbud.

 

 

Mødet hævet kl. 17.12


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Meddelelse fra et byrådsmedlem om fravær i en periode. Indkaldelse af stedfortræder
2 Overflytning af Hjerneskadecenteret
3 Administrationsgebyr for erhvervsaffald og husholdningsaffald 2019
4 Højby Forsamlingshus - ansøgning om rentefrit lån
5 Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt. 1. behandling
6 Magelægsaftale – areal til Kanalforbindelsen

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Meddelelse fra et byrådsmedlem om fravær i en periode. Indkaldelse af stedfortræder
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.01.00-G01-523-18
RESUMÉ

Byrådsmedlem Tim Vermund, byrådsgruppe A, anmoder om fritagelse for sine kommunale hverv pr. 29/11 2018 på grund af barsel. Fraværsperioden forventes at vare til og med den 31/12 2018.

 

Byrådsgruppe A anmoder i den forbindelse byrådet om, at 2. stedfortræderen på partiets kandidatliste, Michael Lind Olsen, indtræder i byrådet i den pågældende periode som stedfortræder for Tim Vermund.

 

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2, at borgmesteren indkalder stedfortræderen, når "....et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.....".

 

Sagen forelægges til byrådets beslutning, idet byrådet i henhold til § 15, stk. 4, i kommunestyrelsesloven skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede.

 

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den valggruppe, der har indvalgt vedkommende, bestemme, at et andet medlem indtræder i det stående udvalg, så længe hindringen varer. Dette fremgår af kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2.

 

Valggruppe ABFØÅ har under henvisning hertil meddelt, at man ønsker, at Michael Lind Olsen indtræder i Børn- og Ungeudvalget i den pågældende periode.

 

Tim Vermund varetager ud over byrådshvervet og hvervet som medlem af Børn- og Ungeudvalget nogle yderligere hverv, som byrådet har udpeget ham til. Henset til fraværsperiodens forventede begrænsede længde har valggruppe ABFØÅ ikke ønsket at udpege stedfortræder til disse hverv. 

 

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

Michael Olsen deltog ikke i forbindelse med behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

ØKONOMI

Tim Vermund oppebærer sit fulde vederlag i fraværsperioden.

 

Udpegningen medfører således udgifter for så vidt angår fast vederlag samt udvalgsvederlag til Michael Lind Olsen for perioden 29/11 2018 - 31/12 2018.

 

Beløbet afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme, der er afsat til byrådet.

 

 

2. Overflytning af Hjerneskadecenteret
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 15.00.00-G01-847-18
RESUMÉ

Forvaltningerne indstiller til beslutning at overflytte Hjerneskadecentret fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen for at samle højt specialiserede indsatser til borgere med erhvervet hjerneskade i én forvaltning.

 

Det er et bærende princip, at højt specialiserede indsatser skal være samlet i én forvaltning. Det understøtter samtænkning af funktioner og tilbud og giver mulighed for synergieffekter. En samling af højt specialiserede indsatser til borgere med erhvervet hjerneskade i én forvaltning er ligeledes en forudsætning for, at Odense Kommune kan varetage rehabilitering på specialiseret niveau, jf. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen beholder købsbudgettet og kan købe pladser på Hjerneskadecentret af Ældre- og Handicapforvaltningen til driftsudgiften.

 

Effekt

Flere borgere er sunde og trives 

En samling af højt specialiserede indsatser til borgere med en erhvervet hjerneskade understøtter samtænkning af funktioner og tilbud og giver mulighed for synergieffekter. Dette skaber samtidig kvalitet i tilbuddet. Det giver ligeledes de bedste betingelser for, at Odense Kommune kan varetage rehabilitering på det specialiserede niveau, jf. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

 

Flere kommer i uddannelse og job

En samling af højt specialiserede indsatser til borgere med en erhvervet hjerneskade understøtter samtænkning af funktioner og tilbud og giver mulighed for synergieffekter. Dette skaber samtidig kvalitet i tilbuddet. Det understøttes af Neuroteamet, der på tværs af kommunen skaber sammenhængende forløb for borgerne ved, at borgere bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

 

 1. Overflytning af Hjerneskadecentret fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen pr. 1/1 2019.

 

 1. På styringsområdet Service sker der en budgetneutral tillægsbevilling på -241.699 kr. i 2019 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Ældre- og Handicapudvalget. 


Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

 

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Det er et bærende princip, at højt specialiserede indsatser skal være samlet i én forvaltning. Det understøtter samtænkning af funktioner og tilbud og giver mulighed for synergieffekter. En samling af højt specialiserede indsatser til borgere med erhvervet hjerneskade i én forvaltning er ligeledes en forudsætning for, at Odense Kommune kan varetage rehabilitering på specialiseret niveau, jf. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

 

I oktober 2014 blev reglerne på genoptræningsområdet ændret, hvilket bl.a. medførte, at en ny kategori af genoptræningsplaner blev indført: genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. Ansvaret for indsatsen i forlængelse af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau er en kommunal myndighedsopgave. Dette medfører en række krav til leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau i Syddanmark.

 

I december 2014 udsendte Sundhedsstyrelsen på baggrund af de ændrede regler ”Visitationsretningslinjer for genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade” hvoraf det bl.a. fremgår, hvordan ansvarsfordelingen er mellem region og kommune samt uddybning af krav til volumen og kvalitet.

 

I november 2016 udarbejdede Rigsrevisionen en beretning på Hjerneskadeområdet med baggrund i evaluering af kommunalreformen i 2013. Rapporten viste en række udfordringer på området, bl.a. vedrørende kommunernes kvalitet og volumen i tilbud om genoptræning.

 

Fra Sundhedsstyrelsens side vurderes det, at kun 5-6 kommuner i Danmark vil kunne leve op til de beskrevne krav. Odense Kommune ønsker fortsat selv at kunne levere ydelse til voksne med erhvervet hjerneskade - jf. kravene vurderes det at være en forudsætning, at Hjerneskadecentret samles med de øvrige højt specialiserede indsatser.

 

Overflytningen af Hjerneskadecentret fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen medfører en ny snitflade mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningens beskæftigelsesmyndighed og Hjerneskadecentret. Hjerneskadecentret er en vigtig samarbejdspartner for de sagsbehandlende afsnit i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen – særligt sygedagpenge. Der skal fortsat være et stærkt arbejdsmarkedsperspektiv i Hjerneskadecentret og et tæt samarbejde med sagsbehandlende afdelinger i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvilket bl.a. kan ske i Neuroteamet, der er oprettet i regi af Sammenhængende Borgerforløb. Neuroteamet er et tværgående team af medarbejdere fra både Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der har et tæt samarbejde med borger og eventuelt pårørende for at sikre en koordineret og målrettet indsats og et sammenhængende forløb for borgeren.

 

Om Hjerneskadecentret

Hjerneskadecentret tilbyder tværfaglig arbejdsrettet rehabilitering til personer over 18 år, der har erhvervet en let til moderat ikke-fremadskridende hjerneskade som ung eller voksen.

Hjerneskadecentret havde i 2017 29 borgere (heraf 20 borgere fra Odense) i forløb. Der er 13 ansatte (heraf en i fleksjob) inkl. leder.

 

Høringssvar fra Handicaprådet er vedlagt som bilag.

 

Sagen indebærer ændring i Odense Kommunes styrelsesvedtægt. Der forelægges en særskilt sag herom for Odense Byråd.

 

ØKONOMI

Hjerneskadecentrets budget til drift af tilbuddet udgør 6.224.527 kr. Hertil kommer en mindre udgift til HR-understøttelse af tilbuddet. Hjerneskadecentrets pladser sælges til både Odenseborgere og borgere i andre kommuner. Det samlede indtægtsbudget for salget af pladser udgør 6.490.730 kr. Dette medfører samlet et behov for en budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Ældre- og Handicapudvalget på -241.699 kr. i 2019 og frem. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen kan købe pladserne til driftsudgiften, mens andre kommuner skal betale både driftsudgiften til pladserne og overhead. Overhead omfatter bl.a. til forrentning og afskrivning af bygningerne samt administration.

 

 

 

Som følge af en omlægning til andre principper for takstberegning i Ældre- og Handicapforvaltningen medfører overflytningen af Hjerneskadecentret et restbudget i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på -630.107 kr. Dette finansieres delvist ved, at Beskæftigelses- og Socialudvalget i fremtiden vil betale en lavere takst for pladserne vedrørende Hjerneskadecentret end den nuværende.

 

Denne sag har ikke konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

 

 

3. Administrationsgebyr for erhvervsaffald og husholdningsaffald 2019
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 07.00.00-G01-3-18
RESUMÉ

Odense Kommune skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen årligt fastsætte og opkræve et gebyr hos alle husholdninger og virksomheder i kommunen til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger forbundet med affald, herunder udgifter til:

 • Udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer.
 • Planlægning og administration af affaldsordninger.
 • Indsamling, registrering og kvalitetskontrol af affaldsdata.
 • Konkrete anvisninger om affald.
 • Vejledning og information om affald.
 • Gebyr til Miljøstyrelsens og Energistyrelsens nationale affaldsdatabaser.
 • Beredskab for farligt affald.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at administrationsgebyret for erhvervsaffald 2019 fastsættes til 428 kr. pr. virksomhed (ekskl. moms). Det er en stigning på 133 kr. svarende til 45 % i forhold til 2018, som er begrundet i en afvikling af det tidligere akkumulerede overskud på administrationsgebyret.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at administrationsgebyret for husholdningsaffald for 2019 fastsættes til 1,5 % af renovationstaksten for husholdninger. Det er samme procentsats som i 2012-2018. Administrationsgebyret for en husstand med en 190 liters affaldsspand bliver dermed ca. 33 kr. i 2019 (inkl. moms).

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene. 

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Administrationsgebyret for husholdningsaffald for 2019 fastsættes til 1,5 % af renovationstaksten for husholdninger.
 2. Administrationsgebyret for erhvervsaffald for 2019 fastsættes til 428 kr. pr. virksomhed (ekskl. moms).

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Odense Kommune skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen årligt fastsætte og opkræve et gebyr hos alle husholdninger og virksomheder i kommunen til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger forbundet med affald, herunder udgifter til:

 • Udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer.
 • Planlægning og administration af affaldsordninger.
 • Indsamling, registrering og kvalitetskontrol af affaldsdata.
 • Konkrete anvisninger om affald.
 • Vejledning og information om affald.
 • Gebyr til Miljøstyrelsens og Energistyrelsens nationale affaldsdatabaser.
 • Beredskab for farligt affald.

 

Det er princippet bag affaldsgebyrerne, at de fastsættes en gang årligt, hvor udgifter og indtægter over en årrække skal balancere.

 

Erhvervsaffald

Administrationsgebyret for erhvervsaffald har i en årrække (2012-15) ligget konstant på 523 kr. pr. virksomhed, men blev for 2016 nedsat til 385 kr. pr. virksomhed og har i 2017-2018 ligget på 295 kr. pr. virksomhed.

 

Der har siden 2010 været relativt store udsving på såvel udgifts- som indtægtssiden for administrationsgebyret for erhvervsaffald, hvilket har bevirket, at der på et tidspunkt blev akkumuleret et overskud. Administrationsgebyret har derfor som anført været nedsat i 2016 til 2018 for at nedbringe overskuddet.

 

By- og Kulturforvaltningens beregninger viser, at administrationsgebyret for erhvervsaffald i 2019 skulle være 485 kr. pr. virksomhed (ekskl. moms), hvis det skulle balancere med forvaltningens forventede årlige udgifter for administration af erhvervsaffald. Men der var et akkumuleret overskud på 1,4 mio. kr. pr. 31/12 2017, som forventes nedbragt med ca. 1,1 mio. kr. i 2018. Det resterende overskud på forventet 300.000 kr. foreslås nedbragt i 2019.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår på den baggrund, at administrationsgebyret for erhvervsaffald i 2019 fastsættes til 428 kr. pr. virksomhed (ekskl. moms). Dette giver en stigning i forhold til 2018 på 133 kr. svarende til 45 %, som er begrundet i en afvikling af det tidligere akkumulerede overskud på administrationsgebyret.

 

By- og Kulturforvaltningen forventer således at have afviklet overskuddet i løbet af 2019, hvorefter gebyret forventes at stige til ca. 485 kr., så der er balance mellem de årlige udgifter og indtægter, som reglerne foreskriver.

 

Administrationsgebyret for erhvervsaffald i udvalgte andre kommuner i 2018 er anført nedenfor. Som det fremgår af anførte tal, er gebyrets størrelse meget svingende fra kommune til kommune, hvilket skal tages som udtryk for en forskellighed i omkostningsstruktur og serviceniveau fra kommune til kommune: 

 

København - 585 kr.

Aarhus - 200 kr.

Aalborg - 920 kr.

Esbjerg - 199 kr.

 

Gebyret skal betales for hver produktionsenhed (P-nummer) i virksomheden.

 

Odense Kommune opkræver ikke gebyret hos virksomheder, som fritages efter affaldsbekendtgørelsens bestemmelser om fritagelse for affaldsgebyr.

 

Administrationsgebyret for erhvervsaffald opkræves på særskilt regning og sendes med digital post. 

 

Husholdningsaffald

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at administrationsgebyret for husholdningsaffald for 2019 fastsættes til 1,5 % af renovationstaksten for husholdninger. Det er samme procentsats som i 2012-2018.

 

Administrationsgebyret for en husstand med en 190 liters affaldsspand bliver dermed ca. 33 kr. i 2019 (inkl. moms).

 

Det skal bemærkes, at det faktiske beregnede kronebeløb i denne indstilling er afhængigt af renovationstaksterne, som fastsættes endeligt af byrådet den 28/11 2018.

 

Der er balance mellem udgifter og indtægter for husholdningsaffaldet.

 

Administrationsgebyret for husholdningsaffaldet er ikke sammenligneligt kommunerne imellem grundet forskellige opgørelsesmåder, dog tyder meget på, at gebyret i Odense Kommune ligger i den lave ende.

 

Administrationsgebyret for husholdningsaffald opkræves som en del af husholdningens almindelige renovationstakst af Odense Renovation A/S på vegne af Odense Kommune.

 

ØKONOMI

Forslaget medfører, at Odense Kommunes administrationsudgifter i forbindelse med husholdningsaffald og erhvervsaffald bliver dækket af gebyrer, hvilket er et lovkrav.

 

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

4. Højby Forsamlingshus - ansøgning om rentefrit lån
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 18.00.00-Ø40-3-18
RESUMÉ

Højby Forsamlingshus søger Odense Kommune om et rentefrit lån til renovering af køkkenet.

 

Der er kutyme for, at der kan ydes rentefrie lån på op til 90.000 kr. til vedligeholdelse af forsamlingshuse. Højby Forsamlingshus har ikke optaget kommunalt lån tidligere.

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag. 

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender tillægsbevilling på balanceforskydning under styringsområdet Finansposter, som betyder: 

 1. Der ydes et rentefrit lån på 90.000 kr. til renovering og modernisering af køkken i Højby Forsamlingshus.
 2. Lånet, der er rentefrit, afdrages over 10 år med halvårlige ydelser på 4.500 kr. hver juni og december termin, første gang i anden termin efter lånets udbetaling. Der udarbejdes gældsbrev.
 3. Lånet forfalder til betaling, såfremt Forpagtningsaftalen opsiges.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen bemærker, at der i henhold til kommunens økonomistyringsprincipper principielt ikke gives tillægsbevillinger. Som det fremgår af sagen, er der imidlertid gammel kutyme for at yde kommunale lån på 90.000 kr. til forsamlingshuse i Odense. Udlånet medfører en tillægsbevilling fra kassen i 2019 på 90.000 kr., der udlignes over de følgende 10 år i takt med afdrag på lånet.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Højby Forsamlingshus er en forening, hvis formål er at varetage driften af det kommunalt ejede forsamlingshus i henhold til forpagtningsaftalen med Odense Kommune.

 

Det fremgår af forpagtningsaftalen, at Højby Forsamlingshus varetager den daglige drift af lokalerne. Udvendig vedligeholdelse af bygningen forestås af Odense Kommune.

 

Forpagtningen er løbende og kan af Odense Kommune opsiges med 2 års varsel, og Højby Forsamlingshus kan opsige aftalen med 1/2 års varsel.

 

Højby Forsamlingshus modtager ikke kommunalt tilskud til driften af forsamlingshuset.

 

Forsamlingshuset udlejes primært til private fester og benyttes også til arrangementer, der forestås af Foreningen Højby Forsamlingshus.

 

Køkkenet i forsamlingshuset trænger til at blive renoveret og moderniseret. Forsamlingshuset kan kun lejes til arrangementer, hvor der leveres mad fra køkkenet. Brugere må ikke medbringe mad og drikkevarer.

 

Økonomi

 

Prisoverslaget på projektet er beregnet til 400.000 kr. Udgiften forventes finansieret således:

 

Odense Kommune - bydelspuljen

200.000 kr.

Odense Kommune - rentefrit lån

90.000 kr.

Tilskud Højby Nyt

25.000 kr.

Egenbetaling

85.000 kr.

I alt

400.000 kr.

 

I tilsvarende sager, hvor der er ydet et rentefrit lån til et forsamlingshus, er der til sikkerhed for det kommunale lån indleveret et tinglyst ejerpantebrev i ejendommen. Dette er ikke muligt, da ejendommen er kommunal. Sikkerheden for lånet vil i denne sag ligge i, at ejendommen er kommunal, og lånet går til renovering og modernisering af denne. Der vil tillige blive udarbejdet et gældsbrev.

 

ØKONOMI

Imødekommelse af ansøgningen vil betyde en tillægsbevilling på styringsområdet Finansposter, som betyder, at Odense Kommunes kasse påvirkes med 90.000 kr. i 2019.

 

Lånet, der er rentefrit, afdrages over 10 år med halvårlige ydelser på 4.500 kr. hver juni og december termin, første gang i anden termin efter lånets udbetaling.

 

Lånet vil senest være tilbagebetalt til Odense Kommunes kasse 10 år efter lånets udbetaling. Der udarbejdes gældsbrev.

 

 

5. Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt. 1. behandling
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.00.00-A00-566-18
RESUMÉ

Der skal med denne sag tages stilling til ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt som følge en nedenstående ændrede forhold:

 

Overflytning af hjerneskadecentret fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Ældre- og Handicapudvalget

Som følge af anden sag på dagsordenen vedrørende overflytning af Hjerneskadecenteret til Ældre- og Handicapudvalget pr. 1/1 2019 er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at styrelsesvedtægten bør ændres.

 

Hjerneskadeområdet, herunder hjerneskadecentret er ikke direkte nævnt i styrelsesvedtægten i dag men de opgaver der varetages vedrørende Hjerneskadecentret varetages primærkt efter beskæftigelseslovgivningen, som i styrelsesvedtægten er placeret under Beskæftigelses- og Socialudvalgets umiddelbare forvaltning.

 

Det er på den baggrund Borgmesterforvaltningens vurdering at det bør præciseres i styrelsesvedtægten at Hjerneskadecentret nu henhører under Ældre- og Handicapudvalgets umiddelbare forvaltning.

 

Det indstilles således følgende tilføjes i § 16 i styrelsesvedtægten for Odense Kommune:

 

"Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af Hjerneskadecentret."

 

Bortfald af kommunenens opgave vedrørende taxilovgivningen

Med virkning fra den 1/9 2018 overgik Odense Kommunes opgaver efter taxilovgivningen til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Det indstilles, at § 15 i Odense Kommunes styrelsesvedtægt ændres som følge heraf, således at det ikke længere fremgår, at By- og Kulturforvaltningen varetager den umiddelbare forvaltning vedrørende taxilovgivningen.

 

Orientering om ændring af styrelsesvedtægten

Det kommunale tilsyn er organisatorisk flyttet fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen, hvorfor det er Ankestyrelsen, der skal orienteres om ændringer i kommunens styrelsesvedtægt.

 

Borgmesterforvaltningen er blevet opmærksom på, at § 23 i Odense Kommunes styrelsesvedtægt ikke er blevet ændret i overensstemmelse hermed.

 

Det indstilles derfor, at § 23, stk. 4, i styrelsesvedtægten ændres således at, "Direktøren for Statsforvaltningen" erstattes af "Ankestyrelsen", hvorefter bestemmelsen får følgende ordlyd: 

"Ankestyrelsen skal underrettes om den vedtagne styrelsesvedtægt og om efterfølgende ændringer heri."

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Odense Kommunes styrelsesvedtægt ændres som beskrevet i sagsresuméet.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

ØKONOMI

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

6. Magelægsaftale – areal til Kanalforbindelsen
A. Sager til afgørelse i byrådet
Lukket - 13.06.01-G01-2876-15