Referat
til
mødet i Odense Byråd
den 7. juni 2017 kl. 17:00
i Byrådssalen

Afbud fra Helle Nielsen. I stedet mødte Michael Eskamp Witek.

 

Afbud fra Alex Ahrendtsen. I stedet mødte Niels Erik Søndergaard.

 

Afbud fra Steen Lund. I stedet mødte Anette Thysen.

 

 

Mødet hævet kl. 18.55.


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Investeringskatalog
2 Omprioritering af anlægsrammer
3 Besparelse på vintertjenesten
4 Aflysning af deklaration vedr. parkering - GASA-grunden
5 Det nye H.C. Andersens Hus. Kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 0-790 til endelig vedtagelse
6 Erhverv i Højme. Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og forslag til lokalplan nr. 6.803, Erhvervsområde ved Fynske Motorvej, Højme til offentliggørelse
7 Boliger Kochsgade 90-94. Lokalplan 1-804 til endelig vedtagelse
8 Niels Bohrs Allés forlængelse. Lokalplan nr. 4-802 til endelig vedtagelse
9 Boliger ved Stationsvej i Hjallese. Lokalplan nr. 5-784 til endelig vedtagelse
10 Nyt erhvervsområde ved afkørsel 50. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42, lokalplanforslag nr. 5-768 og miljørapport til offentlig høring
11 Fjernvarme Fyn Distribution A/S - prisnedsættelse pr. 1/7 2017
12 Bevillingsnævnets sammensætning efter ændring af restaurationsloven
13 Aflysning af deklarationer og salg af areal
14 Holkebjergvej
15 Køb af ejendommen
16 Salg af udlejningsejendommen

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Investeringskatalog
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 15.00.00-G01-139-17
RESUMÉ

Jagten på en lavere ledighed i Odense Kommune blev indledt med byrådets vedtagelse af en ny Beskæftigelsespolitik i januar 2016. På en brændende platform af høje ledighedstal blev en historisk ny og klar kurs sat for beskæftigelsesarbejdet i Odense Kommune. De politiske signaler var tydelige: Job First skal gennemsyre alt beskæftigelsesarbejde, og det skal være slut med tidligere tiders aktiveringscirkus uden effekt for den enkelte ledige odenseaner.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev der afsat en investeringsramme på op til 50 mio. kr. under fem hovedinitiativer til at få flere i arbejde. Ét af de fem hovedinitiativer er "Større grad af investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet". Beskæftigelses- og Socialudvalget har siden den 30/8 2016 løbende drøftet muligheden for at investere i nedbringelse af ledigheden.

 

Beskæftigelses Task Force Odense blev nedsat primo 2017, fordi Odense Byråd ønskede et eksternt blik på beskæftigelsesarbejdet i Odense Kommune. Med den tidligere minister Carsten Koch som formand leverede Beskæftigelses Task Force Odense den 24/4 2017 seks hovedanbefalinger med en række underliggende delanbefalinger til det videre arbejde med at få ledige i job.

    

De fleste af anbefalingerne er helt i tråd med både Beskæftigelsesreformernes intentioner og Odense Byråds Beskæftigelsespolitik, fordi de bygger på klar evidens. Andre anbefalinger er mere nytænkende og uprøvede idéer. Alle anbefalingerne er blevet læst grundigt af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Nogle anbefalinger er allerede igangsat med omlægningen af indsatsen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, andre anbefalinger kan igangsættes med det samme, og yderligere andre kræver en investering.

 

Fælles for alle anbefalingerne er, at de skal få den ledige i arbejde og nedbringe ydelsesudgifterne. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen foreslår derfor, at alle anbefalinger løbende følges tæt og lever op til Beskæftigelsespolitikkens ønske om, at der hele tiden måles på effekten, og at indsatser uden tilstrækkelig effekt stoppes. Konkret foreslår Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at et investeringsbarometer fire gange årligt (i forbindelse med effekt- og økonomiopfølgningerne og Økonomisk Status) giver en status på de enkelte investeringsprojekter i forhold til økonomi, fremdrift og effekt.

 

Før og indimellem Beskæftigelsespolitikkens vedtagelse og Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger har en turnaround været gennemført i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Med afsæt i Beskæftigelses- og Socialudvalgets strategisk vedtagne ramme blev først kerneopgaven om job og uddannelse defineret: fokus på effekt er det, som skal bane vejen for en ledighedsprocent på landsgennemsnittet i 2020. Sidenhen blev organisationen ændret ud fra netop kerneopgaven. Og tredje og sidste fase blev igangsat med den store indsatsomlægning i efteråret 2016. Omlægningen af aktiveringsindsatser for 47,8 mio. kr. i 2017 har betydet, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen nu er kommet på omgangshøjde i forhold til at kunne implementere de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet. 

 

Men Odense Kommune vil mere end at komme på omgangshøjde. Bytransformationen buldrer derudaf, events er kommet til byen, og der er grundlæggende en spirende tro på, at vores børn, unge og ældre har en stærk fremtid i Odense. Nu er tiden kommet til, at modet på fremtiden også skal indgydes i den ledige odenseaner.

 

Som en del af anbefalingerne peger Beskæftigelses Task Force Odense på en fokuseret håndholdt indsats over for gruppen af ufaglærte, faglærte og ikke-vestlige ledige. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er med omlægningen i gang med at implementere en individuel indsats, som betyder et farvel til standarder og et goddag til individuelle samtaler suppleret med virksomhedsrettede indsatser målrettet den enkelte. Der er ikke afsat ressourcer til en egentlig håndholdt indsats for de jobparate ledige, idet en sådan indsats ville kræve et noget højere tidsforbrug end det, job- og uddannelsesrådgiverne har til rådighed i dag.  

 

Med Beskæftigelses- og Socialudvalgets arbejde med investeringsidéer siden august 2016 og Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger den 24/4 2017 er 14 investeringsprojekter nu samlet i ét investeringskatalog, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til godkendelse. Otte investeringsprojekter er en udløber af Beskæftigelses- og Socialudvalgets arbejde (tre er vedtaget og igangsat: Boost af samtalen, Bedre CV’er og Academic Partnership) og fem investeringsprojekter følger af Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger. Det 14. og sidste investeringsprojekt samler en række af delanbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense.

 

Det foreslås, at delanbefalingerne fra investeringsprojekt 14, som det ikke har været muligt at udregne en gevinst på, igangsættes og finansieres inden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens (1,2 mio. kr.) og Borgmesterforvaltningens egne rammer (0,3 mio. kr.). Af de 1,2 mio. kr., som skal findes i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, vedrører 0,9 mio. kr. Service (konto 6), mens 0,3 mio. kr. vedrører Overførselsområdet (konto 5). Generelt har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen budgetteret konservativt for 2017 og udvist tilbageholdenhed på administration. Det er vurderingen, at de 0,8 mio. kr. på Service kan findes inden for forvaltningens ramme via vakancer på det administrative område. På Konto 5 finansieres de 0,3 mio. kr. i forbindelse med kapacitetsstyringen af den virksomhedsrettede indsats. Fokus er på tydelighed omkring målgrupper og formål, som i længden forventes at frigøre ressourcer.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen gør opmærksom på, at den samlede investeringsramme oprindeligt udgjorde op til 50 mio. kr. De tre igangsatte projekter medfører investeringer

for 17 mio. kr. Der resterer dermed en ramme på op til 33 mio. kr. til igangsættelse af nye investeringer.

 

Lægges de nye investeringsprojekter i kataloget sammen, udgør investeringsbeløbet 55,4 mio. kr. Der vil dermed skulle foretages en prioritering mellem de forskellige projekter inden igangsættelse eller tilføres yderligere midler på 22,4 mio. kr., hvis alle investeringsprojekter skal gennemføres. Heraf foreslås, at de 1,5 mio. kr. findes inden for Økonomiudvalgets samt Beskæftigelsesforvaltningens egen ramme (til finansiering af øvrige anbefalinger).

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet prioriterer imellem nedenstående investeringsprojekter inden for den tilbageværende investeringsramme på 33.000.000 kr.

 

Investeringsprojekter fra Beskæftigelses- og Socialudvalget:

 

 1. Efterværn (investeringsprojekt nr. 4):
  Efterværn - service: Investeringsforslaget vedrørende Efterværn iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses– og Socialudvalget til styringsområdet Service på 131.250 kr. i 2017, 522.000 kr. i 2018, 1.044.000 kr. i 2019 og 783.500 kr. i 2020.

  Efterværn – overførsel:
  Investeringsforslaget vedrørende Efterværn iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på indsatsøkonomien, som finansieres af mindreudgifter på ydelsesområdet under Beskæftigelses– og Socialudvalgets overførselsområde på 75.250 kr. i 2017, 301.000 kr. i 2018, 602.000 kr. i 2019 og 451.500 kr. i 2020.

 

Samlet investering på 3.910.500 kr. for investeringsprojekt efterværn. 

 

 1. Minifleksjob – service (investeringsprojekt nr. 5):
  Investeringsforslaget vedrørende Minifleksjob iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses– og Socialudvalget til styringsområdet Service på 700.000 kr. i 2017, 3.800.000 kr. i 2018 og 600.000 kr. i 2019. Samlet 5.100.000 kr.

 

 1. Sygedagpenge Tværfagligt team – service (investeringsprojekt nr. 6):
  Investeringsforslaget vedrørende Sygedagpenge – Tværfagligt team iværksættes i 2018. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses– og Socialudvalget til styringsområdet Service på 5.200.000 kr. i 2018 og 5.200.000 kr. i 2019. Samlet 10.400.000 kr.

 

 1. Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere – overførsel (investeringsprojekt nr. 7):
  Investeringsforslaget vedrørende Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere iværksættes i 2018. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på indsatsøkonomien, som finansieres af mindreudgifter på ydelsesområdet under Beskæftigelses– og Socialudvalgets overførselsområde på 3.150.000 kr. i 2018, 6.300.000 kr. i 2019 og 3.150.000 kr. i 2020. Samlet 12.600.000 kr.

 

 1. Udbud: Sygedagpengemodtagere – overførsel (investeringsprojekt nr. 8):
  Investeringsforslaget vedrørende Udbud: Sygedagpengemodtagere iværksættes i 2018. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på indsatsøkonomien, som finansieres af mindreudgifter på ydelsesområdet under Beskæftigelses– og Socialudvalgets overførselsområde på 1.900.000 kr. i 2018 og 1.900.000 kr. i 2019. Samlet 3.800.000 kr.

 

Investeringsprojekter ud fra Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger:

 

 1. Boost af samtaler: Jobparate kontanthjælpsmodtagere – service (investeringsprojekt nr. 9):
  Investeringsforslaget vedrørende Jobparate kontanthjælpsmodtagere iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses– og Socialudvalget til styringsområdet Service på 620.000 kr. i 2017 og 868.000 kr. i 2018. Samlet 1.488.000 kr.

 

 1. Individuelle midler til opkvalificering af ledige – overførsel (investeringsprojekt nr. 10):
  Investeringsforslaget vedrørende Individuelle midler til opkvalificering af ledige iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på indsatsøkonomien, som finansieres af mindreudgifter på ydelsesområdet under Beskæftigelses– og Socialudvalgets overførselsområde på 800.000 kr. i 2017 og 2.400.000 kr. i 2018. Samlet 3.200.000 kr.

 

 1. HR-funktion – service (investeringsprojekt nr. 11):
  Investeringsforslaget vedrørende HR-funktion iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses– og Socialudvalget til styringsområdet Service på 2.900.000 kr. i 2017, 5.900.000 kr. i 2018 og 2.900.000 kr. i 2019. Samlet 11.700.000 kr.

 

 1. Mini-jobmesser – service (investeringsprojekt nr. 12):
  Investeringsforslaget vedrørende Mini-jobmesser iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses– og Socialudvalget til styringsområdet Service på 258.000 kr. i 2017 og 1.000.000 kr. i 2018. Samlet 1.258.000 kr.

 

 1. Integrationsgrunduddannelse (IGU) – service (investeringsprojekt nr. 13):
  Investeringsforslaget vedrørende Integrationsgrunduddannelse iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses– og Socialudvalget til styringsområdet Service på 500.000 kr. i 2017. Samlet 500.000 kr.

 

 1. En samlet investering (investeringsprojekt 14) igangsættes og finansieres inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets og Økonomiudvalgets egne rammer med henholdsvis 1.222.000 kr. og 250.000 kr.

 

 1. Der indføres et investeringsbarometer, som fire gange årligt løbende giver en status på de enkelte investeringsprojekter i forhold til økonomi og effekt.

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler, at samtlige 14 investeringsforslag for samlet 55 mio. kr. igangsættes som beskrevet. Beskæftigelses- og Socialudvalget ser dette som en udvidet og nødvendig investering i at få flere i arbejde, hvorfor der nu samlet investeres 72 mio. kr. i at få flere i arbejde. Udvalget er opmærksom på, at der er tale om en ekstra økonomisk risiko for kommunen som helhed, men samtidig er ledigheden Odenses altoverskyggende problem, og dette kræver ekstraordinær handling.  

 

Udvalgsmedlem Ulla Chambless tager forbehold.

 

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen bemærker, at med Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling overskrides den afsatte ramme til investeringsmodeller på området for forsørgelses- og sikringsydelse med 22 mio. kr., hvorfor kommunekassen med denne beslutning bærer en risiko for kassetræk på op til 72 mio. kr., ifald investeringerne ikke indfrier de forventede gevinster. Rammen på 50 mio. kr. blev afsat til investeringsmodeller på området for forsørgelses- og sikringsydelser i forbindelse med Budget 2017.

 

Borgmesterforvaltningen præciserer endvidere i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at indstillingspunkt 10 vedrørende IGU har en forkert opdeling af udgifterne mellem Service og Overførselsudgifter mv.


Den korrekte opdeling er: En budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 200.000 kr. i 2017. Samt en budgetneutral tillægsbevilling inden for styringsområdet Overførsler mv. på 300.000 kr. i 2017, som finansieres af mindreudgifter på ydelsesområdet under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Samlet investering for IGU på 500.000 kr.

 

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialforvaltningens indstilling med den præcisering vedrørende indstillingspunkt 10, der fremgår af Borgmesterforvaltningens bemærkning.

 

Rådmand Brian Skov Nielsen tager forbehold.

 

 

BESLUTNING

Byrådsgruppe Ø fremsatte følgende ændringsforslag:

 

"Indstillingspunkt 4 sendes ikke i udbud. I stedes bruges kr. 12.600.000 kr. på at løse opgaven med at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere videre i job, ved at ansætte et team af tværfaglige medarbejdere i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der kan varetage denne opgave. Dette igangsættes snarest og fortsætter i 2 år.

 

Indstillingspunkt 5 sendes ikke i udbud. I stedet flyttes de 3.800.00 kr. til indsatsen i indstillingspunkt 3, som dermed optimeres og udvides, så man herunder også varetager den tidlige indsats for sygemeldte borgere."

 

Ændringsforslaget forkastet med alle stemmer imod gruppe Ø.

 

Indstillingen godkendt med den præcisering af indstillingens punkt 10, der fremgår af Borgmesterforvaltningens bemærkning.

 

Gruppe O stemmer imod indstillingens punkt 10.

 

SAGSFREMSTILLING

De seneste tal for beskæftigelsen viser, at det går for langsomt med at få vendt udviklingen. Ledighedsstatistikken viser, at Odense Kommune nu har landets næsthøjeste ledighed. Det er vigtigt, at der igangsættes ambitiøse tiltag for, at den politiske ambition om en ledighed på 3,4% i 2020 lykkes. Med omlægningen fra aktivering til beskæftigelsesrettede samtaler er der sat yderligere fokus på opgaven med at nedbringe ledigheden, og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er organisatorisk og fagligt rustet hertil.

 

Et flertal i byrådet besluttede med vedtagelsen af Budget 2017 at igangsætte fem beskæftigelsesrettede initiativer med henblik på at nedbringe ledigheden. I ét af de fem initiativer afsættes en samlet ramme på op til 50 mio. kr. til at få flere i arbejde og ad den vej nedbringe forsørgelses- og sikringsudgifterne via investeringsprojekter.

 

Rammerne for udmøntning af investeringsmidlerne blev besluttet af Økonomiudvalget på mødet den 28/2 2017, hvor kriterierne, der lægges til grund for anvendelse af investeringsprojekter, er beskrevet. Herunder, at finansiering af investeringsprojekterne sker ved, at der som minimum findes en tilsvarende besparelse på ydelsen til de ledige. Endvidere er det et kriterium, at hvis den forventede effekt ikke viser sig på dette tidspunkt, stoppes investeringsprojektet. Hvis investeringsprojektet over en årrække giver en positiv effekt, kan det overvejes at gøre den permanent. Dette kræver en særskilt byrådsgodkendelse.

   

Beskæftigelses- og Socialudvalget har løbende drøftet muligheden for at investere i nedbringelse af ledigheden. Rammerne for udmøntning af investeringsmidlerne blev besluttet af Økonomiudvalget på mødet den 28/2 2017. Det blev på mødet besluttet, at de mest oplagte og evidensbaserede investeringer kan igangsættes hurtigst muligt.

 

Tre af de investeringsprojekter, som er drøftet i regi af Beskæftigelses- og Socialudvalget, er besluttet igangsat af byrådet. Det drejer sig om "Academic Partnership", "CV" og "Samtaler", der samlet indebærer investeringer for 17 mio. kr. Indsatserne i de tre projekter vedrører målgruppen Jobparate og flugter med anbefalingerne fra Beskæftigelses Task Force Odense, der uddybes i næste afsnit. Den resterende investeringsramme til nye investeringsprojekter udgør herefter op til 33 mio. kr.

 

Herudover har udvalget drøftet investeringsprojekter for målgrupperne aktvitetsparate og sygemeldte. På dagens møde præsenteres investeringsprojekter, som har udspring i disse drøftelser.

  

Beskæftigelses Task Force Odense

Odense Byråd ønskede et eksternt blik på beskæftigelsesarbejdet. På den baggrund blev Beskæftigelses Task Force Odense nedsat primo 2017 med det formål at komme med anbefalinger til nedbringelse af ledigheden blandt gruppen af jobparate. Beskæftigelses Task Force Odenses seks konkrete anbefalinger blev præsenteret mandag den 24/4 2017.

 

Beskæftigelses Task Force Odenses seks hovedanbefalinger med underliggende delanbefalinger blev præsenteret den 24/4 2017:

  

 • Anbefaling #1: Odense Kommune skal indgå forpligtende fællesskaber med virksomheder.
 • Anbefaling #2: Job-First skal være mindsettet i Jobcentret.
 • Anbefaling #3: Odense Kommune skal have et forpligtende samarbejde med A-kasserne og fagforeningerne.
 • Anbefaling #4: De lediges mobilitet skal øges.
 • Anbefaling #5: Fokusér indsatsen på de ufaglærte, faglærte og ikke-vestlige indvandrere.
 • Anbefaling #6: Nedsæt et Governance Board til implementering af indsatserne.

 

Nedenfor fremgår oversigter over de projekter, som ligger til grund for investeringskataloget.

 

Opbygningen af investeringskataloget bygger på følgende elementer:

 • Projektets navn
 • Kort overordnet beskrivelse af projektet
 • Risikovurdering
 • Afkastgrad
 • Økonomisk investering

 

Projektets navn samt en kort overordnet beskrivelse af projektets mål har til formål at give et hurtigt overblik over investeringen. Endvidere indeholder oversigten en kvalitativ risikovurdering, som bygger på en skala gående fra høj evidens (lav grad af risiko) til lav evidens (investeringer, der bygger på mere teoretiske og uprøvede idéer med en højere grad af risiko). Kolonnen vedrørende afkastgrad i oversigten indikerer forholdet mellem investeringen og afkast. Jo højere tallet er, des større er afkastet relativt i forhold til den investering, der foretages. Angives et tal under 1, betyder det, at investeringen ikke betaler sig selv hjem. Økonomisk investering angiver investeringens samlede størrelse over perioden.

 

Anbefalingerne har givet anledning til udarbejdelse af fem konkrete investeringsprojekter under Beskæftigelses Task Force Odense. 

 

Anm vedr. projekt 11. Investeringen på 3,2 mio. kr. svarer til en 60 % forøgelse af midler til opkvalificering til de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Niveauet vil herefter matche de øvrige 6-byer. Det er forvaltningens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke bør investeres yderligere i projektet. Det skyldes, at investeringen skal ses i sammenhæng med de øvrige investeringer for samme målgruppe, (fx flere samtaler, mere virksomhedsrettet indsats). Med andre ord forventes en krones ekstra investering ud over de 3,2 mio. kr. kun at give en beskeden effekt. De kommende opfølgninger på investeringen skal dog kvalificere denne antagelse yderligere.

 

Ud over ovenstående investeringsprojekter med beregnet afkastgrad er der en række andre anbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense, hvis gennemførelse kræver en investering.

 

 

Nogle af anbefalingerne kan umiddelbart igangsættes. Anbefalingerne er i tråd med den besluttede indsatsomlægning og Odense Byråds Beskæftigelsespolitik. Som eksempel kan fremhæves Beskæftigelses Task Force Odenses forslag vedrørende kompetenceløft af medarbejdere til Job First, der flugter med de nuværende fokusområder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Handlingerne kan igangsættes, men det har dog ikke været muligt at beregne en direkte økonomisk gevinst eller afkastgrad på disse projekter. Den samlede investering for gennemførelse af disse investeringsprojekter beløber sig til 1,5 mio. kr.

 

Det foreslås, at delanbefalingerne fra investeringsprojekt 14, som det ikke har været muligt at udregne en gevinst på, igangsættes og finansieres inden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens (1,2 mio. kr.) og Borgmesterforvaltningens egne rammer (0,3 mio. kr.). Af de 1,2 mio. kr., som skal findes i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, vedrører 0,9 mio. kr. Service (konto 6), mens 0,3 mio. kr. vedrører Overførselsområdet (konto 5). Generelt har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen budgetteret konservativt for 2017 og udvist tilbageholdenhed på administration. Det er vurderingen, at de 0,8 mio. kr. på Service kan findes inden for forvaltningens ramme via vakancer og det dermed kan undgås at igansætte en besparelsesrunde. På Konto 5 finansieres de 0,3 mio. kr. i forbindelse med kapacitetsstyringen af den virksomhedsrettede indsats. Fokus er på tydelighed omkring målgrupper og formål, som i længden forventes at frigøre ressourcer. 

 

Investeringsprojekter under Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beskæftigelses- og Socialudvalget har endvidere drøftet potentialet i at udvide investeringstankegangen til andre målgrupper end de jobparate. Det har ført frem til, at der er udarbejdet fem investeringsprojekter for de aktivitetsparate og sygemeldte: Flere af projekterne har et væsentligt økonomisk potentiale og en høj afkastgrad.

 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har forholdt sig til Beskæftigelses- og Socialudvalgets forslag samt alle anbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense og har udarbejdet i alt 14 forskellige investeringsprojekter. De samlede investeringer i kataloget udgør 55,4 mio. kr. (indregnes de tre besluttede investeringsprojekter på 17 mio. kr., er der samlet 14 investeringsforslag til en samlet sum af 72,4 mio. kr., hvor 1,5 mio. kr. finansieres inden for egen ramme). Der skal dermed prioriteres mellem de forskellige investeringsprojekter eller alternativt tilføres yderligere midler til 22,4 mio. kr., såfremt alle investeringsprojekter skal gennemføres. Heraf foreslås, at de 1,5 mio. kr. findes inden for Økonomiudvalgets samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egen ramme (til finansiering af øvrige anbefalinger).

 

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job samt Borgernes indkomst skal stige

Investeringsprojekterne skal bidrage til de to Odensemål om, at flere kommer i uddannelse og job, samt at borgernes indkomst skal stige. Det forventes, at investeringerne, der rammer bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job og dermed også, at borgernes indkomst stiger.

 

ØKONOMI

Såfremt investeringerne giver det forventede afkast, vil kassen blive forbedret, når det samlede beskæftigelsesområde for 2017 gøres op i august 2018. Modsat, hvis investeringerne ikke giver den forudsatte gevinst, vil det være kassen, som dækker de samlede investeringsudgifter.

 

Nedenfor fremgår en økonomisk sammenfatning over alle de udarbejdede investeringsprojekter (inkl. de tre allerede vedtagne). Udgifterne er fordelt på Service (konto 6) og Overførsler (konto 5), da der er tale om to forskellige styringsområder.

 

 

Sammenlægges udgifterne i investeringskataloget, fremkommer en samlet investeringsudgift på 55,4 mio. kr. eksklusive de tre allerede vedtagne investeringsprojekter. Da den resterende del af investeringsrammen udgør 33 mio. kr., er det nødvendigt at prioritere blandt projekterne. Der er således udarbejdet forslag for 22,4 mio. kr. ud over investeringsrammen på 33 mio. kr. Heraf foreslås, at de 1,5 mio. kr. findes inden for Økonomiudvalgets samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egen ramme.

 

Nedenfor fremgår alle investeringsprojekterne med tilhørende økonomi. Det bemærkes, at investeringerne er specificeret ud på år i perioden 2017-2020, samt at de investeringsprojekter, der ligger inden for ”øvrige anbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense” er udspecificeret enkeltvis og ikke samlet (1.472.000 kr.).  

 

 

 

 

 

 

2. Omprioritering af anlægsrammer
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.30.00-S00-8-16
RESUMÉ

Sagen var forelagt på By- og Kulturudvalgets møde den 2/5 2017 og blev udsat med henblik på yderligere undersøgelser af finansieringsmuligheder.

 

På udvalgsmødet den 28/3 2017 drøftede By- og Kulturudvalget sagen "Omprioritering af anlægsmidler". Resultatet af denne drøftelse udmøntes nu i nærværende sagsfremstilling.

 

Finansiering af rammereduktionen vedtaget i forbindelse med Budgetforliget for 2017

Odense Byråd vedtog i forbindelse med Budgetforliget for 2017 en reduktion af By- og Kulturudvalgets anlægsramme på 3 mio. kr. Besparelsen udmøntes første gang i 2018.

 

Rammereduktionen på 3 mio. kr. anbefales finansieret ved at omprioritere anlægsrammerne for henholdsvis Byens udstyr (847.551 kr.) og Bløde trafikanter i bymidten (2.320.665 kr.). Ved nedlæggelse af de to anlægsrammer vil restrammen (168.216 kr.) blive tildelt anlægsrammen for Vejregulering. Fremadrettet vil formålet med anlægsrammerne for henholdsvis Byens udstyr og Bløde trafikanter i midtbyen så vidt muligt blive tænkt ind i udmøntningen af budgettet for Vejregulering.

 

Finansiering af kloakering af kolonihaver

Odense Byråd vedtog den 25/1 2017 i forbindelse med sagen ”Udvikling af fremtidens kolonihaver i Odense Kommune” at finansiere kloakeringen af en række kolonihaver i 2018, 2019 og 2020 via en omprioritering af By- og Kulturudvalgets anlægsramme.

 

Det anbefales, at kloakeringen af kolonihaverne finansieres via en forholdstalsbaseret omprioritering af midler fra samtlige løbende anlægsrammer, som By- og Kulturforvaltningen forvalter. Dog undtages de tre rammer, der indgår i forslaget om finansieringen af rammereduktionen på 3 mio. kr., der er beskrevet ovenfor. Desuden undtages de tre rammer, der vedrører byfornyelse – Områdefornyelse, Friarealforbedring og Bygningsfornyelse af enkeltejendomme. Fraregnet de netop omtalte undtagelser udgør den samlede løbende anlægsramme 52 mio. kr. i 2018.

 

Der henvises til sagsfremstillingen for en uddybning.

  

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Der omprioriteres henholdsvis 847.551 kr. fra anlægsrammen Byens udstyr og 2.320.665 kr. fra anlægsrammen Bløde trafikanter i midtbyen til at finansiere reduktionen af By- og Kulturudvalgets anlægsramme på 3.000.000 kr. fra 2018 og frem.
 2. Den resterende ramme svarende til 168.216 kr. fra omprioriteringen af anlægsrammerne for henholdsvis Byens udstyr og Bløde trafikanter i midtbyen overføres til anlægsrammen for Vejregulering under By- og Kulturudvalget fra 2018 og frem.
 3. En anlægsbevilling "Kloakering af kolonihaver" på samlet 26.000.000 kr. med budget på 8.000.000 kr. i 2018, 13.000.000 kr. i 2019 og 5.000.000 kr. i 2020, som frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget. Af de 8.000.000 kr. i 2018 overføres 500.000 kr. til 2017 til brug for forprojektering, udmatrikulering m.m.
 4. Anlægsbevillingen på 26.000.000 kr. til kloakering af kolonihaverne finansieres via en forholdstalsbaseret omprioritering af samtlige løbende anlægsrammer, som By- og Kulturforvaltningen forvalter. Dog friholdes dels de anlægsrammer, der indgår i finansieringen af rammereduktionen på 3.000.000 kr., der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018, og dels friholdes de anlægsrammer, der vedrører byfornyelse.

 

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen stemmer imod indstillingspunkt 1 og 2, idet Venstre og Dansk Folkeparti er imod flertallets besparelser i forbindelse med budget 2017 og henviser til egne fremsatte budgetforslag.

 

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro, Anker Boye, Anders W. Berthelsen og Per Berga Rasmussen stemmer for indstillingspunkt 1 og 2.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2.

 

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro, Anker Boye, Anders W. Berthelsen og Per Berga Rasmussen stiller ændringsforslag om, at finansiering og igangsættelse vedrørende kloakering af kolonihaverne (indstillingspunkt 3 og 4) udskydes, til resultatet af KL’s økonomiforhandlinger med regeringen er kendt.

 

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen stemmer imod ændringsforslaget, idet de henviser til Dansk Folkeparti, Konservatives og Venstres tidligere fremsatte finansieringsforslag, da de ønsker kloakering af kolonihaverne gennemført af miljøhensyn.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler ændringsforslaget.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling vedrørende indstillingens punkt 1 og 2.

 

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer imod indstillingspunkt 1 og 2, idet Venstre og Konservative er imod flertallets besparelser i forbindelse med budget 2017 og henviser til egne fremsatte budgetforslag.

 

Indstillingens punkt 3 og 4 blev ikke behandlet, idet et flertal i By- og Kulturudvalget besluttede, at finansiering og igangsættelse vedrørende kloakering af kolonihaverne (indstillingspunkt 3 og 4) udskydes, til resultatet af KL’s økonomiforhandlinger med regeringen er kendt.

 

BESLUTNING

Indstillingens punkt 1 og 2 godkendt.

 

Gruppe C, O og V stemmer imod, idet de er imod flertallets besparelser i forbindelse med budget 2017, og henviser til egne fremsatte budgetforslag.

 

SAGSFREMSTILLING

På udvalgsmødet den 28/3 2017 drøftede By- og Kulturudvalget sagen "Omprioritering af anlægsmidler". Resultatet af denne drøftelse udmøntes nu i nærværende sagsfremstilling.

 

Finansiering af rammereduktionen vedtaget i forbindelse med Budgetforliget for 2017

Odense Byråd vedtog i forbindelse med Budgetforliget for 2017 en reduktion af By- og Kulturudvalgets anlægsramme på 3 mio. kr. Besparelsen udmøntes første gang i 2018.

 

Rammereduktionen på 3 mio. kr. anbefales finansieret ved at omprioritere anlægsrammerne for henholdsvis Byens udstyr (847.551 kr.) og Bløde trafikanter i bymidten (2.320.665 kr.). Ved nedlæggelse af de to anlægsrammer vil restrammen (168.216 kr.) blive tildelt anlægsrammen for Vejregulering. Fremadrettet vil formålet med anlægsrammerne for henholdsvis Byens udstyr og Bløde trafikanter i midtbyen så vidt muligt blive tænkt ind i udmøntningen af budgettet for Vejregulering.

 

Finansiering af kloakering af kolonihaver

Odense Byråd vedtog den 25/1 2017 i forbindelse med sagen ”Udvikling af fremtidens kolonihaver i Odense Kommune” at finansiere kloakeringen af en række kolonihaver i 2018, 2019 og 2020 via en omprioritering af By- og Kulturudvalgets anlægsramme.

 

Det anbefales, at kloakeringen af kolonihaverne finansieres via en forholdstalsbaseret omprioritering af midler fra samtlige anlægsrammer, som By- og Kulturforvaltningen forvalter. Dog undtages de tre rammer, der indgår i forslaget om finansieringen af rammereduktionen på 3 mio. kr., der er beskrevet ovenfor. Desuden undtages de tre rammer, der vedrører byfornyelse – Områdefornyelse, Friarealforbedring og Bygningsfornyelse af enkeltejendomme.

 

I tabellen nedenfor beskrives konsekvensen ved at reducere de respektive anlægsrammer.

 

1

 

 

2

 

Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger

(ikke til skoler og boliger) og 

Ramme til Opretningsarbejder

(ikke til skoler og boliger)

 

Rammerne anvendes til genopretning af nedslidte bygningsdele som f.eks.

 • Udskiftning af udtjente sportsgulve, vinduer og tage.
 • Skimmelsanering og udskiftning af asbest i rørisoleringer.
 • Tætning af kloakledninger, så rotter ikke kommer til overfladen.

 

Såfremt rammerne beskæres, vil vedligeholdelsesefterslæbet øges yderligere.

 

3

Nedrivninger

Rammen anvendes til at finansiere nedrivning af udtjente ejendomme, således at grundene kan anvendes til andre formål.

 

Såfremt rammen beskæres, vil nedrivningsarbejdet strække sig over længere tid end planlagt. Dette betyder, at grundene står ubrugelige hen i længere tid med potentielle afledte driftsomkostninger til følge, og at de nye aktiviteter ikke kan igangsættes.

 

4

Energibesparende foranstaltninger

Rammen anvendes til at udføre energibesparende anlægsarbejder i forbindelse med renoveringsarbejder. Det er et krav til de konkrete projekter, at de kan tjene sig selv ind i løbet af 5-7 år, hvorfor de i sidste ende er neutrale/positive for kommunekassen.

 

Såfremt rammen beskæres, vil der ikke kunne udføres den samme mængde energibesparende renoveringsarbejder, hvilket vil fastholde niveauet for forbrugsudgifter.

 

5

Renovering af udlejningsejendomme

Rammen anvendes til at skabe mere attraktive lejemål ved f.eks. at samtænke vedligeholdelse og genopretning eller ved at gøre erhvervslejemål attraktive i et foranderligt marked m.m. Disse investeringer finansieres via huslejestigninger, hvorfor de over år er neutrale for kommunekassen.

 

Såfremt rammen beskæres, vil det ikke være muligt at skabe mere attraktive lejemål i samme omfang, hvilket kan have konsekvenser for belægningsgraden.

 

6

 Legepladser børn og unge

Rammen anvendes til at sikre læringsrum i det fri og legepladser til gavn for børn og unges bevægelse og læring.

 

Såfremt rammen beskæres, vil det ikke være muligt at vedligeholde eksisterende læringsrum og legepladser i samme omfang som nu, og de eksisterende tilbud vil nedslides hurtigere.

 

7

Skolernes genopretning 

Rammen anvendes til genopretning af nedslidte bygningsdele og udearealer på skoler som f.eks.

 • Renovering for PCB, skimmelsaneringer og udskiftning af asbest i rørisoleringer samt tætning af kloakledninger, så rotter ikke kommer til overfladen.
 • Udskiftning af tag, så det ikke regner ind.
 • Lovliggørelse af påbud.
 • Tilgængelighedsforanstaltninger som f.eks. elevatorer og toiletter til handicappede elever.

 

PCB handleplanen kører på fjerde år i 2017. Området er yderst nødlidende på grund af denne store enkeltindsats, som blev finansieret fra denne pulje.

 

Såfremt rammen beskæres, vil skolernes vedligeholdelsesefterslæb øges yderligere.

 

8

Ombygning og renovering af SFO 

Rammen anvendes til ombygning og renovering af eksisterende SFO.

 

Såfremt rammen beskæres, vil man kun i ringere grad kunne ombygge og renovere SFO'er.

 

9

Bygningsmæssige særønsker og arbejdsmiljøforanstaltninger 

Halvdelen af rammen anvendes til motoriserede barnevogne til dagplejen i Børn- og Ungeforvaltningen. Den anden halvdel til foranstaltninger, der giver bedre arbejdsmiljø i dagtilbuddene som f.eks. forbedret akustik, hæve/sænke pusleborde mv.

 

Såfremt rammen beskæres, vil der ikke kunne indkøbes motoriserede barnevogne til dagplejen i samme omfang som nu med potentiel nedslidning af medarbejderne til følge. Det vil desuden ikke være muligt at investere i arbejdsmiljøet i samme omfang som nu med potentielt større sygefravær som følge.

 

10

2:1-ordning 

Rammen anvendes til at udføre mindre anlægsarbejder på fritidsområdet. Rammen er meget søgt, hvorfor mange projekter p.t. ikke modtager det ansøgte tilskud.

 

En reduktion af rammen vil medføre, at endnu færre ansøgninger kan imødekommes.

 

 

Rammerne Vejregulering, Trafiksikkerhed, Cykelhandlingsplan, Byudstyr, Bløde trafikanter, Grønne indsatser forventes samlet til én ramme med den kommende Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024.

 

Beskæring af disse rammer vil derfor betyde en forringet mulighed for at prioritere mobilitets- og byrumsprojekter.

Hertil skal bemærkes, at den varige beskæring på 3 mio. kr. yderligere er med til at beskære den samlede pulje til handlingsplanen.

 

Da handlingsplanen ikke er vedtaget endnu, er konsekvenserne delt op i forhold til de eksisterende anlægsrammer på dette område, se nedenfor.

 

11

 

Vejreguleringer

Rammen anvendes til etablering og optimering af signalanlæg, etablering af parkeringspladser, mindre nye vejforbindelser, nye byrum og udskiftning af belægninger og etablering af centrale knudepunkter.

 

En reduktion af rammen vil medføre, at det - ud over at blive afsat færre penge til at implementere Handlingsplan for mobilitet og byrum – i mindre omfang end hidtil vil være muligt at udføre ovennævnte opgavetyper, bl.a. med nedslidning af eksisterende forhold til følge. Inden for Vejregulering vil det f.eks. betyde færre midler til signalreguleringer, nye belægninger, forbedringer i forhold til realtidstrafikinformationer osv.

  

12

Trafiksikkerhed

Rammen anvendes bl.a. til uheldsbekæmpelse, tilvejebringelse af sikre skoleveje, kampagner, ombygning af uheldsbelastede lokaliteter, trafiksikkerhedsinspektion, ombygning af kryds og indsatser omkring farlige skoleveje.

 

En reduktion af rammen vil medføre, at der gennemføres færre sikkerhedskampagner og færre ombygninger m.m., potentielt med flere trafikulykker til følge. Derudover vil en reduktion medføre, at der afsættes færre penge til at implementere Handlingsplan for mobilitet og byrum.

 

13

Grønne indsatser

Anlægsrammen er et af virkemidlerne til at blive Danmarks Grønneste Storby. Rammen er forlods disponeret med 0,5 mio. kr. årligt til skovrejsning og grundvandsbeskyttelse.

 

En reduktion af anlægsrammen vil betyde færre grønne anlæg i nye boligområder og manglende større renoveringer i den bestående by. En reduktion vil desuden medføre, at der afsættes færre penge til at implementere Handlingsplan for mobilitet og byrum.

 

 

Tabellen nedenfor opsummerer den økonomiske konsekvens for de løbende anlægsrammer i år 1 ved den foreslåede finansiering. Der henvises til bilaget for en beregning samt en uddybning af de økonomiske konsekvenser for hele anlægsperioden.

 

Anlægsramme

Rammereduktion i 2018, i kr.

Grønne indsatser

157.583

Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger

974.963

Opretningsarbejder

767.181

Nedrivninger

153.600

Energibesparende foranstaltninger

447.699

Renovering af udlejningsejendomme

475.170

Trafiksikkerhedsplan Skoleveje, Stier og Sikkerhedsfrem. forans.

1.982.937

2:1 ordningen

462.863

Temaplaner

77.138

Legepladser

659.911

Skolernes genopretning

1.313.338

Ombygn./renovering SFO

241.248

Bygningsmæssige særønsker og arbejdsmiljøforanstaltn.

286.370

Totalt

8.000.000

 

  

Økonomi

 

Finansiering af rammereduktion på 3 mio. kr.

Likviditetsvirkning i 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Byens udstyr

- 848

- 848

- 848

- 848

Bløde trafikanter i bymidten

- 2.321

- 2.321

- 2.321

- 2.321

Vejregulering

168

168

168

168

Netto

0

0

0

0

 

Finansiering af kloakering af kolonihaver

Som det fremgår af byrådssagen ”Udvikling af fremtidens kolonihaver i Odense Kommune” af 25/1 2017 skal der anvendes 8 mio. kr. i 2018, 13 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020 til kloakering af kolonihaver.

 

Finansieringen anbefales tilvejebragt ved at reducere samtlige løbende anlægsrammer, som By- og Kulturforvaltningen forvalter, i anlægsperioden. Anlægsrammerne reduceres med deres relative andel af den samlede anlægsramme svarende til henholdsvis 13 % i 2018, 20 % i 2019 og 8 % i 2020. Dog friholdes dels de rammer, der berøres i forbindelse med By- og Kulturudvalgets rammereduktion på 3 mio. kr. og dels de rammer, der vedrører byfornyelse.

 

Der henvises til bilaget for en opgørelse over de økonomiske konsekvenser for de enkelte rammer.

 

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Den foreslåede finansiering af kloakering af kolonihaver påvirker byrådets effektmål "Flere borgere er sunde og trives" positivt, da kloakeringen vil være en gevinst for miljøet. Samtidig er finansieringen af hhv. rammereduktionen og kloakeringen fordelt ud over By- og Kulturforvaltningens løbende anlægsrammer på en sådan vis, at det i mindst mulig grad indvirker negativt på byrådets effektmål.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

Sagen medfører ikke afledt drift.

 

Den investering, der skal foretages i forbindelse med kloakeringen, vil over tid blive indhentet via forhøjet huslejeindtægt.

 

Sagen medfører et midlertidigt kassetræk på 500.000 kr. i 2017, som udlignes i 2018.

 

 

3. Besparelse på vintertjenesten
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 05.07.02-P24-1-17
RESUMÉ

I forbindelse med udmøntning af besparelser vedtaget i budget 2017 fremlægges denne sag omkring udmøntning af besparelsen på vintertjenesten. På mødet i By- og Kulturudvalget den 10/1 2017 blev det besluttet, at der skulle findes besparelser på i alt 4,0 mio. kr.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. På styringsområdet Service under By- og Kulturudvalget reduceres grundbudgettet for vintertjenesten med 3.150.000 kr. og driftsbudget med 850.000 kr. i 2018 og 2019. Reduktionen er en udmøntning af besparelse fra budget 2017.
 2. By- og Kulturforvaltningen igangsætter til vinteren 2019/2020 et nyt vinterregulativ samt udbud, der er afstemt med den vedtagne budgetreduktion gældende fra 2020.

 

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen stemmer imod indstillingspunkt 1, idet de i stedet ønsker at følge forvaltningens oprindelige anbefaling med en reduktion på samlet 3 mio. kr. på vintertjenesten, herunder at der ikke spares på gruskasser.

 

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro, Anker Boye, Anders W. Berthelsen og Per Berga Rasmussen stiller ændringsforslag til indstillingspunkt 1 om, at besparelsen på gruskasser udgår og i stedet findes på yderligere budgetreduktion af serviceniveauet på vinterregulativet.

 

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen stemmer imod ændringsforslaget, idet de i stedet ønsker at følge forvaltningens oprindelige anbefaling med en reduktion på samlet 3 mio. kr. på vintertjenesten, herunder at besparelsen på gruskasser ikke gennemføres.

 

By-og Kulturudvalget anbefaler ændringsforslaget.

 

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro, Anker Boye, Anders W. Berthelsen og Per Berga Rasmussen stemmer for indstillingspunkt 2.

 

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen stemmer imod indstillingspunkt 2.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingspunkt 2.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer imod indstillingspunkt 1, idet de i stedet ønsker at følge By- og Kulturforvaltningens oprindelige anbefaling med en reduktion på samlet 3 mio. kr. på vintertjenesten, herunder at besparelsen på gruskasser ikke gennemføres.  

 

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer imod indstillingspunkt 2.

 

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

Gruppe C, O og V stemmer imod indstillingens punkt 1, idet de i stedet ønsker at følge By- og Kulturforvaltningens oprindelige anbefaling med en reduktion på samlet 3.000.000 kr. på vintertjenesten, herunder at besparelsen på gruskasser ikke gennemføres.

 

Gruppe C, O og V stemmer imod indstillingens punkt 2.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

På mødet i By- og Kulturudvalget den 10/1 2017 anbefalede et flertal bestående af Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø) i forbindelse med udmøntning af velfærdsværnet, at der skulle findes besparelser på årligt i alt 4,0 mio. kr. på vintertjenesten fra 2018 og fremefter. Det oprindelige forslag fra forvaltningen i forbindelse med fremlæggelse af spareforslag lød på en reduktion af serviceniveauet på vintertjenesten ved en "normalvinter" på årligt 3,0 mio. kr. fra 2018 og fremefter. Derudover blev det på mødet anbefalet at reducere yderligere 1 mio. kr. på vintertjenesten. Besparelsen blev efterfølgende besluttet i byrådet og skal være implementeret fra 2018.

 

Ud fra beslutningen om besparelsen på 4,0 mio. kr. foreslås følgende for reduktion af de årlige omkostninger:

 

 1. Udmøntning i 2018 og 2019 sker ved reduktion i grundbudget med 3.150.000 kr. samt ved reduktion i vintertjenestens driftsbudget på 850.000 kr.
 2. By- og Kulturforvaltningen igangsætter til vinteren 2019/2020 et nyt vinterregulativ samt udbud, der er afstemt med den vedtagne budgetreduktion.

 

Besparelse finansieret ved reduktion af grundbudget

I budgetforliget for Budget 2013 blev det besluttet, at Vintertjenesten økonomistyringsmæssigt fra budget 2014 og frem overgår til områder med overførselsadgang (nu Styringsområde Service). Det betyder, at udsving i det årlige forbrug til vintertjenesten i udgangspunktet skal klares inden for By- og Kulturudvalgets egen budgetramme, samt at mer- og mindreforbrug overføres til næste budgetår. I Budgetforliget for 2013 blev det samtidig aftalt, at der skal udarbejdes et forsikringsprincip for vintertjenesten, der tager højde for, at der kan være meget store udsving i det årlige forbrug med årlige merforbrug på over 200 procent. Mindreforbrug i år med milde vintre spares derfor op og kan benyttes i år med hårde og ekstreme vintre.

 

Det vedtagne budget i 2017 er på samlet 29.232.384 kr. Budgettet er vedtaget under hensyntagen til den variation, der kan ligge over året i forhold til en normalvinter. I budgetåret 2016 blev der samlet anvendt 19,2 mio.kr. og vinteren var både i starten og slutningen af året at betragte som en mild vinter. Det vurderes, at forbruget en normalvinter vil ligge mellem 19 og 30 mio. kr. Reduktionen af grundbudget medfører, at beløb til rådighed for opsparing til hårde vintre reduceres, samt at risiko ved forsikringsprincippet forøges.

 

Der er i sagen om Årsberetning for 2016 overført et opsparet beløb fra de tidligere år til 2017 på 22,1 mio. kr. Det samlede budget til rådighed for vintertjeneste i 2017 er 51,3 mio. kr. Nedenstående er en beregning på, hvad der skal bruges - såfremt en ekstrem vinter indtræffer.

 

Som det fremgår, skal budgettet under By- og Kulturudvalget dække 44,1 mio. kr.

 

 

 

Reduktion i vintertjenestens budget

Grundet kontraktbindinger til og med vinteren 2018/2019 har det vist sig at være uforholdsmæssigt dyrt at opsige/omlægge eksisterende kontrakter ved reduktion af serviceniveauet. Nuværende kontrakter løber frem til 31/5 2019.

  

Samlet findes en budgetbesparelse på vintertjenestens driftsbudget på 850.000 kr.

 

 

I 2019 vil besparelsen blive indarbejdet i det kommende udbud af vintertjenesten, der endvidere skal samtænkes med de afledte forhold af anlæggelsen af letbanen. Efterfølgende vil der via separat politisk sag blive præsenteret et nyt vinterregulativ.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

ØKONOMI

I denne sag udmøntes besparelse på vintertjenesten fra vedtaget budget 2017. De økonomiske konsekvenser håndteres inden for udvalgets egen ramme og påvirker derfor ikke kommunes kassebeholdning. 

 

 

4. Aflysning af deklaration vedr. parkering - GASA-grunden
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 05.00.00-G14-1-17
RESUMÉ

GASA Group Denmark A/S har indgået betinget aftale med H. Skjøde Knudsen A/S om salg af GASA-grunden. Den planlagte byudvikling af området forudsætter, at P-pladsen ved administrationsbygningen nedlægges. Odense Kommune har en tinglyst ret til at anvende disse parkeringspladser i forbindelse med arrangementer på stadion. Denne ret vil derfor ophøre, når pladserne nedlægges.

 

Da GASA køber grunden af Odense Kommune i 1965, blev der tinglyst en deklaration, der pålægger ejeren af arealet at etablere og stille ca. 600 parkeringspladser til rådighed for offentlig parkering i forbindelse med stævner og andet på stadion. Der blev etableret 230 parkeringspladser.  

 

Aflysning af deklarationen forudsætter, at Odense Kommune kompenseres for værdien af denne brugsret.

 

Området vil ikke blive udviklet før 2020, og deklarationen skal derfor tidligst aflyses pr. 2020, hvor letbanen forventes at være etableret, men GASA ønsker, at der indgås aftale herom nu. Den eksisterende offentlige adgang er således sikret frem til 2020. 

 

For så vidt angår konsekvenserne af pladsernes nedlæggelse, henvises der til dagsordenpunktet ”Nyt boligområde Gartnerbyen”.   

 

Afregning i forhold til afkøb af deklarationen sker, når deklarationen aflyses. Frikøbsprisen er fastsat til 1.008.550 kr. frem til 1/7 2020. Såfremt afkøb af deklaration sker efter den 1/7 2020, skal frikøbsprisen hvert år reguleres i forhold til nettoprisindekset, dog minimum 2 %. Alternativt fastsættes frikøbsprisen til den konstaterbare markedspris, som er gældende for tilsvarende arealer på dette tidspunkt.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at deklarationen aflyses på de anførte vilkår, når GASA anmoder om det, dog tidligst i 2020. Indtægten tilfalder jordforsyningsområdet under By- og Kulturudvalget i 2017.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Udvikling af GASA-grunden betyder, at der kommer flere boliger og mere aktivitet i området.

 

ØKONOMI

Indtægten på 1.008.550 kr. tilfalder budgetområde 2.4, Jordforsyning, som ubudgetteret indtægt, når aflysningen effektueres. Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

5. Det nye H.C. Andersens Hus. Kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 0-790 til endelig vedtagelse
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.02.03-P16-1-16
RESUMÉ

Forslag til lokalplan nr. 0-790, Det nye H.C. Andersens Hus, har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 9 høringssvar, som primært omhandler emnerne skygge- og indbliksgener, støjgener under anlægsfasen og ved varelevering, museets sammenhæng med H.C. Andersen-kvarteret og forvaltningens afgørelse om ikke VVM-pligt.

 

Høringssvarene giver ikke anledning til, at By- og Kulturforvaltningen vurderer væsentlige behov for ændringer i lokalplanen. Lokalplanen foreslås dog at blive vedtaget med enkelte præciseringer angående adgangsforhold.

 

Høringssvar om nedenstående foreslås ikke imødekommet: 

 • Byggefelter samt højder på ny bebyggelse og hække.
 • Forhold for varelevering.
 • Mulighed for nyt byggeri i husrækkerne på Bangs Boder og Hans Jensens Stræde.
 • Afgørelse om ikke VVM-pligt truffet uden lovhjemmel.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 vedtages endeligt uden ændringer.
 2. Lokalplanforslag nr. 0-790 Det nye H.C. Andersens Hus vedtages endeligt med de foreslåede præciseringer.
 3. Høringssvar besvares som foreslået i hvidbogen.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Lokalplanforslag nr. 0-790 for det nye H.C. Andersens Hus og forslag til kommuneplantillæg nr. 6 er udarbejdet for at kunne realisere et nyt H.C. Andersen-Museum.

 

VVM og Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Til nærmere undersøgelse i VVM-screeningen har der været følgende forhold: Midlertidig grundvandssænkning, regnvandshåndtering samt støj- og vibrationsgener i bygge- og anlægsfasen. Sideløbende vurderer By- og Kulturforvaltningen i en miljøvurderingsscreening, at planen ikke får væsentlig virkning på miljøet.

 

Lokalplanen

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 10/1 2017 at fremlægge lokalplanforslag nr. 0-790 for det nye H.C. Andersens Hus i 8 ugers offentlig høring fra den 27/1 til 26/3 2017.

Den 2/3 2017 blev der afholdt borgermøde på Møntergården, hvor 100 fremmødte borgere fik en præsentation af projektet og derefter kunne komme i dialog med forvaltningens fagfolk.

 

I høringsperioden er der indkommet 9 høringssvar.

Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på høringssvarene. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

 

Høringssvarene kommer fra grundejerforeningen for H.C. Andersen-kvarteret, Nordfyns Kunstforening, virksomheden H.C. Andersen Souvenirs IVS samt 6 privatpersoner, hvoraf 5 er direkte naboer til lokalplanområdet.

 

De væsentligste forhold i høringssvarene omhandler emnerne: 

 • Skygge- og indbliksgener, særligt for naboerne på den østlige del af Bangs Boder som følge af ny bebyggelse og beplantning. I høringssvaret bliver det foreslået at indskrænke byggefelter, byggehøjder og at indpasse nyt byggeri i kvarterets skala.
 • Støj ved varelevering til lokalplanområdet via Bangs Boder mod syd og nær nabobebyggelsen på Bangs Boder mod øst.
 • Støj i anlægsfasen som følge af jordkørsel, vibrationer med mere.
 • Det kommende museums sammenhæng med det bevaringsværdige H.C. Andersen-kvarter, herunder særligt for husrækkerne langs Bangs Boder og Hans Jensens Stræde. Der bliver i høringssvaret foreslået renovering fremfor nybyggeri.
 • Utilsigtet aktivitet i haven som følge af høje og tætstående hække samt overdækket cykelparkering ved Hans Jensens Stræde 25, der i øvrigt pointeres at hindre eksisterende adgang til privat matrikel.
 • Afgørelse om ikke VVM-pligt truffet uden lovhjemmel.
 • Kulturelle input til havens konkrete indhold, herunder bevarelse af H.C. Andersen-Paraden.

 

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kap. 5.

 

By- og Kulturforvaltningens vurderinger af de indkomne høringssvar

Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til væsentlige ændringer af den lokalplan, der har været i høring.

 

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at følgende fastholdes i lokalplanen:

 

Vedrørende skygge- og indbliksgener

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslagets bestemmelse 6.8 i tilstrækkelig grad sikrer, at ny bebyggelse ikke skaber væsentlige begrænsninger i solindfald samt hindrer indbliksgener for de omkringliggende boliger.

 

Vedrørende varelevering via Bangs Boder

Forvaltningen vurderer, at varelevering indenfor lokalplanområdet kan foregå med så støjsvagt materiel, at støjen herfra ikke vil være til gene for omgivelserne. Museets og caféens drift skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj ved boliger, jf. lokalplanforslagets redegørelse.

 

Forvaltningen vurderer generelt set muligheden for varelevering via Bangs Boder, som en nødvendighed for den fremtidige drift af museet. Der vil også blive mulighed for begrænset varelevering via den nye parkeringskælder under Thomas B. Thriges Gade til museets kælderetage.

 

Sammenhængen med H.C. Andersen-kvarteret

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen i tilstrækkelig grad sikrer, at nyt byggeri etableres i harmoni med det eksisterende. Lokalplanen hindrer ikke renovering og sætter desuden rammerne for, at ny bebyggelse skal opføres i et udtryk, der harmonerer med kvarterets byhuse.

 

Høringssvar vedrørende ikke VVM-pligt

Høringssvaret bemærker, at Odense Kommune uden lovhjemmel har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Forvaltningen pointerer, at afgørelsen er truffet i henhold til gældende VVM-bekendtgørelse nr. 957 af 27/6 2016 om visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

 

Høringssvaret bemærker også, at den midlertidige grundvandssænkning i byggeperioden kan være en væsentlig påvirkning på miljøet.

Forvaltningen pointerer, at der i Odense Kommunes tilladelse til midlertidig grundvandssænkning vil blive stillet vilkår om, at denne på intet tidspunkt må give anledning til skader på bygninger, omgivelser og miljø. På den baggrund vurderes den midlertidige grundvandssænkning ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at følgende præciseres i lokalplanen:

 

Overdækket parkeringsareal

Bestemmelse 6.7 skal sikre adgang til og fra gårdhaven på Hans Jensens Stræde 25. Præciseringen består i at sikre adgangen fremfor tidligere forslag, hvor ny bebyggelse ikke må hindre adgang til gårdhaven.

 

Varelevering

På kortbilag 2a tilføjes muligheden for varelevering direkte til museets café for enden af den sydlige del af Bangs Boder.

 

Bygninger, der ikke må rives ned

På kortbilag 1, 2a og 2b tilføjes Bangs Boder 5 til "bygninger, der ikke må nedrives".

På kortbilag 1, 2a og 2b udgår baghuset på Hans Jensens Stræde nær Mindehallen af "bygninger, der ikke må nedrives".

 

Enkelte høringssvar rettes mod støjgener i byggeperioden, diodeskærmen på Fisketorvet samt kulturelle input til haven. Enten kan disse forhold ikke reguleres af lokalplanen, eller de består udenfor lokalplanområdet. Disse høringssvar foreslås besvaret som i hvidbogen, og er desuden videreformidlet til projektledelsen.

 

Endelig er der lavet følgende administrative rettelser: 

 • Skyggediagrammerne i lokalplanens redegørelse udgår, da disse er baseret på et skitseforslag af projektet, og da de ikke med sikkerhed viser endelige skyggeforhold ved det kommende byggeri, vurderer forvaltningen, at de er uvæsentlige for lokalplanen.
 • Bestemmelse 5.4 vedrørende cykelstien på Thomas B. Thriges Gade præciseres, så der sikres en jævn og skridsikker belægning på cykelstien.
 • Det præciseres i redegørelsen, at afgrænsningen mellem cykelsti og fodgængerforbindelse skal udformes med en lodret kant på 6 cm mellem de to arealer, og at der må etableres hastighedsdæmpning på stien. Tidligere forslag lød på 3 cm.

 

Handlemuligheder

 • Kommuneplantillæg nr. 6 vedtages endeligt uden ændringer.
 • Forslag til lokalplan nr. 0-790 vedtages endeligt med de foreslåede præciseringer/ændringer.
 • Planforslagene vedtages med dele af de forslåede ændringer/præciseringer.
 • Planforslagene sendes i fornyet høring, og endelig vedtagelse afventer yderligere undersøgelser af alternative løsninger.
 • Planforslagene vedtages ikke.

 

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Det nye H.C. Andersens Hus forventes at tiltrække et øget antal besøgende og dermed indtægter til byen. 

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

6. Erhverv i Højme. Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og forslag til lokalplan nr. 6.803, Erhvervsområde ved Fynske Motorvej, Højme til offentliggørelse
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.02.05-P16-188-16
RESUMÉ

Planforslagene er udarbejdet med henblik på at skabe mulighed for etablering af et motorvejsnært erhvervsområde i det vestlige Odense - primært til virksomheder, der leverer ydelser inden for logistik og transport.

 

Der er udarbejdet kommuneplantillæg for den del af erhvervsområdet, der er beliggende nærmest motorvejen. Anvendelse ændres fra kontor- og serviceerhverv. Dermed udlægges hele erhvervsområdet til lettere industri.

 

Odense Kommune har afholdt en forudgående offentlig høring i perioden fra den 9/3 til 23/3 2017 for at indhente idéer og forslag til den kommende planlægning. Der indkom 2 høringssvar, der primært omhandler støj i forhold til den øgede trafik som konsekvens af det nye erhvervsområde. Støjkonsekvenser er undersøgt i forbindelse med planlægningen.

 

Lokalplanen udlægger området til erhvervsområde samt arealer til regnvandsbassiner.

 

Lokalplanen indeholder et dilemma i forhold til Sanderum Boldklub, der med vedtagelsen af lokalplanen mister deres mulighed for udvidelse af baneareal.

 

 

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og forslag til lokalplan nr. 6-803, erhvervsområde ved Fynske Motorvej, Højme, offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har i samarbejde med By- og Kulturudvalget udarbejdet en præcisering til det sidste afsnit i sagsfremstillingen:

 

”Miljøvurderingen viser, at der vil ske en øget støjpåvirkning af boliger som følge af erhvervsområdets trafik. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes udbedrende foranstaltninger. I den forbindelse har sagen afledte økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, som vil blive behandlet i en separat sag.”

 

Det præciseres, at udgiften til eventuelle støjforanstaltninger bliver en del af den samlede frigivelsessag (separat sag) for selve byggemodningen/arealerhvervelsen, som kommer i forlængelse af lokalplanen. Der er taget højde for dette i anlægsoverslaget, og det er også indarbejdet i produktionsplanen, som indgår i By- og Kulturudvalgets budgetbidrag. Området er samlet set i balance, og der kommer ikke en ubudgetteret ekstraudgift som følge af denne sag.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Kommuneplantillæg

Forudgående høring af ændring i kommuneplanen.

I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar. Begge høringssvar udtrykker bekymring for øget trafikstøj fra erhvervsområdets til- og frakørsler. Særligt henledes opmærksomheden på øgning af trafikstøjen på Assensvej.

 

Lokalplan

Lokalplanen har til formål at sikre, at der generelt kan skabes et attraktivt og velfungerende erhvervsområde med særligt fokus på at skabe gode rammer for etablering af virksomheder til lettere industri, herunder logistikvirksomheder.

 

Lokalplanen er overordnet delt i to områder: Erhvervsområdet, som er beliggende syd for motorvejen, samt område udlagt til regnvandsbassin nord for motorvejen. Område til regnvandsbassin er udlagt for at sikre, at overfladevand fra erhvervsområdet ikke tilgår kloakken hurtigere, end den kan modtage det.

 

Regnvandsbassin syd for motorvejen udlægges for at sikre Vejdirektoratet mulighed for udvidelse af deres regnvandsbassin, når motorvejen udvides med ekstra spor.

 

Lokalplanens disponering af erhvervsområdet sikrer, at et mere end 1.000 år gammelt ejerlavsdige bevares og indgår som genkendelig struktur i området. Lokalplanen indeholder samtidig regulerende bestemmelser med henblik på at skabe en tydelig afgrænsning mod det åbne land og god facadevirkning mod Fynske Motorvej.

 

Lokalplanen vil med erhvervsområdets afgrænsning fjerne Sanderums Boldklubs eksisterende mulighed for at udvide antal boldbaner. Samtidig vil erhvervsområdets udkørsel på Holkebjergvej betyde en øget usikkerhed for bløde trafikanter til og fra boldklubben.

 

By- og Kulturforvaltningen er opmærksom på udfordringen i forhold til de bløde trafikanter til og fra boldklubben. Som konsekvens af erhvervsområdets udkørsel til Holkebjergvej vil der blive etableret et lysreguleret kryds. I forbindelse med lokalplanens realisering og den nødvendige ombygning af Holkebjergvej vil der være fokus på at skabe gode muligheder for en sikker trafikafvikling for alle trafikarter.

 

Planens miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 1533 af 10/5 2015) er der foretaget en screening af lokalplanens indvirkning på miljøet. Ud fra screeningen er der truffet afgørelse om, at planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Odense Kommune har ved screeningen udpeget konsekvenserne for trafikafviklingen, herunder støj samt drikkevandsressourcer som emner til nærmere belysning i miljørapporten.

 

Miljøvurderingen viser, at der vil ske en øget støjpåvirkning af boliger som følge af erhvervsområdets trafik. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes udbedrende foranstaltninger. I den forbindelse har sagen afledte økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, som vil blive behandlet i en separat sag.

 

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Planlægningen vil have en positiv effekt på udviklingsmulighederne for virksomheder, som har gavn af at placere sig tæt ved motorvejen. Lokalplanen giver mulighed for, at stærke erhvervsklynger i Odense indenfor logistik kan udnytte hinandens styrker, og der kan skabes samspil og synergi – også med naboområdet.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

7. Boliger Kochsgade 90-94. Lokalplan 1-804 til endelig vedtagelse
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.02.05-P16-150-16
RESUMÉ

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 1-804, Kochsgade 90-94, har været i 8-ugers offentlig høring.

 

Der er indkommet 2 høringssvar:

 • Forslag om bestemmelser for beplantning.
 • Forslag til krav om belysning langs offentlig sti.

 

Høringssvarene giver anledning til, at By- og Kulturforvaltningen vurderer et behov for ændring af bestemmelserne i lokalplanen omkring de ubebyggede arealer.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13, Kochsgade 90-94, vedtages endeligt uden ændringer.
 2. Lokalplanforslag nr. 1-804, Kochsgade 90-94 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
 3. Høringssvar besvares som foreslået i hvidbogen.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Lokalplanforslag nr. 1-804, Kochsgade 90-94, er udarbejdet for at kunne etablere 26 mindre lejligheder på et areal, hvor der i dag er en tankstation med nedlagt butik.

 

Lokalplanen

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 10/1 2017 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 1-804 i 8 ugers offentlig høring fra den 17/1 til 15/3 2017.

 

I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar.

 

Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på høringssvarene. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

 

De væsentligste forhold i høringssvarene omhandler beplantning. Høringssvarene kommer fra en enkelt privatperson og en gruppe af privatpersoner.

 

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kap. 5.

 

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at følgende ændres i lokalplanen:

 

Beplantning

Forvaltningen vurderer, at bestemmelse 9.3 skal fjernes.

 

Forvaltningen vurderer, at høringssvar vedrørende beplantning kan imødekommes ved at supplere lokalplanens bestemmelser:

 • Ny bestemmelse 9.3: For at begrænse indbliksgener plantes træer som tjørn og hassel i område F1 og F2 mod Tranevej.
 • Ny bestemmelse 9.4: I område F2 plantes mellemstore træer som avnbøg, naur eller robinia mod sti.
 • Ny bestemmelse 9.5: I område F3 mod Kochsgade etableres grønne bede med mellemstore træer som avnbøg, naur eller robinia.

 

På kortbilag 2 markeres ovenstående felter (F1, F2 og F3).

 

Offentlig sti

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at høringssvar vedrørende krav til belysning på offentlig sti ikke kan imødekommes, da dette forhold ikke kan pålægges den private bygherre. Forvaltningen vurderer, at etablering af beboelse ved stien og beplantning vil gøre, at stien opleves mere indbydende og tryg.

 

Handlemuligheder

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 vedtages endeligt uden ændringer.
 • Forslag til lokalplan nr. 1-804, Kochsgade 90-94, vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
 • Planforslagene vedtages med dele af de forslåede ændringer.
 • Planforslagene vedtages ikke.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål. 

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

8. Niels Bohrs Allés forlængelse. Lokalplan nr. 4-802 til endelig vedtagelse
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.00.00-G01-108-16
RESUMÉ

Forslag til lokalplan nr. 4-802, Niels Bohrs Allés forlængelse, Trafikanlæg, har været i 8-ugers offentlig høring.

 

Der er indkommet 2 høringssvar:

 • Et generelt høringssvar fra Energinet.dk omkring opmærksomhedspunkter ved anlæg af veje på tværs af eltransmissionsledninger.
 • En indsigelse fra Vejdirektoratet, idet forslaget til lokalplanen indeholdt statslige vejinteresser.  

 

Indsigelsen fra Vejdirektoratet giver anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Høringssvar fra Energinet.dk giver ikke anledning til ændringer af lokalplanen.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Lokalplanforslag nr. 4-802, Niels Bohrs Allés forlængelse, Trafikanlæg, vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
 2. Høringssvar besvares som foreslået i hvidbogen.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Lokalplanforslaget er udarbejdet for retligt at lovliggøre anlæg af Niels Bohrs Allés forlængelse.

 

Lokalplanen

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 24/1 2017 at fremlægge lokalplanforslag nr. 4-802, Niels Bohrs Allés forlængelse, Trafikanlæg, i 8 ugers offentlig høring fra den 31/1 til 29/3 2017.

 

Vejdirektoratet har grundet en lokal teknisk fejl ikke haft planforslaget i høring i høringsperioden, men efterfølgende haft en frist frem til den 14/4 2017 til at komme med eventuelle bemærkninger.

 

I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar.

 

Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på høringssvarene. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

 

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kap. 5.

 

By- og Kulturforvaltningens vurderinger af de indkomne høringssvar

Jf. planlovens §§ 28 og 29, stk. 3, har Vejdirektoratet som statslig myndighed ret til at gøre indsigelse imod planforslaget og planforslaget kan ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed imellem parterne.

 

For at imødekomme indsigelsen fra Vejdirektoratet er matr. nr. 7000 k Fraugde By, Fraugde, og matr. nr. 7000c Fraugde-Kærby By taget ud af lokalplanområdet, afbilledet på oversigtskortet. Formålsbestemmelsen er ændret således, at tilkørselsforhold til motorvejen ikke længere er en del heraf.

 

Odense Kommune har den 4/4 2017 fremsendt lokalplanforslag nr. 4-802 med ændringer til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har den 4/4 2017 accepteret det ændrede forslag til lokalplanen og dermed frafaldet deres indsigelse.

 

Handlemuligheder

 • Lokalplanen vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål. 

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

9. Boliger ved Stationsvej i Hjallese. Lokalplan nr. 5-784 til endelig vedtagelse
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.02.05-P16-175-16
RESUMÉ

Lokalplanforslag nr. 5-784, Boliger ved Stationsvej i Hjallese, har været i 8-ugers offentlig høring.

 

Der er indkommet i alt 5 høringssvar, som primært omhandler adgangen til lokalplanområdet fra Egelykkevej og bekymringen for øget trafik som følge heraf. Adgangen ønskes ikke etableret af Egelykkevejs beboere, der foreslår alternativ placering af parkering og byggefelt.

 

Høringssvarene giver ikke anledning til, at By- og Kulturforvaltningen vurderer behov for ændringer i lokalplanen. Lokalplanen foreslås vedtaget uden ændringer.

 

Høringssvar om nedenstående foreslås ikke imødekommet:  

 • Adgangsvej til lokalplanområdet fra Egelykkevej.
 • Ændring af placering af byggefelt og parkering.
 • Bevaring af eksisterende træer.

  

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Høringssvar besvares som foreslået i vedlagte hvidbog.
 2. Lokalplanforslag nr. 5-784, Boliger ved Stationsvej i Hjallese, vedtages endeligt uden ændringer.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Lokalplanforslag nr. 5-784 for Boliger ved Stationsvej i Hjallese er udarbejdet for at fastlægge omfang og placering af bebyggelsen indenfor lokalplanområdet samt sikre velbeliggende opholdsarealer i tilknytning til den enkelte bolig såvel som til fælles opholdsareal.

 

Lokalplanen

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 10/1 2017 at fremlægge lokalplanforslag nr. 5-784 for Boliger ved Stationsvej i Hjallese i 8 ugers offentlig høring fra den 13/1 til 12/3 2017. Under den offentlige høringsperiode har bygherre inviteret naboer til møde omkring de fremtidige planer for lokalplanområdet.

 

I høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar.

 

Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på høringssvarene. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

  

De indkomne høringssvar omhandler emnerne:

 

 • Trafik, særligt bekymringen for øget trafikmængde på Egelykkevej som følge af ny adgangsvej fra Egelykkevej til parkering indenfor lokalplanområdet.
 • Alternativ placering af byggefelt og parkering indenfor lokalplanområdet. Byggefeltet markeret med A i lokalplanen foreslås i stedet placeret, hvor der i lokalplanen er udlagt areal til parkering. Parkering foreslås placeret, hvor byggefelt A er markeret i lokalplanen og med adgang til parkering fra Stationsvej.
 • Bevaring af eksisterende træer. Indenfor lokalplanområdet er der to kirsebærtræer samt en række af thujaer, som foreslås bevaret.

  

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kap. 5.

 

By- og Kulturforvaltningens vurderinger af de indkomne høringssvar

Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer af det lokalplanforslag, der har været i høring.

 

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at følgende fastholdes i lokalplanen.

 

Vedrørende adgangsvej fra Egelykkevej

Forvaltningen vurderer, at Egelykkevej med fortov langs begge sider af vejen er indrettet til at modtage mere trafik. Trafikken til og fra det nye boligområde kan foregå på Svendborgvej via Egelykkevej, og herudover gives der med lokalplanen mulighed for parkering langs Stationsvej, så ikke alle 40 boligers parkering vil blive vejbetjent fra Egelykkevej. Derved fordeles genen fra den nye trafik på flere veje.  

 

Vedrørende ændret placering af byggefelt og parkering

Forvaltningen vurderer, at placeringen af byggefelt og parkering, som foreslået i lokalplanen, håndterer parkering på den mest hensigtsmæssige måde, og at placeringen af byggefelter, som de foreligger, sikrer et bedre sammenhængende opholdsareal med bedre tilgængelighed fra flere boliger.

 

Vedrørende bevaring af træer

Forvaltningen vurderer, at der indenfor lokalplanområdet ikke er træer, der kan betragtes som bevaringsværdige. De befinder sig på privat grund og vurderes ikke at have en alder eller et volumen, der gør, at de bør sikres gennem lokalplanen. 

  

Handlemuligheder 

 • Lokalplanen vedtages uden ændringer.
 • Lokalplanen sendes i fornyet høring, og endelig vedtagelse afventer yderligere undersøgelser af alternative løsninger for anden adgangsvej til lokalplanområdet.
 • Lokalplanen vedtages ikke.

  

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Med boliger i umiddelbar nærhed til letbanestop og øvrig kollektiv trafik gives der med lokalplanen mulighed for, at flere indbyggere oplever Odense som en tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet.

  

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

10. Nyt erhvervsområde ved afkørsel 50. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42, lokalplanforslag nr. 5-768 og miljørapport til offentlig høring
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.02.05-P16-202-17
RESUMÉ

Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplanforslag nr. 5-768 for Nyt erhvervsområde ved afkørsel 50 samt miljørapport for planerne er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejer om udvikling af området til erhverv, kontor og service samt butikker med pladskrævende varegrupper.

 

Lokalplanen dækker et areal på knap 400.000 m2 og flankeres af motorvejen og gennemskæres af Munkebjergvej, Drejebænken og Søndre Hospitalsvej.

 

Planerne giver mulighed for opførelse af en 50 meter høj reklamepylon med lys i. Pylonens visuelle effekt på omgivelserne er vurderet i vedlagte miljørapport.

 

Endelig udlægger lokalplanen principiel placering af veje, stier, beplantning og areal til regnvandshåndtering.

 

Erhvervsområdet er placeret mellem motorvejsafkørsel 50 og Campus Odense, hvor Forsker- og videnbyen Cortex Park ligger.

 

Erhvervsarealerne i denne lokalplan adskiller sig fra Cortex Park ved at være et traditionelt erhvervsområde. Der er direkte adgang fra overordnede veje, området er synligt fra motorvejen, og der kan udstykkes i store udstykninger. Endelig er området adskilt fra andre byfunktioner og primært målrettet biltrafik fremfor offentlig transport.

 

Erhvervsområdet har stor lighed med Tietgenbyen med hensyn til at være uden boliger, motorvejsnærhed, synlighed, mulighed for store udstykninger og mulighed for butikker med pladskrævende varegrupper. I Tietgenbyen er der ingen kontor- og servicemuligheder som i dette område. Dette erhvervsområde har færre arealer til landskabelig indpasning sammenlignet med Tietgenbyen, og der kan placeres udstilling ud mod motorvejen. Tietgenbyen har større grønne arealer i og omkring erhvervsarealerne, og facadearealerne ud mod motorvejen er uden oplag.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2016-2028. I dag er området udlagt til tungt erhverv og lettere erhverv. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen til lettere erhverv og kontor/serviceerhverv. Samtidig ændres afgrænsningerne for arealer til placering af butikker til pladskrævende varegrupper samt for område til placering af højhuse.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 42, lokalplanforslag nr. 5-768 samt ”Miljørapport for lokalplanforslag nr. 5-768, Nyt erhvervsområde ved afkørsel 50”, offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalgets anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

 

Lokalplanområdet er vist med rødt

 

Historik

Den 24/6 2014 vedtog By- og Kulturudvalget ”Helhedsplan for Roulunds arealer”. Helhedsplanen udstikker de overordnede retningslinjer for områdets disponering, overordnet infrastruktur, sikring af landskabelige kvaliteter, regnvandshåndtering samt byggeriets overordnede omfang og højder. Helhedsplanen blev udformet i dialog med grundejer. Efterfølgende lokalplanlægning tager udgangspunkt i helhedsplanen.

 

I perioden fra den 17/12 2014 til den 6/6 2015 afholdt Odense Kommune forudgående høring forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg, blandt andet for ændringen fra tungt erhverv til lettere erhverv samt kontor/serviceerhverv. Her bad kommunen om idéer og forslag til den kommende planlægning. Der indkom ingen høringssvar.

 

Sagen har i arbejdsprocessen med lokalplanen været forelagt By- og Kulturudvalget 2 gange:

 

Den 24/5 2016, hvor det blev besluttet, at det fremviste projekt for en 50 meter høj reklamepylon skulle indarbejdes i det kommende lokalplanforslag.

 

Den 16/8 2016, hvor grundejer med rådgiver havde foretræde for udvalget. Herefter drøftede udvalget, hvordan lokalplanens bestemmelser kan sikre balancen mellem et fleksibelt erhvervsområde, og at området samlet set bliver en smuk indgang til Odense.

 

Lokalplanens hovedprincipper

Hovedformålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt, fleksibelt erhvervsområde, der samlet set er en smuk indkørsel mod Campus Odense. I lokalplanen er der derfor forskelle i reguleringen af områdets delområder alt efter deres synlighed, placering og forventet anvendelse.

 

På arealerne, der er mest synlige fra motorvejen, er reguleringen for byggeriets højde og udformning, for forarealerne mod motorvejen og for skiltning og reklamering mere restriktiv end for erhvervsområder normalt. Byggeriet skal være attraktivt, forarealerne grønne, ikke-hegnede og præsentable, og der kan ikke opstilles pyloner og flag ud over den store fælles pylon. For resten af arealerne, der ikke er synlige fra motorvejen, er reguleringerne mere lempelige.

 

Lokalplanen sikrer, at regnvandshåndteringen, der løber gennem hele området, bliver en frodig grøn kile, og at der kommer allébeplantning langs områdets veje og stier.

 

Endelig sikrer lokalplanen, at reklamepylonen får en arkitektonisk bearbejdning, som vil gøre pylonen til et vartegn for både området og Odenses placering på motorvejsnettet.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at der i området kan placeres kontordomiciler, facadeerhverv mod motorvejen, hotel, servicefunktioner som tankstation og fastfoodrestauranter samt mere traditionelle erhverv som håndværks-, lager- og logistikvirksomheder. Endelig er en del af området også udlagt til 20.000 m2 butikker med pladskrævende varegrupper (for eksempel bilforretninger, tømmerhandel mv.).

 

Lokalplanforslaget fastlægger:

 • Erhvervsbyggeri i op til 8 etager (30 meter) samt to bygninger i op til 10 etager (37 meter).
 • Areal til en cirka 25 meter bred grøn kile gennem området til regnvandshåndtering.
 • En 50 meter høj reklamesøjle med lys i, placeret nær motorvejen.

 

Byggeriets omfang og højder

I arealerne, der ligger nærmest Coops højlager, kan byggeriet nå en højde på op til 30 meter. Dette giver stor fleksibilitet og modsvarer skalaen på højlageret, der er 35 meter højt.

 

I arealerne synlige fra motorvejen skal byggeriet være mellem 7,5 og 18 meter højt. Dermed sikres en bebyggelse, der i højden er forholdsvis homogen. På hver side af den grønne kile, ud mod herregårdslandskabet og Glisholm Sø, kan der desuden bygges et højhus på op til 37 meter. Disse to høje bygninger er særligt tiltænkt muligheden for opførelse af motel/hotel. Hotelmuligheden er særligt rettet mod at kunne opfylde et behov for et patienthotel til Nyt OUH, da det kommende universitetshospital ikke indeholder denne funktion.

 

Arealerne omkring vejkrydset Munkebjergvej/Drejebænken/Søndre Hospitalsvej forventes at være særligt attraktive for fastfoodrestauranter og tankstationer. Byggeriet skal opføres i maksimalt 16 meter, så der også her opnås en vis homogenitet.

 

Størrelsen af grunde, der udstykkes, kan tilpasses det enkelte projekt.

 

Veje og stier

Munkebjergvej, Drejebænken, Søndre Hospitalsvej og Hestehaven opdeler området i 4 delområder. Den kommende vej- og stistruktur i lokalplanområdet forsyner hvert delområde uden sammenhæng med de andre delområder. Langs de nye veje kommer dobbeltrettede cykelstier. Hvor det er muligt, ligger stierne langs med den grønne kile. Langs alle veje og stier fastlægger lokalplanen plantning af allétræer.

 

Langs lokalplanområdets østligste kant løber supercykelstien, der med tiden kommer til at forbinde midtbyen og Campus Odense med de sydlige forstæder af Odense.

 

Pylon

Lokalplanen giver mulighed for at opføre den høje reklamepylon med lys i hele pylonen, hvilket gør erhvervsområdets placering synlig i op til 2,5 kilometers afstand. Samtidig bliver pylonen et vartegn for erhvervsområdet og for motorvejsafkørsel 50, hvor der køres fra og til Campus Odense med blandt andet Nyt OUH, SDU og Cortex Park.

 

Lokalplanen fastlægger pylonens placering, maksimumhøjde og den viste karakteristiske udformning af selve søjlen. Lokalplanen giver mulighed for lys i pylonen og reklamerne, men sikrer, at lyset er fast og ikke-bevægeligt. Skiftende reklamer med LED-lys er dermed ikke muligt.

 

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en række visualiseringer af pylonens visuelle påvirkning af omgivelserne. Visualiseringerne er samlet i en miljørapport, der vurderer væsentligheden i pylonens visuelle nær- og fjernpåvirkning af omgivelserne. Fotostandpunkterne for visualiseringerne er udpeget af By- og Kulturforvaltningen ud fra, hvor det vurderes, at pylonen vil være mest synlig. Forvaltningen vurderer ud fra miljørapporten, at lyset fra pylonen vil kunne ses på op til 2,5 km afstand om aftenen. Fra de to vurderede boligområder, Lindvedparken og Torpegården, vil pylonen kunne ses, men den kaster ikke lys ind i boligerne.

 

Kommuneplan

Kommuneplantillæggets ændring af områdernes anvendelse fra tungt erhverv til lettere erhverv samt kontor/serviceerhverv sker for at sikre mulighed for, at serviceerhverv, kontordomiciler og hotelvirksomhed kan etablere sig i en del af området. Dette er en lettere miljøbelastende aktivitet, der samtidig erfaringsmæssigt har flere ansatte end tungt erhverv.

 

Det nye kontor/serviceområde placeres ud mod herregårdslandskabet ved Hollufgård. Der tages hensyn til oplevelsen fra herregårdslandskabet ved krav til kvaliteten af byggeriets udformning. Med nærheden til herregårdslandskabet bliver det let for ansatte og besøgende fra området at udnytte de rekreative kvaliteter ved Glisholm Sø. Af samme årsag flyttes arealet til placering af højhuse hertil, da højhusmuligheden forventes at blive udnyttet til blandt andet hotelvirksomhed.

 

Arealerne til placering af butikker med store varegrupper ændres, så afgrænsningen svarer til de delområder, der er opstået ved placeringen af de overordnede veje Munkebjergvej og Drejebænken.

 

Lovgrundlag

 • Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.
 • Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 4.

 

Pylonen er omfattet af Naturbeskyttelseslovgivningens afsnit om reklamer i det åbne land. Pylonen kan derfor først opføres, når omgivelserne er bebygget i en grad, så de ikke længere vurderes til at være åbent land.

 

En del af området berøres af en vejbyggelinje langs motorvejen. Det kræver tilladelse fra Vejdirektoratet, hvis arealerne indenfor disse linjer ønskes udnyttet.

 

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

 • Beslutte, at forslag til kommuneplantillæg nr. 42, lokalplanforslag nr. 5-768 samt ”Miljørapport for lokalplanforslag nr. 5-768, Nyt erhvervsområde ved afkørsel 50”, offentliggøres i minimum 8 uger.
 • Beslutte, at ændringsforslag fra By- og Kulturudvalget til planforslagene indarbejdes af forvaltningen inden byrådsbehandlingen. Alternativt kan planforslagene med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen inden byrådsbehandlingen.
 • Beslutte ikke at vedtage planforslagene til offentliggørelse.

 

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Lokalplanforslaget giver muligheder for at udvikle et stort, fleksibelt erhvervsområde med god synlighed fra motorvejen og tæt på Campus Odense. Den høje reklamepylon giver identitet til området og er synlig på lang afstand. De mange attraktive erhvervskvadratmeter vil understøtte muligheden for, at nye virksomheder etablerer sig i Odense og dermed styrke erhvervslivets udvikling i Odense.

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

11. Fjernvarme Fyn Distribution A/S -  prisnedsættelse pr. 1/7 2017
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.01.00-A00-2424-16
RESUMÉ

Fjernvarme Fyn Distribution A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at selskabets indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016 er der konstateret en forøgelse af overdækningen, som er forskellen mellem selskabets opkrævede takster og faktiske udgifter i regnskabsåret.

 

På den baggrund har selskabets bestyrelse besluttet at gennemføre en prisnedsættelse pr. 1/7 2017, hvorved overdækningen tilbageføres til varmekunderne.

 

Fjernvarme Fyn Distribution A/S foreslår, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, nedsættes fra 83,00 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 81,00 kr. ekskl. moms pr. GJ. Energibidraget afregnes efter den varmemængde, forbrugeren har taget ud af vandet og beregnes på grundlag af temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen.

 

Selskabet foreslår endvidere, at transportbidraget nedsættes fra 3,60 kr. ekskl. moms til 3,20 kr. ekskl. moms. Transportbidraget betales af mængden af vand, der løber igennem forbrugerens anlæg målt i kubikmeter (m3).

 

For et standard parcelhus på 130 m2 betyder ændringen en årlig reduktion i udgiften til fjernvarme på 390 kr. inkl. moms i forhold til de takster, der blev godkendt af byrådet på mødet den 14/12 2016.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Fjernvarme Fyn Distribution A/S' takst for energibidrag nedsættes med 2,00 kr. ekskl. moms pr. GJ fra 83,00 kr. ekskl. moms pr. GJ til 81,00 kr. ekskl. moms pr. GJ. 
 2. Fjernvarme Fyn Distribution A/S' takst for transportbidrag nedsættes med 0,40 kr. ekskl. moms pr. m3 fra 3,60 kr. ekskl. moms pr. m3 til 3,20 kr. ekskl. moms pr. m3.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Byrådet har senest på mødet den 14/12 2016 godkendt takstforslag fra Fjernvarme Fyn Distribution A/S. Takstforslaget var dengang udarbejdet med forudsætning om uændrede priser i 2017 i forhold til gældende priser ultimo 2016.

 

Fjernvarme Fyn Distribution er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at selskabets indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016 er der konstateret en forøgelse af overdækningen, som er forskellen mellem selskabets opkrævede takster og faktiske udgifter i regnskabsåret.

 

På den baggrund har selskabets bestyrelse på mødet den 28/4 2017 besluttet at gennemføre en prisnedsættelse pr. 1/7 2017, således at overdækningen derved tilbageføres til varmekunderne.

 

Prisnedsættelse

Fjernvarme Fyn Distribution A/S’ kunder vil blive orienteret om prisnedsættelsen, som effektueres med virkning fra den 1/7 2017.  

 

Prisnedsættelsen effektueres ved, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, nedsættes fra 83,00 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 81,00 kr. ekskl. moms pr. GJ. Herudover nedsættes transportbidraget fra 3,60 kr. ekskl. moms pr. m3 til 3,20 kr. ekskl. moms pr. m3.

 

I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standard parcelhus på 130 m2 før og efter ændringen:

 

Kr. inkl. moms

Opr. pris 2017

Ny pris 2016

 Ændring

Målerbidrag

325

325

0

Effektbidrag

1.625

1.625

  0

Transportbidrag (m3)

2.037

1.810

- 227

Energibidrag (GJ)

6.760

6.597

- 163

I alt

10.747

 10.357

- 390

 

For et standard parcelhus på 130 m2 betyder ændringen en årlig reduktion i udgiften til fjernvarme på 390 kr. inklusive moms i forhold til de takster, der blev godkendt af byrådet på mødet den 14/12 2016. Da prisnedsættelsen først træder i kraft pr. 1/7 2017, vil varmeudgiften for forbrugeren i ovenstående standardeksempel falde med ca. 195,00 kr. i 2017.

 

Alle selskabets øvrige enhedspriser forbliver uændret.

 

Forklaring af elementerne i varmeprisen

Prisen på fjernvarme er, jf. tabellen ovenfor, sammensat af fire elementer med henblik på at opnå en så retfærdig afregning som muligt på tværs af kundegrupper:

 

Målerbidrag
Der betales et årligt bidrag pr. måler, som dækker leje af måler samt service i forbindelse med opsætning.

 

Effektbidrag
Alle Fjernvarme Fyn Distribution A/S’ kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til arealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

 

Transportbidrag - (foreslås nedsat pr. 1/7 2017)
Betales af mængden af vand, der løber igennem forbrugerens anlæg målt i kubikmeter (m3). Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt, så Fjernvarme Fyn Distribution A/S skal opvarme og cirkulere en mindre mængde fjernvarmevand.

 

Energibidrag - (foreslås nedsat pr. 1/7 2017)

Betales af varmen, forbrugeren har taget ud af vandet, målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ). Det er således temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen, som forbrugeren afregnes efter.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Lavere varmepriser er til gavn for borgere og virksomheder i Odense. Et boligkøb er en stor beslutning, og udgiften til eksempelvis fjernvarme betyder mere og mere for folk, som skal købe hus. Indstillingen i sagen understøtter dermed byrådets effektmål om flere indbyggere i Odense, da den lave varmepris gør det attraktivt at bosætte sig i Odense.

 

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Også virksomhederne i byen vil nyde godt af lave udgifter til fjernvarme. Lave faste omkostninger til f.eks. opvarmning af lokaler er altid attraktive for virksomhederne, hvorfor indstillingen i sagen også vil understøtte byrådets effektmål ”Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser”.

 

ØKONOMI

Budgetrammerne er ikke i tidligere sager om takstnedsættelser eller -forhøjelser blevet reguleret særskilt, idet eventuelle kommunale mer- eller mindreudgifter forudsættes afholdt inden for forvaltningernes budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af budgetterne.

 

Denne sag har dermed ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

12. Bevillingsnævnets sammensætning efter ændring af restaurationsloven
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 22.01.10-A30-1-17
RESUMÉ

Den 26/4 2017 vedtog Folketinget lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. Loven træder i kraft den 1/7 2017. Med ændringen af restaurationsloven er det muligt at udvide bevillingsnævnet i Odense Kommune fra 7 til 8 medlemmer. Det betyder, at bevillingsnævnets observatør uden stemmeret med virkning fra den 1/7 2017 kan overgå til at være fuldgyldigt medlem af nævnet.

 

Sagen forelægges for byrådet til godkendelse, idet det er byrådet, som udpeger medlemmerne af bevillingsnævnet.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

 

 1. Bevillingsnævnets observatørpost, som besiddes af den af arbejdsgiverorganisationerne Horesta og Restauratørforeningen af 1883, som ikke er medlem af nævnet i den pågældende valgperiode, nedlægges. 
 2. En repræsentant fra hver af arbejdsgiverorganisationerne Horesta og Restauratørforeningen af 1883 pr. 1/7 2017 får plads som medlem af Odense Kommunes Bevillingsnævn.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Med ændringen af restaurationsloven er det muligt at udvide bevillingsnævnet i Odense Kommune fra 7 til 8 medlemmer. Det betyder, at bevillingsnævnets observatør uden stemmeret med virkning fra 1/7 2017 kan overgå til at være fuldgyldigt medlem af nævnet.

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn har hidtil bestået af 4 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstagerorganisationerne (3F), en repræsentant for arbejdsgiverorganisationerne (Horesta eller Restauratørforeningen af 1883) samt en repræsentant for politiet. Det følger af restaurationsloven, at bevillingsnævnet maksimalt kan bestå af 7 medlemmer, hvoraf det ene skal være en repræsentant for politiet, og antallet af medlemmer har derfor været udnyttet fuldt ud.

 

Tidligere skiftedes Horesta og Restauratørforeningen af 1883 til at være medlem af bevillingsnævnet for en valgperiode af gangen, således at den ene organisation bestred medlemsposten og den anden stedfortræderposten i hele valgperioden.

Byrådet besluttede imidlertid på mødet den 11/12 2013 at oprette en observatørpost uden stemmeret til den restauratørforening, som ikke er repræsenteret i nævnet i den pågældende byrådsperiode. Restauratørforeningen af 1883 har således været medlem af bevillingsnævnet fra den 1/1 2014, mens Horesta har haft observatørposten. Observatørposten blev oprettet på baggrund af, at det ikke var muligt at udvide nævnet med et ekstra medlem. 

 

Nævnets fremtidige sammensætning blev drøftet på mødet i bevillingsnævnet den 29/5 2017. Bevillingsnævnet tilkendegav i den forbindelse, at nævnet kan tilslutte sig indstillingen.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

13. Aflysning af deklarationer og salg af areal
A. Sager til afgørelse i byrådet
Lukket - 82.02.00-G01-181-17

 

14. Holkebjergvej
A. Sager til afgørelse i byrådet
Lukket - 13.06.02-G01-245-17

 

15. Køb af ejendommen
A. Sager til afgørelse i byrådet
Lukket - 82.01.00-G01-53-17

 

16. Salg af udlejningsejendommen
A. Sager til afgørelse i byrådet
Lukket - 82.02.00-G01-1404-16