Referat
til
mødet i Odense Byråd
den 31. august 2016 kl. 17:00
i Byrådssalen

Afbud fra Mark Grossmann. I stedet mødte Anette Thysen.

 

Mødet hævet kl. 19.00.


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Lov og cirkulæreprogram 2016-2019 - budget 2017
2 Anmodning fra byrådsgruppe O om stillingtagen til medarbejderes håndtryk
3 Tilsagn om offentlig støtte til etablering af 10 almene ungdomsboliger i eksisterende erhvervsareal på Otto Baches Vej
4 Ansøgning om rentefrit lån til Kulturhuset Fangel Skole
5 Centerområde ved Nyborgvej/Ejbygade. Planer til endelig vedtagelse

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Lov og cirkulæreprogram 2016-2019 - budget 2017
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.00.00-Ø00-26-16
RESUMÉ

Årets lov- og cirkulæreprogram (LCP) er indgået som en del af økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL. LCP skal kompensere kommunerne for udgifter til ny og ændret lovgivning, der ikke var med ved sidste års økonomiaftale.

 

I rammeudmeldingen blev det besluttet, at der skulle være et nyt princip for udmøntningen af LCP. Principppet indebærer, at Lov- og Cirkulæreprogramsagen først skal behandles som en drøftelsessag i Økonomiudvalget, hvilket skete den 10/8. Denne sag er udmøntningssagen og indeholder en oversigt over, hvordan de enkelte love og cirkulærer påvirker Odense økonomisk, samt hvilke udvalg der økonomisk bliver berørt af de enkelte love og cirkulærer.

 

Det nye princip indebærer, at DUT-kompensation over 2 mio. kr. i udgangspunktet udmøntes til udvalgene (både positive og negative), mens de øvrige DUT-kompensationer reguleres over kassen. Dette vil dog altid bero på en politisk prioritering. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at når DUT-kompensationen er over 2 mio. kr. i bare ét af årene, vil udvalget få udmøntet den fulde DUT-kompensation i alle år.

 

Der er samlet fem sager, som er over grænsen på de 2,0 mio. kr. i mindst ét af årene.

 

Samlet for områder uden overførselsadgang er udmøntningen en negativ regulering på 125,0 mio. kr. samlet for 2016-2019. Midlerne udmøntes delvis som en del af reguleringen af budgetterne for overførselsområdet i budgetforslag 2017-2020. Herudover bliver midler vedrørende medfinansiering på sundhed også udmøntet som en del af budgetforslaget.

 

Udmøntningen sker for budgetår 2016 samt kommende budgetår 2017-2019 og frem. Dermed indgår prioriteringen af årets DUT-midler i grundlaget for Budget 2017-2020.

 

På baggrund af drøftelserne på Økonomiudvalgsmødet den 10/8 2016 er der udfærdiget et notat, der beskriver praksis vedrørende udmøntning af DUT-reguleringer samt økonomiske konsekvenser for Beskæftigelses- og Socialudvalget 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Indtægtssiden i 2016 opskrives med 17.300.000 kr. vedrørende årets lov- og cirkulæreprogram.

 

 1. Midlerne fra årets lov- og cirkulæreprogram 2016-2019 for områder uden overførselsadgang udmøntes i forbindelse med regulering af budgetterne på overførselsområdet og medfinansiering på sundhed.

 

 1. Midler fra årets lov- og cirkulæreprogram 2016-2019 for områder med overførselsadgang reguleres over kassen med undtagelse af regulering over 2.000.000 kr., jf. indstillingens pkt. 4 og 5.

 

 1. Nedenstående udvalg tilføres en tilllægsbevilling på områder med overførselsadgang vedrørende lov- og cirkulæreprogramsagen på:

+=Opskrivning af Budget, - =Reduktion af Budget

 

 1.  By- og Kulturudvalget tilføres en tillægsbevilling vedrørende støttet byggeri på balanceforskydninger på -2.114.908 kr. i 2016. 


Økonomiudvalget:

Rådmand Steen Møller fremsatte følgende ændringsforslag:

 

"Den uudmøntede del af "Lov og Cirkulæreprogram 2015-18 - budget 2016", der med det nye princip ville have betydet en udmøntning til udvalgene, udmøntes for så vidt angår årene 2017 og frem.

 

Det betyder konkret, at Beskæftigelses- og Socialudvalget tilføres 6.611.000 kr. i 2017 samt 6.189.000 kr. i overslagsårene."

 

Ændringsforslaget forkastet af borgmester Anker Boye, rådmand Brian Skov Nielsen og rådmand Susanne Crawley Larsen imod rådmand Steen Møller.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Rådmand Steen Møller stemmer imod.

 

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i mødet.

 

 

 

BESLUTNING

Gruppe C fremsatte følgende ændringsforslag: 

 

"Den uudmøntede del af "Lov og Cirkulæreprogram 2015-18 - budget 2016", der med det nye princip ville have betydet en udmøntning til udvalgene, udmøntes for så vidt angår årene 2017 og frem.

 

Det betyder konkret, at Beskæftigelses- og Socialudvalget tilføres 6.611.000 kr. i 2017 samt 6.189.000 kr. i overslagsårene."

 

Ændringsforslaget forkastet med alle stemmer mod gruppe C, O og V.

 

Indstillingen godkendt.

 

Gruppe C, O og V stemmer imod.

 

 

 

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med aftalen for kommunernes økonomi i 2017 er der opnået enighed om årets lov- og cirkulæreprogram mellem KL og regeringen.

 

Lov- og cirkulæreprogrammet kompenserer gennem DUT (det udvidede totalbalanceprincip) kommunerne for ny og ændret bindende lovgivning ved at mindske det statslige bloktilskud fra 2017 og frem, ligesom lov- og cirkulæreprogrammet udmønter en midtvejsregulering for indeværende år.

  

I rammeudmeldingen blev det besluttet, at der skulle være et nyt princip for udmøntningen af LCP. Principppet indebærer, at Lov- og Cirkulæreprogramsagen først skal behandles som en drøftelsessag i Økonomiudvalget, hvilket skete den 10/8. Denne sag er udmøntningssagen og indeholder en oversigt over, hvordan de enkelte love og cirkulærer påvirker Odense økonomisk, samt hvilke udvalg der økonomisk bliver berørt af de enkelte love og cirkulærer.

 

Det nye princip indebærer, at DUT-kompensation over 2 mio. kr. i udgangspunktet udmøntes til udvalgene (både positive og negative), mens de øvrige DUT-kompensationer reguleres over kassen. Dette vil dog altid bero på en politisk prioritering. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at når DUT-kompensationen er over 2 mio. kr. i bare ét af årene, vil udvalget få udmøntet den fulde DUT-kompensation. På denne måde sikres det, at udvalgene kompenseres for de største reguleringer, hvorimod de mindre reguleringer skal håndteres inden for udvalgenes egne rammer. Dette indebærer også, at DUT-kompensation under 2,0 mio. kr. i udgangspunktet reguleres over kassen. Udvalgene er dog stadig forpligtet til at prioritere ny og ændret lovgivning inden for udvalgets ramme, både når udvalget har fået DUT-kompensation, og når DUT-kompensationen er udmøntet til kassen.

 

Herudover vil Borgmesterforvaltningen også anbefale, at alle Lov- og Cirkulæreprogramsager, der vedrører områder uden overførselsadgang, udmøntes til udvalgene uanset beløb. Denne udmøntning vil ske i sagen "Beskæftigelsesområdet - budgetregulering", der blev behandlet i byrådet den 17/8. Dette følger praksis vedrørende budgetmodellerne for områder uden overførselsadgang.

  

Der er samlet fem sager, som er over grænsen på de 2,0 mio. kr. i mindst ét af årene.

 

 • Lov nr. 1000 af 30/8 2015 vedrørende ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og andre love: Denne lov medfører, at flere vil få økonomisk friplads og boligstøtte samt øget administration hertil. Udgifter til boligstøtte er en del af budgetmodellen og placeret på områder uden overførselsadgang. Årsagen til, at flere vil få økonomisk friplads og boligstøtte, er, at med indførelsen af denne lov vil nyankomne udlændinge modtage integrationsydelse frem for kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet. Integrationsydelsen er cirka en halvering af den tidligere ydelse. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at kompensationen bliver fordelt mellem Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget på baggrund af fordelingsnøgle lavet med udgangspunkt i fordeling af kompensation til friplads og administration. DUT-kompensationen udgør samlet 1,4 mio. kr. i 2016 stigende til 2,3 mio. kr. i 2019.

 

 • "Erhvervsrettet sagsbehandling": I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL aftale om, at sagsbehandlingstiden for erhversrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres med en tredjedel. Midlerne, der anbefales udmøntet i denne sag, skal understøtte reduktionen i sagsbehandlingstiden. Kompensationen bliver kun givet til og med 2018. Midlerne anbefales udmøntet til By- og Kulturudvalget. DUT-kompensationen udgør samlet 2,1 mio. kr. i 2016 faldende til 1,4 mio. kr. i 2018, og fra 2019 er der ikke længere DUT-kompensation.

 

 • Handleplan om den ældre, medicinske patient: Med handleplanen for den ældre medicinske patient udmøntes der midler til et kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje, samt styrket akutfunktion. Midlerne anbefales udmøntet til Ældre- og Handicapudvalget. DUT-kompensationen udgør samlet 3,0 mio. kr. i 2017 stigende til 6,1 mio. kr. i 2019.

 

 • Initiativer vedrørende kronikere og lungesatsninger mv.: Initiativerne omfatter forpligtende kronikerplaner, lungesatsning og patientinddragelse. Initiativerne er en videreførelse af initiativerne vedtaget i Finansloven for 2015. Midlerne anbefales udmøntet til Ældre- og Handicapudvalget. DUT-kompensationen udgør samlet 2,5 mio. kr. i 2017 stigende til 3,2 mio. kr. i 2019.

 

 • Ændring af lov om almene boliger mv.(jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen 2016): Loven forlænger nedsættelsen af det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger på
  10 % til og med 2018. Skønnet for kommunernes udgifter til grundkapitalindskud i økonomiaftalen for 2016 var lavet under forudsætning af et grundkapitalindskud på 14 % i 2017. Her var blandt andet forudsat en hamstringseffekt i kommuner i 2016 som følge af det højere grundkapitalindskud året efter. Med lovændringen forsvinder forudsætningen for hamstringseffekten i 2016. Derved nedskrives udgifter til grundkapitalindskud i 2016. I Odense Kommune er midler til grundkapitalindskud i almene boliger placeret under balanceforskydninger i By- og Kulturudvalget. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at den negative DUT-kompensation på 2,1 mio. kr. i 2016 udmøntes til By- og Kulturudvalget.

 

Der er i år på de områder, kommunen medfinansierer på sundhedsområdet, tilbagebetalt 872,6 mio. kr. til kommunerne på grund af merproduktion i 2015. Odenses objektive andel udgør 30,8 mio. kr. Det anbefales, at tilbagebetalingen tilføres kassen.

 

De resterende 47 lov- og cirklæreprogramændringer anbefales udmøntet til kassen, hvilket betyder en kasseforbedring på 6,0 mio. kr. i 2016. For hele perioden 2016-2019 vil det betyde en kasseforbedring på 23,7 mio. kr. Af bilaget fremgår en oversigt over de enkelte lov- og cirklæreprogramændringers økonomiske påvirkning af de enkelte udvalg. Udvalgene er forpligtet til at prioritere ny eller ændret lovgivning inden for egen ramme.

 

Samlet for områder uden overførselsadgang er udmøntningen en negativ regulering på 125,0 mio. kr. samlet for 2016-2019. Midlerne udmøntes delvis som en del af reguleringen af budgetterne for overførselsområdet i sagen "Beskæftigelsesområdet - budgetregulering" og i budgetforslag 2017-2020. Herudover bliver midler vedrørende medfinansiering på sundhed udmøntet som en del af budgetforslaget.

 

Udmøntningen sker for budgetår 2016 samt kommende budgetår 2017 til 2019 og frem. Dermed indgår prioriteringen af årets DUT-midler i grundlaget for Budget 2017-2020.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål. Det skyldes, at lovgivningen, der bliver beskrevet i denne sag, allerede er besluttet af Folketinget, og udvalgene er forpligtet til at håndtere ny lovgivning. 

 

ØKONOMI

Udmøntningen af årets lov- og cirkulæreprogram for 2016-2019 forbedrer kassen med 44,8 mio. kr., hvoraf de 30,8 mio. kr. vedrører tilbagebetaling af kommunal medfinansiering på sundhedsområdet grundet merproduktion i 2015.

 

+forbedring af kassen

 

De sager, der anbefales udmøntet, påvirker udvalgenes serviceramme med:

 

 +=opskrivning af serviceramme, -= reduktion af serviceramme.

 

 

 

2. Anmodning fra byrådsgruppe O om stillingtagen til medarbejderes håndtryk
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.15.00-G01-1222-16
RESUMÉ

Byrådsgruppe O anmoder i henhold til § 3 i byrådets forretningsorden om byrådets stillingtagen til nedenstående på byrådsmødet den 31/8 2016:

 

Rådmand Susanne Crawley Larsen anmodede i forbindelse med økonomiudvalgsmødet den 10/8 2016 om en drøftelse af de juridiske aspekter i forhold til medarbejderes håndtryk.

 

Der var i Økonomiudvalget enighed om, at man ikke vil udarbejde specifikke retningslinjer for, hvordan man hilser i Odense Kommune. Det vigtige er, at medarbejderne som repræsentant for Odense Kommune i sit møde med borgerne fremstår neutrale og professionelle og møder borgerne lige, med respekt og værdighed, når der skal indledes en relation eller et samarbejde. Man vil derfor forankre denne forpligtelse i kommunens personalepolitik. Sager og eventuelle klager vil blive håndteret individuelt og konkret i ledelsesstrengen i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

 

Byrådsgruppe O ønsker på ovenstående baggrund at afsøge, om hele byrådet er enige med Økonomiudvalgets beslutning.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

BESLUTNING

Byrådet har i enighed udtrykt, at håndtryk er en naturlig og indarbejdet hilseform, som også er en naturlig hilseform på vores arbejdspladser.

 

Byrådet ønsker ikke at fastsætte generelle personalepolitiske retningslinjer om håndtryk.

 

Eventuelle klager håndteres individuelt og konkret i ledelsesstrengen i overensstemmelse med lovgivningen og god forvaltningsskik.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder kommunens kassebeholdning og samlede serviceramme.

 

 

3. Tilsagn om offentlig støtte til etablering af 10 almene ungdomsboliger i eksisterende erhvervsareal på Otto Baches Vej
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 03.02.10-A00-563-16
RESUMÉ

Sagen vedrører endeligt tilsagn om offentlig støtte, jf. almenboligloven til ombygning af erhvervsareal på Otto Baches Vej til almene ungdomsboliger.

 

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 15/3 2016 en disponering af de midler, der er afsat til kommunalt grundkapitalindskud til nyt alment byggeri i budget 2016. Der blev bl.a. afsat 1,1 mio. kr. til etablering af 10 almene ungdomsboliger i eksisterende erhvervsareal på Otto Baches Vej ejet af Civica.

 

Civica har efterfølgende arbejdet med at konkretisere planerne som grundlag for et endeligt tilsagn til projektet.

 

Projektet er en ombygning af et eksisterende erhvervsareal på 1. sal i højhuset på Otto Baches Vej 13. Højhuset er en del af Civicas afdeling Ejerslykke. Erhvervsarealet er oprindeligt opført som administrationsejendom for boligorganisationen og har senere været udlejet til blandt andet nærpolitistation. I de senere år har det ikke været muligt at finde en ny erhvervslejer. Arealet belaster derfor Civica med en årlig udgift til lejetab på ca. 220.000 kr.

 

Som en del af ombygningen tilpasses den nordlige facade resten af ejendommen, hvilket er medvirkende til, at den samlede bebyggelse får et mere harmonisk udseende.

 

Den resterende del af ejendommen indeholder i dag 54 familieboliger. 45 af boligerne ommærkes til ungdomsboliger som en del af projektet. De sidste 9 boliger kan ikke ommærkes, da de er større end 55 m². Disse vil blive udlejet med fortrinsret til studerende. Ommærkningen medfører ikke fysiske forandringer af boligerne, eller at de nuværende beboere fraflytter. Det vil kun have betydning ved genudlejning af boligerne. Der findes allerede i dag fællesfaciliteter i ejendommens stueetage.

 

Den samlede anskaffelsessum forventes at blive 10,6 mio. kr.

 

Boligerne forventes ibrugtaget ved studiestart 2017.

 

Ud over dette projekt reserverede By- og Kulturudvalget på mødet den 15/3 2016 også midler til grundkapitalindskud til 60 ungdomsboliger i Cortex Park i tilknytning til privat kollegie opført af HC Odense.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der gives tilsagn til Civica om offentlig støtte i overensstemmelse med almenboliglovens § 115, herunder kommunalt grundkapitalindskud på 1.062.000 kr. til etablering af 10 almene ungdomsboliger på Otto Baches Vej 13.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturforvaltningens indstilling.

 

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i mødet.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet og økonomiafsnittet.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Sagen medvirker til at øge udbuddet af boliger i Odense, der er målrettet studerende. Dette er med til at tiltrække og fastholde unge studerende i Odense.

 

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Opførelse af nyt byggeri har positiv indvirkning på beskæftigelsen i den periode, hvor byggeriet gennemføres. 

 

ØKONOMI

Den kommunale støtte til alment nybyggeri omfatter følgende: Grundkapitalindskud, garanti for lån og ungdomsboligbidrag.

 

Grundkapitalindskud

Kommunen støtter med et direkte indskud på 10 % af den samlede anskaffelsessum svarende til ca. 1,1 mio. kr. Indskuddet finansieres af puljen til opførelse af almene boliger i budget 2016.

 

Kommunal garanti

Kommunen skal stille garanti for den nødvendige realkreditfinansiering. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Det forventes ikke, at finansieringen af ombygningen vil medføre kommunal garantistillelse. Dette skyldes, at lånet optages med pant i hele afdelingen, som i dag kun har meget begrænset gæld.

 

Garantier til alment byggeri påvirker ikke lånerammen, men Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko ved at yde garanti. Risikoen for, at garantien skulle komme i anvendelse, vurderes dog som absolut minimal.

 

Ungdomsboligbidrag

Ungdomsboliger får et årligt driftstilskud, som p.t. udgør 181 kr. pr. m². Heraf betaler kommunen 20 % svarende til ca. 17.500 kr. for projektet fra 2018 og frem. Udgiften kan finansieres inden for By- og Kulturforvaltningens eksisterende ramme for driftsstøtte til almene boliger.

 

Sagen påvirker ikke anlægsloft og udvalgets serviceramme.

 

 

4. Ansøgning om rentefrit lån til Kulturhuset Fangel Skole
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 18.00.00-G00-3-16
RESUMÉ

Kulturhuset Fangel Skole søger om et rentefrit lån på 90.000 kr.

 

Baggrund

En beboergruppe har stiftet foreningen Kulturhuset Fangel Skole, som i 2015 overtog den tidligere skole i Fangel, Langekærvej 6, med henblik på at skabe et kulturhus. Det er foreningens hensigt at tilbyde faciliteter til kulturelt samvirke, samvær og undervisning for alle aldersgrupper i og omkring den tidligere Fangel Skole.

 

Odense Byråd godkendte på mødet den 24/6 2015, at Fangel Skole blev solgt for 0 kr. til Kulturhuset Fangel Skole til brug for foreningsformål. Det fremgår af sagen til byrådet, at ejendommen er nedslidt, og der blev i købsaftalen stillet krav om, at der inden for en 5-årig periode skal foretages vedligeholdelse/istandsættelse af huset. Ejendommen blev i forbindelse med salget vurderet til 700.000 kr.

 

Det fremgår endvidere af købsaftalen, at Odense Kommune kan tilbagekøbe ejendommen til samme pris som Kulturhuset Fangel Skoles købspris med tillæg af dokumenterede forbedrings-/vedligeholdelsesudgifter. Såfremt ejendommen sælges til 3. mand, er Kulturhuset Fangel Skole forpligtet til at udbetale differencen mellem købssummen med tillæg af dokumenterede forbedrings-/vedligeholdelsesudgifter og den "nye" salgspris til Odense Kommune. Forbedrings-/vedligeholdelsesudgifterne vil blive nedskrevet efter de almindelige afskrivningsregler i forhold til arbejdets karakter og levetid.

 

Ejendommen er registreret med bevaringsværdi 4 og har et samlet bygningsareal på 410 m2. Ejendommen er nedslidt og kræver inden for en overskuelig fremtid en større renovering. Der skal nyt tag på, vinduer skal udskiftes, gulve skal skiftes m.m.

 

Ejendommen huser endvidere Lokalhistorisk Arkiv, som jf. byrådssagen efter salget er sikret ret til at blive i ejendommen vederlagsfrit.

 

Rentefrit lån 

Kulturhuset Fangel Skole søger Odense Kommune om et rentefrit lån på 90.000 kr. til mindre og nødvendige investeringer.

 

Kulturhuset Fangel Skole står som tidligere nævnt over for flere store renoveringsopgaver såsom udskiftning af tag, udskiftning af vinduer, nye gulve m.m. Der er siden overtagelsen af ejendommen investeret 120.000 kr. i nye toiletter. Der er ydet tilskud fra Forstadspuljen til denne udgift. Kulturhuset Fangel Skole ønsker at have en økonomisk ramme til rådighed til den fortsatte renovering af huset, således at det kommunale lån henstår til løbende vedligeholdelse samtidig med, at foreningen indsamler midler til både den løbende vedligeholdelse og de noget større renoveringsopgaver.

 

I forbindelse med salg af ejendommen fremgår det af sagen, at foreningen skal afholde udgifter til såvel udstykning af ejendommen som til stempling af skøde. Med den vederlagsfri overdragelse har Odense Kommune givet støtte til etablering af Kulturhuset Fangel Skole svarende til ejendommens vurdering på 700.000 kr., og samtidig er det som ovenfor nævnt en forudsætning i forbindelse med overdragelsen af ejendommen, at Kulturhuset Fangel Skole skulle stå for den nødvendige vedligeholdelse og istandsættelse af ejendommen.

 

Der er kutyme for, at der kan ydes rentefrie lån til vedligeholdelse af gængse forsamlingshuse. Fastsættelse af det maksimale lånebeløb sker i Borgmesterforvaltningen, og beløbet er p.t. fastsat til 90.000 kr. Lånene afdrages over 10 år, der tinglyses et ejerpantebrev svarende til lånets størrelse i ejendommen, og bevilling af rentefrie lån vil betyde en forværring af kassebeholdningen svarende til lånets størrelse, og lånene forfalder straks til betaling i tilfælde af ejendommens salg, herunder salg ved tvangsauktion eller overgang til anden benyttelse.

 

Der har ikke tidligere været kutyme for, at andre end de traditionelt kendte forsamlingshuse har kunnet få rentefrie lån, hvorfor der også skal tages stilling til, om kulturhuse og andre tilsvarende konstruktioner af almennyttige foreningsejendomme skal kunne søge om kommunalt rentefrit lån. Kulturhuset Fangel Skole er organiseret som en forening med et almennyttigt formål, hvorimod de traditionelt kendte forsamlingshuse oftest er organiseret som andels- eller aktieselskaber.

 

Der ydes ikke kommunale lån eller kommunegaranti til foreninger eller andre tilsvarende almennyttige foreningsejendomme. Den økonomiske konsekvens af, at der eventuelt åbnes op for, at der kan ydes rentefrie lån til andre end de traditionelle forsamlingshuse, kan ikke opgøres, da antallet af kulturhuse og andre tilsvarende konstruktioner af almennyttigt drevne ejendomme ikke kendes.

 

På baggrund af ovenstående kan By- og Kulturforvaltningen ikke anbefale, at der ydes et rentefrit lån til Kulturhuset Fangel Skole.

 

By- og Kulturforvaltningen vil tage kontakt til Kulturhuset Fangel Skole med henblik på rådgivning om vejledning om andre muligheder for finansiering af de nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet ikke imødekommer ansøgningen fra Kulturhuset Fangel Skole om rentefrit lån på 90.000 kr.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturforvaltningens indstilling.

 

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i mødet.

 

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

ØKONOMI

Imødekommelse af ansøgningen vil påvirke Odense Kommunes kassebeholdning negativt med 90.000 kr.

 

 

5. Centerområde ved Nyborgvej/Ejbygade. Planer til endelig vedtagelse
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.02.05-P16-4132-15
RESUMÉ

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplanforslag nr. 2-776 Nyborgvej/Ejbygade, centerområde, er udarbejdet på baggrund af en privat investors ønske om at opføre en dagligvarebutik til områdets lokale forsyning. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny etagebebyggelse i 3 til 6 etager med butikker, boliger og liberale erhverv samt serviceerhverv som restaurant, café og lignende serviceformål.

  

Kommuneplantillæg er udarbejdet for at ændre bebyggelsesprocenten fra 40 til 140 for området under ét. Lokalplanområdet er en del af lokalcenteret ved Nyborgvej.

 

Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring.

 

Der er indkommet 2 høringssvar, som omhandler etablering af særskilt højresvingsbane for cyklister kommende nordfra ad Ejbygade og ændringsforslag om krav til cykelparkering, krav til boligdybde, krav til solfangere på taget, krav til skiltning og sproglig præcisering af bestemmelse omkring anvendelse.

 

Høringssvarene har givet anledning til ændring/præcisering af bestemmelserne for anvendelse, cykelparkering, boligdybde og solfangere på taget.

 

Ændring af lokalplanens krav om skiltning kun i bebyggelsens stueetage foreslås ikke imødekommet.

 

Ønsket om etablering af fri højresvingsbane til cyklister reguleres ikke med lokalplanen, men vil blive vurderet uafhængigt heraf.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 vedtages endeligt.
 2. Lokalplanforslag nr. 2-776 Centerområde ved Ejbygade/Nyborgvej vedtages endeligt.
 3. Høringssvar besvares som foreslået.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturforvaltningens indstilling.

 

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i mødet.

 

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Indkomne høringssvar

I høringsperioden er der indkommet følgende 2 høringssvar:

 

1. Jacob Frank Hansen, Kræmmermarken 139, Odense C, foreslår ændringsforslag til lokalplanen til fremme af cyklismen i Odense. Der foreslås etablering af højresvingsbane for cyklister i krydset Ejbygade/Nyborgvej på kanten af lokalplanområdets sydøstlige afgrænsning. Argumentet er, at der er lang ventetid i krydset, og der er meget trafik, og de ventende cyklister udsættes for forurening og larm.

 

Ad Etablering af højresvingsbane for cyklister

Bemærkningen tages til efterretning.

 

Foreslåede svingbane befinder sig ud mod krydset Nyborgvej/Ejbygade/Ørbækvej, hvor der planlægges kommende letbane. I forbindelse med kommende letbanearbejde vil der ske ændringer i krydset Nyborgvej/Ejbygade/Ørbækvej, herunder også for fortov og cykelstier. Der reguleres ikke i lokalplanen for cykeltrafikken med en højresvingsbane, men lokalplanen hindrer ikke muligheden.

 

Odense Kommune har udarbejdet en kvalitetsmanual til sikring af cyklister i kommende vejprojekter. Odense Kommune vil derfor vurdere på muligheden for at etablere cykelshunt, dvs. særskilt højresvingsbane for cyklister i krydset Nyborgvej/Ejbygade. I Cykelhandlingsplan for Odense 2015–2018 er der afsat midler til etablering af flere cykelshunts i Odense. 

 

2. Amstrup og Baggesen Entreprise A/S, som også er rekvirent af planen, foreslår mindre justeringer/præciseringer til følgende bestemmelser i lokalplanen: Præcisering af sproget i anvendelsesbestemmelse, kravet til cykelparkering, kravet til boligernes dybde, præcisering af kravet til solceller/solfangere og kravet til skiltning på bebyggelsen.

  

Præcisering af anvendelsesbestemmelse  

Lokalplanens anvendelsesbestemmelse 3.1, sidste del af sætningen, ønskes ændret fra: ”…samt serviceformål som restaurant, café og lignende serviceformål.” til: ”…samt serviceformål som restaurant, café etc.”

 

Ad Præcisering af anvendelsesbestemmelse

Bemærkningen foreslås imødekommet.

Den foreslåede ændring vedrører kun en sproglig ændring af formuleringen og ændrer ikke ved betydningen af indholdet.

 

Etablering af cykelparkering

Lokalplanens bestemmelse 5.5 vedrørende cykelparkering ønskes ændret således, at krav til etablering af cykelparkering lempes i forhold til vejledende normer.

 

Lokalplanens bestemmelse 5.5 ønskes ændret fra:

 

Der skal etableres cykelparkering efter følgende normer:

Anvendelse

Minimum antal

Overdækket

Boliger

3 stativer pr. 100 m2

Ja

Butik

4 stativer pr. 100 m2

Ikke et krav

Erhverv

4 stativer pr. 100 m2

Ja

 

til:

 

Der skal etableres cykelparkering efter følgende normer:

Anvendelse

Minimum antal

Overdækket

Boliger

2 stativer pr. 100 m2

Minimum 50 % overdækket

Butik

4 stativer pr. 100 m2

Ikke et krav

Erhverv

2 stativer pr. 100 m2

Ikke et krav

 

Begrundelsen for ændringsforslaget er, at nuværende krav er vidtgående, og kravet til cykelparkering vil betyde, at der skal etableres over 200 cykelparkeringer, heraf 75 % som overdækkede. Der ønskes med ændringsforslaget normer for cykelparkering, som ligner bestemmelsen vedrørende cykelparkering i lokalplan 0-775 - Vesterbro 33.

 

Ad Etablering af cykelparkering

Bemærkningen foreslås delvist imødekommet.

Det forventes, at behov for cykelparkering primært udgøres af kommende beboere. Besøgende til butik og erhverv forventes i højere grad at benytte sig af andre transportmidler.

 

Krav til cykelparkering foreslås ændret, så følgende gælder:

 

Anvendelse

Minimum antal

Overdækket

Boliger

3 stativer pr. 100 m2

Minimum 50 % overdækket 

Butik

2 stativer pr. 100 m2 

Intet krav om overdækning

Erhverv

2 stativer pr. 100 m2

Intet krav om overdækning

 

Boligdybde

Lokalplanens bestemmelse 6.5 vedrørende boligers rumdybde ønskes ændret fra 10 m til 12 m. Ændringen begrundes med, at det udarbejdede skitseforslag skal kunne realiseres, og at lokalplanens nuværende bestemmelse for boligdybde ikke giver mulighed for det.

 

Ad Boligdybde

Bemærkning foreslås delvist imødekommet.

Bestemmelsen er medtaget for at sikre, at opførelse af boliger sker med fokus på gode dagslysforhold i den enkelte bolig. Der foreslås en maks. boligdybde på 11 m, der muliggør det påtænkte projekt og samtidig sikrer ordentlige dagslysforhold i boligen.

 

Etablering af solceller/solfangere i vinkel på taget

Lokalplanens bestemmelse 7.11 vedrørende solceller/solfangere ønskes ændret, så det er muligt at opstille solceller på tag i nødvendig vinkel.  

 

Ad Etablering af solceller/solfangere i vinkel på taget

Bemærkningen foreslås imødekommet.

Bestemmelsen er medtaget i lokalplanen for at undgå synlige installationer, som skæmmer bygningens arkitektur.

 

Skiltning på bebyggelse

Lokalplanens bestemmelse 8.2 vedrørende skiltning på bygninger ønskes ændret, så der må skiltes i stueetage og på 1. sal. Lokalplanen giver kun mulighed for skiltning i stueetagen. Ændringen begrundes med, at der i påtænkte projekt indrettes liberalt erhverv på 1. sal.

 

Ad Skiltning på bebyggelse

Bemærkning foreslås ikke imødekommet.

Lokalplanens bestemmelser om skiltning skal sikre, at skilte i størrelse og udstrækning tilpasses bygningens karakter i forhold til facadestørrelse og udformning. Udstrækningen er vurderet til kun at omfatte stueetagen for at sikre et helhedsudtryk i bebyggelsen, herunder at sikre bygningens samlede arkitektur. Fremsendte projekt med en sammenhængende arkitektur levner ikke mulighed for, at der kan opsættes skilte på 1. sal.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Lokalplanforslaget er udarbejdet på grundlag af helhedsplanens principper og hovedidé for krydset Nyborgvej/Ejbygade/Ørbækvej. Ved et kommende letbanestop foreslås en bebyggelse med liberale serviceerhverv, supermarked og boliger.

 

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny etagebebyggelse i 3-6 etager med butikker, boliger, og liberale erhverv samt serviceerhverv som restaurant, café og lignende serviceformål. Med lokalplanforslaget gives der mulighed for skabelse af flere virksomheder og private arbejdspladser i Odense Kommune.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning og samlede serviceramme.