A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Tilsagn om støtte til 60 almene ungdomsboliger på Rugårdsvej 2-10 (Kongens Torv)
2 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019
3 Regulativ for jordflytning og revision af områdeklassificering
4 Byggeri ved Thomas B. Thriges Gade omkring Skulkenborg. Planforslag til endelig vedtagelse
5 Elev- og studieområdet i Odense Kommune
6 Besvarelse af henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende udbetaling af midler fra Forstadspuljen
7 Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S
8 Forslag fra byrådsgruppe V om styrkelse af folkeskolen
9 Letbanen. Ekspropriation
10 Salg af ejendom
11 Salg af tillægsareal

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Tilsagn om støtte til 60 almene ungdomsboliger på Rugårdsvej 2-10 (Kongens Torv)
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 03.02.10-A00-2-15
RESUMÉ

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 28/10 2014 at afsætte midler til opførelse af 50 almene ungdomsboliger i tilknytning til det samlede byggeri på Rugårdsvej 2-10 (Kongens Torv).

 

Fyns almennyttige Boligselskab har i samarbejde med Rema Ejendomme A/S udarbejdet skitseforslag som grundlag for egentligt tilsagn til projektet. Parterne har udarbejdet forslag, der udvider projektet til 60 ungdomsboliger. Dette sker af hensyn til indretningen og udnyttelsen af den samlede bebyggelse. Da det samlet medfører en mere optimal udnyttelse, kan projektet fortsat realiseres inden for den eksisterende økonomiske ramme.

 

Ungdomsboligerne indrettes på 1.-3. sal ud mod Vestre Stationsvej som en del af den samlede bebyggelse og udskilles som selvstændig ejerlejlighed.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der gives tilsagn til Fyns almennyttige Boligselskab om offentlig støtte på 6.100.000 kr. med forventet udbetaling i 2016 til etablering af 60 almene ungdomsboliger på Rugårdsvej 2-10.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet og økonomiafsnittet.

 

ØKONOMI

Den kommunale støtte til alment nybyggeri omfatter følgende: Grundkapitalindskud, garanti for lån og ungdomsboligbidrag.

 

Grundkapitalindskud

Kommunen støtter med et direkte indskud på 10 % af den samlede anskaffelsessum svarende til ca. 6,1 mio. kr. Indskuddet finansieres af puljen til opførelse af almene boliger i budget 2015.

 

Kommunal garanti

Kommunen stiller garanti for den nødvendige realkreditfinansiering. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Størrelsen af garantien er vanskelig at vurdere på dette stadie i projektet, men vil erfaringsmæssigt ligge i størrelsesordenen 30-40 mio. kr.

 

Garantien påvirker ikke lånerammen, men Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko ved at yde garantien. Risikoen for, at garantien skulle komme i anvendelse, vurderes dog som absolut minimal.

 

Ungdomsboligbidrag

Ungdomsboliger får et årligt driftstilskud, som p.t. udgør 180 kr. pr. m². Heraf betaler kommunen 20 % svarende til ca. 104.000 kr. for det samlede projekt fra 2018 og frem. Udgiften kan delvist finansieres inden for By- og Kulturforvaltningens eksisterende ramme for driftsstøtte til almene boliger. Aktuelt forventes det dog, at der vil opstå en mindre afvigelse i 2018 på ca. 200.000 kr., som finansieres inden for egen ramme.

 

Sagen påvirker ikke anlægsloft og udvalgets serviceramme.

 

 

2. Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 21.00.00-P27-1-15
RESUMÉ

Pr. 1/1 2016 indgås der en ny kontraktbaseret fireårig rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed for 2016-2019. 

By- og Kulturforvaltningen fremlægger rammeaftalen for centralvirksomhed for 2016-2019 mellem Odense Kommune og Kulturstyrelsen til godkendelse.

Odense Kommune er genudpeget af kulturministeren til at varetage centralbiblioteksfunktionen for de fynske kommuners biblioteker (med undtagelse af Middelfart Kommune) for en fireårig periode 2016-2019.

Odense Centralbibliotek er et af 6 centralbiblioteker, der udfører en række fastlagte overbygningsopgaver på vegne af Kulturstyrelsen i den region, biblioteket er udpeget til at være centralbibliotek for. I Lov om Biblioteksvirksomhed, Kap. 2, § 10, fremgår det:

”Kulturministeren afgør efter forhandling med de kommunale parter, hvilke folkebiblioteker der tillige skal virke som centralbibliotek”.

Funktionen defineres ligeledes som en del af Lov om Biblioteksvirksomhed, Kap. 2, § 9:

”Centralbibliotekerne virker som overcentral for folkebibliotekerne ved at søge at fremskaffe materiale i det omfang, folkebibliotekerne ikke selv råder over materialet”.

I dag omfatter det ud over de fysiske materialer også elektroniske indholdstjenester og licensprodukter.

Derudover defineres i selve rammeaftalen en række specialfunktioner, som centralbiblioteket også skal udføre: Samordnings- og rådgivningsopgaver, herunder især uddannelses- og kompetenceudvikling, samt tilrettelæggelse og koordinering af faglig og ledelsesmæssig mødevirksomhed, konsulentbistand, implementering af Kulturstyrelsens årlige nationale indsatser på biblioteksområdet mv.

Centralbiblioteket varetager desuden al sortering af materialer til den nationale og de regionale kørselsruter.

Centralbiblioteket fremmer og understøtter nationale initiativer, deltager aktivt i udviklingen af overbygningsfunktionen og i udviklingen af det samarbejdende biblioteksvæsen.

Centralbiblioteket understøtter desuden aktivt udrulningen af den nationale biblioteksstrategi over for folkebibliotekerne. Rådgivnings- og udviklingsopgaverne udgør således i dag hovedparten af porteføljen.

Den nationale kompetenceindsats struktureres på forskellige niveauer, hvor der både gennemføres et centralt udmeldt indsatsområde fra Kulturstyrelsen, som alle centralbiblioteker skal bidrage med at implementere, og indsatser, som ét eller flere centralbiblioteker bringer i forslag enten ud fra et konstateret kompetencebehov eller på efterspørgsel af bibliotekerne i regionen.

På kompetenceområdet vil der i aftaleperioden være fokus på bl.a: Digital overbygning, den åbne skole, udvikling af bibliotekets fysiske rum og initiativer, der opfylder både faglige, metodemæssige og strategiske behov. Indsatserne skal sikre et fælles udviklingstræk i hele folkebibliotekssektoren og skal tilrettelægges i netværk bestående af de seks centralbiblioteker i samarbejde med Kulturstyrelsen.

Der udarbejdes en selvstændig strategi om centralbiblioteksvirksomheden mellem Kulturstyrelsen og de seks centralbiblioteker i tilknytning til rammeaftalen. 

INDSTILLING

By- og Kulturudvalget indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der indgås aftale med Kulturstyrelsen om, at Odense Kommune/Odense Centralbibliotek varetager centralbiblioteksfunktionen i den aftalte periode.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

BESLUTNING

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

ØKONOMI

Odense Centralbibliotek modtager i aftaleperioden et årligt tilskud beregnet på en kombination af et fast grundtilskud og aktivitetsbestemte ydelser beregnet fra år til år. Tilskuddet omsættes til aktiviteter i en årlig handlingsplan, der aftales mellem biblioteket og Kulturstyrelsen. Der aflægges årlig rapport inkl. regnskab til Kulturstyrelsen for anvendelsen af tilskuddet.

Til finansiering af de nævnte opgaver modtager centralbiblioteket i 2015 ca. 6.500.000 kr.

 

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

 

3. Regulativ for jordflytning og revision af områdeklassificering
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 09.08.05-P24-1-15
RESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed nyt regulativ for jordflytning, som skal erstatte det nuværende regulativ til endelig godkendelse efter endt høringsperiode.

 

Et jordflytningsregulativ indeholder bestemmelser for håndtering af jord, som betragtes som affald. Det vil sige jord, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med.

 

Formålet med det nye regulativ er at:

 

 • Fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald.
 • Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen (se forklaring i afsnittet om områdeklassificering).
 • Fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning.
 • Fastlægge en anvisningsordning for jord, som er affald.

 

Hensigten med regulativet er at forbygge forurening og uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourcespild ved at fremme genanvendelse af jord.

 

Der er ved høringsfristens udløb ikke indkommet høringssvar, hvorfor der ikke er blevet foretaget rettelser i udkastet til regulativet samt kortbilag, som nu forelægges til endelig godkendelse af byrådet.

 

Efter byrådets godkendelse skal det nye regulativ bekendtgøres i de lokale aviser og på kommunens hjemmeside senest 1 måned før, at regulativet træder i kraft.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender regulativ for jordflytning. 


By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Odense Kommunes nye jordregulativ

Det nye jordregulativ (bilag 1) er udarbejdet på baggrund af Miljøstyrelsens forslag til jordregulativ og vejledning om jordregulativ nr. 4, 2011.

 

Ligesom det nuværende regulativ gælder det nye regulativ for alle borgere, grundejere og virksomheder i Odense Kommune.

 

Ud over de gængse regler og bestemmelser om jordflytning indeholder det nye regulativ desuden en ajourføring af den gældende klassificering af områder i kommunen, som kan have lettere forurenet jord - den såkaldte ”områdeklassificering”:

 

Områdeklassificering – kort fortalt

Områdeklassificering betyder, at der i stedet for en individuel, detaljeret kortlægning af hvert lettere forurenede areal eller matrikel sker en automatisk klassificering af området generelt. Området klassificeres således med en formodning om, at jorden kan være ”lettere forurenet”. Er området ikke klassificeret, formodes jorden at være ren.

 

Den lettere forurening findes især i byerne og stammer typisk fra længere tids forureningspåvirkning fra flere kilder, såsom bilers udstødning og industriens emissioner. Derfor er alle byzoner som udgangspunkt områdeklassificeret.

 

Det betyder også, at når et områdes planstatus ændres fra landzone til byzone, så bliver dette område automatisk områdeklassificeret som lettere forurenet.

 

For en grundejer betyder det, at jord, som flyttes fra en områdeklassificeret ejendom, skal anmeldes til kommunen inden flytning med information om blandt andet modtagested samt analyser af jordens forureningsgrad.

 

Nyt regulativ – ny områdeklassificering

Alle landets kommuner kan løbende vælge at inddrage eller udtage større sammenhængende områder af de områder, der automatisk er klassificeret som lettere forurenet.

 

Formålet med det nye regulativ er derfor også at udtage de områder, der automatisk er blevet inddraget i områdeklassificeringen, men hvor områdets historik ikke giver formodning om, at jorden er lettere forurenet.

 

Derudover udtages og inddrages andre områder af områdeklassificeringen efter en konkret faglig vurdering.

 

Eksempelvis tager det nye regulativ området ved Tietgenbyen og området ved Hvilehøjvej ud af områdeklassificeringen, da 97,8 % af de jordprøver, der er taget i området, er klassificeret som ren jord.

 

Derudover tager det nye regulativ et boligområde ved Utzons Allé (lokalplan 3-646) og et boligområde ved Seden (lokalplan 3-694) ud af områdeklassificeringen, da områderne er tidligere landbrugsarealer og dermed formodes at være ren jord.  

 

By- og Kulturforvaltningen gør i denne forbindelse opmærksom på, at alle nye områder, der har ændret planstatus fra landzone til byzone, er taget ud af områdeklassificeringen bortset fra et mindre område af lokalplan 11-723, der omfatter Stige Havn og stækker sig ud langs Odense Kanal. Stige-området inddrages på grund af formodede forurenende havneaktiviteter og sammenhæng med den øvrige områdeklassificering.

 

Herunder gives der et overblik over områder, der udtages af eller inddrages i områdeklassificeringen:

 

Nye områder med ændret status fra landzone til byzone, der udtages af den automatiske områdeklassificeringen, lokalplan nr.:

3-694 Seden

5-672 Skt. Klemens

5-706 Højby

6-698 Bellinge

6-763 Bellinge

8-680 Tyrsbjergvej

8-737 Højstrup

11-727 Anderup (lille del af området, den resterende del er tidligere udtaget)

 

Områder, der inddrages i områdeklassificeringen:

11-723 Stige (område ved Stige Havn og langs kanal)

 

Område, der udtages af den automatiske områdeklassificering:

3-646 Utzons Allé

3-694 Seden

4-391 Hvilehøjvej + tillæg nr.1

4-475 Tietgenbyen

4-699 Tietgenbyen

4-769 Tietgenbyen

 

Det fremgår af bilag 2, hvilke områder der udtages og inddrages i områdeklassificeringen. Bilaget inkluderer også de områder, der tidligere er udtaget.

 

Det gamle regulativ om jordflytning ophæves ved vedtagelse af dette regulativ.

 

By- og Kulturudvalget godkendte på mødet den 6/10 2015 en igangsættelse af en høring på 4 uger af udkastet til Regulativ for jordflytning og revision af områdeklassificering med tilhørende kortbilag. Dette er sket ved offentlig høring på kommunens hjemmeside.

 

Der er ved høringsfristens udløb ikke indkommet høringssvar, hvorfor der ikke er blevet foretaget rettelser i udkastet til regulativet samt kortbilag, som nu forelægges til endelig godkendelse af byrådet.

 

Efter byrådets godkendelse skal det nye regulativ bekendtgøres i de lokale aviser og på kommunens hjemmeside senest 1 måned før, at regulativet træder i kraft.

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, idet kommunens udgifter til administration af anmeldepligten finansieres over affaldsgebyret, jf. Lov om miljøbeskyttelse, § 48.

 

 

4. Byggeri ved Thomas B. Thriges Gade omkring Skulkenborg. Planforslag til endelig vedtagelse
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.02.00-P19-2-15
RESUMÉ

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplanforslag nr. 0-770, Thomas B. Thriges Gade omkring Skulkenborg, er udarbejdet for de 16 nordligste byggefelter på Thomas B. Thriges Gade. Projekterne er bearbejdet siden vedtagelse af rammelokalplanen for området i 2014. Bearbejdningen af projekterne har betydet, at visse miljømæssige forhold, såsom påvirkning af skygge og indblik, er ændret i forhold til den påvirkning, der blev belyst i VVM med miljøvurdering fra 2014. Forvaltningen har derfor valgt at udarbejde en miljøvurdering af nogle af de ændrede byggeprojekter. Miljøvurderingen var fremlagt sammen med planerne.

 

Planerne indeholder byggeretsgivende bestemmelser for bebyggelser i alle skalaer fra 1 etage til 17 etager, mens pladser, stier og lignende er omfattet af den allerede gældende rammelokalplan, der blev vedtaget i april 2014.

 

Alle byggeprojekterne blev gennemgået på By- og Kulturudvalgets møde den 23/6 2015 med henblik på omfang og arkitektur.

 

Planforslagene har på grund af sommerferien været i en forlænget offentlig høring. Der er indkommet 8 høringssvar, som blandt andet omhandler forhold omkring supercykelsti, ønsker fra bygherrer om ændringer i lokalplanen og indblik og skygge fra byggeriet. Høringssvarene giver kun anledning til enkelte præciseringer i lokalplanen, herunder en forøgelse af areal til detailhandel fra 260 m2 til 560 m2, en lille udvidelse af kantzonerne omkring byggefelt 11 og en forøgelse af etagem2 i byggefelterne 12 og 13 på 10 m2.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 vedtages endeligt.

 

 1. Lokalplanforslag nr. 0-770, Thomas B. Thriges Gade omkring Skulkenborg, vedtages endeligt.

 

 1. Sammenfattende redegørelse i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer vedtages endeligt.

 

 1. Høringssvar besvares som foreslået.
   

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra:

 

 1. Jacob Frank Hansen, Kræmmermarken 139, Odense C
 2. Kirsten og Ole Pilgaard, Hans Jensens Stræde 22-24, Odense C
 3. Realdania Byg v/Frants Frandsen
 4. Arkitektgruppen v/René Rode Andersen
 5. KPC Herning A/S, v/Claus Høgild
 6. Thomas B ApS, Skt. Hans Gade 14, Odense v/ Janus Lyllofff
 7. Søren Friis, Rosengade 8, Odense med medunderskrivere i Rosengade: Marianne Andersen i nr. 13, Helle Bjørnsholm i nr. 11, Jytte Flach i nr. 12-14, Elin Lau Eriksen i nr. 6, Jens Sommer-Thomsen i nr. 7-9, Ole Lund Hansen i nr. 1-3
 8. Marianne Andersen, Rosengade 13 og Helle Bjørnsholm, Rosengade 11 med medunderskrivere i Rosengade: Jytte Flach i nr. 12-14, Søren Friis i nr. 8-10, Nick Bigler i nr. 7-9, Lars Hansen i nr. 7-9, Elin Lau Eriksen i nr. 6, Jens Sommer-Thomsen i nr. 4, Ole Lund i nr. 1-3 og Verner Nielsen, Bangs Boder 21.

 

Høringssvarene har koncentreret sig om følgende emner:

 • Udformning af supercykelstien.
 • Ønsker om ændringer af lokalplanen fra områdets bygherrer.
 • Gener fra byggeriet i H.C. Andersen kvarteret.

 

Nedenfor er de indkomne kommentarer og forvaltningens bemærkninger hertil refereret i temaer. I øvrigt henvises til bilaget Hvidbog, hvor de enkelte høringssvar er refereret og kommenteret.

 

Supercykelstien

Der er modtaget 2 høringssvar vedrørende udformning af supercykelstien. I det ene svar gøres indsigelse mod, at supercykelstien har sving igennem området, hvilket vil medføre utryghed og nedsætte hastigheden for cyklisterne. Indsigeren ønsker, at man i stedet tilgodeser cyklisterne med strækninger, der sikrer hurtig og tryg fremdrift – god asfalt, gode oversigtsforhold og lige strækninger. Indsigeren føler, at cyklisterne ikke tages alvorligt og tvinges ned i hastighed for at tilgodese fodgængerne.

 

I det andet svar har indsigerne kommentarer til supercykelstien, der er placeret ud for deres gårdhave:

Der ønskes tilstrækkelig plads i form af fortov eller kantzone ud for udgang fra gården til at kunne komme ud og ind med cykler mv. uden risiko for påkørsel. Supercykelstien må placeres så lavt, at indkig til gården undgås og skal etableres, således at regnvand ledes væk fra gårdhaven og ikke imod den.

 

Ud over ovenstående bemærkninger har den sidstnævnte indsigelse ros til projektet og de tiltag, som projektet indeholder for at undgå at påføre gener for beboere i H.C. Andersen kvarteret. Der ses frem til gennemførelsen.

 

Forvaltningens bemærkninger

Supercykelstien reguleres ikke af denne byggeretsgivende lokalplan, men af rammelokalplan nr. 0-732, der blev vedtaget i april 2014. Forvaltningen har dog nedenstående kommentarer til indsigelserne:

 

Supercykelstien på Thomas B. Thriges Gade planlægges ud fra hensynet til de mange cyklister, der dagligt forventes at benytte den. Kvaliteten skal primært ligge i cykelstiens bredde og overfladekvalitet, mens der nødvendigvis skal tages hensyn til de tværgående passager for fodgængere, som betyder, at både cyklister og letbane må køre med en lavere hastighed i området. Formålet med hele projektet er netop at binde byen sammen for alle. Supercykelstier bliver ikke motorveje for cyklister. Dansk Cyklist Forbund har været inddraget i projektet.

 

Projektsekretariatet for Thomas B. Thriges Gade kan oplyse følgende om udførelse af stien:

Der bliver minimum et 1,5 meter bredt gangareal/fortov på nævnte strækning (mellem gårdhaver og supercykelsti) og supercykelstien placeres ca. 6 cm lavere end gangareal. Terrænet vil hælde, således at regnvandet ledes væk fra eksisterende gårdhavers mure.

 

Odense Kommune sætter pris på, at indsigerne ser frem til omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade og er tilfredse med de forholdsregler, der tages mod gener i forhold til H.C. Andersen kvarteret.

 

Ønsker om ændringer af lokalplanen fra områdets bygherrer

To af bygherrerne, Realdania, der ejer byggefelt 4 og 5, og Arkitektgruppen, der ejer byggefelt 8-11, ønsker et øget antal m2 til rådighed for butiksformål.

Arkitektgruppen har endvidere en række bemærkninger til blandt andet kantzoner og facadebegrønning.

KPC, der var optionsholder på byggefelt 14-17, ønsker mulighed for at omdanne bebyggelsen til boliger, hvis det viser sig, at hoteldrift i længden ikke kan opretholdes. KPC vurderer denne mulighed vigtig for at tiltrække operatør og investor. Det foreslås, at lokalplanen ved sammenbygning af byggefelterne giver mulighed for hotel ved førstegangs ibrugtagning.

Janus Lylloff har som talsmand for bygherrerne i byggefelt 12-13 en række spørgsmål og bemærkninger til lokalplanen.

 

Forvaltningens bemærkninger

Ønsker om større mulighed for butikker i lokalplanens delområde C foreslås imødekommet. Arealer til detailhandel er fastlagt i rammelokalplan og kommuneplantillæg, og var en forudsætning for VVM-redegørelsen. I det samlede omdannelsesområde er der således i alt udlagt 5.000 m2 til detailhandel foruden 60 m2, der allerede eksisterer. 260 m2 er udlagt i lokalplanens delområde C, og 4.800 m2 er udlagt i byggefelterne omkring Vestergade. Det foreslås, at disse arealer til detailhandel i stedet disponeres, så der kan etableres 560 m2 til detailhandel i lokalplanens delområde C og 4.500 m2 i den kommende lokalplan for byggefelterne omkring Vestergade. Projektsekretariatet er indforståede med denne ændring.

 

Arkitektgruppens ønske om kantzone mod syd og sydøst i byggefelt 11 kan endvidere imødekommes. Ændringen udføres på lokalplanens kortbilag.

 

De øvrige ønsker til ændring af anvendelsesmuligheder foreslås ikke imødekommet, og foreslås besvaret, som beskrevet nedenfor.

 

Facadebegrønning er en vigtig del af den nye bydels identitet, og alle bygherrer er forpligtet til at arbejde med dette.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre enten boliger og erhverv, eller hotel eller andet erhverv i byggefelt 14-17. Ved hotel kan de fire byggefelter sammenbygges. Sammenbygningen resulterer i et væsentligt større etageareal. Men forskellen ligger ikke kun i etagearealet. Ved sammenbygning af byggefelterne formodes bebyggelsen ikke at indeholde mulighed for at opnå de samme boligkvaliteter, som ved byggefelterne enkeltvis. I lokalplanområdet er boliger generelt tegnet igennem med egne indbyggede altaner eller terrasser til hver enkelt bolig. Der er samtidigt kun placeret boliger, hvor der er gode dagslysforhold - herunder dagslys fra minimum to sider i hver enkelt bolig. Alle boliger er desuden sikret tilstrækkelig cykelparkering, affaldshåndteringsløsninger mv. Ved udnyttelse af byggefelterne til hotel, er disse boligkvaliteter ikke umiddelbart til stede og det er ikke eftervist, hvordan bygningen senere kan ombygges til boliger i tilsvarende kvalitet som i området i øvrigt.

KPC har siden trukket sig som optionsholder og Projektsekretariatet har genudbudt grunden med mulighed for opførelse af hotel.

 

Byggefelt 12 og 13

Indsigelsen fra optionstagerne på byggefelt 12 og 13 indeholder en række spørgsmål og bemærkninger, der blandt andet omhandler fortolkning af lokalplanteksten. Hovedparten af disse bemærkninger foreslås besvaret til bygherre direkte eller præciseres i lokalplanteksten. Blandt bemærkningerne er dog ønsker, der ikke anbefales imødekommet. Der ønskes mulighed for overdækket cykelparkering mod Odeon, for at bruge ubehandlede trælåger samme sted, for at kunne opsætte låger i passagen mellem de to byggefelter, for ikke at etablere facadebegrønning på pudsede facader, for øget bygningshøjde og tagterrasse, der går helt ud til facade samt for belysning på altanfacader og udvendige trapper. Disse ønsker foreslås ikke imødekommet, da netop byggefelt 12 og 13 skaber overgang til det gamle kvarter og dermed skal tilpasse sig kvarterets skala og udtryk. Ændringer af bygningskroppens højde eller volumen kan desuden skabe indblik eller skygge til naboerne i H.C. Andersen kvarteret.

 

Forslag til præciseringer for byggefelt 12 og 13:

Mulighed for cykelparkering i kantzonen mod nord præciseres i lokalplanen.

Maks. etageareal ændres fra 1290 til 1300 etagem2.

Mulighed for kældertrappe syd for byggefelt 12 indskrives i lokalplanteksten.

 

Gener fra byggeriet i H.C. Andersen kvarteret

2 indsigelser fra tilsammen 10 beboere i fortrinsvis Rosengade belyser frygt for skygge- og indbliksgener fra byggeriet i byggefelt 12 og 13, herunder betvivles rigtigheden af de udførte analyser af generne, som de fremgår af Miljøvurderingen. Begge indsigelser udtrykker utilfredshed med det inddragelsesforløb, der har fundet sted sideløbende med projekternes udvikling. Indsigelserne er vedlagt bilag af korrespondance, powerpoints mv., der har indgået i forløbet.

Begge indsigelser har forslag til ændringer; den ene at byggefelt 12 og 13 helt opgives, og at der i stedet etableres en større park, den anden at byggefelt 13 indskrænkes, og at lokalplanen skal indeholde strammere bestemmelser om vinduer og værn.

Indsigerne ønsker kompensation, hvis deres ejendommes værdi forringes og spørger til sanktionsmuligheder, hvis lokalplanen ikke overholdes.

 

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene foreslås ikke imødekommet. Skygge og indblik er udført af eksterne rådgivere og er efter kommunens overbevisning rigtigt belyst. Studierne tager udgangspunkt i forholdene i Rosengades gårdhaver om sommeren. Det er vist, hvordan skygger falder på terræn i gårdhaverne hen over sommeren. Der er arbejdet meget med udformningen af byggeriet i byggefelt 13 for at reducere skyggegener mest muligt, og det er forvaltningens overbevisning, at skyggerne er væsentligt reduceret i forhold til konkurrenceprojektet, der blev vurderet i VVM-redegørelse med miljøvurdering i 2014. Samtidigt har man dog erkendt, at det ikke er muligt helt at undgå en skyggevirkning på sene tidspunkter af dagen i forhold til, hvis der slet ikke blev bygget.

 

Indbliksgener er ligeledes belyst og taghaven i byggefelt 13 er trukket så langt ind på taget, at det ikke vil være muligt at kigge ned i nærmeste nabogård. På længere afstande, det vil sige fra taghaverne og fra altaner på byggefelt 12, vil det være muligt at se ned i dele af gårde. Gener fra indblik reduceres ved afstand, og samtidigt vurderes det som værende en normal situation i bymæssig bebyggelse. Miljøvurderingen vurderer således, at de afværgeforanstaltninger, der er vist, vil mindske indbliksgener betragteligt. De få muligheder, der resterer for indblik til enkelte ejendomme, er inden for det, der er normalt og må tolereres i området.

Det er beklageligt, at indsigerne ikke har været tilfredse med inddragelsesforløbet. Det fremgår dog af høringssvarene, at der har været en del korrespondance og afholdt flere møder mellem parterne.

Lokalplanlægning er, som det helt klare udgangspunkt, erstatningsfri regulering. Opføres byggeriet i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, har Odense Kommune ikke mulighed for/hjemmel til at pålægge pågældende bygherre at ændre sit byggeri.

 

Indsigelserne om skygge og indblik medfører ikke ændringer i planerne.

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

 

5. Elev- og studieområdet i Odense Kommune
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.01.00-A00-19-15
RESUMÉ

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 9/9 2015 sagen og godkendte at sende sagen i høring i de stående udvalg med henblik på efterfølgende genbehandling i Økonomiudvalget den 18/11 2015 og byrådet den 25/11 2015. Sagen har nu været behandlet i de stående udvalg og forelægges derfor til behandling i Økonomiudvalget.

 

Med henblik på at skabe et samlet strategisk perspektiv på arbejdet med elever og professionsbachelorstuderende på tværs af Odense Kommune foreslås det at sammenlægge ressourcer fra fagforvaltningerne i Borgmesterforvaltningen.

 

Det foreslås endvidere, at Odense Kommune arbejder med at skabe flere studierelevante jobs for studerende på de højere videregående uddannelser og på de mellemlange videregående uddannelser. Målet i Odense Kommune er i de kommende år at have godt 200 studierelevante jobs i Odense Kommune og Odense Kommunes selskaber med datterselskaber; VandCenter Syd, Odense Renovation, Fjernvarme Fyn, Odense Letbane og Odense Havn.

 

Sagen har været drøftet i Direktørgruppen og i Hovedudvalget. Hovedudvalget spurgte til den fysiske placering af den samlede administration, hvilket endnu ikke er afgjort. Medarbejdersiden udtrykte bekymring for, om et øget antal studiejobs kan få betydning for antallet af ordinært ansatte og påpegede, at der bør ses på, hvordan rammer og vilkår for elever og studerende på forskellige fagområder stemmer overens.

 

 

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstillede den 9/9 2015 i samarbejde med fagforvaltningerne, at Økonomiudvalget godkender følgende indstillingspunkter med henblik på høring af relevante stående udvalg og efterfølgende genbehandling i Økonomiudvalget og byrådet. Ved høringen forholder de stående udvalg sig til de indstillingspunkter, som har relevans for dem, og de udtaler, hvorvidt de kan anbefale indstillingspunkterne.

 

 1. Elev- og studieområdet i Odense Kommune samles i Borgmesterforvaltningen for at sikre understøttelse og koordination af det fælles arbejde med elever og studerende i Odense Kommune, herunder samarbejder med uddannelsesinstitutionerne.
 2. Målet i Odense Kommune er i de kommende år at have godt 200 studierelevante jobs i Odense Kommune og selskaber, som der er indgået administrationsaftaler med.
   
 1. Budgetneutral tillægsbevilling vedrørende elevområdet på 38.367.694 kr. i 2016 og frem på områder med overførselsadgang overføres fra Ældre- og Handicapudvalget til Økonomiudvalget.
   
 2. Berørte medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen overføres pr. 1/1 2016 til Borgmesterforvaltningen med tilhørende lønbudget på 3.421.822 kr. i 2016 og frem på områder med overførselsadgang.

 

Økonomiudvalget besluttede den 9/9 2015 at anbefale Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet den 9/9 2015.

 

By- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget har behandlet sagen på deres udvalgsmøder den 10/11 2015, og alle forvaltninger har anbefalet Økonomiudvalgets indstilling fra den 9/9 2015.

 

Borgmesterforvaltningen indstiller på baggrund af udvalgenes anbefalinger til Økonomiudvalget, at byrådet godkender indstillingspunkterne 1-4, jf. ovenstående.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Samling af elev- og professionsbachelorområdet i Odense Kommune

 

Med sammenlægningen af ressourcer er det ambitionen, at:

 

 • viden kan blive delt
 • fordybning i relevante spørgsmål ikke kun er et lokalt anliggende
 • løsning af fælles problemstillinger (f.eks. uddannelsesstrategi, studiemiljø og integration i kerneopgaver) er et fælles ansvar, som koordineres centralt

 

I forhold til dimensionering og budget vil der være følgende fordele i at sammenlægge det formelle ansvar:

 

 • Bedre mulighed for at anlægge en helhedsbetragtning på kommuneniveau på tværs af de enkelte områder.
 • Bedre mulighed for at fremstå som én kommune og ét uddannelsessted over for eksterne parter – uddannelsesinstitutioner, dimensioneringsudvalg osv. – og dermed en styrket strategisk interessevaretagelse.
 • Fordelingen af elev- og praktikpladser i de enkelte forvaltninger og på de enkelte arbejdssteder afkobles fra ressource-/budgetspørgsmålet og kan dermed baseres på faglige behov og hensyn.  
 • Større tydelighed omkring ansvarsfordeling og roller ved, at ansvaret for at fordele elev- og praktikpladser mellem forvaltninger og budgetansvaret samles.

 

Derudover er der følgende fordele ved at sammenlægge ressourcerne på elevområdet:

 

 • Relevante studieområder får øget bevågenhed.
 • Uddannelsesinstitutioner og elever har én indgang til Odense Kommune.
 • Samling af medarbejderne giver mulighed for at videreudvikle et stærk fagligt miljø med en høj grad af koordination og vidensdeling.
 • Bedre mulighed for en overordnet strategisk inddragelse af MED-systemet.

 

200 studierelevante jobs i Odense Kommune

Tiltaget omkring flere studierelevante jobs og fortsat fokus på samarbejdet med uddannelsesinstitutioner understøtter Odense Kommunes vækststrategi, som beskriver et mål om, at flere højtuddannede skal blive i Odense efter endt uddannelse. Målet er i de kommende år at have godt 200 studierelevante jobs i Odense Kommune og Odense Kommunes selskaber med datterselskaber; VandCenter Syd, Odense Renovation, Fjernvarme Fyn, Odense Letbane og Odense Havn. Der er tale om et ambitionsniveau for hele Odense Kommune, og der opstilles således ikke en fast fordeling mellem forvaltningerne, som heller ikke pålægges konkrete måltal.

 

Ansættelseskompetencen forbliver i den enkelte forvaltning. Borgmesterforvaltningen vil rådgive og understøtte de øvrige forvaltninger på området. Rammerne for de enkelte studiejobs skal være tydelige og give mening for både arbejdspladsen og den studerende.

 

Indsatsens potentiale

 • Employer branding – studerende er gode ambassadører for Odense Kommune; som arbejdsplads og som by.
 • Vækstperspektiv – ved at tilbyde praktikpladser, studiejobs og opgavesamarbejder, er Odense Kommune med til at skabe rammerne for, at de studerende får relevant erhvervserfaring og mulighed for at skabe netværk – hvilket øger de studerendes mulighed for fast arbejde efter endt studie.
 • Udvikling – studerende har nye øjne på arbejdsplads og arbejdsopgaver og giver et frisk pust til organisationen samtidig med, at de har den nyeste faglige viden.
 • Det gode eksempel – Odense Kommune går, som Fyns største arbejdsplads, i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne foran med det gode eksempel over for virksomhederne i forhold til at skabe flere studiejob.

 

Studerende i praktik og opgavesamarbejder er ulønnede, mens en studentermedhjælper koster ca. 120 kr. i timen og arbejder ca. 12 timer pr. uge. Aflønning af studerende skal ske inden for den eksisterende økonomiske ramme i afdelingen; eksempelvis via projektmidler eller midlertidige driftsbevillinger.

 

En studerende i en måned koster:
12 timer/uge x 4 uger/måned x 120 kr./time = 5.760 kr.

 

Eksempler på tiltag
Ud over traditionelle studiejobs i stabene er der eksempelvis:

 

 • Praktikant fra International Virksomhedskommunikation i Fritidsbutikken i Vollsmose.
 • Specialeskrivende fra cand.scient.pol og cand.merc i hhv. Center for Familier og Unge og i Rekrutteringsteamet.
 • Professionsbachelorstuderende fra EAL, der blev ansat i studiejob efter at have været i praktik i Forretningsservice i Borgmesterforvaltningen.

 

I foråret 2015 gennemførte Elev- og Studiepartnere i samarbejde med Ejendom i By- og Kulturforvaltningen en case competition:

 

 • 30 studerende fra forskellige studieretninger gav nye øjne på en klassisk ingeniørcase.
 • 6 grupper.
 • Problemstilling i forhold til at sænke energiforbruget i Odense frem mod 2050.
 • Gruppen, som vandt case competition, er ansat i By- og Kulturforvaltningen som studentermedhjælpere i efteråret 2015 for at arbejde med de seks løsninger.

 

På samme vis har Strategi & Kommunikation leveret en case til International Virksomhedskommunikations årlige IVK-dag, hvor de studerende kom med forslag til, hvordan vi tiltrækker og fastholder indbyggere i Odense Kommune.

 

Antal og Fakta

 

Opgørelse studiejobs i Odense Kommune

April 2014

April 2015

Oktober 2015

1 BMF - Borgmesterforvaltningen (ZA_UPD) Antal

10

23

25

2 BKF - By- og Kulturforvaltningen (ZA_GEN) Antal

26

28

35

3 BUF - Børn- og Ungeforvaltningen (ZA_IHG) Antal

17

23

26

4 SAF – Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (ZA_YVT) Antal

12

14

19

5 ÆHF - Ældre- og Handicapforvaltningen (ZA_ATC) Antal

8

10

11

Selskaber, Odense Kommune har administrationsaftale med

 

 

14

Hovedantal

73

98

130

 

 

 

ØKONOMI

Den nye håndtering af elev- og studiepladser i Odense Kommune vil medføre, at budgetterne for elevområdet vedrørende pædagogisk assistent uddannelse (PAU) og social- og sundhedsassistentuddannelse fra henholdsvis Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget flyttes til Økonomiudvalget med virkning fra den 1/1 2016 og frem.

 

Forudsætningerne for udgiftsbudgetterne er de nettobudgetter, som er baseret på de faktiske udgifter vedrørende det antal elever, der er i Odense Kommune.

 

Elevområdet ÆHF (2016-pl)

2016

2017

2018

2019

Udgifter

64.904.213

64.904.213

64.904.213

64.904.213

Indtægter

-23.768.307

-23.768.307

-23.768.307

-23.768.307

Samlet

41.135.905

41.135.905

41.135.905

41.135.905

 

 

 

 

 

Budget

38.367.694

38.367.691

38.367.691

38.367.691

 

Elevområdet BUF (2016-pl)

2016

2017

2018

2019

Udgifter*

16.391.000

16.391.000

16.391.000

16.391.000

Indtægter

-10.668.000

-10.668.000

-10.668.000

-10.668.000

Samlet

5.723.000

5.723.000

5.723.000

5.723.000

 

 

 

 

 

Budget

0

0

0

0

*Note: I udgiftsbudgettet indgår udgifter til feriepenge, praktikvejledertillæg samt lønbudget til 1 administrativ medarbejder.

 

Der er tidligere tildelt penge til elevområderne i form af trepartsmidler til finansiering af et yderligere elevoptag, jf. dimensioneringsaftalen. Den nuværende dimensioneringsaftale udløber i 2015. Regeringen og KL er pt. i gang med at genforhandle en ny aftale på området gældende fra 2016. Det er derfor usikkert, hvordan bl.a. en ny dimensioneringsaftale for elever vil se ud, og derfor kendes Odense Kommunes andel af finansieringen endnu ikke.

 

Grundet denne usikkerhed er der afsat 15 mio. kr. til trepartsmidler i 2016 i Økonomiudvalgets budgetforslag til budget 2016. Dette skal ses i sammenhæng med sammenlægningen af elevbudgetterne, hvor trepartsmidlerne har været en del af de samlede indtægter på området.

 

Der vil fortsat blive opkrævet arbejdskraftsværdi i forhold til PAU-elever på de arbejdssteder, hvor de er i praktik, hvilket indgår i den samlede finansiering på området. Fremover vil arbejdskraftsværdien blive opkrævet af Borgmesterforvaltningen.

 

Borgmesterforvaltningen vil frem mod Budget 2017 igangsætte et arbejde, der skal kigge på kommunens samlede dimensionering i forhold til de afsatte budgetrammer, herunder også finansiering for 2017 og frem.

 

Tillige vil Borgmesterforvaltningen se på de grundlæggende vilkår for håndtering af elevområdet i Odense Kommune, herunder enklere arbejdsgange og ensartet praksis, fx i forhold til opkrævning af arbejdskraftsværdi og praktikvejledertillæg.

 

De berørte medarbejdere og tilhørende lønbudget fra Ældre- og Handicapudvalget overflyttes til Økonomiudvalget med virkning fra den 1/1 2016. Der flyttes 8 administrative medarbejdere samt lønsum (inkl. overhead) med opgaven fra Ældre- og Handicapforvaltningen til Borgmesterforvaltningen, hvilket beløber sig til 3.421.822 kr. i 2016 og frem.

 

Ældre- og Handicapudvalgets serviceramme nedskrives samlet med 41.789.516 kr. i 2016, og Økonomiudvalgets serviceramme opskrives med samlet 41.789.516 kr. i 2016.

 

Ambitionen om flere studiejobs indgår i prioriteringen i forvaltningernes almindelige lønbudget.

 

Sagen påvirker ikke kommunens samlede serviceramme eller kassebeholdning.

 

 

6. Besvarelse af henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende udbetaling af midler fra Forstadspuljen
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.01.00-A00-53-15
RESUMÉ

På foranledning af en henvendelse fra tre borgere har Statsforvaltningen, Tilsynet, anmodet Odense Byråd om en redegørelse vedrørende Odense Kommunes tildeling af midler fra Forstadspuljen 2013 til Fyns Motor Sport. Redegørelsen skal danne grundlag for Statsforvaltningens overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov.

 

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at Økonomiudvalgets beslutning om tildeling af midler fra Forstadspuljen til Fyns Motor Sport er udtryk for en korrekt, konkret skønsmæssig afvejning af de indkomne ansøgninger med udgangspunkt i de opstillede kriterier for Forstadspuljen.

 

Det er ligeledes Borgmesterforvaltningens vurdering, at der med imødekommelse af ansøgningen fra Fyns Motor Sport ikke er givet støtte til erhvervsmæssig virksomhed.

 

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at det i svaret til Statsforvaltningen fremgår, at Odense Kommune på hjemmesiden tydeliggør, at det er Økonomiudvalget, der foretager en konkret skønsmæssig afvejning af de indkomne ansøgninger til Forstadspuljen med udgangspunkt i de opstillede kriterier, og at der kan blive behov for at inddrage yderligere afvejninger og kriterier i forbindelse med udvælgelse af de indkomne ansøgninger.

 

Ovenstående uddybes i kommunens svar til Statsforvaltningen, der fremgår af sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet besvarer henvendelsen fra Statsforvaltningen i overensstemmelse med det svarudkast, der fremgår af sagsfremstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Statsforvaltningen, Tilsynet, har ved henvendelse af 6/10 2015 anmodet Odense Kommune om at redegøre for Odense Kommunes tildeling af midler fra Forstadspuljen 2013 til Fyns Motor Sport. Statsforvaltningen anmoder kommunen om særligt at redegøre for, hvilke overordnede kriterier kommunen ved ansøgningens behandling har gjort en undtagelse fra, og om der er oplyst om mulighed for dispensation. Der anmodes endvidere om en redegørelse for, hvilke overvejelser kommunen har gjort sig om, hvorvidt det bevilgede forstadspuljebeløb indebærer støtte til erhvervsmæssig virksomhed.

 

På baggrund af den konkrete henvendelse indstiller Borgmesterforvaltningen, at byrådet besvarer Statsforvaltningen således:

 

Forstadspuljen er en del af Odense Kommunes arbejde med ”Odense – ny virkelighed - ny velfærd”, som er en flerårig strategi vedtaget af Odense Byråd, hvor kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger arbejder med nye måder i forhold til den kommunale opgaveløsning samt nye samarbejdsformer med borgerne.  

 

Formålet med Forstadspuljen er at fremme udviklingen i lokalområder udenfor bymidten samt styrke identiteten i lokalområderne. Forstadspuljen skal være med til at styrke indholdet i ”Odense – ny virkelighed ny velfærd”. Puljen støtter de lokalområder, der går sammen og i fællesskab - på tværs af foreninger, institutioner, erhvervsliv, grupper af borgere m.m. - søger midler til at fremme og udvikle deres område og dermed styrker de selvbærende lokalsamfund. Foreninger, organisationer, grupper af borgere mv. i Odense Kommune kan søge om støtte fra forstadspuljen til projekter inden for puljens formål i lokalområder udenfor bymidten. 

 

Midlerne til Forstadspuljen er en del af budgettet for Odense Kommune, som vedtages af Odense Byråd. Det er Økonomiudvalget, der på baggrund af indstilling fra en tværgående embedsmandsarbejdsgruppe, træffer afgørelse vedrørende de indkomne ansøgninger. Der er tale om et todelt forløb, hvor ansøgningerne først drøftes på et møde i Økonomiudvalget med henblik på eventuelt yderligere belysning og lignende af projekterne. På et efterfølgende møde forelægges ansøgningerne herefter til Økonomiudvalgets beslutning.

 

Som det fremgår af Odense Kommunes hjemmeside, vurderes ansøgningerne ud fra en række overordnede kriterier samt nogle mere specifikke kriterier, der indikerer, hvad der lægges vægt på ved vurderingen, og hvad der kan og ikke kan ydes støtte til. Økonomiudvalget har vedtaget de nugældende kriterier den 6/4 2011.

 

De overordnede kriterier, der beskriver, hvad Økonomiudvalget lægger vægt på ved tildeling af midler fra Forstadspuljen, er:

 

 • Projekter, der er nyskabende eller enestående
 • Projekter, der udvikler eller understøtter eksisterende tiltag i lokalområdet
 • Projekter, hvor lokalområdet går sammen og i fællesskab, på tværs af foreninger, institutioner, grupper af borgere m.m. søger midler til at fremme og udvikle deres område og dermed styrker tanken om selvbærende lokalsamfund
 • Projekter, hvor idéen kan udbredes og være til inspiration for andre lokalområder

 

De mere specifikke kriterier for, hvad der ydes støtte til, er:

 

 • Projekter, der gavner og er tilgængelige og åbne for en bred kreds af lokalområdets borgere
 • Projekter der har lokal forankring og tilfredsstiller flere gruppers behov og interesser (f.eks. vil ansøgninger, der udelukkende støtter en boligforenings beboere, en institutions brugere osv. ikke komme i betragtning)
 • Projekter med bred opbakning, f.eks. ved samarbejde mellem forskellige lokale aktører
 • Projektudvikling (f.eks. forundersøgelse)

 

På hjemmesiden er det endvidere beskrevet, hvem der kan søge, hvem der ikke kan søge, og hvad der ikke kan ydes støtte til.

 
Som det fremgår af kommunens hjemmeside, er der ved oplistningen af de overordnede kriterier tale om en synliggørelse af de forhold, Økonomiudvalget lægger vægt på. Der er dermed ikke nødvendigvis tale om en udtømmende liste, ligesom der ikke er tale om, at alle de overordnede kriterier skal være opfyldt.

 

Da der er tale om ansøgningsrunder, tager Økonomiudvalget selvsagt inden for hver enkelt ansøgningsrunde stilling til prioriteringen af de foreliggende ansøgninger.

 

Kommunen modtager typisk ansøgninger for et beløb, der er 3-5 gange højere end den samlede pulje. Der var i 2013 ansøgninger for i alt 26,6 mio. kr. Der blev i alt uddelt 7,5 mio. kr.

 

Økonomiudvalgets tildeling af midler fra Forstadspuljen er således udtryk for en konkret vurdering og prioritering af de foreliggende ansøgninger i hver runde inden for kommunalfuldmagtens rammer.

 

For yderligere oplysninger om beskrivelsen af forstadspuljen henvises til www.odense.dk/forstadspuljen.

 

Økonomiudvalgets vurdering af ansøgningerne til Forstadspuljen 2013

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til fordeling af midlerne fra forstadspuljen 2013 var det som følge af de mange ansøgninger nødvendigt at anvende yderligere kriterier til udvælgelse af de ansøgninger, der kunne komme i betragtning.

 

Det fremgår således dels af den sag, der blev forelagt til drøftelse i Økonomiudvalget den 23/1 2013, og dels af den sag, der blev forelagt til Økonomiudvalgets beslutning den 6/2 2013, at det i forbindelse med udvælgelsen af ansøgninger tillige har været nødvendigt at prioritere i forhold til de ansøgninger, der vurderes bedst at opfylde kriterierne for Forstadspuljen.

 

I vurderingen af de ankomne ansøgninger blev følgende afvejninger således anvendt i forbindelse med udvælgelse af egnede ansøgninger:

 

 • Afvejning af den enkelte bevillings størrelse over for at tilgodese et større antal ansøgninger
 • Afvejning af det enkelte projekts samlede realiserbarhed, når der kun gives delvis bevilling, og projektet dermed skal skaffe hovedfinansiering andetsteds
 • Afvejning af, hvilken merværdi det enkelte projekt skaber, enten hvis der allerede er egenfinansiering, anden finansiering, eller projektet eksempelvis skaber en væsentlig social merværdi i lokalsamfundet
 • Hvilken grad projektet understøtter Ny virkelighed - Ny velfærd
 • Afvejning af projektets grad af modenhed, dvs. i hvilken grad er projektet præcist og tydeligt beskrevet, og hvordan skal indsatsen opfylde projektets formål
 • Afvejning af konkrete projekter frem for projektudvikling

 

På mødet den 6/2 2013 inddrog Økonomiudvalget endvidere tematillægget til kommuneplanen vedrørende Ferie-, fritids- og friluftsfaciliteter.

 

Odense Kommune bemærker, at ovenstående afvejninger mv. er udtryk for relevante og saglige kriterier, der kan rummes inden for de overordnede kriterier, der er fastlagt for Forstadspuljen, jf. ovenfor. Kriterierne har som ovenfor nævnt være nødvendige for at indkredse ansøgerfeltet, så det svarer til de midler, der er afsat til Forstadspuljen.

 

Der er således ikke tale om, at de yderligere kriterier er udtryk for en undtagelse og dermed en dispensation fra de overordnede kriterier, der er fastlagt for Forstadspuljen.

 

Økonomiudvalgets vurdering af ansøgningen fra Fyns Motor Sport

Ansøgningerne til Forstadspuljen 2013 blev første gang behandlet i Økonomiudvalget den 23/1 2013.

 

Fyns Motor Sports ansøgning var oprindeligt indstillet til afslag fra arbejdsgruppen med følgende begrundelse: ”Understøtter ikke i tilstrækkelig grad de overordnede kriterier og kriterierne om, at projekter skal være tilgængelige og åbne for en bred kreds, have lokal forankring og tilfredsstille flere gruppers behov og interesser og have bred opbakning”.

 

På det efterfølgende møde i Økonomiudvalget den 6/2 2013 indstillede forvaltningen til Økonomiudvalget "…, at der for ansøgningen fra Fyns Motor Sports vedkommende gøres en undtagelse fra Forstadspuljens overordnede kriterier for at imødekomme motorsportens ønsker om at undersøge mulighederne for at etablere et motorsportscenter i Kærbymose. I tematillægget til kommuneplanen vedrørende Ferie-, fritids- og friluftsfaciliteter nævnes den politiske vilje til at imødekomme motorsportens ønsker om etablering af motorsportsanlæg i byen." På denne baggrund besluttede Økonomiudvalget at bevilge 600.000 kr. til brug for en VVM-undersøgelse.

 

Som anført ovenfor har de yderligere kriterier og afvejninger været nødvendige for at indkredse ansøgerfeltet, så det svarer til de midler, der er afsat til Forstadspuljen.

 

Som nævnt er der efter Odense Kommunes opfattelse således ikke tale om, at de yderligere kriterier er udtryk for en undtagelse og dermed en dispensation fra de overordnede kriterier, der er fastlagt for Forstadspuljen.

 

Odense Kommune er opmærksom på, at det fremgår af beslutningen fra Økonomiudvalgets møde den 6/2 2013, at der gøres en undtagelse fra de overordnede kriterier for tildeling af midler fra Forstadspuljen. Odense Kommune vil fremover sikre, at begrebet ”undtagelser” ikke benyttes, når der i stedet er tale om at anvende relevante og saglige kriterier med henblik på at indkredse et ansøgerfelt, så det svarer til de midler, der er til rådighed.

 

Orientering/offentliggørelse af muligheden for at dispensere fra udmøntningskriterierne

Odense Kommune offentliggør på sin hjemmeside, hvornår og hvordan man kan søge om midler fra Forstadspuljen. Der annonceres ligeledes i lokale dagblade samt afholdes et informationsmøde. Det oplyses i forbindelse hermed, hvilke overordnede kriterier, Økonomiudvalget lægger vægt på ved tildelingen af midler.

 

Idet der erfaringsmæssigt indkommer så betydeligt et antal ansøgninger, at det, jf. ovenstående, typisk vil være nødvendigt at prioritere i forhold til de ansøgninger, der vurderes bedst at opfylde kriterierne for Forstadspuljen, vil Odense Kommune fremadrettet oplyse om, at der kan blive behov for at inddrage yderligere afvejninger og kriterier i forbindelse med udvælgelse af de ansøgninger, der kan komme i betragtning til Forstadspuljen, jf. også umiddelbart nedenfor om revidering af kriterier vedrørende Forstadspuljen.

 

Revidering af kriterier vedrørende Forstadspuljen
Det kan oplyses, at Økonomiudvalget på sit møde den 21/10 2015 har vedtaget en revidering af kriterierne for Forstadspuljen, da Økonomiudvalget ønskede en modernisering af puljen, således at der bliver mindre bureaukrati og et større civilsamfundsengagement.

 

Revideringen af kriterierne sigter mod at tydeliggøre, hvad der gives henholdsvis bevilling og afslag ud fra. Det præciseres i de nye kriterier, at den enkelte ansøgning skal opfylde ét eller flere af forstadspuljens kriterier.

 

Som noget nyt oplistes også en række afvejninger, som også skal benyttes ved behandlingen af ansøgningerne. Det vil fortsat være en indstillingsgruppe med repræsentanter fra forvaltningerne, som udarbejder indstilling af de enkelte ansøgninger til Økonomiudvalget, og Økonomiudvalget træffer som hidtil beslutning om bevilling og afslag ud fra en konkret afvejning af de indkomne ansøgninger i forhold til tildelingskriterierne.

 

De nye retningslinjer vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

 

Retningslinjerne vil træde i kraft pr. 1/11 2016 og være gældende for tildeling af midler fra Forstadspuljen 2017.

 

I forbindelse med offentliggørelse af de reviderede kriterier vil det på baggrund af den aktuelle sag blive fremhævet, at det er Økonomiudvalget, der foretager en konkret skønsmæssig afvejning af de indkomne ansøgninger med udgangspunkt i de opstillede kriterier, herunder at der kan blive behov for at inddrage yderligere afvejninger og kriterier i forbindelse med udvælgelse af de ansøgninger, der kan komme i betragtning til Forstadspuljen.

 

Støtte af erhvervsmæssig virksomhed

Efter kommunalfuldmagtsreglerne har kommunerne en vid adgang til at iværksætte aktiviteter til fremme af borgernes fritids- og friluftsliv, herunder aktiviteter af generel kulturel karakter samt almindelige folkeforlystelser.

 

Det er en betingelse for kommunens varetagelse af kulturelle aktiviteter, at sådanne aktiviteter stilles til rådighed for alle borgere i kommunen eller for en bred kreds af borgere, der er afgrænset efter saglige kriterier.

 

Kommunen kan endvidere yde støtte til private foreningers varetagelse af kulturelle opgaver. Det er en betingelse for en sådan kommunal støtte til foreninger, at samtlige de aktiviteter, som varetages af foreningen, lovligt vil kunne udføres af kommunen selv, eller at støtten alene ydes til de aktiviteter, som kommunen lovligt selv vil kunne udføre. Kommunen skal i sidstnævnte tilfælde sikre, at støtten f.eks. ved øremærkning alene kan anvendes til formål, som kommunen lovligt kan varetage. Det er endvidere en betingelse for kommunens adgang til at yde støtte, at foreningens opgavevaretagelse ikke sker med henblik på at opnå fortjeneste. Der kan blandt andet henvises til Dario Silic: Kommunalret i praksis – udvalgte emner, s. 135.

 

Ifølge Fyns Motor Sports vedtægter er foreningens formål at fremme interessen for motorcykelsporten og anden dermed forbunden idræt, samt samle motorsportsinteresserede og blandt disse lede udøvelsen af motorcykelsport, samt give børn og unge mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid. Det fremgår endvidere, at foreningen til fremme af formålet driver Højbjergbanen med klubhus og tilhørende kantinevirksomhed. Højbjergbanen har imidlertid været lukket siden 1993.

 

Af vedtægterne fremgår det ligeledes, at eventuelle midler ved foreningens opløsning tilfalder andet børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune. Det fremgår ikke af vedtægterne, at overskud kan udloddes til foreningens medlemmer eller andre.

 

Fyns Motor Sport har i deres ansøgning om midler fra Forstadspuljen oplyst, at der påtænkes anlagt to baner på anlægget (en asfaltbane og en crossbane), som vil give mulighed for at tilbyde aktiviteter til to forskellige typer motorsportsklubber. Motorsportsklubberne vil kunne bruge anlægget til både træningskørsel og afvikling af løb. Det er endvidere målsætningen, at banerne bliver af en sådan kvalitet og udformning, at man kan tiltrække større internationale løb samt være udviklingscenter for motorsportstalenter. Asfaltbanen påtænkes anlagt, så den kan benyttes til såvel udlejning til gokartkørsel, som bruges til sportsgokart og tohjulede discipliner. Foreningen forestiller sig ligeledes, at der med banen bliver mulighed for aktiviteter med socialt og almennyttigt sigte, herunder beskyttet værksted, mulighed for handicapmotorsport, aktiviteter for belastede unge, ungdomsskoler og skolefritidsordninger.

 

Foreningen oplyser i ansøgningen, at den vil afholde alle udgifter til drift og vedligehold af anlægget.

 

Foreningen Fyns Motor Sport har specifikt ansøgt om og fået tildelt midler til VVM-undersøgelser, der går forud for etableringen af et eventuelt nyt motorsportsanlæg ved Kærby Mose.

 

På baggrund af ovenstående er det Odense Kommunes opfattelse, at fremme af motorsporten blandt andet ved etableringen af et motorsportscenter må anses som et lovligt kommunalt formål, idet der er tale om en aktivitet til fremme af borgernes fritidsliv.

 

Det er endvidere Odense Kommunes opfattelse, at kommunen i stedet for selv at stille et motorsportscenter til rådighed for borgerne vil kunne yde støtte til en forening til etablering af en sådan, herunder yde støtte til en VVM-undersøgelse med henblik på etablering af et motorsportscenter. Odense Kommune har herved lagt vægt på, at foreningen Fyns Motor Sport ifølge sit formål henvender sig til en bred kreds af brugere, ligesom det fremgår af ansøgningen, at banen blandt andet tiltænkes anvendt af flere foreninger og ungdomsskoler. Odense Kommune har endelig lagt vægt på, at foreningen efter det oplyste ikke har et erhvervsøkonomisk sigte.

 

Det forhold, at foreningen måtte modtage midler fra sponsorer eller andre interessenter, der har interesse i banens opførelse, indebærer efter Odense Kommunes opfattelse ikke støtte til erhvervsmæssig virksomhed, idet Odense Kommune alene har ydet et øremærket tilskud til foreningen til foretagelse af en indledende VVM-undersøgelse.

 

Det er på baggrund heraf Odense Kommunes opfattelse, at der ikke er tale om støtte til erhvervsmæssig virksomhed.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

7. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.15.00-A30-1-15
RESUMÉ

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 11/12 2013 Poul Erik Andersen som medlem af bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S.

 

Poul Erik Andersen har nu meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen med omgående virkning af helbredsmæssige årsager.

 

På den baggrund indstiller gruppe COV, at byrådsmedlem Christel Gall indtræder som nyt medlem af bestyrelsen for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2017.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

 

8. Forslag fra byrådsgruppe V om styrkelse af folkeskolen
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.15.00-G01-3743-15
RESUMÉ

Byrådsgruppe V fremsender i henhold til forretningsordenens § 3 følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden for mødet den 25/11 2015:

 

"Venstre vil styrke folkeskolen

 

Resumé

 

Venstre ønsker at tilføre folkeskolen flere midler til undervisningsmaterialer og til en udvalgt øget indsats på rengøringsområdet.

 

Odense Kommune er udfordret, og der er ikke umiddelbart udsigt til, at der er mange ledige penge at fordele. Derfor er vi i Venstre også meget optaget af at sikre, at de godt 11 mia. kr., som vi hvert år bruger i Odense Kommune, anvendes til størst mulig gavn for borgerne.

 

Vores børn er vores fremtid. Det er afgørende vigtigt, at de får en god start på livet, og at vi sikrer de bedst muilige lærings- og dannelsesmiljøer, ikke mindst i folkeskolen. Mange nye former for undervisningsmaterialer samt den øgede brug af skolerne og dermed et udfordret rengøringsbehov efterlader et behov for en øget indsats på disse områder.

 

At omfordele midler gøres ikke fra den ene dag til den anden, hvis det skal foregå på præmisserne af "ny virkelighed - ny velfærd". Derfor foreslås det, at omstillingen påbegyndes nu, så pengene kan anvendes fra 1. januar 2017.

 

Indstilling

 

Venstre indstiller, at byrådet tager stilling til:

 

 1. Rengøringen på halvdelen af folkeskolerne konkurrenceudsættes med virkning fra 1. januar 2017
 2. Det forventede provenue anvendes forholdsmæssigt med
 1. 3/4 af beløbet anvendes til undervisningsmaterialer i folkeskolen (forventeligt 3 mio. kr.)
 2. 1/4 bruges til udvalgt øget indsats på rengøringsområdet på de skoler, hvor rengøringen konkurrenceudsættes (forventeligt ca. 1 mio. kr.)
 1. Primo 2018 tager byrådet beslutning om, hvorvidt den resterende halvdel af rengøringsområdet på skolerne skal konkurrenceudsættes.

 

Sagsfremstilling

 

Undervisningsmaterialer

Der sker i disse år en rivende udvikling inden for undervisningsmaterialer - ikke mindst i digital form. Samtidig ved vi, at der fortsat er for mange for gamle bøger i omløb. Det udfordrer skolernes materialekonti. Derfor foreslår Venstre, at vi omprioriterer og opgraderer skolernes materialekonti med op til 2 mio. kr. årligt.

 

Udvalgt øget rengøring

I konkurrenceudsættelsen skal det beskrives, hvordan brugen af op til 1 mio. kr. på ekstra rengøring på de skoler, der konkurrenceudsættes, kan sættes mest effektivt ind, fx forbedret rengøringskvalitet i forhold til toiletfaciliteter.

 

Faciliteter

Men ingen ønsker uden finansiering. Begge de foreslåede beløb er betinget af, at finansieringsforslaget også tilvejebringer det foreslåede beløb på 4 mio. kr. - bliver dette mindre/større, foreslår Venstre, at beløbene forholdsmæssigt justeres.

 

By- og Kulturforvaltningen har tidligere vurderet, at der er et optimeringspotentiale på 4 mio. kr. ved at konkurrenceudsætte halvdelen af skolerengøringen, hvor der er et lønbudget på ca. 23 mio. kr. Konkurrenceudsættelsen skal udformes, så kommunen også selv får mulighed for at byde på opgaven. Hvis en privat virksomhed vinder opgaven, skal medarbejderne virksomhedsoverdrages. Medarbejdere, der i så fald virksomhedsoverdrages, har, indtil overenskomsten udløber, samme rettigheder, som hvis de er offentligt ansat. Dette har Arbejdsretten i en dom fra maj 2014 stadfæstet og specificeret, så det er helt klart, at det også gælder her.

 

Ikrafttrædelse

Såfremt byrådet tilslutter sig konkurrenceudsættelse af rengøring på halvdelen af byens skoler, vil der skulle bruges ca. 1 år på at sikre udbudsjura, virksomhedsoverdragelse og kontraktindgåelse. Et realistisk bud - baseret på By- og Kulturfovaltningens tidligere bud på en tidsramme - vil være, at omstillingen og dermed frigivelse af pengene kan ske med virkning fra 1. januar 2017.

 

Venstre foreslår endvidere, at den nye organisering af rengøringen evalueres efter et år, og at byrådet derefter tager stilling til, om den resterende del af rengøringen på skolerne også skal konkurrenceudsættes."

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

BESLUTNING

Forslag fra gruppe V principielt godkendt med gruppe B, C, O og V's stemmer mod gruppe A, F og Ø.

 

Sagen behandles i relevante forvaltninger med henblik på overholdelse af forpligtelserne i MED-aftalen og eventuelt tjenestemandsregulativet.

 

Herefter forelægges sagen til byrådets endelige beslutning.

 

 

9. Letbanen. Ekspropriation
A. Sager til afgørelse i byrådet
Lukket - 82.02.00-Ø61-2-15

 

10. Salg af ejendom
A. Sager til afgørelse i byrådet
Lukket - 82.02.00-G01-2-15

 

11. Salg af tillægsareal
A. Sager til afgørelse i byrådet
Lukket - 13.06.02-G01-2-15